Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima Grada Metkovića

NN 2/2018 (5.1.2018.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima Grada Metkovića

Grad Metković

79

Na temelju članka 20. i 42. Zakona o lokalnim porezima, te Prijelaznim i završnim odredbama iz »Narodnih novina« 101/17, čl. 17. (»Narodne novine«, broj 115/16, 101/17), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) te članka 34. Statuta Grada Metkovića (Službeni glasnik Grada, broj 4/2009, 2/2013 i 7/2013 – pročišćeni tekst), vijeće Grada Metkovića na VI. sjednici održanoj 20. prosinca 2017. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O GRADSKIM POREZIMA GRADA METKOVIĆA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

U Odluci o gradskim porezima Grada Metkovića (Službeno glasilo Grada »Neretvanski glasnik« broj 5/2017, »Narodne novine« br. 71/2017) članak 2. mijenja se i glasi:

»Grad Metković uvodi sljedeće poreze:

1. prirez porezu na dohodak

2. porez na potrošnju

3. porez na kuće za odmor

4. porez na korištenje javnih površina«.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 2.

U Odluci o gradskim porezima Grada Metkovića (Službeno glasilo Grada »Neretvanski glasnik« broj 5/2017, »Narodne novine« br. 71/2017) članak 3., toč. 1. mijenja se i glasi;

»Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak s područja Grada Metkovića sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16, 101/17), Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine« br. 115/16) i Pravilnika o porezu na dohodak (»Narodne novine« br. 10/17).«

2. Porez na potrošnju

Članak 3.

U Odluci o gradskim porezima Grada Metkovića (Službeno glasilo Grada »Neretvanski glasnik« broj 5/2017, »Narodne novine« 71/2017) članak 7., toč. 3. mijenja se i glasi;

»Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića, odnosno Odsjek za proračun, računovodstvo i financije.«

Članak 4.

U Odluci o gradskim porezima Grada Metkovića (Službeno glasilo Grada »Neretvanski glasnik« broj 5/2017, »Narodne novine« 71/2017) članak 8. mijenja se i glasi;

»Porez na potrošnju plaća se po stopi od 1%.«

3. Porez na korištenje javnih površina

Članak 5.

U Odluci o gradskim porezima Grada Metkovića (Službeno glasilo Grada »Neretvanski glasnik«, broj 5/2017, »Narodne novine« 71/2017) članak 14., mijenja se i glasi;

»Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine za postavljanje pokretnih naprava, kioska, reklama i ostalih objekata privremenog karaktera.«

Članak 6.

U Odluci o gradskim porezima Grada Metkovića (Službeno glasilo Grada »Neretvanski glasnik«, broj 5/2017, »Narodne novine« 71/2017) članak 21., mijenja se i glasi;

»Poglavarstvo Grada Metkovića može odobriti privremenu uporabu javne površine bez naknade, a u svrhu održavanja akcija zaštite okoliša, humanitarne, kulturne, sportske i akcije pod pokroviteljstvom Grada.«

Članak 7.

U Odluci o gradskim porezima Grada Metkovića (Službeno glasilo Grada »Neretvanski glasnik«, broj 5/2017, »Narodne novine« 71/2017) članak 22., mijenja se i glasi;

»Porez na korištenje javne površine plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja, ako rješenjem o razrezu poreza nije drugačije određeno.«

4. Porez na nekretnine

Članak 8.

Članak 23. se briše.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Članak 26. se briše.

Članak 10.

Članak 27. se briše.

Članak 11.

U Odluci o gradskim porezima Grada Metkovića (Službeno glasilo Grada »Neretvanski glasnik«, broj 5/2017, »Narodne novine« 71/2017) članak 28., mijenja se i glasi;

»Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o gradskim porezima (Službeni glasnik Grada, broj 5/2017 i »Narodne novine« 71/2017).«

Članak 12.

Ostali članci ostaju nepromijenjeni.

Članak 13.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Metkovića, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/17-01/10

Urbroj: 2148/01-03-17-4

Metković, 20. prosinca 2017.

Predsjednik
Hrvoje Bebić, mag. oec., v. r.