Izmjena Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom

NN 132/2017 (29.12.2017.), Izmjena Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

3050

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12) i članka 88. stavka 3. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 28/13, 14/14 i 16/17), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 22. prosinca 2017. donijela

IZMJENU

METODOLOGIJE UTVRĐIVANJA CIJENE NESTANDARDNIH USLUGA ZA TRANSPORT PLINA, DISTRIBUCIJU PLINA, SKLADIŠTENJE PLINA I JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM

Članak 1.

U Metodologiji utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom (»Narodne novine«, broj 158/13, 91/16 i 116/16) (dalje: Metodologija), članak 21.a mijenja se i glasi:

»Pružanje nestandardne usluge iz Priloga 2. točka 27. ove Metodologije vremenski je ograničeno na razdoblje do 1. travnja 2019.«.

Članak 2.

Ova Izmjena Metodologije stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/16-01/15

Urbroj: 371-01-17-8

Zagreb, 22. prosinca 2017.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.