Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji te članova obitelji hrvatskih državljana

NN 132/2017 (29.12.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji te članova obitelji hrvatskih državljana

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

3041

Na temelju članka 232. stavka 1. podstavka 16., 17. i 18. Zakona o strancima (»Narodne novine«, broj 130/11, 74/13 i 69/17), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU UTVRĐIVANJA UVJETA ZA ULAZAK I BORAVAK U REPUBLICI HRVATSKOJ DRŽAVLJANA DRŽAVA ČLANICA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI TE ČLANOVA OBITELJI HRVATSKIH DRŽAVLJANA

Članak 1.

U naslovu Pravilnika o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji te članova obitelji hrvatskih državljana (»Narodne novine«, broj 126/12, 81/13, 38/15 i 85/15) riječi: »te članova obitelji hrvatskih državljana« brišu se.

Članak 2.

U članku 1. stavak 4. briše se.

Dosadašnji stavci 5., 6. i 7. postaju stavci 4., 5. i 6.

Članak 3.

U članku 2. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Suglasnost iz stavka 2. i 3. ovoga članka nije potrebna ako je dijete dano na skrb jednom roditelju.«.

Članak 4.

U članku 4. stavku 1. na kraju rečenice briše se točka i dodaju riječi: »koje se donosi sukladno članku 179.a stavku 1. Zakona o strancima, u vezi s člankom 154. stavkom 1. odnosno člankom 167. Zakona o strancima.«.

Članak 5.

U članku 4.a u uvodnoj riječi stavka 1. riječi: »stavku 1.« zamjenjuju se riječima: »stavku 2.«.

U podstavku 3. riječi: »stavka 1.« zamjenjuju se riječima: »stavka 2.«.

U stavku 2. riječi: »stavka 1.« zamjenjuju se riječima: »stavka 2.«.

Članak 6.

U članku 10. stavku 1. riječi: »važećim Pravilnikom o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj« zamjenjuju se riječima: »pravilnikom kojim se regulira status i rad državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj.«.

Članak 7.

U članku 11. stavku 2. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. za dokazivanje izvanbračne zajednice prilaže se izvod iz matične knjige rođenih ne stariji od šest mjeseci, odnosno uvjerenje o slobodnom bračnom stanju, ako iz izvoda matične knjige rođenih nije vidljivo bračno stanje ili izvod iz registra za izvanbračne zajednice ako se isti vodi u zemlji gdje je postojala izvanbračna zajednica. Okolnosti koje ukazuju da se radi o izvanbračnoj zajednici su: izjava izvanbračnih drugova o zajedničkom životu, zajedničko stanovanje zadnje tri godine prije podnošenja zahtjeva, izjave svjedoka o postojanju i trajanju izvanbračne zajednice i drugi dokaz o postojanju i trajanju izvanbračne zajednice. Ako je u izvanbračnoj zajednici rođeno zajedničko dijete prilaže se izvod iz matične knjige rođenih za dijete i izvanbračne drugove ne stariji od šest mjeseci, odnosno uvjerenje o slobodnom bračnom stanju ako iz izvoda matične knjige rođenih nije vidljivo bračno stanje,«.

Članak 8.

U članku 12. stavku 3. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. za dokazivanje izvanbračne zajednice prilaže se izvod iz matične knjige rođenih ne stariji od šest mjeseci, odnosno uvjerenje o slobodnom bračnom stanju, ako iz izvoda matične knjige rođenih nije vidljivo bračno stanje ili izvod iz registra za izvanbračne zajednice ako se isti vodi u zemlji gdje je postojala izvanbračna zajednica. Okolnosti koje ukazuju da se radi o izvanbračnoj zajednici su: izjava izvanbračnih drugova o zajedničkom životu, zajedničko stanovanje zadnje tri godine prije podnošenja zahtjeva, izjave svjedoka o postojanju i trajanju izvanbračne zajednice i drugi dokaz o postojanju i trajanju izvanbračne zajednice. Ako je u izvanbračnoj zajednici rođeno zajedničko dijete prilaže se izvod iz matične knjige rođenih za dijete i izvanbračne drugove ne stariji od šest mjeseci, odnosno uvjerenje o slobodnom bračnom stanju ako iz izvoda matične knjige rođenih nije vidljivo bračno stanje,«.

Članak 9.

U članku 12.a stavak 1. mijenja se i glasi:

»Član obitelji hrvatskog državljanina koji je državljanin države članice EGP-a prijavljuje privremeni boravak sukladno članku 11. ovoga Pravilnika.«.

Članak 10.

Članak 12.b mijenja se i glasi:

»Nadležna policijska uprava, odnosno policijska postaja dužna je za državljanina države članice EGP-a i za člana obitelji koji nije državljanin države članice EGP-a, neposredno nakon izdavanja potvrde o prijavi privremenog boravka odnosno boravišne iskaznice kao i svake godine dana od dana izdavanja potvrde o prijavi privremenog boravka odnosno boravišne iskaznice, zatražiti provjere radi utvrđivanja uvjeta iz članka 165. i 172. Zakona o strancima.«.

Članak 11.

Iza članka 12.c dodaje se naslov iznad članka i članak 12.d koji glase:

»PRIJAVA/ODJAVA BORAVIŠTA
ILI PREBIVALIŠTA

Članak 12.d

Državljanin države članice EGP-a i član njegove obitelji prijavu i odjavu boravišta ili prebivališta vršit će na Obrascu 8a koji je propisan pravilnikom kojim se regulira status i rad državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj.«.

Članak 12.

U članku 15. stavak 5. briše se.

Članak 13.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»(1) Državljaninu države članice EGP-a kojem je izdana potvrda o prijavi privremenog boravka, izdaje se boravišna iskaznica na njegov zahtjev s rokom važenja do pet godina.

(2) Članu obitelji državljanina države članice EGP-a koji nije državljanin države članice EGP-a na privremenom boravku izdaje se boravišna iskaznica s rokom važenja do pet godina.

(3) Državljaninu države članice EGP-a i članu njegove obitelji koji nije državljanin države članice EGP-a na stalnom boravku izdaje se boravišna iskaznica s rokom važenja od 10 godina.«.

Članak 14.

U članku 20. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 2. i 3.

Članak 15.

U članku 21. iza riječi: »izdanu na Obrascu 4b« dodaju se riječi: »koja je vraćena zbog razloga iz članka 183. stavka 6. Zakona o strancima odnosno«.

Članak 16.

U članku 23.c iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) U smislu članaka 111. stavka 1., u vezi s člankom 182. Zakona o strancima, u izreci rješenja o protjerivanju državljanina države članice EGP-a i člana njegove obitelji:

– utvrdit će se da mu prestaje zakoniti boravak u Republici Hrvatskoj i da je dužan napustiti Republiku Hrvatsku

– odredit će se vrijeme u kojem mu se zabranjuje ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj, koje se računa od isteka roka za odlazak u državu članicu EGP-a

– odredit će se rok u kojem je dužan otići u državu članicu EGP-a, koji se računa od izvršnosti rješenja o protjerivanju

– mogu se odrediti obveze iz članka 132. stavka 1. Zakona o strancima ako postoji rizik od izbjegavanja iz članka 133. stavka 2. Zakona o strancima

– odredit će se da je dužan prijaviti se na graničnom prijelazu prilikom napuštanja Republike Hrvatske ili diplomatskoj misiji odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske nakon napuštanja Republike Hrvatske

– zaprijetit će se prisilnim udaljenjem ako ne napusti Republiku Hrvatsku.

(4) Ako se rješenjem o protjerivanju državljanina države članice EGP-a i člana njegove obitelji ne određuje rok za odlazak u državu članicu EGP-a sukladno članku 180. stavku 7. Zakona o strancima, u izreci rješenja o protjerivanju, u smislu članaka 112. stavka 3., u vezi s člankom 182. Zakona o strancima:

– utvrdit će se da nezakonito boravi ili mu prestaje zakoniti boravak u Republici Hrvatskoj, i da je dužan napustiti Republiku Hrvatsku

– odredit će se vrijeme u kojem mu se zabranjuje ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj, koje počinje teći od prisilnog udaljenja ili isteka zabrane ulaska i boravka koja je izrečena prethodnim rješenjem o protjerivanju

– odredit će se prisilno udaljenje u državu članicu EGP-a.«.

Članak 17.

Naslov iznad članka 23.e i članak 23.e brišu se.

Članak 18.

Članak 23.f mijenja se i glasi:

»U smislu članka 122., u vezi s člankom 182. Zakona o strancima, državljanina države članice EGP-a i člana njegove obitelji će se prisilno udaljiti u državu članicu EGP-a:

– ako nije napustio Republiku Hrvatsku u roku za odlazak u državu članicu EGP-a koji mu je određen rješenjem o protjerivanju ili

– ako mu je doneseno rješenje o protjerivanju u kojem nije određen rok za odlazak u državu članicu EGP-a sukladno članku 180. stavku 7. Zakona o strancima.«.

Članak 19.

Obrazac rješenja o odbijanju ulaska u Republiku Hrvatsku za državljanina države članice EGP-a (Obrazac 6b) i Obrazac rješenja o odbijanju ulaska u Republiku Hrvatsku za člana obitelji državljanina države članice EGP-a koji nije državljanin države članice EGP-a (Obrazac 7b), koji su tiskani uz Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji te članova obitelji hrvatskih državljana (»Narodne novine«, broj 126/12, 81/13, 38/15 i 85/15) zamjenjuju se novim Obrascem rješenja o odbijanju ulaska u Republiku Hrvatsku za državljanina države članice EGP-a (Obrazac 6b) i Obrascem rješenja o odbijanju ulaska u Republiku Hrvatsku za člana obitelji državljanina države članice EGP-a koji nije državljanin države članice EGP-a (Obrazac 7b) koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/98
Urbroj: 511-01-152-17-2
Zagreb, 27. prosinca 2017.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.