Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2017. godinu

NN 8/2018 (24.1.2018.), Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2017. godinu

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

202

Na temelju odredbi članka 15. stavka 1. točke 1. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05 i 12/12), primjenom odredbi članka 113. stavka 4. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/14 i 93/15) i članka 4. stavka 1. Pravilnika o načinu i roku izračuna zajamčenog prinosa obveznog mirovinskog fonda (»Narodne novine« broj 103/14), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 19. siječnja 2018. donijela je

ODLUKU

O ZAJAMČENOM PRINOSU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2017. GODINU

Članak 1.

(1) Referentni prinos obveznih mirovinskih fondova kategorije A za 2017. godinu utvrđen u visini ponderirane aritmetičke sredine stopa prosječnih godišnjih prinosa svih mirovinskih fondova kategorije A za razdoblje od prethodne tri kalendarske godine iznosi 8,450%.

(2) Zajamčeni prinos obveznih mirovinskih fondova kategorije A za 2017. godinu utvrđen u visini referentnog prinosa za fondove kategorije A umanjenog za dvanaest postotnih bodova iznosi -3,550%.

Članak 2.

(1) Referentni prinos obveznih mirovinskih fondova kategorije B za 2017. godinu utvrđen u visini ponderirane aritmetičke sredine stopa prosječnih godišnjih prinosa svih mirovinskih fondova kategorije B za razdoblje od prethodne tri kalendarske godine iznosi 5,409%.

(2) Zajamčeni prinos obveznih mirovinskih fondova kategorije B za 2017. godinu utvrđen u visini referentnog prinosa za fondove kategorije B umanjenog za šest postotnih bodova iznosi -0,591%.

Članak 3.

(1) Referentni prinos obveznih mirovinskih fondova kategorije C za 2017. godinu utvrđen u visini ponderirane aritmetičke sredine stopa prosječnih godišnjih prinosa svih mirovinskih fondova kategorije C za razdoblje od prethodne tri kalendarske godine iznosi 6,759%.

(2) Zajamčeni prinos obveznih mirovinskih fondova kategorije C za 2017. godinu utvrđen u visini referentnog prinosa za fondove kategorije C umanjenog za tri postotna boda iznosi 3,759%.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-03/01

Urbroj: 326-01-440-442-18-1

Zagreb, 19. siječnja 2018.

Predsjednik Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.