Odluku o općinskim porezima Općine Ribnik

NN 2/2018 (5.1.2018.), Odluku o općinskim porezima Općine Ribnik

Općina Ribnik

84

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 20. stavak 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16 i 101/17) te članka 31. Statuta Općine Ribnik (»Glasnik Karlovačke županije« broj 18/13 i 17/16), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 5. redovnoj sjednici održanoj 21. prosinca 2017. godine, donijelo je

ODLUKU

O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE RIBNIK

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza koji pripadaju Općini Ribnik, visina poreza, osnovica i visina porezne stope, obveznici plaćanja te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16 i 101/17).

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Općini Ribnik pripadaju sljedeći općinski porezi:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor,

4. porez na korištenje javnih površina.

Općinski porezi čine prihod Proračuna Općine Ribnik, a uplaćuju se na žiro-račun Općine Ribnik IBAN: HR7924000081855600002.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Općina Ribnik propisuje obveznicima poreza na dohodak, čije je prebivalište ili uobičajeno boravište na području Općine Ribnik, plaćanje prireza porezu na dohodak po stopi od 5%.

Poslove u vezi s evidentiranjem, utvrđivanjem, nadzorom, naplatom i ovrhom radi naplate prireza porezu na dohodak obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava.

2. Porez na potrošnju

Članak 4.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima, a koji se nalaze na području Općine Ribnik, po stopi od 3%.

Članak 5.

Obveznik poreza na potrošnju iz članka 4. ove Odluke je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Općine Ribnik.

Članak 6.

Osnovicu poreza na potrošnju iz članka 4. ove Odluke čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Članak 7.

Porez na potrošnju iskazuje se na Obrascu PP-MI-PO i predaje do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec. Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Poslove u vezi s evidentiranjem, utvrđivanjem, nadzorom, naplatom i ovrhom radi naplate poreza na potrošnju obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava.

Obrazac PP-MI-PO podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema sjedištu odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika zbirno za sve poslovne prostore, na način da se na obrascu iskažu pojedinačno podaci za Općinu Ribnik.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 8.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor, a koje se nalaze na području Općine Ribnik

Članak 9.

Porez na kuće za odmor plaća se u visini od 11,00 kuna/m2 korisne površine kuće za odmor.

Članak 10.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te starosti i trošnosti. Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice.

Članak 11.

Obveznik poreza na kuće za odmor mora nadležnoj ispostavi Porezne uprave dostaviti podatke o kući za odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalazi taj objekt, te korisnu površinu, kao i podatke o poreznom obvezniku i to najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor. Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dostave rješenja o utvrđivanju toga poreza.

Poslove u vezi s evidentiranjem, utvrđivanjem, nadzorom, naplatom i ovrhom radi naplate poreza na kuće za odmor obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava.

4. Porez na korištenje javnih površina

Članak 12.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine na području Općine Ribnik u visini od 7,00 kuna dnevno po svakom m2 zauzete površine.

Članak 13.

Pod javnim površinama smatraju se javne zelene površine, pješačke staze, pješačke zone, biciklističke staze, otvoreni odvodni kanali, trgovi, parkovi, igrališta, parkirališta, javne prometne površine i sva zemljišta koja nisu dana na trajno korištenje pravnim ili fizičkim osobama.

Obveznik poreza na korištenje javnih površina iz stavka 1. ovog članka je svaka pravna i fizička osoba koja koristi javnu površinu za postavljanje objekata i naprava privremenog karaktera.

Od plaćanja poreza na korištenje javnih površina izuzimaju se aktivnosti za humanitarnu, kulturnu, sportsku, prosvjetno-edukativnu djelatnost i zdravstvene usluge te ostale manifestacije koje su u interesu promocije Općine Ribnik.

Članak 14.

Pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine dužne su prijaviti korištenje javne površine najmanje tri dana prije početka korištenja.

Poslove u vezi s evidentiranjem, utvrđivanjem, nadzorom, naplatom i ovrhom radi naplate poreza na korištenje javnih površina obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Ribnik.

III. PROVEDBENE ODREDBE

Članak 15.

Na temelju Suglasnosti da Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 1/17), Općina Ribnik poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza propisanih u članku 2. stavak 1. pod točkama 1., 2. i 3. ove Odluke, u cijelosti prenosi na Ministarstvo financija, Poreznu upravu.

Na temelju Pravilnika o uvjetima, opsegu i naknadi za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 1/2017), Ministarstvu financija, Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u iznosu 5% od ukupno naplaćenih prihoda.

Članak 16.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate općinskog poreza propisanog u članku 2. stavak 1. pod točkom 4. ove Odluke, provodit će Jedinstveni upravni odjel Općine Ribnik.

Članak 17.

Ministarstvo financija, Porezna uprava dužna je do 15. dana u mjesecu, za prethodni mjesec, Općini Ribnik dostavljati zbirna izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima.

Ministarstvo financija, Porezna uprava dužna je Općini Ribnik dostavljati zbirna izvješća o saldu nenaplaćenih potraživanja poreza i to najkasnije:

– do 28. veljače tekuće godine, sa stanjem na dan 31. 12. prethodne godine,

– do 31. srpnja tekuće godine, sa stanjem na dan 30. 6. tekuće godine.

Članak 18.

Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za raspoređivanje uplaćenih prihoda korisnicima (FINA) da naknadu Ministarstvu financija, Poreznoj upravi iz članka 16. stavak 2. ove Odluke obračuna i uplati u Državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Kaznene i prekršajne odredbe te odredbe o zastari, obnovi postupka i žalbenom postupku propisane Zakonom o porezu na dohodak (»Narodne novine« broj 115/16) i Zakonom o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16 i 101/17) jednako se primjenjuju i za poreze propisane ovom Odlukom.

Članak 20.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Glasniku Karlovačke županije«, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon objave u »Narodnim novinama«.

Članak 21.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima (»Glasnik Karlovačke županije« broj 8/17).

Članak 22.

Ova Odluka objaviti će se u »Narodnim novinama« i u »Glasniku Karlovačke županije«.

Klasa: 410-01/17-01/02
Urbroj: 2133/21-01-17-4
Ribnik, 21. prosinca 2017.

Predsjednik Općinskog vijeća
Nikola Dolinar, v. r.