Pravilnik o Registru dozvola za korištenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi, Registru unosa i prijenosa i Popisu zatvorenih objekata akvakulture

NN 10/2018 (31.1.2018.), Pravilnik o Registru dozvola za korištenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi, Registru unosa i prijenosa i Popisu zatvorenih objekata akvakulture

Ministarstvo poljoprivrede

237

Na temelju članka 17. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, br. 130/17) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O REGISTRU DOZVOLA ZA KORIŠTENJE STRANIH I LOKALNO NEPRISUTNIH VRSTA U AKVAKULTURI, REGISTRU UNOSA I PRIJENOSA I POPISU ZATVORENIH OBJEKATA AKVAKULTURE

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se:

– sadržaj Registra dozvola za korištenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi (u daljnjem tekstu: Registar dozvola za strane vrste)

– sadržaj Registra unosa i prijenosa stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi (u daljnjem tekstu: Registar unosa i prijenosa)

– sadržaj Popisa zatvorenih objekata akvakulture za uzgoj stranih i lokalno neprisutnih vrsta (u daljnjem tekstu: Popis zatvorenih objekata).

Registar dozvola za strane vrste

Članak 2.

(1) Registar dozvola za strane vrste vodi se u elektroničkom obliku i objavljuje na mrežnoj stranici Ministarstva.

(2) Registar iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

1. Redni broj upisa u registar

2. Podatke o nositelju dozvole za korištenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi:

2.1. Naziv nositelja

2.2. OIB nositelja

2.3. Sjedište nositelja

3. Podatke o dozvoli za korištenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi:

3.1. Klasa

3.2. Urudžbeni broj

3.3. Datum izdavanja

3.4. Datum isteka

4. Podatke o dozvoli za akvakulturu:

4.1. Klasa

4.2. Urudžbeni broj

4.3. Datum izdavanja

5. Podatke o prethodnoj suglasnosti središnjeg tijela nadležnog za zaštitu prirode:

5.1. Klasa

5.2. Urudžbeni broj

5.3. Datum izdavanja

6. Podatke o vrstama u uzgoju:

6.1. Hrvatski naziv

6.2. Znanstveni naziv

7. Podatke o promjeni u dozvoli za korištenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi:

7.1. Klasa

7.2. Urudžbeni broj

7.3. Datum izdavanja

7.4. Opis promjene

8. Napomena.

Registar unosa i prijenosa

Članak 3.

(1) Registar unosa i prijenosa vodi se u elektroničkom obliku i objavljuje na mrežnoj stranici Ministarstva.

(2) Registar iz stavka 1. ovoga članka sadrži podatke u skladu s člankom 4. stavkom 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 535/2008 od 13. lipnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 708/2007 o korištenju stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi:

1. Opći podaci:

1.1. Klasa i urudžbeni broj zahtjeva za izdavanje dozvole:

1.2. Prvi zahtjev: DA/NE; ako je odgovor NE: klasa i urudžbeni broj prethodnih zahtjeva za izdavanje dozvole

1.3. Datum zahtjeva za izdavanje dozvole: dd/mm/gg

1.4. Podaci o vrsti:

1.4.1. FAO-va šifra

1.4.2. Hrvatski naziv

1.4.3. Znanstveni naziv

1.4.4. Podvrsta (ako je potrebno)

1.4.5. Dodatne informacije:

1.4.5.1. Tetraploid: DA/NE

1.4.5.2. Plodni umjetni križanac: DA/NE

1.4.5.3. Ako je odgovor DA, FAO-va šifra i naziv roditeljske vrste

1.5. Izvor:

1.5.1. Država

1.5.2. Lokacija (naziv i adresa izvora)

1.5.3. Tip izvora (mrjestilište/ribogojilište/divljina)

1.6. Prihvatni objekt akvakulture:

1.6.1. Lokacija (naziv i adresa)

1.6.2. Metoda uzgoja: zatvoreni/otvoreni sustav

1.7. Broj organizama i životni stadij (jajašca, ličinke, juvenilni, adultni)

1.8. Namjena (za prehranu ljudi, uzgoj za obnovu stoka, za istraživanje itd.)

1.9. Broj predviđenih premještanja

2. Pregled i procjena rizika

2.1. Vrsta premještanja:

2.1.1. Rutinsko unošenje ili prenošenje: DA/NE

2.1.1.1. Dozvola odobrena: DA/NE

2.1.1.2. Datum izdavanja dozvole: dd/mm/gg

2.1.1.3. Tijelo koje izdaje dozvolu (potpuna adresa)

2.1.1.4. Trajanje dozvole: X godina XX mjeseci

2.1.1.5. Pod uvjetima:

2.1.1.5.1. Karantena: DA/NE

2.1.1.5.2. Pokusna puštanja: DA/NE

2.1.2. Nerutinsko unošenje ili prenošenje: DA/NE

2.1.2.1. Vrsta rizika:

2.1.2.1.1. Niski

2.1.2.1.2. Srednji

2.1.2.1.3. Visoki

2.1.2.2. Sažeti izvještaj cjelokupne procjene rizika za okoliš (nekoliko redaka i dokument u PDF-u, dvojezično)

2.1.2.3. Dozvola odobrena: DA/NE

2.1.2.4. Datum izdavanja dozvole: dd/mm/gg

2.1.2.5. Tijelo koje izdaje dozvolu

2.1.2.6. Trajanje dozvole: X godina XX mjeseci

2.1.2.7. Pod uvjetima:

2.1.2.7.1. Karantena: DA/NE

2.1.2.7.2. Pokusna puštanja: DA/NE

3. Praćenje:

3.1. Trajanje programa praćenja: XX mjeseci

3.2. Sažetak rezultata evaluacije programa praćenja (nekoliko redaka i dokument u PDF-u; dvojezično)

3.3. Primijenjeni planovi za slučaj nepredviđenih okolnosti: DA/NE

3.4. Oduzimanje dozvole (prema potrebi): DA/NE

3.4.1. Ako je odgovor DA: privremeno/stalno

3.4.2. Datum: dd/mm/gg

3.4.3. Razlozi oduzimanja (nekoliko redaka; dvojezično).

Popis zatvorenih objekata akvakulture

Članak 4.

(1) Popis zatvorenih objekata akvakulture vodi se u elektroničkom obliku i objavljuje na mrežnoj stranici Ministarstva.

(2) Popis iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

1. Redni broj upisa u registar

2. Podatke o nositelju dozvole za akvakulturu:

2.1. Naziv nositelja

2.2. OIB nositelja

3. Podatke o dozvoli za akvakulturu:

3.1. Klasa

3.2. Urudžbeni broj

3.3. Datum izdavanja

3.4. Datum isteka

4. Podatke o zatvorenom objektu akvakuture:

4.1. Naziv objekta

4.2. Adresa/položaj objekta

5. Strane i lokalno neprisutne vrste u uzgoju

5.1. Hrvatski naziv

5.2. Znanstveni naziv

6. Podatke o prethodnoj suglasnosti središnjeg tijela nadležnog za zaštitu prirode:

6.1. Klasa

6.2. Urudžbeni broj

6.3. Datum izdavanja

7. Napomena.

Završne odredbe

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/18-01/17

Urbroj: 525-13/1256-18-3

Zagreb, 16. siječnja 2018.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.