Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Dragalić

NN 5/2018 (12.1.2018.), Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Dragalić

Općina Dragalić

163

Na temelju članaka 20. i 42. stavak 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16 i 101/17) te članka 34. stavak 1. podstavak 11. Statuta Općine Dragalić (»Službeni glasnik« broj 3/17 – pročišćeni tekst i 7/17) Općinsko vijeće općine Dragalić na 4. sjednici održanoj 29. prosinca 2017. godine, donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE DRAGALIĆ

Članak 1.

U Odluci o općinskim porezima Općine Dragalić (»Službeni glasnik« broj 2/17) u članku 1. stavku 1. točka 4. briše se.

Članak 2.

Podnaslov V. POREZ NA NEKRETNINE i članak 9. brišu se.

Članak 3.

Članak 14. briše se.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom glasniku«, a objavit će se i u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/17-01/02
Urbroj: 2178/27-17-8
Dragalić, 29. prosinca 2017.

Predsjednik Općinskog vijeća
Mario Brađašević, v. r.