Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prirezu poreza na dohodak Općine Martijanec

NN 5/2018 (12.1.2018.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prirezu poreza na dohodak Općine Martijanec

OPĆINA MARTIJANEC

162

Na temelju članaka 20. stavak 1. točka 1. i članka 21. stavak 2. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16. i 10//17.), članka 95. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« br. 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 – Odluka USRH, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15, 115/16) te članka 31. Statuta Općine Martijanec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« br. 10/13. i 24/13.) Općinsko vijeće Općine Martijanec na svojoj 3. sjednici održanoj 21. prosinca 2017. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O
PRIREZU POREZA NA DOHODAK

Članak 1.

Članak 6. Odluke o prirezu poreza na dohodak (»Narodne novine« br. 91/01 i 46/10) briše se.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama« a objavit će se i u » Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

Klasa: 410-01/17-01/4

Urbroj: 2186/19-01-17-1

Martijanec, 21. prosinca 2017.

Predsjednik Općinskog vijeća
Dubravko Besek, v. r.