Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o lokalnim porezima Općine Gradec

NN 5/2018 (12.1.2018.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o lokalnim porezima Općine Gradec

Općina Gradec

164

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15.), članka 42. stavka 2. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16 i 101/17), članka 18. Statuta Općine Gradec (»Glasnik Zagrebačke županije«, broj 23/09 i 13/13) i članka 66. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gradec (»Glasnik Zagrebačke županije«, broj 1/10 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Gradec na 7. sjednici održanoj 6. prosinca 2017. godine donosi

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O LOKALNIM POREZIMA OPĆINE GRADEC

Članak 1.

U članku 2. Odluke o lokalnim porezima Općine Gradec od 29. lipnja 2017. godine (»Glasnik Zagrebačke županije«, broj 18/17, dalje: Odluka) briše se stavak 2. koji glasi: »Općina Gradec dužna je uvesti i naplaćivati porez na nekretnine«.

Članak 2.

Briše se točka III. (POREZ NA NEKRETNINE) i članak 6. Odluke koji je glasio: »Predmet oporezivanja, porezni obveznici, utvrđivanje, naplata i druga pitanja vezana uz porez na nekretnine uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine Gradec, sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima«.

Članak 3.

Briše se članak 13. Odluke koji glasi: »Postupci utvrđivanja i naplate poreza na kuće za odmor započeti po ovoj Odluci, a koji nisu dovršeni do 1. siječnja 2018. godine, dovršit će se po odredbama ove Odluke«.

Članak 4.

Briše se članak 15. Odluke koji glasi: »Odredba članka 5. ove Odluke prestaje važiti 1. siječnja 2018. godine«.

Članak 5.

Ova Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o lokalnim porezima Općine Gradec (»Glasnik Zagrebačke županije«, broj 18/17) stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Glasniku Zagrebačke županije«.

Klasa: 410-01/17-01/113
Urbroj: 238/28-01-17-2
Gradec, 6. prosinca 2017.

Predsjednica
Gordana Ivačin, v. r.