Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o kazeinima i kazeinatima namijenjenim prehrani ljudi

NN 8/2018 (24.1.2018.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o kazeinima i kazeinatima namijenjenim prehrani ljudi

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

200

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O KAZEINIMA I KAZEINATIMA NAMIJENJENIM PREHRANI LJUDI

Članak 1.

U Pravilniku o kazeinima i kazeinatima namijenjenim prehrani ljudi (»Narodne novine«, broj 113/16), u članku 2. iza riječi »(SL L 314, 1. 12. 2015.).« briše se točka i dodaju riječi: »kako je izmijenjena Ispravkom Direktive (EU) 2015/2203 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o usklađivanju zakonodavstva država članica koje se odnose na kazeine i kazeinate namijenjene za prehranu ljudi te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 83/417/EEZ (SL L 244, 22. 9. 2017.)«.

Članak 2.

U Prilogu I., dijelu II., točki a) podtočka 4. mijenja se i glasi:

»4. Minimalni maseni udio pepela (uključujući P205) 7,5 %«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-01/47

Urbroj: 525-09/1700-18-3

Zagreb, 11. siječnja 2018.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.