Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila

NN 2/2018 (5.1.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila

Ministarstvo financija

69

Na temelju članka 33. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (»Narodne novine«, broj 15/2013, 108/2013 – ispravak, 115/2016 i 127/2017) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSEBNOM POREZU NA MOTORNA VOZILA

Članak 1.

U Pravilniku o posebnom porezu na motorna vozila (»Narodne novine«, broj 1/2017) u članku 3. stavku 2. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. čija snaga motora nije veća od 110 kilovata (kW).«

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. najmanja duljina 4320 milimetara«.

Točka 4. mijenja se i glasi:

»4. najmanja duljina teretnog prostora 935 milimetara«.

U stavku 4. druga rečenica briše se.

Članak 3.

U članku 9. stavci 1., 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(1) Posebni porez se za rabljena motorna vozila obračunava na način da se najprije utvrdi iznos posebnog poreza istog novog motornog vozila nakon čega se utvrđuje deprecijacija njegove vrijednosti.

(2) Obveznik plaćanja posebnog poreza za rabljeno motorno vozilo može tražiti da se deprecijacija vrijednosti motornog vozila utvrdi na temelju Tablice 1, odnosno tablice s postotcima ostataka vrijednosti ovisno o razdoblju od prve registracije motornog vozila ili prema postotku pada vrijednosti istog motornog vozila na tržištu u Republici Hrvatskoj.

Tablica 1.

Razdoblje od prve registracije rabljenog
motornog vozila do podnošenja porezne prijave
%
0 danado1 mjesec96
1 mjesecdo2 mjeseca93
2 mjesecado3 mjeseca90
3 mjesecado4 mjeseca88
4 mjesecado5 mjeseci86
5 mjesecido6 mjeseci84
6 mjesecido7 mjeseci82
7 mjesecido8 mjeseci81
8 mjesecido9 mjeseci80
9 mjesecido10 mjeseci79
10 mjesecido11 mjeseci78
11 mjesecido12 mjeseci77
12 mjesecido13 mjeseci76,04
13 mjesecido14 mjeseci75,08
14 mjesecido15 mjeseci74,12
15 mjesecido16 mjeseci73,16
16 mjesecido17 mjeseci72,20
17 mjesecido18 mjeseci71,24
18 mjesecido19 mjeseci70,28
19 mjesecido20 mjeseci69,32
20 mjesecido21 mjesec68,36
21 mjesecdo22 mjeseca67,40
22 mjesecado23 mjeseca66,44
23 mjesecado24 mjeseca65
24 mjesecado26 mjeseci63,58
26 mjesecido28 mjeseci62,16
28 mjesecido30 mjeseci60,74
30 mjesecido32 mjeseca59,32
32 mjesecado34 mjeseci57,90
34 mjesecido36 mjeseci56,48
36 mjesecido38 mjeseci55,06
38 mjesecido40 mjeseci53,64
40 mjesecido42 mjeseca52,22
42 mjesecado44 mjeseca50,80
44 mjesecado46 mjeseci49,38
46 mjesecido48 mjeseci47,96
48 mjesecido51 mjesec46,36
51 mjesecdo54 mjeseca44,76
54 mjesecado57 mjeseci43,16
57 mjesecido60 mjeseci41,56
60 mjesecido64 mjeseca40,06
64 mjesecado68 mjeseci38,56
68 mjesecido72 mjeseci37,06
72 mjesecado78 mjeseci35,26
78 mjesecido84 mjeseca33,46
84 mjesecado90 mjeseci31,66
90 mjesecido96 mjeseci29,86
96 mjesecido102 mjeseca28,06
102 mjesecado108 mjeseci26,26
108 mjesecido114 mjeseci24,46
114 mjesecido120 mjeseci22,66
120 mjesecido132 mjeseca21,72
132 mjesecado144 mjeseca21,12
144 mjesecado156 mjeseci20,52
156 mjesecido168 mjeseci19,92
168 mjesecido180 mjeseci19,32


(3) Postotak deprecijacije iz Tablice 1 se nakon proteka razdoblja od 180 mjeseci umanjuje za 0,6% za razdoblje od svakih 12 mjeseci do zaključno 360 mjeseci.«.

U stavku 8. riječi: »stavaka 3.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 2.«

U stavku 9. riječi: »36 mjeseci« zamjenjuju se riječima: »60 mjeseci«.

Iza stavka 12. dodaje se stavak 13. koji glasi:

»(13) Ako se podnosi porezna prijava za obračun i plaćanje posebnog poreza na motorna vozila za motorno vozilo za koje je izvršen povrat posebnog poreza, nadležni carinski ured će obračunati posebni porez na motorna vozila primjenom Tablice 1 prema sastavnicama za izračun koje su vrijedile u trenutku kada je na motorno vozilo prvi put plaćen posebni porez na motorna vozila u Republici Hrvatskoj.«.

Članak 4.

Iza članka 15. dodaje se naslov glave i članak 15.a koji glasi:

»III.a UPLATA, DOSTAVA IZVJEŠĆA I PLAĆANJE UPRAVNE PRISTOJBE NA STJECANJE RABLJENIH MOTORNIH VOZILA

Članak 15.a

(1) Pravna osoba u čijem sastavu posluje stanica za tehnički pregled vozila dužna je naplaćeni iznos upravne pristojbe uplatiti u državni proračun na propisani račun, najkasnije u roku od šest dana od dana naplate upravne pristojbe.

(2) Centar za vozila Hrvatske dostavlja Ministarstvu financija, Poreznoj upravi izvješća o utvrđenoj i naplaćenoj upravnoj pristojbi, i to:

1. mjesečna zbirna izvješća – do petog dana u mjesecu za prethodni mjesec

2. godišnje analitičko izvješće – do kraja mjeseca siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.

(3) Izvješća iz stavka 2. ovoga članka sadrže objedinjene podatke od svih pravnih osoba koje prilikom registracije motornih vozila utvrđuju i naplaćuju upravnu pristojbu.

(4) Upravna pristojba se može platiti državnim biljezima, izravno na račun državnog proračuna ili pravnoj osobi u čijem sastavu posluje stanica za tehnički pregled. Pravna osoba u čijem sastavu posluje stanica za tehnički pregled naplaćuje naknadu za izvršenu uslugu naplate upravne pristojbe. Iznos naknade je jednak za svaku naplaćenu upravnu pristojbu bez obzira na visinu upravne pristojbe. Visina naknade je propisana Odlukom o visini naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila.«.

Članak 5.

Članak 21. briše se.

Članak 6.

U članku 34. stavku 2. točki 6. podtočke a) i b) mijenjaju se i glase:

»a) primjenom Tablice 1 ovoga Pravilnika i/ili

b) prema postotku pada vrijednosti istog motornog vozila na tržištu u Republici Hrvatskoj.«.

Članak 7.

U članku 37. stavku 1. druga rečenica briše se.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/22

Urbroj: 513-02-1710/1-17-3

Zagreb, 28. prosinca 2017.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.