Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za održivi razvoj

NN 7/2018 (19.1.2018.), Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za održivi razvoj

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

188

Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. siječnja 2018. godine donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU NACIONALNOG VIJEĆA ZA ODRŽIVI RAZVOJ

I.

Ovom Odlukom osniva se Nacionalno vijeće za održivi razvoj (u daljnjem tekstu: Vijeće).

II.

Članovi Vijeća su:

– predsjednik Vlade Republike Hrvatske

– čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za vanjske i europske poslove

– čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove gospodarstva, poduzetništva i obrta

– čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove zaštite okoliša i energetike

– čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove znanosti i obrazovanja

– čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za unutarnje poslove

– čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za financije

– čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove pravosuđa

– čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove mora, prometa i infrastrukture

– čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove graditeljstva i prostornoga uređenja

– čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove poljoprivrede

– čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove rada i mirovinskoga sustava

– čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove zdravstva

– čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove turizma

– čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove demografije, obitelji, mladih i socijalne politike

– čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove kulture

– čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

– čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove uprave

– predstavnik Ureda predsjednice Republike Hrvatske

– čelnik Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

– čelnik Ureda za udruge

– čelnik Ureda za ravnopravnost spolova

– čelnik Državnog zavoda za statistiku.

Vijećem predsjedava predsjednik Vlade Republike Hrvatske, a u slučaju njegove odsutnosti potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar vanjskih i europskih poslova.

Čelnici tijela iz stavka 1. ove točke imenuju zamjenika člana Vijeća, s pravom glasa, u slučaju spriječenosti.

Za članove Vijeća koji su čelnici središnjih tijela državne uprave, zamjenici se imenuju iz reda državnih dužnosnika.

Vijeće, po potrebi, može u svoj rad uključiti i predstavnike drugih tijela i organizacija, koji su se na takav poziv dužni odazvati.

III.

Po potrebi, na poziv predsjednika Vijeća, sjednicama Vijeća mogu prisustvovati i predstavnici drugih nadležnih tijela i institucija te stručnjaci iz drugih relevantnih područja, bez prava glasa.

Za operativnu provedbu zadaća iz točke IV. stavka 1. ove Odluke Vijeće može odlukom osnivati radne skupine čijim radom koordiniraju odabrani članovi Vijeća ili njihovi zamjenici.

U radne skupine iz stavka 2. ove točke mogu biti uključeni, u savjetodavnom svojstvu, i predstavnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, gospodarstva, zainteresirane znanstvene i stručne javnosti te organizacija civilnog društva.

Vijeće koordinira rad radnih skupina iz stavka 2. ove točke te im daje odgovarajuće smjernice za rad.

IV.

Vijeće obavlja sljedeće zadaće:

– predlaže Vladi Republike Hrvatske mjere i aktivnosti, prioritete, obveznike, dinamiku i potrebna sredstava te prati, analizira i koordinira provedbu prvih šesnaest Ciljeva održivog razvoja Razvojne agende Ujedinjenih naroda do 2030. godine (Prilog 1) (u daljnjem tekstu: Agenda 2030) definiranih rezolucijom Opće skupštine Ujedinjenih naroda broj 70/1 pod naslovom »Transformirajući naš svijet: Agenda 2030 za održivi razvoj«, usvojene u New Yorku, 21. listopada 2015. godine

– usvaja izvješća o rezultatima i aktivnostima provedbe za potrebe međunarodne suradnje, odnosno usuglašava stajališta za potrebe sudjelovanja Republike Hrvatske u radu Ujedinjenih naroda (posebno za Opću skupštinu, Gospodarsko i socijalno vijeće – ECOSOC, te Politički forum o održivom razvoju na visokoj razini – HLPF), te Europske unije

– periodično organizira javne konferencije i druga zbivanja s ciljem jačanja suradnje i javne svijesti o važnosti i provedbi Agende 2030 u svim slojevima hrvatskog društva i sa svim dionicima održivog razvoja u Republici Hrvatskoj

– doprinosi svojim rezultatima aktivnostima drugih koordinacija Vlade Republike Hrvatske, a posebice onoj koja se odnosi na provedbu Cilja održivog razvoja broj 17 (»Jačanje sredstva provedbe i oživljavanje globalnog partnerstva za održivi razvoj«), kao i drugih UN-ovih programa i dokumenata usko povezanih s provedbom Agende 2030, kao što su Sendai Okvir za smanjenje rizika od katastrofa za razdoblje 2015. – 2030., Akcijski plan Treće Konferencije Ujedinjenih naroda o financiranju razvoja iz srpnja 2015. (potvrđen rezolucijom Opće skupštine UN-a broj 69/313 od 27. srpnja 2015.) te Pariški sporazum o klimatskim promjenama iz travnja 2016.

Vijeće se sastaje po potrebi, a najmanje jednom godišnje.

Sjednice Vijeća saziva predsjednik Vijeća.

Vijeće odlučuje većinom glasova prisutnih. U slučaju jednakog broja glasova, odlučuje glas predsjednika Vijeća.

Predsjednik i članovi Vijeća te njihovi zamjenici za sudjelovanje u radu Vijeća nemaju pravo na nagradu niti naknadu troškova.

V.

Stručne i administrativne poslove za Vijeće obavljat će Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

VI.

Zadužuju se čelnici tijela iz točke II. stavka 1. ove Odluke da u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke imenuju zamjenike članova Vijeća iz točke II. stavka 3. ove Odluke i o tome obavijeste Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

VII.

Zadužuje se Ministarstvo vanjskih i europskih poslova da o donošenju ove Odluke obavijesti sva tijela iz točke II. ove Odluke.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-04/390

Urbroj: 50301-23/21-18-3

Zagreb, 18. siječnja 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG 1

Cilj 1Iskorijeniti siromaštvo svugdje i u svim njegovim oblicima
Cilj 2Iskorijeniti glad, osigurati dostatne količine hrane i bolju prehranu te promicati održivu poljoprivredu
Cilj 3Osigurati zdrav život i promicati blagostanje svih ljudi svih starosnih skupina
Cilj 4Osigurati uključivo i pravedno obrazovanje i promicati prilike za cjeloživotno učenje svim ljudima
Cilj 5Postići ravnopravnost spolova i osnažiti sve žene i djevojčice
Cilj 6Osigurati dostupnost i održivo upravljanje vodama te zdravstvene uvjete za sve
Cilj 7Osigurati financijski dostupnu, pouzdanu, održivu i modernu energiju za sve
Cilj 8Promicati ravnomjeran, uključivi i održivi gospodarski rast, punu i produktivnu zaposlenost i dostojan posao za sve
Cilj 9Izgraditi otpornu infrastrukturu, promicati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovacije
Cilj 10Smanjiti nejednakosti unutar zemalja i među zemljama
Cilj 11Učiniti gradove i ljudska naselja uključivima, sigurnima, otpornima i održivima
Cilj 12Osigurati održive obrasce potrošnje i proizvodnje
Cilj 13Poduzeti hitne mjere u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih negativnih utjecaja (priznajući da je UNFCCC glavni međunarodni, međuvladin forum za pregovaranje o globalnom odgovoru na klimatske promjene)
Cilj 14Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održivi razvoj
Cilj 15Štititi, obnavljati i promicati održivo korištenje zemaljskih ekosustava, održivo upravljati šumama, boriti se protiv dezertifikacije, zaustaviti i obrnuti proces degradacije zemljišta te zaustaviti gubitak biološke raznolikosti
Cilj 16Promicati mirna i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama.