Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vizama

NN 5/2018 (12.1.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vizama

Ministarstvo vanjskih
i europskih poslova

154

Na osnovi članka 231. Zakona o strancima (»Narodne novine« broj 130/11, 74/13 i 69/17), ministrica vanjskih i europskih poslova, uz suglasnost ministra unutarnjih poslova, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA
PRAVILNIKA O VIZAMA

Članak 1.

U Pravilniku o vizama (»Narodne novine« br. 7/13), članak 14. se briše.

Članak 2.

U članku 19. stavak 6. se briše.

Članak 3.

Članak 20. mijenja se i glasi:

»Vjerodostojnost isprava

Članak 20.

(1) Dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za vizu ne može biti starija od šest (6) mjeseci.

(2) Iznimno, ako ovlašteni službenik može nedvojbeno utvrditi istinitost podataka navedenih u dokumentaciji, može prihvatiti i dokumentaciju koja je starija od šest (6) mjeseci.

(3) Ako ovlašteni službenik ne može nedvojbeno utvrditi vjerodostojnost dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka, može zatražiti njezinu nadovjeru.«

Članak 4.

Članak 28. mijenja se i glasi:

»Nepotpuni zahtjev

Članak 28.

(1) U slučaju da se tijekom postupka ocijeni kako je zahtjev za vizu potrebno nadopuniti dodatnim ispravama ili ako je potreban dodatni razgovor, podnositelja zahtjeva obavješćuje se na odgovarajući način i određuje rok do petnaest (15) dana u kojem je dužan upotpuniti zahtjev ili se javiti na razgovor.

(2) Za produljenje vize i/ili trajanja boravka odobrenog vizom rok iz stavka 1. ovog članka je sedam (7) dana.

(3) Ako podnositelj zahtjeva u danom roku ne dopuni zahtjev ili se ne odazove na razgovor, unosi se zabilješka u spis predmeta, te se predmet zaključuje u skladu sa utvrđenim činjenicama.«

Članak 5.

Iza članka 28. dodaju se novi članci 28.a i 28.b koji glase:

»Obustava postupka

Članak 28.a

(1) Postupak izdavanja vize ili postupak produljenja vize i/ili trajanja boravka odobrenog vizom obustavit će se po službenoj dužnosti ako se u tijeku postupka utvrdi da:

– zahtjev nije bio dopušten,

– podnositelju zahtjeva nije potrebna hrvatska viza,

– podnositelj zahtjeva ima i hrvatsko državljanstvo.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, podnositelju se vraćaju sve isprave koje je priložio, i vraća se iznos uplaćene vizne pristojbe.

(3) Podaci o obustavi postupka, unose se u HVIS u skladu s provedbenim propisom koji uređuje HVIS.

Izdavanje viza s duljim rokom
valjanosti

Članak 28.b

(1) Kratkotrajna viza za više ulazaka i rokom valjanosti od šest (6) mjeseci do pet (5) godina izdaje se s odobrenim boravkom od 90 dana.

(2) Kratkotrajna viza za više ulazaka, s rokom valjanosti od šest (6) mjeseci do jedne (1) godine izdaje se strancu koji može dokazati zakonito korištenje barem dvije vize izdane u DM/KU Republike Hrvatske ili države članice Schengenskog sporazuma u protekla 24 mjeseca od podnošenja zahtjeva za izdavanje vize.

(3) Kratkotrajna viza za više ulazaka, s rokom valjanosti do dvije (2) godine izdaje se strancu koji može dokazati zakonito korištenje kratkotrajne vize za više ulazaka, s rokom valjanosti od jedne (1) godine izdane u DM/KU Republike Hrvatske ili države članice Schengenskog sporazuma u protekla 24 mjeseca od podnošenja zahtjeva za izdavanje vize.

(4) Kratkotrajna viza za više ulazaka, s rokom valjanosti od tri (3) do pet (5) godina izdaje se strancu koji može dokazati zakonito korištenje kratkotrajne vize za više ulazaka, s rokom valjanosti od dvije (2) godine u DM/KU Republike Hrvatske ili države članice Schengenskog sporazuma u protekla 24 mjeseca od podnošenja zahtjeva za izdavanje vize.«

Članak 6.

Članak 32. mijenja se i glasi:

»Tehničko poništavanje naljepnice vize

Članak 32.

(1) Na naljepnici vize ne smije se ništa mijenjati. U slučaju pogreške prilikom ispunjavanja, naljepnica vize se mora tehnički poništiti.

(2) U slučaju da viza još nije unesena u putnu ispravu, tehničko poništavanje naljepnice vize se obavlja na način da se naljepnica vize prekriži trajnom tintom.

(3) Ako je viza već unesena u putnu ispravu, poništava se na način opisan u stavku 2. ovoga članka, a u putnu ispravu unosi se nova viza.«

Članak 7.

U članku 35. stavci 5., 8. i 11. se mijenjaju i glase:

»Produljenje vize

Članak 35.

(5) Ukupni boravak za produljenje vize ne smije biti dulji od 90 dana u razdoblju od 180 dana.

(8) Podnositelj zahtjeva za produljenje vize i/ili trajanja boravka može odustati od svog zahtjeva ili se postupak može obustaviti prije donošenja odluke o produljenju.

(11) Podaci o produljenoj vizi i/ili boravku, o odbijenom zahtjevu za produljenje vize i/ili boravka, o odustanku stranke od zahtjeva za produljenje te obustavi postupka, unose se u HVIS u skladu s provedbenim propisom koji uređuje HVIS.«

Članak 8.

U članku 38. stavci 3. i 4. se mijenjaju i glase:

»Postupanje po žalbi

Članak 38.

(3) Dopuštenu, pravodobnu i žalbu koju je podnijela ovlaštena osoba, DM/KU dostavlja, uz očitovanje o provedenom postupku i presliku spisa predmeta ministarstvu nadležnom za vanjske poslove.

(4) Ministarstvu nadležnom za vanjske poslove dostavlja se samo žalba u slučaju da je:

– vizu odbila, poništila ili ukinula PU/PP ili drugi DM/KU,

– odbijen zahtjev za produljenjem vize i/ili trajanja boravka.«

Članak 9.

U članku 42. stavak 2. se mijenja i glasi:

»Dolazak na službu u Republiku Hrvatsku

Članak 42.

(2) Viza iz stavka 1. ovoga članka izdaje se za više ulazaka, s rokom valjanosti do 90 dana i odobrenim boravkom od 30 dana.«

Članak 10.

U članku 43. stavak 4. se mijenja i glasi:

»Članak 43.

(4) Viza iz stavka 1. ovoga članka izdaje se za više ulazaka, s rokom valjanosti do 90 dana i odobrenim boravkom od 30 dana.«

Članak 11.

Članak 48. se briše.

Članak 12.

Dodaci 1., 2., 4., 5. i 8. zamjenjuju se novim dodacima 1., 2., 4., 5. i 8.

Dodatak 6. se briše.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 216-03/17-06/2

Urbroj: 521-V-03-02/MZ-17-8

Zagreb, 20. prosinca 2017.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica
mr. sc. Marija Pejčinović Burić, v. r.

DODATAK 1.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA VIZU

DODATAK 2.

OBRAZAC ZA ODBIJANJE, PONIŠTENJE ILI UKIDANJE VIZE

DODATAK 5.

JAMSTVENO PISMO

Članak 1.

(1) Ovim Dodatkom utvrđuje se obrazac jamstvenoga pisma za stranca fizičke i pravne osobe.

(2) Jamac može za podnositelja zahtjeva osigurati:

– smještaj, ili

– sredstva za uzdržavanje tijekom boravka u Republici Hrvatskoj i za povratak u matičnu državu ili za putovanje u drugu državu, ili

– smještaj i sredstva za uzdržavanje tijekom boravka u Republici Hrvatskoj i za povratak u matičnu državu ili za putovanje u drugu državu.

Jamac – fizička osoba

Članak 2.

(1) Jamac – fizička osoba može biti hrvatski državljanin ili stranac kojem je odobren privremeni ili stalni boravak u Republici Hrvatskoj, koji ostvaruje prihode u ili ima sredstva u Republici Hrvatskoj. Razdoblje valjanosti privremenog boravka stranca mora pokrivati razdoblje na koje se poziva podnositelja zahtjeva.

(2) Jamac – fizička osoba ovjerava svoj potpis na jamstvenome pismu kod javnog bilježnika.

(3) U slučaju da je jamac nazočan kod podnošenja zahtjeva za vizu, potpis na jamstvenome pismu može ovjeriti i u:

– DM/KU, ako je hrvatski državljanin, ili

– kod nadležnog tijela države primateljice, ako je stranac.

(4) Uz jamstveno pismo jamac – fizička osoba prilaže dokaz o stalnom izvoru prihoda u Republici Hrvatskoj (potvrda o plaći, potvrda o mirovini) u posljednja tri mjeseca ili odgovarajući dokaz o posjedovanju sredstava u banci.

(5) DM/KU, u kojem stranac podnosi zahtjev za vizu, zadržava izvornik jamstvenoga pisma u spisu predmeta, kako bi se, u slučaju potrebe, odnosno na zahtjev vjerovnika Ministarstva unutarnjih poslova, mogao bez odgode dostaviti vjerovniku.

(6) Podnositelju zahtjeva uručuje se preslika jamstvenog pisma kako bi mogao, na traženje tijela nadležnog za kontrolu državne granice, predočiti dokaz o svrsi boravka u Republici Hrvatskoj.

(7) Na presliku jamstvenog pisma stavlja se prijamni štambilj DM/KU u koji se unose datum, klasa predmeta, i paraf ovlaštenog službenika DM/KU koji se ovjerava malim pečatom DM/KU.

(8) Obrazac jamstvenog pisma za stranca fizičke osobe:

Jamac – pravna osoba

Članak 3.

(1) Jamac – pravna osoba može biti pravna osoba registrirana u Republici Hrvatskoj.

(2) Jamstveno pismo pravne osobe ovjerava se potpisom osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe.

(3) Ako je osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe stranac, on mora imati odobreni privremeni ili stalni boravak u Republici Hrvatskoj. Razdoblje valjanosti privremenog boravka stranca mora pokrivati razdoblje na koje se poziva podnositelja zahtjeva.

(4). Jamac – pravna osoba uz jamstveno pismo prilaže dokaz o likvidnosti (bon 1 ili bon 2 ili potvrda trgovačkog suda da nije pokrenut postupak likvidacije i dr.).

(5) DM/KU može osloboditi pravnu osobu neupitne vjerodostojnosti obveze prilaganja dokaza o likvidnosti.

(6) DM/KU, u kojem stranac koji podnosi zahtjev za vizu, zadržava izvornik jamstvenog pisma u spisu predmeta.

(7) Podnositelju zahtjeva uručuje se preslika jamstvenog pisma kako bi mogao, na traženje tijela nadležnog za kontrolu državne granice, predočiti dokaz o svrsi boravka u Republici Hrvatskoj.

(8) Na presliku jamstvenog pisma stavlja se prijamni štambilj DM/KU u koji se unose datum, klasa predmeta, i paraf ovlaštenog službenika DM/KU, koji se ovjerava malim pečatom DM/KU.

(9) Obrazac jamstvenog pisma za stranca pravne osobe:

DODATAK 8.

SURADNJA S VANJSKIM PRUŽATELJIMA USLUGA I KOMERCIJALNIM POSREDNICIMA

I. VANJSKI PRUŽATELJI USLUGA

Članak 1.

(1) Suradnja s vanjskim pružateljima usluga zasniva se na ugovoru o suradnji između DM/KU ili ministarstva nadležnog za vanjske poslove i vanjskog pružatelja usluga.

(2) DM/KU osigurava stručnu izobrazbu vanjskog pružatelja usluga, koja odgovara znanju potrebnom za pružanje odgovarajućih usluga i pružanju dostatnih obavijesti podnositeljima zahtjeva.

(3) DM/KU nadzire provedbu ugovora uključujući:

1. opće obavijesti o viznom režimu i obrascima zahtjeva koje vanjski pružatelj usluga dostavlja podnositeljima zahtjeva;

2. sve tehničke i organizacijske sigurnosne mjere potrebne za zaštitu osobnih podataka od slučajnog i nezakonitog uništavanja ili slučajnog gubitka, promjena, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa.

U tu svrhu ministarstvo nadležno za vanjske poslove i nadležna DM/KU redovito provodi/provode nasumične kontrole rada, osoblja i prostorija vanjskog pružatelja usluga,

O obavljenom nadzoru nadležna DM/KU dostavlja izvješće ministarstvu nadležnom za vanjske poslove

Članak 2.

(1) Vanjskom pružatelju usluga može se povjeriti obavljanje jednog ili više sljedećih poslova:

1. pružanje obavijesti o viznom režimu i potrebnim obrascima;

2. obavješćivanje podnositelja zahtjeva o dokaznim ispravama koje se traže, na osnovi kontrolnog popisa;

3. preuzimanje zahtjeva za vizu i popratne dokumentacije te njihovo prosljeđivanje nadležnom DM/KU;

4. naplata vizne pristojbe;

5. vođenje rasporeda termina za osobno javljanje u DM/KU ili kod vanjskog pružatelja usluga;

6. po završetku obrade zahtjeva, preuzimanje putnih isprava i eventualnih obavijesti o odbijanju te njihovo vraćanje podnositelju zahtjeva.

(2) Pristojba koju vanjski pružatelj usluga naplaćuje za uslugu ne smije prelaziti polovicu svote vizne pristojbe propisane zakonskim propisom koji uređuje upravne pristojbe, bez obzira na moguća smanjenja ili izuzeća od naplate vizne pristojbe.

(3) DM/KU na čijem konzularnom području djeluje vanjski pružatelj usluga zadržava mogućnost izravnog podnošenja zahtjeva.

Članak 3.

Pri obavljanju djelatnosti iz svog djelokruga, u svrhu zaštite podataka, vanjski pružatelj usluga dužan je:

1. u svako doba spriječiti neovlašteno čitanje, kopiranje, mijenjanje ili brisanje podataka, osobito tijekom njihova prijenosa nadležnom DM/KU;

2. u skladu s uputama, prenositi podatke:

– elektronički, u šifriranom obliku, ili

– fizički, na siguran način;

3. prenositi podatke što je prije moguće:

– ako se prenose fizički, najmanje jednom tjedno,

– u slučaju elektroničkog prijenosa šifriranih podataka, najkasnije na kraju dana njihova prikupljanja;

4. brisati podatke odmah nakon njihova prijenosa, osim imena i prezimena, adrese i brojeva za kontakt te, po potrebi, broja putne isprave do vraćanja putne isprave podnositelju zahtjeva;

5. osigurati sve tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka od slučajnog i nezakonitog uništavanja ili slučajnog gubitka, njihova mijenjanja, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa, osobito ako suradnja uključuje prijenos predmeta i podataka nadležnoj DM/KU, kao i mjere za zaštitu od svih drugih oblika nezakonite obrade osobnih podataka;

6. obraditi podatke samo u svrhu obrade osobnih podataka podnositelja zahtjeva;

7. osigurati podatke sukladno propisima o zaštiti podataka;

8. podnositeljima omogućiti pristup traženim podacima sukladno propisu o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu.

Članak 4.

U odnosu na obavljanje svojih djelatnosti, vanjski pružatelj usluga dužan je:

1. osigurati da su njegovi zaposlenici odgovarajuće osposobljeni;

2. osigurati da njegovi zaposlenici u obavljanju svojih zadataka:

– ljubazno primaju podnositelje,

– poštuju ljudsko dostojanstvo i integritet podnositelja,

– ne diskriminiraju osobe na osnovi spola, rasnog ili etničkog porijekla, vjere ili uvjerenja, invalidnosti, godina ili spolne orijentacije,

– poštuju pravila o tajnosti koja se također primjenjuju nakon što članovi osoblja napuste svoj posao, ili nakon privremene obustave ili okončanja pravnog instrumenta;

3. u svako doba omogućiti identifikaciju osoblja koje radi za vanjskog pružatelja usluga;

4. dokazati da njegovi zaposlenici nisu u kaznenoj evidenciji te da imaju potrebna stručna znanja.

Članak 5.

U svrhu provjere obavljanja njegovih djelatnosti, vanjski pružatelj usluga dužan je:

1. omogućiti ovlaštenom osoblju DM/KU pristup njegovim prostorijama, u svako doba, bez prethodne najave, osobito u svrhu kontrole;

2. u svrhu kontrole, omogućiti provjeru dostupnosti sustava zakazivanja termina putem govornog automata;

3. osigurati korištenje odgovarajućih metoda nadzora (primjerice pseudo-podnositelji zahtjeva, instaliranje web kamera);

4. omogućiti pristup dokazima o pridržavanju propisa o zaštiti podataka, uključujući obveze izvješćivanja, vanjske revizije i redovite provjere na terenu;

5. izvješćivati DM/KU bez odgode, o svakom kršenju sigurnosti ili pritužbi podnositelja zahtjeva glede zlouporabe ili neovlaštenog pristupa podacima te surađivati u pronalaženju rješenja i davanja žurnih odgovora na pritužbe podnositelja.

Članak 6.

U vezi s općim uvjetima, vanjski pružatelj usluga dužan je:

1. postupati u skladu s uputama DM/KU;

2. donijeti odgovarajuće antikorupcijske mjere (npr. odredbe o plaćama osoblja; suradnja u izboru osoblja koji se upošljavaju za određeni zadatak; pravilo dviju osoba; načelo rotacije);

3. u potpunosti poštovati odredbe ugovora koji mora sadržavati klauzulu o privremenoj obustavi ili okončanju, osobito u slučaju kršenja uspostavljenih pravila, kao i klauzulu o reviziji radi osiguranja da pravni instrument odražava najbolju praksu.

II. SURADNJA S KOMERCIJALNIM POSREDNICIMA (STRANIM TURISTIČKIM AGENCIJAMA I TOUR OPERATORIMA)

Članak 7.

(1) Suradnja s komercijalnim posrednicima zasniva se na akreditaciji pri DM/KU koja ih ovlašćuje za posredovanje u zaprimanju zahtjeva i ishođenju viza isključivo u svrhu turističkog posjeta.

(2) Odluka o akreditaciji zasniva se ponajprije na provjeri:

1. statusa komercijalnog posrednika: licencija, trgovački registar, ugovori s bankama;

2. postojanja ugovora s komercijalnim partnerima koji nude smještaj i druge usluge putnih paket aranžmana u Republici Hrvatskoj;

3. ugovora s komercijalnim partnerima (agencijama) koji organiziraju prijevoz u Republiku Hrvatsku te povratak u zemlju ishodišta.

(3) Akreditirani komercijalni posrednici moraju se redovito kontrolirati nasumičnim provjerama koje uključuju osobne ili telefonske razgovore s podnositeljima zahtjeva, provjerama putovanja i smještaja, provjerama da je priloženo putno zdravstveno osiguranje odgovarajuće i da uključuje pojedinačne putnike te uvijek kad se smatra potrebnim, provjerama isprava koje se odnose na povratak skupine.

(4) DM/KU mora osigurati da javnost bude obaviještena o popisu akreditiranih komercijalnih posrednika s kojima surađuje.

Postupak akreditacije

Članak 8.

(1) Komercijalni posrednik koji se želi akreditirati pri DM/KU podnosi zahtjev za akreditaciju tijekom cijele godine.

(2) Komercijalni posrednik dostavlja:

1. zamolbu za akreditaciju;

2. dozvolu za poslovanje na području turističke djelatnosti (odgovarajuća ovjerena preslika, prevedena na hrvatski ili engleski jezik);

3. ugovor s odgovarajućom pravnom osobom u Republici Hrvatskoj s elementima koji se odnose na kapacitete smještaja (privatnog ili hotelskog);

4. ugovor sa zrakoplovnom tvrtkom ili drugim prijevoznikom kojim se prevoze turisti;

5. ugovor s društvom za osiguranje o sklopljenom skupnom ili pojedinačnom putnom osiguranju za turiste;

6. okvirnu procjenu broja turista;

7. punomoć za ovlaštenog predstavnika komercijalnog posrednika koji će podnositi zahtjeve za izdavanje vize i preuzimati ih u DM/KU ili u vanjskom pružatelju usluga, presliku njegove putovnice i osobne iskaznice, te fotografiju u boji, veličine 35x45 mm;

(3) Hrvatska pravna osoba s kojom je agencija sklopila ugovor dostavlja izvod iz sudskog registra (ne stariji od šest (6) mjeseci), ili ovjerenu presliku rješenja Trgovačkog suda.

(4) Na osnovi raspoložive dokumentacije kao i podataka o (ne)vjerodostojnosti komercijalnog posrednika što ih je bilo moguće prikupiti (u sklopu lokalne konzularne suradnje s predstavnicima DM/KU država članica EEP-a u državi primateljici), DM/KU dostavlja ministarstvu nadležnom za vanjske poslove obrazloženi prijedlog o uspostavi suradnje s komercijalnim posrednikom.

(5) Ministarstvo nadležno za vanjske poslove odlučuje o (ne)izdavanju akreditacije komercijalnom posredniku u roku 15 dana. U postupku odlučivanja može se zatražiti dodatna dokumentacija od hrvatske pravne osobe iz točke 2.

(6) Na osnovi odluke ministarstva nadležnog za vanjske poslove, DM/KU obavješćuje komercijalnog posrednika o (ne)prihvaćanju akreditacije.

(7) Odluka o akreditaciji vrijedi tri godine od datuma njezinog izdavanja. U slučaju ponovnog podnošenja zahtjeva za akreditacijom, prethodno izdana akreditacija vrijedi do donošenja odluke o novom zahtjevu.

Odluka o akreditaciji

Članak 9.

(1) Odluka o akreditaciji sadrži sljedeće:

Oznaku DM/KU, klasu, urudžbeni broj i datum izdavanja, predmet »Obavijest o akreditaciji« i sljedeći tekst:

»Komercijalni posrednik ______ (naziv i sjedište), akreditiran je pri ____________ (DM/KU).

Opunomoćeni predstavnici komercijalnog posrednika za podnošenje zahtjeva za izdavanje vize za organizirane turističke posjete ______________ državljana su:

(ime i prezime, datum rođenja, broj putovnice ili osobne iskaznice, rok valjanosti)

Akreditacija vrijedi do dana _______ godine, a može se opozvati i prije navedenoga roka.«

Nakon gornjeg teksta slijedi potpis ovlaštenog službenika i pečat DM/KU.

(2) Odluka o akreditaciji izdaje se na hrvatskom jeziku i na jeziku države primateljice odnosno na engleskom jeziku.

(3) Nakon donošenja odluke o akreditaciji nadležna DM/KU izrađuje propusnicu za ovlaštenog predstavnika komercijalnog posrednika koji će podnositi zahtjeve za izdavanje vize u DM/KU ili u vanjskom pružatelju usluga.

Podnošenje zahtjeva za vizu

Članak 10.

(1) Zahtjevi za vizu podnose se posredstvom opunomoćenih predstavnika komercijalnog posrednika.

(2) Osim opće dokumentacije koja se odnosi na konkretno putovanje (potvrda o organiziranom turističkom aranžmanu s popisom osoba, smještaju, prijevozu i dr.), za svaku osobu koja putuje dostavlja se:

– ispunjeni obrazac zahtjeva za vizu, s vlastoručnim potpisom osobe,

– valjana putna isprava,

– jedna fotografija,

– dokaz o povratku u matičnu zemlju (potvrda o zaposlenju, školovanju i dr.),

– dokaz o putnom zdravstvenom osiguranju.

(3) DM/KU provjerava priloženu dokumentaciju te odlučuje o izdavanju viza u skladu s ovim Pravilnikom.

(4) Tijekom postupka, ako smatra potrebnim, ovlašteni službenik može zatražiti dodatnu dokumentaciju za bilo koju osobu iz skupine ili može zatražiti da se određeni stranac iz skupine osobno javi u DM/KU na razgovor.

Obveze komercijalnog posrednika

Članak 11.

Komercijalni posrednik dužan je odmah obavijestiti DM/KU o bilo kojoj promjeni činjenica na osnovi kojih je izdana akreditacija, a osobito o:

1. raskidu ugovora s hrvatskom pravnom osobom,

2. sklapanju novog ugovora s drugom hrvatskom pravnom osobom,

3. promjeni opunomoćenih predstavnika, i dr.

Obustava suradnje

Članak 12.

(1) Ako se utvrdi da:

1. je komercijalni posrednik ili hrvatska pravna osoba s kojom je sklopila ugovor nevjerodostojna,

2. komercijalni posrednik učestalo ne dostavlja potpunu dokumentaciju,

3. je komercijalni posrednik dostavio nevjerodostojnu dokumentaciju,

4. je osoba iz skupine ostala u Republici Hrvatskoj i nakon isteka roka valjanosti vize,

5. je osoba iz skupine pokušala ili je nezakonito napustila Republiku Hrvatsku,

6. komercijalni posrednik ne surađuje s DM/KU vezano uz izvršavanje povremenog nadzora u svrhu utvrđivanja povratka osoba;

s dotičnim se komercijalnim posrednikom odmah obustavlja suradnja i opoziva akreditacija te se ta informacija također dostavlja u sklopu lokalne schengenske suradnje u dotičnom konzularnom području.

(2) U slučaju da DM/KU dođe do saznanja o postojanju razloga za obustavu suradnje s komercijalnim posrednikom, o tome će bez odgode obavijestiti ministarstvo nadležno za vanjske poslove.

(3) U slučaju da ministarstvo nadležno za vanjske poslove dođe do saznanja o postojanju razloga za obustavu suradnje DM/KU s komercijalnim posrednikom, naložit će DM/KU opoziv akreditacije.