Pravilnik o poticajima u kombiniranom prijevozu tereta

NN 5/2018 (12.1.2018.), Pravilnik o poticajima u kombiniranom prijevozu tereta

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

155

Na temelju članka 6. stavka 3. Zakona o kombiniranom prijevozu tereta (»Narodne novine«, broj 120/16), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O POTICAJIMA U KOMBINIRANOM PRIJEVOZU TERETA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se mjere za ostvarivanje poticaja u kombiniranom prijevozu tereta.

Članak 2.

Ovim Pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima se Direktiva Vijeća 92/106/EEZ od 7. prosinca 1992. o utvrđivanju zajedničkih pravila za određene vrste kombiniranog prijevoza robe između država članica (SL L 368, 17. 12. 1992.).

Članak 3.

Ministarstvo nadležno za promet (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) izdaje Rješenje kojim organizator prijevoza, željeznički prijevoznik te vlasnik ili korisnik motornih i priključnih vozila registriranih u Republici Hrvatskoj ostvaruju pravo na poticaje (u daljnjem tekstu: Rješenje), u upravnom postupku povodom pisanog zahtjeva.

II. MJERE ZA OSTVARIVANJE
POTICAJA

Poticaji u kombiniranom prijevozu tereta željeznicom, unutarnjim vodama ili morem

Članak 4.

(1) Kod kombiniranog prijevoza tereta željeznicom, unutarnjim vodama ili morem, organizator prijevoza ima pravo na 150,00 kuna naknade po kamionu, prikolici, poluprikolici, s vučnim vozilom ili bez njega, izmjenjivom sanduku ili kontejneru od 20 stopa ili više, s kojima je obavljen kombinirani prijevoz tereta.

(2) Željeznički prijevoznik za vlak koji preveze teret u kombiniranom prijevozu tereta ostvaruje pravo na poticaj u iznosu od 2,00 kune po vlak kilometru koji se plaća kao naknada za pristup željezničkoj infrastrukturi u slučajevima kada željeznički prijevoznik sudjeluje u kombiniranom prijevozu tereta.

Poticaji u kombiniranom prijevozu tereta cestovnom dionicom

Članak 5.

(1) Vlasnik ili korisnik motornih i priključnih vozila registriranih u Republici Hrvatskoj, a kojima se tijekom 12 mjeseci od dana zadnje ovjere tehničke ispravnosti vozila obavljao prijevoz tereta u početnoj i/ili završnoj dionici do ili od željezničkog terminala za kombinirani prijevoz ili pretovarnog kolodvora, oslobađa se od obveze plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta do iznosa od najviše 50% koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, a koja je utvrđena posebnim propisom.

(2) Iznos oslobađanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta izračunava se prema sljedećoj formuli:

pri čemu se za vrijednosti X > 100 uzima X = 100

Značenje simbola je sljedeće:

P – iznos oslobađanja od godišnje naknade za uporabu javnih cesta (u kunama)

X – broj ostvarenih prijevoza tereta u početnoj i/ili završnoj dionici

N – iznos godišnje naknade za uporabu javnih cesta (u kunama)

III. ZAHTJEV ZA POTICAJE

Članak 6.

(1) Zahtjev iz članka 3. treba sadržavati sljedeće:

– ime i prezime/naziv prave osobe (podnositelj zahtjeva)

– OIB

– adresa stanovanja/sjedište

– kontakt (telefon, faks, mobitel, e-pošta)

– naziv banke i broj žiroračuna (IBAN)

– kratak opis za što se poticaj traži (prijevoz tereta željeznicom, unutarnjim vodama ili morem ili cestovnom dionicom)

– broj kamiona, prikolica, poluprikolica, s vučnim vozilom ili bez njega, izmjenjivih sanduka ili kontejnera od 20 stopa ili više odnosno broj prijeđenih vlak kilometara, ako se radi o prijevozu tereta željeznicom, unutarnjim vodama ili morem (organizator prijevoza odnosno željeznički prijevoznik)

– broj prijevoza tereta u početnoj i/ili završnoj dionici kada se radi o prijevozu tereta cestovnom dionicom te registracijsku oznaku vozila (vlasnik ili korisnik motornih i priključnih vozila)

– razdoblje za koje se traži isplata poticaja

– potpis i pečat i

– upravnu pristojbu.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka obavezno se prilaže dokumentacija sukladno Uredbi Vijeća br. 60/11/EEZ (kako je izmijenjena Uredbom 569/2008/EZ).

Članak 7.

(1) Naknada iz članka 4. stavka 1. i 2. ovog Pravilnika osigurava se iz sredstava državnog proračuna, a isplaćuje se u roku od 30 dana od dana izdavanja Rješenja.

(2) Naknada iz članka 5. stavka 1. ovog Pravilnika osigurava se iz sredstava državnog proračuna, a isplaćuje se po izvršenoj registraciji motornih i priključnih vozila jednom godišnje najkasnije do 15. veljače iduće godine za prethodnu godinu.

(3) Za stjecanje prava na naknadu iz članka 4. stavka 1. i 2. te članka 5. stavka 1. ovog Pravilnika moraju biti ispunjeni uvjeti sukladno propisu kojim se uređuje kombinirani prijevoz tereta.

Članak 8.

Organizator prijevoza, željeznički prijevoznik, vlasnik ili korisnik motornih i priključnih vozila registriranih u Republici Hrvatskoj iz članka 4. i 5. ovog Pravilnika ostvaruju pravo na poticaje temeljem uredno podnesenog zahtjeva te dokumentacije sukladno propisu kojim se uređuje kombinirani prijevoz tereta.

Članak 9.

(1) Ministarstvo izdaje Rješenje u roku od 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.

(2) Protiv Rješenja Ministarstva nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-01/208

Urbroj: 530-05-2-2-1-18-4

Zagreb, 2. siječnja 2018.

Ministar
Oleg Butković, v. r.