Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2018. godinu

NN 7/2018 (19.1.2018.), Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2018. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

181

Na temelju članka 10. stavka 5. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 127/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. siječnja 2018. godine donijela

UREDBU

O NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA TE IZRAČUNA IZNOSA POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2018. GODINU

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuju se način financiranja decentraliziranih funkcija te način izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2018. godinu osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu prema posebnim zakonima i odlukama o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u djelatnostima osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ove Uredbe imaju sljedeća značenja:

1. decentralizirane funkcije su rashodi koji su posebnim zakonima za osnovno i srednje školstvo, socijalnu skrb, zdravstvo i vatrogastvo preneseni na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a financiraju se iz dodatnog udjela poreza na dohodak i pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije

2. bilančna prava su sredstva potrebna za osiguravanje minimalnih financijskih standarda u pojedinoj decentraliziranoj funkciji prema odlukama iz članka 4. ove Uredbe

3. pomoći izravnanja su prijenosi sredstava iz državnog proračuna jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za financiranje decentraliziranih funkcija kada prihodi ostvareni iz dodatnog udjela poreza na dohodak nisu dovoljni za financiranje minimalnih financijskih standarda prema odlukama iz članka 4. ove Uredbe.

Članak 3.

(1) Ova Uredba odnosi se na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su preuzele financiranje decentraliziranih funkcija (u daljnjem tekstu: korisnici pomoći izravnanja), i to na županije, Grad Zagreb, gradove i općine iz Tablice 2. županije, Tablice 2. gradovi i Tablice 3. općine/gradovi koje su sastavni dio ove Uredbe.

(2) Korisnici pomoći izravnanja iz stavka 1. ovoga članka, u skladu sa Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ostvaruju prihode iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije, i to:

1.Osnovno školstvo1,9%
2.Srednje školstvo1,3%
3.Socijalna skrb

– centri za socijalnu skrb0,2%

– domovi za starije i nemoćne osobe0,6%
4.Zdravstvo1,0%
5.Vatrogastvo

– javne vatrogasne postrojbe1,0%.

(3) Korisnici pomoći izravnanja ostvaruju pravo na sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu, s razdjela tijela državne uprave nadležnih za pojedinu decentraliziranu funkciju, ako iz dodatnog udjela poreza na dohodak iz stavka 2. ovoga članka ne ostvare sredstva do iznosa bilančnih prava za financiranje decentraliziranih funkcija za 2018. godinu.

(4) Pregled iznosa bilančnih prava sastavni je dio ove Uredbe, a naveden je u:

1. Zbirnom pregledu sredstava za decentralizirane funkcije u 2018. godini po županijama (Tablica 1.)

2. Pregledu sredstava za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva po županijama u 2018. godini (Tablica 2. županije)

3. Pregledu sredstava za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva po gradovima u 2018. godini (Tablica 2. gradovi)

4. Pregledu sredstava za decentraliziranu funkciju vatrogastva po općinama/gradovima u 2018. godini (Tablica 3. općine/gradovi).

Članak 4.

(1) Bilančna prava grada, županije i Grada Zagreba za osnovno školstvo za 2018. godinu utvrđena su Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2018. godini.

(2) Bilančna prava županije i Grada Zagreba za srednje školstvo za 2018. godinu utvrđena su Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2018. godini.

(3) Bilančna prava županije i Grada Zagreba za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva za 2018. godinu utvrđena su Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini.

(4) Bilančna prava županije i Grada Zagreba za financiranje domova za starije i nemoćne osobe za 2018. godinu utvrđena su Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2018. godini.

(5) Bilančna prava županije i Grada Zagreba za financiranje zdravstvenih ustanova na području županije i Grada Zagreba za 2018. godinu utvrđena su Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2018. godini.

(6) Bilančna prava općine, grada i Grada Zagreba za financiranje javnih vatrogasnih postrojbi za 2018. godinu utvrđena su Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2018. godini.

Članak 5.

(1) U proračunu za 2018. godinu korisnici pomoći izravnanja planiraju prihode i rashode za decentralizirane funkcije u 2018. godini prema proračunskim klasifikacijama do iznosa navedenog u Pregledu iznosa bilančnih prava.

(2) Korisnici pomoći izravnanja planiraju prihode za decentralizirane funkcije prema procjeni prihoda koje će u 2018. godini ostvariti temeljem svakoga pojedinog dodatnog udjela poreza na dohodak iz članka 3. ove Uredbe, a razliku prihoda do iznosa iz stavka 1. ovoga članka planiraju iz pomoći izravnanja.

Članak 6.

(1) Županije, Grad Zagreb, gradovi i općine dužni su sredstva ostvarena za decentralizirane funkcije doznačivati krajnjim korisnicima (ustanovama) čije su financiranje preuzeli.

(2) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka doznačuju se u skladu s obvezama, prema dinamici i planu prioriteta utvrđenima u proračunu korisnika pomoći izravnanja.

(3) Iznimno, radi osiguranja namjenskog korištenja sredstava pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, ista će se doznačivati izravno krajnjim korisnicima.

Članak 7.

(1) Korisnici pomoći izravnanja dužni su sredstva ostvarena za decentralizirane funkcije iz članka 3. ove Uredbe koristiti za namjene utvrđene u odlukama iz članka 4. ove Uredbe.

(2) Na temelju odluka iz članka 4. ove Uredbe korisnici pomoći izravnanja dužni su donijeti vlastite odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja u 2018. godini:

– osnovnog i srednjeg školstva

– domova za starije i nemoćne osobe, centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva

– zdravstvenih ustanova

– redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi

u okvirima prava iz Pregleda iznosa bilančnih prava.

(3) U odlukama iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje se raspored sredstava po krajnjim korisnicima, te prioriteti kapitalnih ulaganja (osim za javne vatrogasne postrojbe).

(4) Županije, Grad Zagreb, gradovi i općine mogu sredstva ostvarena od dodatnog udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnanja iz članka 3. stavaka 2. i 3. ove Uredbe (osim za financiranje redovite djelatnosti javne vatrogasne postrojbe) preraspodijeliti po krajnjim korisnicima unutar pojedine djelatnosti, a u skladu s odlukama iz članka 4. ove Uredbe.

(5) Prije izmjena odluka iz stavka 2. ovoga članka kojima se uređuje preraspodjela sredstava, županije, Grad Zagreb, gradovi i općine obvezni su o tome izvijestiti krajnje korisnike mjesec dana prije izmjena odluka.

Članak 8.

(1) Ako jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje financiraju decentralizirane funkcije ostvare više sredstava iz dodatnog udjela iz članka 3. stavka 2. ove Uredbe nego je to utvrđeno minimalnim financijskim standardima utvrđenima u Pregledu iznosa bilančnih prava, višak sredstava mogu koristiti za financiranje decentraliziranih funkcija koje su preuzele.

(2) Ako jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje financiraju decentralizirane funkcije ostvare više sredstava iz pomoći izravnanja iz članka 3. stavka 3. ove Uredbe nego je to utvrđeno minimalnim financijskim standardima utvrđenima u Pregledu iznosa bilančnih prava, višak sredstava dužni su najkasnije do 15. veljače 2019. godine uplatiti na račun državnog proračuna Republike Hrvatske.

(3) Višak sredstava iz stavka 2. ovoga članka prihod je državnog proračuna Republike Hrvatske.

Članak 9.

(1) Iznos pomoći izravnanja za pojedinu decentraliziranu funkciju u 2018. godini utvrđuju tijela državne uprave nadležna za pojedinu decentraliziranu funkciju u suradnji s Ministarstvom financija po korisnicima pomoći izravnanja, sukladno članku 3. stavku 3. ove Uredbe.

(2) Od mjesečnog iznosa bilančnih prava odbija se iznos ostvarenog poreza na dohodak iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentraliziranu funkciju za prethodni mjesec, a nedostajući iznos sredstava do mjesečne obveze podmiruje se iz pomoći izravnanja.

(3) Pomoći izravnanja za pojedinu decentraliziranu funkciju doznačivat će se mjesečno iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu.

Članak 10.

(1) Županije, Grad Zagreb, gradovi i općine dužni su tijelo državne uprave nadležno za pojedinu decentraliziranu funkciju izvještavati o utrošenim sredstvima krajnjih korisnika (ustanova) u roku i na način propisan u odlukama iz članka 4. ove Uredbe.

(2) Tijelo državne uprave nadležno za pojedinu decentraliziranu funkciju dužno je pratiti izvršenje odluka iz članka 4. ove Uredbe i po potrebi, a najkasnije do 31. listopada 2018. godine, Vladi Republike Hrvatske predložiti njihove izmjene i dopune koje je prethodno, a najkasnije do 30. rujna 2018. godine, dužno dostaviti na mišljenje Ministarstvu financija.

(3) Ako korisnik pomoći izravnanja iz stavka 1. ovoga članka ne dostavi izvještaj o utrošenim sredstvima tijelu državne uprave nadležnom za pojedinu decentraliziranu funkciju na propisani način i u roku iz stavka 1. ovoga članka, nadležno tijelo će privremeno obustaviti doznaku pomoći izravnanja.

Članak 11.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-03/01

Urbroj: 50301-25/14-18-2

Zagreb, 18. siječnja 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

ZBIRNI PREGLED SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE U 2018. GODINI PO ŽUPANIJAMA

Tablica 1.

ŽUPANIJAŠKOLSTVOSOCIJALNA SKRBZDRAVSTVOVATROGASTVOSVEUKUPNE
OBVEZE ZA
DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE
OSNOVNO ŠKOLSTVO (OBVEZA GRADOVA I ŽUPANIJA)SREDNJE ŠKOLSTVOCENTRI ZA SOCIJALNU SKRB I POMOĆ ZA OGRJEVDOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBEZDRAVSTVENE USTANOVEJAVNE VATROGASNE POSTROJBE (OBVEZA OPĆINA I GRADOVA)
12345678 (2+3+4+5+6+7)
ZAGREBAČKA71.799.72214.908.7265.678.140016.770.46415.333.272124.490.324
KRAPINSKO-ZAGORSKA29.281.38012.604.8933.080.400018.060.9569.450.21072.477.839
SISAČKO-MOSLAVAČKA43.431.07514.312.9706.946.0008.171.23219.737.16213.033.347105.631.786
KARLOVAČKA30.899.13215.821.2394.525.5083.006.74414.459.54210.309.94879.022.113
VARAŽDINSKA44.921.90424.017.9823.677.7004.169.77618.899.0366.356.880102.043.278
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA27.261.70811.254.0982.867.4505.871.09814.028.50611.213.61272.496.472
BJELOVARSKO-BILOGORSKA28.332.04314.700.9673.912.0004.191.24013.863.97314.608.60479.608.827
PRIMORSKO-GORANSKA48.561.09630.991.7784.911.10011.664.00023.031.36429.684.484148.843.822
LIČKO-SENJSKA16.654.3565.114.1841.757.0005.630.5609.617.7496.828.04845.601.897
VIROVITIČKO-PODRAVSKA21.165.2679.054.9522.880.800014.782.8585.442.45353.326.330
POŽEŠKO-SLAVONSKA21.667.2749.730.0122.694.5367.290.4009.647.3875.139.64856.169.257
BRODSKO-POSAVSKA37.525.88414.898.0054.200.2206.480.92116.346.6929.104.78988.556.511
ZADARSKA36.622.03719.907.6273.030.0006.940.68815.973.09622.886.660105.360.108
OSJEČKO-BARANJSKA63.833.15133.064.8809.355.60016.200.00021.398.59416.226.592160.078.817
ŠIBENSKO-KNINSKA23.179.0279.883.4774.591.1008.176.56414.676.00014.969.26775.475.435
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA38.782.66616.596.9734.929.1848.663.20023.091.46510.451.679102.515.167
SPLITSKO-DALMATINSKA85.071.29946.428.6039.063.00021.389.96029.945.49520.127.581212.025.938
ISTARSKA46.856.90221.392.0203.707.63217.255.18821.191.12429.632.203140.035.069
DUBROVAČKO-NERETVANSKA26.862.04614.915.5142.189.92810.237.76015.648.78618.443.81088.297.844
MEĐIMURSKA24.114.3679.820.2972.798.4505.031.52014.799.0334.912.51461.476.181
GRAD ZAGREB118.138.40888.632.1299.334.62414.175.80041.951.07840.772.606313.004.645
UKUPNO KUNA884.960.744438.051.32696.130.372164.546.651387.920.360314.928.2072.286.537.660

PREGLED SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU OSNOVNOG ŠKOLSTVA PO ŽUPANIJAMA U 2018. GODINI

Tablica 2. Županije

Žup.
broj
Nositelj financiranja – županijeSveukupno
kuna
123
1.ZAGREBAČKA42.889.549
2.KRAPINSKO-ZAGORSKA27.149.838
3.SISAČKO-MOSLAVAČKA29.591.138
4.KARLOVAČKA20.415.903
5.VARAŽDINSKA37.089.078
6.KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA13.652.845
7.BJELOVARSKO-BILOGORSKA21.733.562
8.PRIMORSKO-GORANSKA28.043.829
9.LIČKO-SENJSKA12.894.814
10.VIROVITIČKO-PODRAVSKA16.234.442
11.POŽEŠKO-SLAVONSKA16.678.234
12.BRODSKO-POSAVSKA24.876.785
13.ZADARSKA26.193.539
14.OSJEČKO-BARANJSKA47.896.901
15.ŠIBENSKO-KNINSKA15.262.042
16.VUKOVARSKO-SRIJEMSKA32.234.643
17.SPLITSKO-DALMATINSKA61.527.194
18.ISTARSKA18.747.521
19.DUBROVAČKO-NERETVANSKA19.651.227
20.MEĐIMURSKA18.921.489
21.GRAD ZAGREB118.138.408
UKUPNO ŽUPANIJE649.822.981


PREGLED SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU OSNOVNOG ŠKOLSTVA PO GRADOVIMA U 2018. GODINI

Tablica 2. Gradovi

Red.
broj
Nositelj financiranja – gradoviSveukupno
kuna
123
1.VELIKA GORICA13.088.785
2.SAMOBOR8.412.450
3.VRBOVEC4.183.206
4.ZAPREŠIĆ3.225.732
5.KRAPINA2.131.542
6.SISAK8.638.293
7.KUTINA5.201.644
8.KARLOVAC10.483.229
9.VARAŽDIN7.832.826
10.KOPRIVNICA6.714.167
11.KRIŽEVCI5.079.931
12.ĐURĐEVAC1.814.765
13.BJELOVAR6.598.481
14.RIJEKA17.686.813
15.CRIKVENICA1.622.403
16.OPATIJA1.208.051
17.GOSPIĆ3.759.542
18.VIROVITICA4.930.825
19.POŽEGA4.989.040
20.SLAVONSKI BROD12.649.099
21.ZADAR10.428.498
22.OSIJEK15.936.250
23.ŠIBENIK7.916.985
24.VINKOVCI6.548.023
25.MAKARSKA2.342.902
26.SPLIT21.201.203
27.PULA – POLA10.009.602
28.LABIN2.722.722
29.PAZIN6.115.495
30.POREČ – PARENZO3.651.898
31.ROVINJ – ROVIGNO2.434.725
32.UMAG – UMAGO3.174.939
33.DUBROVNIK7.210.819
34.ČAKOVEC5.192.878
UKUPNO GRADOVI235.137.763
PREGLED SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA PO GRADOVIMA/OPĆINAMA U 2018. GODINI

Tablica 3. Općine/gradovi

Red.
broj
Osnivači i suosnivači
javnih vatrogasnih postrojbi
gradovi/općine
Naziv javne vatrogasne postrojbeUkupno
kuna
1234
1.Grad ZagrebJVP ZAGREB40.772.606
2.Grad ZaprešićJVP ZAPREŠIĆ3.985.604
3.Grad SamoborJVP SAMOBOR3.079.401
4.Grad Velika GoricaJVP VELIKA GORICA4.645.147
5.Grad Ivanić-GradJVP IVANIĆ GRAD3.623.120
6.Suosnivači:ZAGORSKA JVP7.217.347
 
Grad Zabok (8,96%) 
646.674
 
Grad Klanjec (3,09%) 
223.016
 
Grad Oroslavje (5,98%) 
431.597
 
Grad Pregrada (6,85%) 
494.388
 
Grad Zlatar (6,22%) 
448.919
 
Grad Donja Stubica (5,67%) 
409.224
 
Općina Bedekovčina (8,11%) 
585.327
 
Općina Budinščina (2,67%) 
192.703
 
Općina Desinić (3,33%) 
240.338
 
Općina Gornja Stubica (5,48%) 
395.511
 
Općina Hrašćina (1,75%) 
126.304
 
Općina Konjšćina (3,90%) 
281.476
 
Općina Kraljevec na Sutli (1,74%) 
125.582
 
Općina Krapinske Toplice (5,49%) 
396.232
 
Općina Kumrovec (1,77%) 
127.747
 
Općina Marija Bistrica (6,32%) 
456.136
 
Općina Stubičke Toplice (2,63%) 
189.816
 
Općina Sveti Križ Začretje (6,33%) 
456.858
 
Općina Tuhelj (2,09%) 
150.843
 
Općina Veliko Trgovišće (4,99%) 
360.146
 
Općina Zagorska Sela (1,14%) 
82.278
 
Općina Zlatar Bistrica (2,71%) 
195.590
 
Općina Mače (2,78%) 
200.642
7.Grad KrapinaJVP KRAPINA2.232.863
8.Grad SisakJVP SISAK5.972.882
9.Grad PetrinjaJVP PETRINJA3.564.658
10.Grad KutinaJVP KUTINA3.495.807
11.Grad KarlovacJVP KARLOVAČKA7.212.162
12.Grad OgulinJVP OGULIN3.097.786
13.Grad VaraždinJVP VARAŽDIN6.356.880
14.Grad KoprivnicaJVP KOPRIVNICA4.803.316
15.Suosnivači:JVP ĐURĐEVAC3.563.644
 
Grad Đurđevac (69,40%) 
2.473.169
 
Općina Virje (10,70%) 
381.310
 
Općina Kloštar Podravski (5,08%) 
181.033
 
Općina Kalinovac (4,88%) 
173.906
 
Općina Molve (4,05%) 
144.328
 
Općina Ferdinandovac (2,97%) 
105.840
 
Općina Podravske Sesvete (1,84%) 
65.571
 
Općina Novo Virje (1,08%) 
38.487
16.Grad KriževciJVP KRIŽEVCI2.846.652
17.Grad BjelovarJVP BJELOVAR5.299.544
18.Suosnivači:JVP DARUVAR2.977.185
 
Grad Daruvar (78,00%) 
2.322.209
 
Općina Sirač (7,00%) 
208.402
 
Općina Končanica (5,00%) 
148.858
 
Općina Đulovac (5,00%) 
148.858
 
Općina Dežanovac (5,00%) 
148.858
19.Suosnivači:JVP GAREŠNICA2.237.210
 
Grad Garešnica (88,00 %) 
1.968.746
 
Općina Hercegovac (7,00 %) 
156.604
 
Općina Velika Trnovitica (5,00 %) 
111.860
20.Grad ČazmaJVP ČAZMA2.143.249
21.Grad Grubišno poljeJVP GRUBIŠNO POLJE1.951.416
22.Grad RijekaJVP RIJEKA15.847.076
23.Grad Mali LošinjJVP LOŠINJ2.955.000
24.Grad CrikvenicaJVP CRIKVENICA2.070.266
25.Grad KrkJVP KRK2.811.609
26.Suosnivači:JVP OPATIJA4.087.930
 
Grad Opatija (57,00%) 
2.330.121
 
Općina Matulji (23,00%) 
940.224
 
Općina Lovran (14,00%) 
572.310
 
Općina Mošćenička Draga (6%) 
245.275
27.Grad DelniceJVP DELNICE1.912.603
28.Grad GospićJVP GOSPIĆ2.906.488
29.Općina Plitvička JezeraJVP PLITVIČKA JEZERA2.007.618
30.Grad SenjJVP SENJ1.913.942
31.Grad ViroviticaJVP VIROVITICA2.880.171
32.Grad SlatinaJVP SLATINA2.562.282
33.Grad PožegaJVP POŽEGA2.619.477
34.Suosnivači:JVP POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA2.520.171
 
Grad Pleternica (30,00%) 
756.053
 
Grad Kutjevo (10,00%) 
252.017
 
Grad Pakrac (15,00%) 
378.026
 
Grad Lipik (10,00%) 
252.017
 
Općina Velika (10,00%) 
252.017
 
Općina Brestovac (10,00%) 
252.017
 
Općina Kaptol (5,00%) 
126.008
 
Općina Čaglin (5,00%) 
126.008
 
Općina Jakšić (5,00%) 
126.008
35.Grad Slavonski BrodJVP SLAVONSKI BROD7.128.552
36.Grad Nova GradiškaJVP NOVA
GRADIŠKA
1.976.237
37.Suosnivači:JVP ZADAR13.669.021
 
Grad Zadar (87,70%) 
11.987.731
 
Općina Poličnik (5,20%) 
710.789
 
Općina Zemunik Donji (2,40%) 
328.057
 
Općina Bibinje (4,70%) 
642.444
38.Grad Biograd na MoruJVP BIOGRAD2.914.915
39.Grad BenkovacJVP BENKOVAC2.837.740
40.Općina GračacJVP GRAČAC3.464.984
41.Grad OsijekJVP OSIJEK11.495.094
42.Grad Beli ManastirJVP BELI MANASTIR2.550.641
43.Grad NašiceJVP NAŠICE2.180.857
44.Grad ŠibenikJVP ŠIBENIK7.638.266
45.Grad DrnišJVP DRNIŠ2.377.797
46.Grad KninJVP KNIN3.084.519
47.Grad VodiceJVP VODICE1.868.685
48.Grad VinkovciJVP VINKOVCI3.263.103
49.Grad VukovarJVP VUKOVAR5.345.529
50.Grad IlokJVP ILOK1.843.047
51.Grad SplitJVP SPLIT15.075.815
52.Grad ImotskiJVP IMOTSKI2.540.827
53.Grad SinjJVP SINJ2.510.939
54.Suosnivači:JVP PULA9.132.146
 
Grad Pula – Pola (68,92%) 
6.293.875
 
Općina Barban (3,27%) 
298.621
 
Općina Fažana – Fasana (3,78%) 
345.195
 
Općina Ližnjan – Lisignano (3,45%) 
315.059
 
Općina Marčana (4,59%) 
419.166
 
Općina Medulin (6,88%) 
628.292
 
Općina Svetvinčenat (2,61%) 
238.349
 
Grad Vodnjan – Dignano (6,50%) 
593.589
55.Suosnivači:JVP PAZIN3.462.039
 
Grad Pazin (49,29%) 
1.706.439
 
Općina Cerovlje (9,55%) 
330.625
 
Općina Gračišće (7,66%) 
265.192
 
Općina Lupoglav (5,15%) 
178.295
 
Općina Karojba (7,73%) 
267.616
 
Općina Motovun – Montona (5,78%) 
200.106
 
Općina Tinjan (9,58%) 
331.663
 
Općina Sveti Petar u Šumi (5,26%) 
182.103
56.Suosnivači:JVP POREČ3.666.017
 
Grad Poreč – Parenzo (67,18%) 
2.462.830
 
Općina Sveti Lovreč (1,49%) 
54.624
 
Općina Višnjan – Visignano (2,61%) 
95.683
 
Općina Kaštelir – Labinci – Castelliere-S. Domenica (1,36%) 
49.858
 
Općina Vižinada – Visinada (1,44%) 
52.791
 
Općina Vrsar – Orsera (13,50%) 
494.912
 
Općina Funtana – Fontane (5,70%) 
208.963
 
Općina Tar – Vabriga – Torre – Abrega (6,72%) 
246.356
57.Suosnivači:JVP ROVINJ3.381.648
 
Grad Rovinj – Rovigno (88,17%) 
2.981.601
 
Općina Bale – Valle (2,10%) 
71.014
 
Općina Kanfanar (3,20%) 
108.212
 
Općina Žminj (6,53%) 
220.821
58.Suosnivači:JVP LABIN3.169.090
 
Grad Labin (49,90%) 
1.581.376
 
Općina Pićan (8,20%) 
259.865
 
Općina Raša (15,90%) 
503.885
 
Općina Kršan (13,20%) 
418.320
 
Općina Sveta Nedelja (12,80%) 
405.644
59.Suosnivači:JVP BUZET2.538.479
 
Grad Buzet (80%) 
2.030.783
 
Općina Lanišće (20%) 
507.696
60.Suosnivači:JVP UMAG4.282.784
 
Grad Umag – Umago (51,40%) 
2.201.351
 
Grad Novigrad – Cittanova (16,58%) 
710.086
 
Grad Buje – Buie (19,77%) 
846.706
 
Općina Grožnjan – Grisignana (2,81%) 
120.346
 
Općina Brtonigla – Verteneglio (6,20%) 
265.533
 
Općina Oprtalj – Portole (3,24%) 
138.762
61.Grad DubrovnikJVP DUBROVAČKI VATROGASCI8.451.444
62.Općina KonavleJVP KONAVLE2.032.824
63.Općina Dubrovačko primorjeJVP DUBROVAČKO PRIMORJE1.902.012
64.Grad PločeJVP PLOČE2.147.697
65.Grad MetkovićJVP METKOVIĆ2.044.427
66.Općina MljetJVP MLJET1.865.406
67.Suosnivači:JVP ČAKOVEC4.912.514
 
Grad Čakovec (56,64%) 
2.782.448
 
Općina Belica (2,28%) 
112.005
 
Općina Dekanovec (0,97%) 
47.651
 
Općina Domašinec (1,20%) 
58.950
 
Općina Gornji Mihaljevec (0,98%) 
48.143
 
Općina Mala Subotica (3,22%) 
158.183
 
Općina Nedelišće (13,08%) 
642.557
 
Općina Orehovica (0,91%) 
44.704
 
Općina Podturen (3,96%) 
194.536
 
Općina Pribislavec (2,36%) 
115.935
 
Općina Selnica (1,43%) 
70.249
 
Općina Strahoninec (3,10%) 
152.288
 
Općina Sveti Juraj na bregu (3,94%) 
193.553
 
Općina Šenkovec (4,65%) 
228.432
 
Općina Vratišinec (1,28%) 
62.880
SVEUKUPNO314.928.207