Pravilnik o lovostaju igluna (Xiphias gladius)

NN 3/2018 (10.1.2018.), Pravilnik o lovostaju igluna (Xiphias gladius)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

119

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 4. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/2017) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O LOVOSTAJU IGLUNA (Xiphias gladius)

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se lovostaj igluna (Xiphias gladius) od 1. siječnja u 00:00 sati do 31. ožujka u 24:00 sata.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/62

Urbroj: 525-13/0340-17-1

Zagreb, 21. prosinca 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.