Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku

NN 2/2018 (5.1.2018.), Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

61

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 94/13, 18/16 i 89/17 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. siječnja 2018. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU POPISA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I DRUGIH PRAVNIH OSOBA OD STRATEŠKOG I POSEBNOG INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

I.

U Odluci o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (»Narodne novine«, br. 120/13, 74/15 i 44/16) točka II. mijenja se i glasi:

»II.

Trgovačka društva i druge pravne osobe od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku su:

1. Agencija Alan d.o.o., Zagreb

2. Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o., Zagreb

3. APIS IT d.o.o., Zagreb

4. Autocesta Rijeka – Zagreb d.d., Zagreb

5. Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP), Zagreb

6. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB), Zagreb

7. Državne nekretnine d.o.o., Zagreb

8. Financijska agencija (FINA), Zagreb

9. HP – Hrvatska pošta d.d., Zagreb

10. Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR), Zagreb

11. Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb

12. Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o., Zagreb

13. Hrvatska lutrija d.o.o., Zagreb

14. Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb

15. Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb

16. Hrvatske šume d.o.o., Zagreb

17. Hrvatske vode, Zagreb

18. Hrvatski operator tržišta energije d.o.o., Zagreb

19. HŽ Infrastruktura d.o.o., Zagreb

20. HŽ Putnički prijevoz d.o.o., Zagreb

21. Jadrolinija, Rijeka

22. Janaf d.d., Zagreb

23. Odašiljači i veze d.o.o., Zagreb

24. Plinacro d.o.o., Zagreb

25. Plovput d.o.o., Split

26. Pomorski centar za elektroniku d.o.o., Split.

Trgovačka društva i pravne osobe od posebnog interesa u kojima Republika Hrvatska ima većinski udio su:

1. ACI d.d., Opatija

2. Croatia Airlines d.d., Zagreb

3. Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb

4. HŽ Cargo d.o.o., Zagreb

5. Imunološki zavod d.d., Zagreb

6. Narodne novine d.d., Zagreb

7. Zračna luka Dubrovnik d.o.o., Čilipi

8. Zračna luka Osijek d.o.o., Klisa

9. Zračna luka Pula d.o.o., Pula

10. Zračna luka Rijeka d.o.o., Omišalj

11. Zračna luka Split d.o.o., Kaštel Štafilić

12. Zračna luka Zadar d.o.o., Zadar

13. Zračna luka Zagreb d.o.o., Zagreb.

Trgovačko društvo od posebnog interesa u kojem Republika Hrvatska ima vlasništvo manje od 50% i čije dionice kotiraju na uređenom tržištu kapitala je:

1. INA – Industrija nafte d.d., Zagreb.«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-04/360

Urbroj: 50301-26/09-18-3

Zagreb, 4. siječnja 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.