Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kontnom planu leasing društva

NN 132/2017 (29.12.2017.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kontnom planu leasing društva

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

3052

Na temelju odredbi članka 73. stavka 5. Zakona o leasingu (»Narodne novine« br. 141/13) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 22. prosinca 2017. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O KONTNOM PLANU LEASING DRUŠTVA

Članak 1.

(1) U Pravilniku o kontnom planu leasing društva (»Narodne novine« br. 63/14) mijenja se sadržaj kontnog plana koji je sastavni dio Pravilnika.

(2) Sadržaj izmjena kontnog plana određen je člankom 2. ovoga Pravilnika.

Članak 2.

(1) Mijenja se naziv konta pod brojem 035 tako da se tekst iza: »Ulaganja u dugotrajne vrijednosne papire« briše.

(2) Mijenja se naziv konta pod brojem 115 tako da se tekst iza: »Ulaganja u kratkotrajne vrijednosne papire« briše.

(3) Mijenja se naziv konta pod brojem 7240 tako da naziv sada glasi: »Gubitak od aktivnosti trgovanja, vrijednosnog usklađivanja financijskih instrumenata koji se vrednuju po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka i ugrađenih derivata«.

(4) Mijenja se naziv konta pod brojem 7241 tako da naziv sada glasi: »Gubitak od aktivnosti u kategoriji imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit«.

(5) Mijenja se naziv konta pod brojem 7242 tako da naziv sada glasi: »Gubitak od aktivnosti u kategoriji imovine po amortiziranom trošku (u slučaju prodaje prije roka dospijeća)«.

(6) Mijenja se naziv konta pod brojem 7253 tako da naziv sada glasi: »Vrijednosno usklađivanje vrijednosnih papira po amortiziranom trošku«.

(7) Mijenja se naziv konta pod brojem 7254 tako da naziv sada glasi: »Vrijednosno usklađivanje dužničkih vrijednosnih papira u portfelju po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit«.

(8) Mijenja se naziv konta pod brojem 7730 tako da tekst sada glasi: »Dobitak od aktivnosti trgovanja, vrijednosnog usklađivanja financijskih instrumenata koji se vrednuju po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka i ugrađenih derivata«.

(9) Mijenja se naziv konta pod brojem 7731 tako da naziv sada glasi: »Dobitak od aktivnosti u kategoriji imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit«.

(10) Mijenja se naziv konta pod brojem 7732 tako da naziv sada glasi: »Dobitak od aktivnosti u kategoriji imovine po amortiziranom trošku (u slučaju prodaja prije roka dospijeća)«.

(11) Mijenja se naziv konta pod brojem 93 tako da naziv sada glasi: »Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit«.

(12) Mijenja se naziv konta pod brojem 930 tako da naziv sada glasi: »Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit«.

(13) Mijenja se naziv konta pod brojem 931 tako da naziv sada glasi: »Nerealizirana dobit/gubitak s osnove tečajnih razlika po vlasničkim vrijednosnim papirima po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-04/41

Urbroj: 326-01-550-17-3

Zagreb, 22. prosinca 2017.

Predsjednik Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.