Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Martijanec

NN 5/2018 (12.1.2018.), Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Martijanec

Općina Martijanec

161

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16. i 101/17.), članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), te članka 31. stavka 1. točke 6. Statuta Općine Martijanec (Službeni vjesnik Varaždinske županije, broj 10/13. i 24/13.), Općinsko vijeće Općine Martijanec na 3. sjednici, održanoj 21. prosinca 2017. godine donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O POREZIMA OPĆINE MARTIJANEC

Članak 1.

U Odluci o porezima Općine Martijanec (»Narodne novine« br. 91/17. i Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 46/17.) članak 2. mijenja se i glasi:

Općini Martijanec pripadaju sljedeći porezi:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na korištenje javnih površina.

Članak 2.

Članak 15. Odluke o porezima Općine Martijanec (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 46/17.) briše se.

Članak 3.

Članak 16. Odluke o porezima Općine Martijanec (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 46/17.) postaje člankom 15., članak 17. postaje člankom 16., članak 18. postaje člankom 17., članak 19. postaje člankom 18., članak 20. postaje člankom 19., članak 21. postaje člankom 20., članak 22. postaje člankom 21.

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenom vjesniku Varaždinske županije«. Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2018. godine.

Klasa: 410-01/17-01/3

Urbroj: 2186/19-01-17-3

Martijanec, 21. prosinca 2017.

Predsjednik Općinskog vijeća
Dubravko Besek, v. r.