Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaštite okoliša i energetike

NN 9/2018 (26.1.2018.), Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaštite okoliša i energetike

Vlada Republike Hrvatske

208

Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/11, 12/13 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 93/16 i 104/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. siječnja 2018. godine donijela

UREDBU

O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Uredbom uređuje unutarnje ustrojstvo Ministarstva zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), nazivi upravnih organizacija i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu Ministarstva, njihov djelokrug i način upravljanja, okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva, kao i druga pitanja od osobitog značaja za rad Ministarstva.

Uz poslove utvrđene ovom Uredbom unutarnje ustrojstvene jedinice Ministarstva mogu obavljati i druge poslove koji su Ministarstvu zakonom dani u nadležnost i djelokrug.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO I DJELOKRUG

Članak 2.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva, ustrojavaju se sljedeće upravne organizacije i druge unutarnje ustrojstvene jedinice:

1. Kabinet ministra

2. Glavno tajništvo

3. Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom

4. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja

5. Uprava za zaštitu prirode

6. Uprava za energetiku

7. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštitu mora

8. Uprava za inspekcijske poslove

9. Uprava za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove

10. Samostalni sektor za pravne poslove

11. Samostalna služba za odnose s javnošću i protokol

12. Samostalni odjel za unutarnju reviziju.

1. KABINET MINISTRA

Članak 3.

U Kabinetu ministra obavljaju se stručni i administrativni poslovi za ministra i državne tajnike, poslovi podrške ministru i državnim tajnicima koji se odnose na pripremu i provedbu projekata i investicija u zaštiti okoliša i energetike, poslovi koordinacije uprava i koordinacija s drugim ministarstvima, poslovi koordiniranja međunarodne suradnje, poslovi koordinacije pripreme dokumentacije i materijala s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, poslovi vezani uz pravo na pristup informacijama, te koordinira poslove u vezi s odnosima sa sredstvima javnog priopćavanja; obavlja poslove praćenja rada i komuniciranja s Vladom Republike Hrvatske, Hrvatskim saborom i njihovim radnim tijelima i svim drugim državnim tijelima te se osigurava pravodobna dostava materijala za sva tijela Republike Hrvatske; obavlja i druge poslovi u vezi s ostvarivanjem programa rada Ministarstva, izradom strateškog plana Ministarstva, definiranju pokazatelja uspješnosti i utvrđivanju rizika u okviru djelokruga Kabineta ministra; obavlja poslove strateškog vođenja i kontrole učinkovitog kolanja elektroničkih informacija u Ministarstvu te identifikacije temeljnih poslovnih procesa u realizaciji programa i aktivnosti unutar Ministarstva; obavlja poslove pravne podrške ministru i državnim tajnicima, te poslove stručne podrške ministru i državnim tajnicima nadležnim za odgovarajuće upravno područje, obavlja i druge stručne i administrativne poslove za službene potrebe ministra i državnih tajnika.

2. GLAVNO TAJNIŠTVO

Članak 4.

Glavno tajništvo posebna je ustrojstvena jedinica u sastavu Ministarstva koja obavlja upravne, stručne i administrativne poslove vezane za osiguranje učinkovitosti u radu i tehničko usklađivanje rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu Ministarstva, priprema i izrađuje prijedlog plana rada Ministarstva na temelju nacrta planova rada drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, koordinira i usklađuje poslove praćenja i ostvarivanja plana rada Ministarstva, priprema prijedloge propisa o unutarnjem ustrojstvu i unutarnjem redu Ministarstva na prijedlog drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, obavlja strateške i stručne poslove vezane uz sve segmente upravljanja ljudskim potencijalima Ministarstva, provodi prvostupanjski upravni postupak i rješava u upravnim stvarima iz područja službeničkih odnosa, prati izvršenje zadanih mjera za sve unutarnje ustrojstvene jedinice Ministarstva, obavlja poslove nadzora i usklađivanja provođenja mjera zaštite osoba i imovine Ministarstva, obavlja poslove vezane uz brigu o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad, obavlja stručne poslove vezane za zaštitu na radu i protupožarnu zaštitu, nadzire obavljanje tehničkih i pomoćnih poslova, nadzire i usklađuje obavljanje stručnih i administrativnih poslova koji se odnose na prijam i otpremu pošte, koordinira izradu strateškog plana Ministarstva i izradu izvješća o njegovom ostvarivanju, obavlja poslove u vezi s izradom prijedloga financijskog plana te njegovog ostvarivanja, obavlja nadzor nad namjenskim trošenjem sredstava, vodi knjigovodstvenu evidenciju i analitiku, priprema zahtjeve i obavlja plaćanje tekućih i kapitalnih izdataka i transfera putem sustava Državne riznice, obavlja računovodstvene i druge srodne poslove, obavlja poslove javne nabave, vodi brigu o praćenju ugovornih obveza, brine da svaki rashod bude opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom, vodi registar ugovora koje Ministarstvo sklapa s fizičkim i pravnim osobama, obavlja poslove uspostave i održavanja jedinstvenog informatičkog sustava, obavlja poslove uspostave, koordinacije i razvoja financijskog upravljanja i kontrole, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Glavnom tajništvu, ustrojavaju se sljedeći sektori:

2.1. Sektor za ljudske potencijale i opće poslove

2.2. Sektor za planiranje, financije i proračun

2.3. Sektor za nabavu, informatičke i tehničke poslove.

2.1. Sektor za ljudske potencijale i opće poslove

Članak 5.

Sektor za ljudske potencijale i opće poslove prati i osigurava primjenu zakona i drugih propisa iz područja radno-pravnih odnosa te statusnih pitanja državnih dužnosnika, državnih službenika i namještenika Ministarstva, provodi prvostupanjski upravni postupak i rješava u upravnim stvarima iz područja službeničkih odnosa, sudjeluje u provedbi mjera politike planiranja, upravljanja i razvoja ljudskih potencijala Ministarstva, koordinira obavljanje poslova razvoja i usavršavanja ljudskih potencijala Ministarstva, priprema prijedloge općih akata iz svoga djelokruga, daje mišljenja o pitanjima koja se odnose na državnu službu za potrebe Ministarstva, koordinira poslove u vezi procjene učinaka propisa, prati i osigurava primjenu propisa iz područja uredskog poslovanja, prati i osigurava obavljanje općih i administrativnih poslova, organizira i nadzire obavljanje poslova u vezi s upravljanjem imovinom, opremanjem prostorija Ministarstva opremom i sredstvima rada, te provođenja mjera zaštite na radu i zaštite od požara, izrađuje stručne podloge i sudjeluje u izradi strategija, programa, planova i odluka Ministarstva, organizira i nadzire vođenje očevidnika iz svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za ljudske potencijale i opće poslove, ustrojavaju se sljedeće službe:

2.1.1. Služba za ljudske potencijale

2.1.2. Služba za opće poslove.

2.1.1. Služba za ljudske potencijale

Članak 6.

Služba za ljudske potencijale neposredno provodi zakone i druge propise iz područja službeničkih i radno-pravnih odnosa, prati i provodi mjere upravljanja i razvoja ljudskih potencijala Ministarstva, provodi prvostupanjski upravni postupak i izrađuje nacrte rješenja u upravnim stvarima iz područja službeničkih odnosa, te priprema i izrađuje opće i pojedinačne akte iz područja službeničkih i radno-pravnih odnosa, priprema ugovore o radu i druge ugovore iz svoga djelokruga, priprema prijedlog plana prijma, te u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za službeničke odnose provodi postupak prijma u državnu službu, izrađuje stručne podloge za poslove upravljanja, razvoja i stručnog usavršavanja ljudskih potencijala Ministarstva, prati stanje u svom djelokrugu te predlaže mjere za jačanje upravljačkih i administrativnih kapaciteta Ministarstva, prati statusna stanja državnih dužnosnika, prati rad državnih službenika i namještenika te napredovanje u državnoj službi, sudjeluje u izradi i praćenju provedbe strategija, programa i planova izobrazbe državnih službenika i namještenika Ministarstva, priprema mišljenja o pitanjima koja se odnose na državnu službu za potrebe Ministarstva, priprema stručne podloge (utvrđivanje činjeničnog stanja) ministru i nadležnim tijelima za podnošenje prijava ili zahtjeva za pokretanje kaznenih, prekršajnih i postupaka zbog povrede službene dužnosti, odnosno nepravilnog i nezakonitog rada državnih službenika i namještenika, provodi postupak za utvrđivanje odgovornosti državnih službenika i namještenika za štetu, vodi propisane očevidnike iz područja službeničkih odnosa, odnosno radno-pravnih odnosa zaposlenih, predlaže, ustrojava i vodi druge evidencije iz svoga djelokruga, izdaje potvrde o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju te o činjenicama o kojima ne vodi službenu evidenciju kada je to zakonom propisano, priprema podatke iz svoga djelokruga za stručne podloge za izradu strategija, programa i planova Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.1.2. Služba za opće poslove

Članak 7.

Služba za opće poslove prati i osigurava obavljanje poslova pisarnice i pismohrane i drugih administrativnih poslova, organizira i nadzire nabavu i korištenje pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske i natpisnih ploča Ministarstva, vodi evidenciju o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske i natpisnim pločama Ministarstva, organizira provođenje općih poslova i upravljanja imovinom, obavlja poslove koji se odnose na opremanje prostorija Ministarstva opremom i sredstvima rada, organizira održavanje opreme, zgrada i druge imovine Ministarstva, organizira i prati provođenje mjera zaštite na radu i zaštite od požara, priprema i izrađuje opće i pojedinačne akte iz svoga djelokruga, prati stanje te izrađuje stručne podloge za unaprjeđenje organizacije, poslovanja i procesa rada iz svoga djelokruga, vodi propisane očevidnike, predlaže i organizira vođenje drugih evidencija iz svoga djelokruga, priprema podatke iz svoga djelokruga za stručne podloge za izradu strategija, programa, planova i odluka Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za opće poslove, ustrojavaju se:

2.1.2.1. Odjel za upravljanje imovinom

2.1.2.2. Pododsjek za poslove pisarnice i pismohrane.

2.1.2.1. Odjel za upravljanje imovinom

Članak 8.

Odjel za upravljanje imovinom obavlja poslove koji se odnose na upravljanje poslovnim prostorima koje koristi Ministarstvo, opremanje prostorija Ministarstva opremom i sredstvima rada, organizira održavanje opreme, zgrada i druge imovine Ministarstva, priprema prijedloge ugovora o zakupu i korištenju poslovnih prostora, sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti Ministarstva, vodi propisane očevidnike, predlaže i vodi druge evidencije iz svoga djelokruga, predlaže i sudjeluje u pripremi općih i pojedinačnih akata iz svoga djelokruga, predlaže mjere za ujednačavanje i standardiziranje procesa rada iz svoga djelokruga, priprema podatke iz svoga djelokruga za stručne podloge za donošenje poslovnih odluka Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.1.2.2. Pododsjek za poslove pisarnice i pismohrane

Članak 9.

Pododsjek za poslove pisarnice i pismohrane obavlja stručne i administrativne poslove vezane za primitak pismena i drugih pošiljki, otvaranje i pregled pošiljki, razvrstavanje i raspoređivanje pismena, upisivanje pismena u propisane evidencije uredskog poslovanja, otpremanje akata, razvođenje spisa predmeta, odlaganje, sređivanje, zaštitu i čuvanje arhivske i registraturne građe, odabir i izlučivanje građe, sudjeluje u pripremi općih i pojedinačnih akata iz svoga djelokruga, predlaže mjere za ujednačavanje i standardiziranje procesa rada iz svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.2. Sektor za planiranje, financije i proračun

Članak 10.

Sektor za planiranje, financije i proračun obavlja poslove koji se odnose na izradu prijedloga državnog proračuna i izradu mjesečnih financijskih planova, priprema i izrađuje izmjene i dopune te preraspodjelu sredstava državnog proračuna za Ministarstvo i proračunske korisnike u nadležnosti Ministarstva, obavlja poslove područne riznice u skladu s autorizacijom i utvrđenim poslovnim procesima Državne riznice, obavlja poslove planiranja i plaćanja na osnovi projekata financiranih iz fondova Europske unije, obavlja stručne poslove vezane za ustrojavanje i vođenje zakonom propisanih poslovnih knjiga, kontrolira knjigovodstvenu dokumentaciju, obavlja kontiranje i knjiženje poslovnih događaja, izradu godišnjih, polugodišnjih, tromjesečnih, mjesečnih statističkih izvješća na razini razdjela, obračun plaća i ostalih primanja državnih dužnosnika, državnih službenika i namještenika, obračun i isplatu dohotka od obavljanja intelektualnih i ostalih usluga i autorskih honorara, izrađuje i nadležnim institucijama dostavlja propisana izvješća o isplatama svih vrsta dohotka iz radnog odnosa i izvan radnog odnosa, te obveznih doprinosa, poreza i prireza, brine o rokovima i obavlja plaćanja svih obveza, vodi sve potrebne knjigovodstvene evidencije i statistike iz financijskog i materijalnog poslovanja, vodi knjigovodstvo osnovnih sredstava, sitnog inventara i uredskog materijala te usklađuje godišnji popis (inventuru) s knjigovodstvenom evidencijom, izrađuje preglede po vrstama troškova, sukladno propisima, obavlja poslove vezane za uplatu i isplatu preko blagajne, obavlja poslove knjigovodstvenog praćenja sredstava na osnovi posebnih propisa i pomoći Europske unije, obavlja poslove Posredničkog tijela razine 1, sudjeluje u planiranju i praćenju izvršenja proračunskih sredstva za sufinancirane projekte iz Europske unije, u pripremi financijskih podataka za potrebe Ministarstva kao korisnika sredstava tehničke pomoći u godišnjem poravnanju računa, provodi plaćanja i prati izvršenje povrata koordinira razvoj sustava unutarnjih kontrola, izradu strateškog plana Ministarstva, definira proces izrade i provedbe strateškog plana i proračuna, odnosno financijskog plana, osigurava usklađenost strateškog i drugih planova te programa s proračunom, odnosno financijskim planom, koordinira izradu izvješća o realiziranim poslovnim ciljevima i pokazateljima uspješnosti za određene programe, projekte i aktivnosti, razvija i vodi računovodstveni sustav uključujući troškovno i upravljačko računovodstvo na razini Ministarstva i korisnika proračuna iz nadležnosti Ministarstva, koordinira provođenje samoprocjene sustava unutarnjih kontrola putem Izjave o fiskalnoj odgovornosti u Ministarstvu i korisnicima proračuna iz nadležnosti Ministarstva, pruža savjete i potporu jedinicama za financije korisnika iz nadležnosti Ministarstva radi primjene uputa i smjernica Ministarstva, izrađuje prijedloge internih akata za ključne procese financijskog upravljanja uključujući i područje upravljanja rizicima koje donosi ministar te prati njihovu primjenu i predlaže njihove izmjene i dopune, koordinira uspostavljanje i razvoj metodologija financijskog upravljanja i sustava unutarnjih kontrola u Ministarstvu i ustanovama u nadležnosti Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za planiranje, financije i proračun, ustrojavaju se sljedeće službe:

2.2.1. Služba za proračun i računovodstvo

2.2.2. Služba za planiranje, kontrolu i upravljanje rizicima.

2.2.1. Služba za proračun i računovodstvo

Članak 11.

Služba za proračun i računovodstvo koordinira pripremu i izradu financijskog plana Ministarstva, daje obrazloženje financijskog plana, sukladno Zakonu o proračunu, smjernicama Vlade Republike Hrvatske i važećim proračunskim klasifikacijama, prikuplja, obrađuje i analizira financijske pokazatelje poslovanja, pruža stručnu pomoć unutarnjim ustrojstvenim jedinicama u vezi s planiranjem i trošenjem sredstava, obavlja sustavno praćenje i evidenciju transakcija i poslovnih događaja prihoda, primitaka, rashoda, izdataka i drugih plaćanja Ministarstva, obavlja sustavno praćenje stanja imovine, obveza i izvora vlasništva, vodi stručne poslove vezane za ustrojavanje i vođenje zakonom propisanih poslovnih knjiga, kontrolira knjigovodstvenu evidenciju, obavlja kontiranje i knjiženje poslovnih događaja, izradu godišnjih, polugodišnjih, tromjesečnih, mjesečnih statističkih izvješća na razini razdjela, obračun plaća i ostalih primanja državnih dužnosnika, državnih službenika i namještenika, obračun i isplatu dohotka od obavljanja intelektualnih i ostalih usluga i autorskih honorara, izrađuje i nadležnim institucijama dostavlja propisana izvješća o isplatama svih vrsta dohotka iz radnog odnosa i bez radnog odnosa te obveznih doprinosa, poreza i prireza, obavlja i brine o rokovima plaćanja svih obveza, vodi sve potrebne knjigovodstvene evidencije i statistike iz financijskog i materijalnog poslovanja, vodi knjigovodstvo osnovnih sredstava, sitnog inventara i uredskog materijala te usklađuje godišnji popis (inventuru) s knjigovodstvenom evidencijom, izrađuje preglede po vrstama troškova sukladno propisima. Služba obavlja i poslove Posredničkog tijela razine 1, sudjeluje u planiranju i praćenju izvršenja proračunskih sredstva za sufinancirane projekte iz Europske unije, provodi plaćanja, prati izvršenje povrata, sudjeluje u godišnjem poravnanju računa, sudjeluje u pripremi financijskih podataka za potrebe Ministarstva kao korisnika sredstava tehničke pomoći obavlja poslove materijalne likvidacije računa, evidencije službenih putovanja, obavlja poslove vezane za uplatu i isplatu preko blagajne, obavlja poslove knjigovodstvenog praćenja sredstava u vezi s posebnim propisima i pomoći Europske unije, izrađuje izvješća o trošenju i izvršavanju proračunskih sredstava po proračunskim klasifikacijama, izrađuje preglede i izvješća izvršenih izdataka u odnosu na plan, obavlja poslove područne riznice u skladu s autorizacijama i utvrđenim poslovnim procesima Državne riznice, radi na izvršavanju rashoda i izdataka po izvorima sredstava i namjeni, obavlja poslove unosa rezervacije sredstava i ispostavlja zahtjeve za plaćanje s jedinstvenog računa riznice, priprema i kontrolira zahtjeve za izvršavanje svih rashoda iz sustava Državne riznice, obavlja prijenos sredstava iz Državne riznice na prijelazni račun, otvara nove domaće i devizne dobavljače u suradnji s Financijskom agencijom, izrađuje i kontrolira naloge za preknjiženje, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.2.2. Služba za planiranje, kontrolu i upravljanje rizicima

Članak 12.

Služba za planiranje, kontrolu i upravljanje rizicima koordinira razvoj sustava unutarnjih kontrola, koordinira izradu strateškog plana Ministarstva, definira proces provedbe strateškog plana i proračuna, odnosno financijskog plana, osigurava usklađenost strateškog i drugih planova te programa s proračunom, odnosno financijskim planom, koordinira izradu izvješća o provedbi strateškog plana Ministarstva, realiziranim poslovnim ciljevima i pokazateljima uspješnosti za određene programe, projekte i aktivnosti, razvija računovodstveni sustav uključujući troškovno i upravljačko računovodstvo na razini Ministarstva i korisnika proračuna iz nadležnosti Ministarstva, koordinira provođenje samoprocjene sustava unutarnjih kontrola putem Izjave o fiskalnoj odgovornosti u Ministarstvu i korisnicima proračuna iz nadležnosti Ministarstva, obavlja prethodne i naknadne kontrole izdataka i rashoda, pruža savjete i potporu jedinicama za financije korisnika iz nadležnosti Ministarstva radi primjene uputa i smjernica Ministarstva, izrađuje prijedloge internih akata za ključne procese financijskog upravljanja uključujući i područje upravljanja rizicima koje donosi ministar te prati njihovu primjenu i predlaže njihove izmjene i dopune, surađuje sa Sektorom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole Ministarstva financija, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.3. Sektor za nabavu, informatičke i tehničke poslove

Članak 13.

Sektor za nabavu, informatičke i tehničke poslove planira, provodi i upravlja procesima javne nabave roba, radova i usluga za potrebe Ministarstva, priprema interne upute, surađuje s ustrojstvenim jedinicama vezano za uključivanje u plan i proces nabave, izrađuje godišnji plan nabave, prati odvijanje postupaka javne nabave sukladno planu nabave i sredstvima osiguranim planom proračuna u pogledu zadanih okvira visine i namjene sredstava, pruža podršku ovlaštenim predstavnicima u postupcima javne nabave za potrebe Ministarstva, priprema i provodi postupke javne nabave, izrađuje ugovore o javnoj nabavi te prati njihovo izvršavanje, obavlja poslove prijema i raspodjele opreme i materijala, vodi materijalnu evidenciju o tome, izrađuje izvješća sukladno propisima iz područja javne nabave, brine da je svaka nabava opravdana stvarnom potrebom i potvrđena prethodnom kontrolom, predlaže i nadzire izgradnju i održavanje informacijskog sustava Ministarstva, obavlja nadzor nad primjenom propisa i pravila o korištenju informacijskih sustava, nadzire tekuće održavanje informatičke opreme, prati i osigurava razvoj informacijskih sustava i informatičke tehnologije, obavlja poslove upravljanja informacijskom i komunikacijskom tehnologijom, izrađuje planove razvitka informacijsko komunikacijske infrastrukture, obavlja poslove upravljanja problemima tehničke naravi, osigurava podršku korisnicima informacijskog sustava, brine za sigurnost informatičkog sustava, skrbi o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad, prati i osigurava obavljanje pomoćno-tehničkih poslova za potrebe Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.U Sektoru za nabavu, informatičke i tehničke poslove, ustrojavaju se sljedeće službe i pododsjek:

2.3.1. Služba za nabavu

2.3.2. Služba za informatičke poslove

2.3.3. Pododsjek za pomoćno-tehničke poslove.

2.3.1. Služba za nabavu

Članak 14.

Služba za nabavu obavlja poslove redovite nabave roba, radova i usluga sukladno propisima o javnoj nabavi, prikuplja i objedinjuje iskaze potreba ustrojstvenih jedinica Ministarstva na temelju kojih izrađuje godišnji plan nabave te prati da se nabava odvija sukladno planu, usklađuje njegovu realizaciju, sukladno pozicijama proračuna, definira postupke i načine nabave, procedure i predmete nabave sukladno propisima, kontinuirano vodi evidenciju postupaka javne nabave, priprema objavu podataka na Internet stranicama Ministarstva, priprema i izrađuje dokumentaciju za nadmetanje, prikuplja i obrađuje pristigle ponude, priprema i sklapa ugovore o javnoj nabavi s dobavljačima roba, radova i usluga, prati izvršenje ugovora, dostavlja izvješća nadležnom tijelu državne uprave, vodi registar ugovora, surađuje sa Središnjim državnim uredom za središnju javnu nabavu i drugim tijelima državne uprave, unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva po pitanjima poslova iz svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.3.2. Služba za informatičke poslove

Članak 15.

Služba za informatičke poslove organizira i uspostavlja jedinstveni informatički sustav ustrojstvenih jedinica Ministarstva; obavlja poslove vezane uz planiranje, organiziranje i provođenje informatizacije Ministarstva, razvoj i održavanje lokalne računalne i komunikacijske mreže, administriranje računala Ministarstva, sistemsko održavanje informacijskih servisa Ministarstva, udomljavanje programskih rješenja ustrojstvenih jedinica, brigu o dokumentaciji dostupnih programskih paketa, informatičku podršku javnim i internim informacijskim servisima, analizira i odabire raspoloživa informatička rješenja koja će se primijeniti u sklopu informacijskog sustava Ministarstva; planira nabavu računalne i mrežne opreme, operacijskih sustava i programske opreme; brine se o edukaciji službenika i namještenika za djelotvorno i ispravno korištenje informatičkih resursa Ministarstva; određuje upute, pravila i postupke kojima se propisuje način korištenja informacijske infrastrukture Ministarstva; prati i primjenjuje odgovarajuću svjetsku i domaću normizaciju u području informatike; vodi brigu o instalaciji, reinstalaciji i kontinuiranom održavanju informatičkih resursa, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.3.3. Pododsjek za pomoćno-tehničke poslove

Članak 16.

Pododsjek za pomoćno-tehničke poslove obavlja stručne i tehničke poslove koji se odnose na održavanje službenih automobila, rad čajne kuhinje, obavlja prijevoz državnih dužnosnika i službenika Ministarstva, vodi evidenciju o korištenju i održavanju službenih automobila, sudjeluje u pripremi općih i pojedinačnih akata iz svoga djelokruga, predlaže mjere za ujednačavanje i standardiziranje procesa rada iz svoga djelokruga, priprema podatke iz svoga djelokruga za stručne podloge za donošenje poslovnih odluka Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3. UPRAVA ZA PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ I ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM

Članak 17.

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: procjenu utjecaja zahvata na okoliš, stratešku procjenu utjecaja strategija, planova i programa na okoliš, utvrđivanje mjera zaštite okoliša za zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja zahvata na okoliš, odgovornost za štetu u okolišu, sprječavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, izdavanje okolišnih dozvola, izdavanje dozvola za rad postrojenja ispod graničnih vrijednosti pokazatelja; izdavanje suglasnosti pravnim i fizičkim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša iz svih područja nadležnosti Ministarstva; organiziranje i provedbu stručni ispiti za stručnjake koji obavljaju stručne poslove zaštite okoliša kod ovlaštenika ili samostalno; vođenje očevidnika ovlaštenika i stručnjaka; analizira stanje te predlaže poduzimanje mjera u svrhu sanacije oštećenih dijelova okoliša i poduzimanje mjera radi postizanja standarda kakvoće zaštite okoliša i unaprjeđenja stanja okoliša, analizira provedbu ratificiranih ugovora, zakona i drugih propisa i predlaže mjere za njihovu provedbu; obavlja poslove u vezi s pripremom i izradom nacrta zakona i provedbenih propisa, programa, planova i izvješća i prati njihovu provedbu, obavlja poslove vezane uz izradu i provedbu strateških dokumenata vezanih za održivo gospodarenje otpadom, koordinira uspostavu i razvoj informacijskog sustava gospodarenja otpadom, prati implementaciju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, predlaže i razvija mjere za provedbu projekata obnovljivih izvora energije iz otpada; izdaje upravne i druge akte vezane uz obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom i prekograničnog prometa otpada, vodi različite očevidnike koji su dio informacijskog sustava otpada, provodi izobrazbu i izrađuje prijedloge programa izobrazbe u okviru održivog gospodarenja otpadom; izrađuje smjernice za unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom te prati tokove posebnih kategorija otpada, obavlja upravne i stručne poslove u vezi s centrima za gospodarenje otpadom te izrađuje izvješće o njihovoj provedbi; sudjeluje u izradi smjernica za unaprjeđenje sustava gospodarenja opasnim otpadom prema principu najbolje raspoložive tehnike (NRT) preporučenom od Europske unije; izrađuje nacrte prijedloge zakona i prijedloge drugih propisa u području prijenosa sustava gospodarenja određenim otpadom na organizaciju ili pojedinačno ispunjenje ciljeva te priprema odluke o područjima sakupljanja otpada; obavlja poslove u vezi s koordinacijom, izradom i provedbom strateških dokumenata i stručnih podloga vezanih za zaštitu okoliša, gospodarenje opasnim i neopasnim otpadom, posebnim kategorijama otpada; izrađuje stručne podloge za donošenje sektorskih politika i programa u dijelu koji se odnosi na zaštitu okoliša, gospodarenje opasnim i neopasnim otpadom te posebnim kategorijama otpada; izrađuje odgovore na predstavke, priprema odgovore u vezi s informiranjem javnosti te nadzire provedbu i usmjerava razvoj informacijskog sustava zaštite okoliša i registra onečišćavanja okoliša u djelokrugu Uprave; sudjeluje u stručnim poslovima usklađivanja zakonodavstva s propisima Europske unije; surađuje sa središnjim tijelima državne uprave, uredima državne uprave u županijama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, gospodarskim subjektima i nevladinim udrugama, te s Hrvatskom agencijom za okoliš i prirodu i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost; obavlja upravni nadzor i nadzor nad stručnim radom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost; sudjeluje u izradi strateškog plana Ministarstva, te godišnjeg izvješća o radu Ministarstva, zatim definiranju pokazatelja uspješnosti i utvrđivanju rizika u okviru djelokruga Uprave, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Upravi za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, ustrojavaju se sljedeći sektori:

3.1. Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

3.2. Sektor za održivo gospodarenje otpadom.

3.1. Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

Članak 18.

Sektor za procjenu utjecaja na okoliš obavlja upravne i stručne poslove u postupcima: procjene utjecaja zahvata na okoliš; strateške procjene; utvrđivanja mjera zaštite okoliša za zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja zahvata na okoliš; izdavanja okolišne dozvole; izdavanja dozvola za rad postrojenja ispod graničnih vrijednosti pokazatelja te izdavanja suglasnosti na sanacijske programe; izdavanja potvrda o provedenoj sanaciji; suglasnosti na izvješća o sigurnosti; suglasnosti pravnim i fizičkim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša iz svih područja nadležnosti Ministarstva; vodi očevidnik ovlaštenika i stručnjaka; predlaže poduzimanje mjera u svrhu sanacije oštećenih dijelova okoliša i poduzimanje mjera radi postizanja standarda kakvoće zaštite okoliša i unaprjeđenja stanja okoliša, analizira provedbu ratificiranih ugovora, zakona i drugih propisa i predlaže mjere za njihovu provedbu; izrađuje odgovore na predstavke, priprema odgovore u vezi s informiranjem javnosti u postupcima iz svoje nadležnosti; sudjeluje u izradi dokumenata održivog razvitka i zaštite okoliša, te sudjeluje u utvrđivanju standarda kakvoće okoliša; surađuje i koordinira rad s drugim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, gospodarskim subjektima, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i provedbenih propisa, strategija, programa, planova i izvješća o stanju okoliša i prati njihovu provedbu, sudjeluje u postupcima, ocjeni i razvoju europske legislative iz područja procjene utjecaja zahvata na okoliš, strateške procjene i okolišne dozvole i kontrole opasnosti od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari posredstvom predstavnika u radnim skupinama koje su ustrojene na razini tijela Europske unije; sudjeluje u radu radnih tijela pri konvencijama Ujedinjenih naroda koje su vezane uz prekograničnu procjenu utjecaja na okoliš te prekograničnih učinaka industrijskih nesreća; formulira razvoj i izradu politika i strateških inicijativa za Ministarstvo, daje savjete i mišljenja iz područja nadležnosti Sektora; sudjeluje u izradi strateškog plana i godišnjeg plana rada Ministarstva, definiranju pokazatelja uspješnosti i utvrđivanju rizika u okviru svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za procjenu utjecaja na okoliš, ustrojavaju se sljedeće službe:

3.1.1. Služba za stratešku procjenu utjecaja strategije, plana i programa na okoliš

3.1.2. Služba za procjenu utjecaja zahvata na okoliš

3.1.3. Služba za okolišnu dozvolu, rizična postrojenja i štete u okolišu.

3.1.1. Služba za stratešku procjenu utjecaja strategije, plana i programa na okoliš

Članak 19.

Služba za stratešku procjenu utjecaja strategije, plana i programa na okoliš obavlja stručne poslove u vezi sa strateškom procjenom utjecaja strategije, plana i programa na okoliš; provodi i sudjeluje u postupcima strateške procjene na način da: obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja o potrebi provedbe postupka ocjene, odnosno strateške procjene, sudjeluje u postupku ocjene za strategiju, plan i program, te za izmjene i/ili dopune strategije, plana i programa u suradnji s nadležnim tijelom za područje za koje se strategija, plan ili program donosi, sudjeluje u postupcima strateške procjene za strategiju, plan i program u suradnji s nadležnim tijelom za područje za koje se strategija, plan ili program donosi, koji se provode na državnoj i regionalnoj razini, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja o provedenom postupku ocjene, odnosno strateške procjene za strategije, planove i programe koji se provode na državnoj i regionalnoj razini, sudjeluje u postupku izdavanja suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova izrade strateških studija o utjecaju na okoliš, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona, prijedloga drugih propisa, planova, programa, smjernica za izradu strateških studija, izvješća, te prati njihovu provedbu, sudjeluje u izradi dokumenata održivog razvitka i zaštite okoliša; sudjeluje u obavljanju stručnih poslova usklađivanja zakonodavstva s propisima Europske unije; surađuje u pripremi podloga za analizu statističkih podataka i izvješćivanje tijela Europske unije vezanih uz provedbu strateške procjene u Republici Hrvatskoj, sudjeluje u međunarodnoj suradnji u okviru svojih nadležnosti i provodi obveze iz Protokola o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš, izrađuje odgovore na predstavke te priprema odgovore u vezi s informiranjem javnosti, izrađuje mišljenja i upute, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3.1.2. Služba za procjenu utjecaja zahvata na okoliš

Članak 20.

Služba za procjenu utjecaja zahvata na okoliš obavlja upravne i stručne poslove u vezi s procjenom utjecaja zahvata na okoliš, utvrđivanjem mjera zaštite okoliša za zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja zahvata na okoliš, izdavanjem potvrda usklađenosti postupaka za zahvate koji se sufinanciraju sredstvima Europske unije, surađuje sa stručnjacima JASPERS-a, izdavanjem posebnih uvjeta i potvrda glavnog projekta za zahvate za koje se provode postupci vezano za procjenu utjecaja zahvata na okoliš, izdavanjem suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša iz svih područja nadležnosti Ministarstva, vodi očevidnik ovlaštenika i stručnjaka, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona, prijedloga drugih propisa, planova, programa, smjernica za izradu studija o utjecaju na okoliš, izvješća, te prati njihovu provedbu, sudjeluje u izradi dokumenata održivog razvitka i zaštite okoliša; sudjeluje u obavljanju stručnih poslova usklađivanja zakonodavstva s propisima Europske unije; surađuje u pripremi podloga za analizu statističkih podataka i izvješćivanje tijela Europske unije vezanih uz provedbu procjene utjecaja zahvata na okoliš u Republici Hrvatskoj, sudjeluje u međunarodnoj suradnji u okviru svojih nadležnosti i provodi obveze iz Konvencije o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica (ESPOO konvencija), izrađuje odgovore na predstavke te priprema odgovore u vezi s informiranjem javnosti; izrađuje mišljenja i upute, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3.1.3. Služba za okolišnu dozvolu, rizična postrojenja i štete u okolišu

Članak 21.

Služba za okolišnu dozvolu, rizična postrojenja i štete u okolišu obavlja upravne i stručne poslove u vezi s izdavanjem okolišne dozvole te dozvole za rad postrojenja ispod graničnih vrijednosti pokazatelja; izdavanje suglasnosti na sanacijske programe; potvrda o provedenoj sanaciji; suglasnosti na izvješća o sigurnosti; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na odgovornost za štetu u okolišu i kontrolu opasnosti od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari; sudjeluje u postupku izdavanja suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša iz grupe poslova koji se odnose na izradu dokumentacije vezane uz postupke iz nadležnosti Službe; obavlja stručne poslove u vezi s razvojem i praćenjem najboljih raspoloživih tehnika te prati njihovu provedbu, sudjeluje u praćenju uvjeta iz okolišne dozvole sukladno promjenama u najboljim raspoloživim tehnikama, priprema stručne podloge za nacrte prijedloga i smjernica za razvoj i promjenu najboljih raspoloživih tehnika, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona, prijedloga drugih propisa, planova, programa i izvješća te prati njihovu provedbu, sudjeluje u izradi dokumenata održivog razvitka i zaštite okoliša; sudjeluje u obavljanju stručnih poslova usklađivanja zakonodavstva s propisima Europske unije iz područja koje je u nadležnosti Službe; surađuje u pripremi podloga za analizu statističkih podataka i izvješćivanje tijela Europske unije vezanih uz provedbu postupaka iz svoje nadležnosti; sudjeluje u radu radnih tijela Europske unije i Konvenciji o prekograničnim učincima industrijskih nesreća, izrađuje odgovore na predstavke te priprema odgovore u vezi s informiranjem javnosti; izrađuje mišljenja i upute, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za okolišnu dozvolu, rizična postrojenja i štete u okolišu, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

3.1.3.1. Odjel za okolišnu dozvolu

3.1.3.2. Odjel za rizična postrojenja i štete u okolišu.

3.1.3.1. Odjel za okolišnu dozvolu

Članak 22.

Odjel za okolišnu dozvolu obavlja upravne i stručne poslove u vezi s izdavanjem okolišne dozvole, uključujući i izdavanje okolišne dozvole primjenom općih obvezujućih pravila te izdavanjem dozvola za rad postrojenja ispod graničnih vrijednosti pokazatelja provedbom mjera za integralno sprječavanje i kontrolu onečišćenja okoliša te sudjeluje u postupku izdavanja suglasnosti pravnim osobama za obavljanje poslova izrade stručnih podloga i zahtjeva vezanih uz ishođenje okolišne dozvole, koordinira rad drugih tijela i ocjenjuje stručne podloge u svrhu utvrđivanja uvjeta okolišne dozvole, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona, prijedloga drugih propisa, planova, programa i izvješća te prati njihovu provedbu; obavlja stručne poslove u vezi s razvojem i praćenjem najboljih raspoloživih tehnika te prati njihovu provedbu, sudjeluje u praćenju uvjeta iz okolišne dozvole sukladno promjenama u najboljim raspoloživim tehnikama, priprema stručne podloge za nacrte prijedloga i smjernica za razvoj i promjenu najboljih raspoloživih tehnike; surađuje u pripremi podloga za analizu statističkih podataka i izvješćivanje tijela Europske unije vezanih uz provedbu postupaka izdavanja okolišne dozvole; sudjeluje u radu radnih tijela Europske unije iz područja industrijskih emisija, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3.1.3.2. Odjel za rizična postrojenja i štete u okolišu

Članak 23.

Odjel za rizična postrojenja i štete u okolišu obavlja upravne i stručne poslove u vezi sa sanacijom šteta u okolišu, daje suglasnost na dokumentaciju postrojenja koja postupaju s opasnim tvarima, obavlja i druge upravne i stručne poslove u vezi s provedbom aktivnosti koje se odnose na velike nesreće koje uključuju opasne tvari u okolišu i prijetećih opasnosti od šteta, sudjeluje u radu radnih tijela Europske unije iz područja velikih nesreća koje uključuju opasne tvari i Konvenciji o prekograničnim učincima industrijskih nesreća; sudjeluje u obavljanju stručnih poslova usklađivanja zakonodavstva u skladu s propisima, izrađuje mišljenja i upute, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3.2. Sektor za održivo gospodarenje otpadom

Članak 24.

Sektor za održivo gospodarenje otpadom obavlja poslove u vezi s koordinacijom, izradom i provedbom strateških dokumenata i stručnih podloga vezanih za zaštitu okoliša, održivi razvoj i gospodarenje otpadom, obavlja poslove razvoja informacijskog sustava gospodarenja otpadom, obavlja druge poslove vezane uz uspostavu sustava gospodarenja otpadom i sudjeluje u provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske; obavlja upravne i stručne poslove u vezi s izdavanjem dozvola, rješenja, potvrda, odobrenja, ovlaštenja, suglasnosti, odluka i mišljenja za gospodarenje otpadom i prekogranični promet otpadom iz nadležnosti Ministarstva; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje prijedloga i mišljenja u vezi s provedbom mjera gospodarenja otpadom, surađuje s drugim središnjim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, relevantnim institucijama, gospodarstvom i civilnim društvima u provedbi zadataka iz područja gospodarenja otpadom, sudjeluje u izradi strateškog plana Ministarstva, definiranju pokazatelja uspješnosti i utvrđivanju rizika u okviru djelokruga Sektora; sudjeluje u obavljanju stručnih poslova usklađivanja zakonodavstva iz područja gospodarenja otpadom s propisima Europske unije, prati propise Europske unije i sudjeluje na sastancima stručnih tijela Europske unije iz područja gospodarenja otpadom, sudjeluje u pripremi nacionalnih stajališta i mišljenja za stručne radne skupine u tijelima Europske unije; za Operativni program »Konkurentnost i kohezija«, Sektor u suradnji s Upravom za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove obavlja poslove Posredničkog tijela razine 1 vezane uz područje gospodarenja otpadom, sudjeluje u pripremi uputa za prijavitelje i provedbi postupaka dodjele bespovratnih sredstava, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga. U Sektoru za održivo gospodarenje otpadom, ustrojavaju se sljedeće službe:

3.2.1. Služba za dozvole i prekogranični promet otpadom

3.2.2. Služba za planove i posebne kategorije otpada.

3.2.1. Služba za dozvole i prekogranični promet otpadom

Članak 25.

Služba za dozvole i prekogranični promet otpadom obavlja upravne i stručne poslove u vezi s izdavanjem dozvola, rješenja, potvrda, odobrenja, ovlaštenja, suglasnosti, mišljenja i odluka za gospodarenje otpadom i prekogranični promet otpadom iz nadležnosti Ministarstva; obavlja stručne i upravne poslove u vezi s odlukama o statusu i količinama otpada na odlagalištima i rješenjima o odloženoj količini otpada, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa u području gospodarenja otpadom, vodi Očevidnike za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom te Očevidnike nusproizvoda, ukidanja statusa otpada, laboratorija te uvoznika i izvoznika otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku, a koji su dio informacijskog sustava gospodarenja otpadom, izrađuje odgovore na predstavke te priprema odgovore u vezi s informiranjem javnosti, izrađuje mišljenja i upute, obavlja upravne i stručne poslove te prati i usmjerava razvoj informacijskog sustava gospodarenja otpadom u okviru djelokruga rada Službe, sudjeluje u obavljanju stručnih poslova usklađivanja zakonodavstva iz područja gospodarenja otpadom s propisima Europske unije, prati propise Europske unije i sudjeluje na sastancima stručnih tijela Europske unije iz područja gospodarenja otpadom, sudjeluje u pripremi nacionalnih stajališta i mišljenja za stručne radne skupine u tijelima Europske unije, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3.2.2. Služba za planove i posebne kategorije otpada

Članak 26.

Služba za planove i posebne kategorije otpada sudjeluje u izradi smjernica za unaprjeđenje sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje prijedloga i mišljenja u vezi s provedbom i funkcioniranjem sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada te prati tokove posebnih kategorija otpada, izrađuje Nacrt prijedloga plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske i Plana sprječavanja nastanka otpada te nacrte prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa u području gospodarenja otpadom, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje prijedloga i mišljenja u vezi s planskim dokumentima gospodarenja otpadom kao provedbenim dokumentima; sudjeluje u provedbi Plana gospodarenja otpadom; obavlja stručne poslova vezane uz projekte gospodarenja otpadom, priprema stručna mišljenja na zahtjeve za provedbu postupka utvrđivanja okolišne dozvole i procjenu utjecaja na okoliš, obavlja upravne i stručne poslove te prati i usmjerava razvoj informacijskog sustava gospodarenja otpadom, izrađuje odgovore na predstavke, priprema odgovore u vezi s informiranjem javnosti, izrađuje mišljenja i upute, sudjeluje u obavljanju stručnih poslova usklađivanja zakonodavstva iz područja gospodarenja otpadom s propisima Europske unije, prati propise Europske unije i sudjeluje na sastancima stručnih tijela Europske unije iz područja gospodarenja otpadom, sudjeluje u pripremi nacionalnih stajališta i mišljenja za stručne radne skupine u tijelima Europske unije, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4. UPRAVA ZA KLIMATSKE AKTIVNOSTI, ODRŽIVI RAZVOJ I ZAŠTITU ZRAKA, TLA I OD SVJETLOSNOG ONEČIŠĆENJA

Članak 27.

Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja obavlja upravne i stručne poslove u vezi s ublažavanjem klimatskih promjena i prilagodbom klimatskim promjenama, zaštitom ozonskog sloja, očuvanjem kvalitete zraka, zaštitom tla i zaštitom od svjetlosnog onečišćenja; obavlja poslove u vezi s pripremom i izradom nacrta zakona i provedbenih propisa, programa, planova i izvješća i prati njihovu provedbu te obavlja poslove u vezi s koordinacijom, izradom i provedbom strateških dokumenata i stručnih podloga za donošenje sektorskih politika i programa u dijelu koji se odnosi na klimatske aktivnosti, održivi razvoj, zaštitu ozonskog sloja, zaštitu zraka, tla i zaštitu od svjetlosnog onečišćenja; sudjeluje u obavljanju stručnih poslova usklađivanja zakonodavstva iz područja klimatskih promjena, održivog razvoja, zaštite ozonskog sloja, zaštite zraka, tla i zaštite od svjetlosnog onečišćenja s propisima Europske unije; sudjeluje u pripremi međunarodnih sporazuma iz područja djelokruga Uprave te osigurava njihovo izvršavanje; sudjeluje u pripremi nacionalnih stajališta i mišljenja za stručne radne skupine u tijelima Europske unije; posreduje i razmjenjuje podatke o zaštiti klime i ozonskog sloja, zaštiti zraka, tla i zaštiti od svjetlosnog onečišćenja s nadležnim tijelima i organizacijama Europske unije te međunarodnim organizacijama i organizacijama drugih država sukladno potvrđenim međunarodnim ugovorima; izdaje dozvole za obavljanje djelatnosti kojom se ispuštaju staklenički plinovi, za obavljanje djelatnosti praćenja kvalitete zraka, referentnih laboratorija, emisija onečišćujućih tvari u zrak, obavljanje djelatnosti servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluorirane stakleničke plinove te za prikupljanje i oporabu ovih tvari; obavlja stručne i upravne poslove u vezi s nadzorom nad radom Državnog hidrometeorološkog zavoda; nadzire provedbu i usmjerava razvoj informacijskog sustava zaštite okoliša i registra onečišćavanja okoliša vezano uz djelokrug Uprave.

U Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja ustrojavaju se sljedeći sektori:

4.1. Sektor za klimatske aktivnosti i održivi razvoj

4.2. Služba za zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja.

4.1. Sektor za klimatske aktivnosti i održivi razvoj

Članak 28.

Sektor za klimatske aktivnosti i održivi razvoj obavlja poslove razvoja i izrade politika i strateških inicijativa, nacionalnih strateških i planskih dokumenata te propisa u području zaštite klime, ozonskog sloja i održivog razvoja; obavlja poslove koordinacije i sudjeluje u pripremi međunarodnih sporazuma iz područja zaštite klime, dezertifikacije, ozonskog sloja i održivog razvoja te osigurava njihovo izvršavanje; sudjeluje u pripremi nacionalnih stajališta i mišljenja za stručne radne skupine u tijelima Europske unije; obavlja poslove praćenja emisija stakleničkih plinova, pripremu i provedbu mjera za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama te poslove u vezi s postupnim smanjivanjem i ukidanjem tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova; obavlja poslove vođenja sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova, provedbu mjera za zaštitu klimatskog sustava i prilagodbu klimatskim promjenama; priprema i dostavlja u Europsku komisiju godišnje izvješće o funkcioniranju sustava trgovanja emisijskih jedinica u Republici Hrvatskoj; provodi i nadzire rad nacionalnog sustava za praćenje emisija stakleničkih plinova te dostavlja godišnje izvješće o emisijama Europskoj komisiji i Tajništvu Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime (u daljnjem tekstu: UNFCCC); provodi aktivnu politiku održivog razvoja, a posebice predlaže mjere i projekte održivog razvoja Republike Hrvatske te promiče korištenje obnovljivih izvora energije, primjenu mjera energetske učinkovitosti, čistiju proizvodnju, čistiji transport i zelene industrije.

U Sektoru za klimatske aktivnosti i održivi razvoj, ustrojavaju se sljedeće službe:

4.1.1. Služba za klimatske aktivnosti i zaštitu ozonskog sloja

4.1.2. Služba za održivi razvoj.

4.1.1. Služba za klimatske aktivnosti i zaštitu ozonskog sloja

Članak 29.

Služba za klimatske aktivnosti i zaštitu ozonskog sloja obavlja poslove izrade i donošenja propisa, programa i mjera za ublažavanje i prilagodbu klimatskog sustava, za ukidanje potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova te prati njihovu provedbu; obavlja poslove vezano uz donošenje međunarodnih sporazuma iz područja zaštite klime, dezertifikacije i ozonskog sloja te provodi izvršavanje potvrđenih međunarodnih sporazuma; sudjeluje u pripremi nacionalnih stajališta i mišljenja za stručne radne skupine u tijelima Europske unije; obavlja poslove praćenja emisija stakleničkih plinova, vođenja sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova, pripreme i provedbe mjera za zaštitu klimatskog sustava i prilagodbu klimatskim promjenama te poslove u vezi s postupnim smanjivanjem i ukidanjem tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima; utvrđuje djelatnosti i stakleničke plinove za koje je potrebno ishoditi dozvolu, izdaje i ažurira dozvole za emisije stakleničkih plinova te utvrđuje zrakoplovne djelatnosti i operatore zrakoplova – obveznike sustava trgovanja emisijskim jedinicama; prati provedbu obveza operatera postrojenja koja svojom djelatnošću ispuštaju emisije stakleničkih plinova, priprema izračun besplatnih kvota za industrijska postrojenja, i operatore zrakoplova te nadzire izvršenje obveza u pogledu izvješćivanja o emisijama i verifikacije izvješća; uspostavlja pravni i institucionalni okvir za provedbu dražbi emisijskih jedinica stakleničkih plinova; surađuje u pripremi godišnjeg plana korištenja financijskih sredstava od dražbi, nadzire korištenje financijskih sredstava i priprema godišnje izvješće za Europsku komisiju o trošenju financijskih sredstava od dražbi; organizira edukaciju za operatere postrojenja, operatore zrakoplova i verifikatore vezano za obveze u okviru sustava trgovanja; priprema i dostavlja Europskoj komisiji godišnje izvješće o funkcioniranju sustava trgovanja emisijskih jedinica u Republici Hrvatskoj; utvrđuje i nadzire izvršavanje obveza godišnjeg izvješćivanja o emisijama Europskoj komisiji i Tajništvu UNFCCC; utvrđuje smanjenje emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku tekućih naftnih goriva; izrađuje mišljenja u vezi s prilagodbom gospodarstva zahtjevima za prestanak potrošnje i zamjenu tvari koje oštećuju ozonski sloj; izrađuje izvješća koja se dostavljaju Tajništvu Montrealskog protokola; izdaje dozvole za obavljanje djelatnosti servisiranja; uspostavlja sustav certificiranja osoblja koje obavlja djelatnosti vezano za korištenje tvari koje oštećuju ozonski sloj i određenih fluoriranih stakleničkih plinova; izrađuje odgovore na pitanja gospodarstvenika, priprema odgovore u vezi s informiranjem javnosti te nadzire i usmjerava razvoj informacijskog sustava zaštite okoliša, registra onečišćavanja okoliša u pitanjima iz djelokruga Službe, izrađuje mišljenja i upute, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.1.2. Služba za održivi razvoj

Članak 30.

Služba za održivi razvoj obavlja poslove koordinacije izrade i provedbe strateških dokumenata zaštite okoliša i održivog razvoja i izrade stručnih podloga važnih za održivi razvoj te provodi aktivnu politiku održivog razvoja putem promicanja politike održive proizvodnje i potrošnje, niskougljičnog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama; izrađuje nacionalna izvješća i stajališta iz nadležnosti Službe i sudjeluje u radu tijela Europske unije, Ujedinjenih naroda i Mediteranske komisije za održivi razvoj; obavlja poslove nacionalnog koordinatora za Aarhušku konvenciju o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša i Protokol o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari (PRTR); sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona, prijedloga drugih propisa, planova, programa i izvješća iz nadležnosti; surađuje s Hrvatskom agencijom za okoliš i prirodu na izradi nacionalnog izvješća o stanju okoliša; izrađuje stručne podloge za donošenje sektorskih politika i programa u dijelu koji se odnosi na održivi razvoj (okoliš i zdravlje, okoliš i gospodarstvo, okoliš i promet, okoliš i turizam i dr.) te radi na provedbi politika i alata održivog razvoja uključujući integrirane politike: održivu potrošnju i proizvodnju, integrirano upravljanje obalnim područjem, društveno-odgovorno poslovanje, obrazovanje za zaštitu okoliša i održivi razvoj i dr.; osigurava izradu strategije prilagodbe klimatskim promjenama i akcijskog plana te prati provedbu mjera iz strategije i akcijskog plana u suradnji s nadležnim tijelima državne uprave; uspostavlja institucionalni okvir za provedbu politike i projekata prilagodbe klimatskim promjenama, nadzire i radi godišnji plan rada; obavlja stručne i administrativne poslove za Savjet za održivi razvoj i zaštitu okoliša Vlade Republike Hrvatske; izrađuje odgovore na pitanja gospodarstvenika, priprema odgovore u vezi s informiranjem javnosti te nadzire i usmjerava razvoj informacijskog sustava zaštite okoliša, registra onečišćavanja okoliša u pitanjima iz djelokruga Službe, izrađuje mišljenja i upute; za Operativni program »Konkurentnost i kohezija«, Služba u suradnji s Upravom za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove obavlja poslove Posredničkog tijela razine 1 vezane uz područje zaštite klime i održivog razvoja, sudjeluje u procesu programiranja i izrađuje relevantne dijelove programskih dokumenata; sudjeluje u izradi kriterija za odabir projekata i u odabiru projekata; sudjeluje u izradi uputa za prijavitelje; sudjeluje u praćenju napretka provedbe projekata; sudjeluje u provedbi mjera informiranja i komunikacije s posebnim naglaskom na mjere namijenjene korisnicima te po potrebi sudjeluje u provedbi obrazovnih aktivnosti o fondovima EU, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.2. Služba za zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja

Članak 31.

Služba za zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja obavlja poslove koordinacije, izrade i donošenja provedbenih propisa, programa i izvješća iz područja zaštite zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja te provjerava, analizira i prati provedbu istih; obavlja upravne i stručne poslove vezane uz zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja, praćenje kvalitete zraka i analiziranje stanja na teritoriju Republike Hrvatske te koordinacije i nadziranja rada državne mreže za praćenje kvalitete zraka, provedbe mjera za sprječavanje i smanjenje onečišćavanja zraka, kvalitetu proizvoda, zaštitu od svjetlosnog onečišćenja, te zaštitu tla; sudjeluje u pripremi nacionalnih stajališta i mišljenja za stručne radne skupine u tijelima Europske unije; sudjeluje u obavljanju stručnih poslova usklađivanja zakonodavstva iz područja zaštite zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja s propisima Europske unije; obavlja poslove vezano uz donošenje novih međunarodnih sporazuma iz područja zaštite zraka i tla te provodi izvršavanje potvrđenih međunarodnih sporazuma; koordinira aktivnosti u vezi s ocjenjivanjem onečišćenosti zraka i izradom stručnih podloga za razvrstavanje teritorija Republike Hrvatske na zone i aglomeracije prema razinama onečišćenosti zraka, predlaže lokacije za postaje za mjerenje onečišćenosti zraka te obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje prijedloga za poboljšanje provedbe mjera zaštite zraka; u suradnji s gospodarstvom izrađuje programe i akcijske planove za smanjivanje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora; daje suglasnosti na programe smanjivanja emisija hlapivih organskih spojeva u zrak iz nepokretnih izvora te vodi evidenciju o registrima postrojenja u kojima se koriste hlapivi organski spojevi; obavlja upravne i stručne poslove u vezi s utvrđivanjem i kontrolom kvalitete proizvoda (goriva, lakova i boja i sl.); izdaje dozvole za obavljanje djelatnosti praćenja kvalitete zraka i emisija u zrak; obavlja poslove vezane za zaštitu od svjetlosnog onečišćenja i to na način da obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja o usklađenosti te pojašnjava odredbe provedbenih propisa i primijenjena pravila tehničke prakse, norme i standarde iz područja svjetlotehnike javne rasvjete; provodi upravne i stručne poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora nad primjenom propisa iz područja zaštite od svjetlosnog onečišćenja te zakonitosti rada i postupanja nadležnih tijela, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i osoba koje imaju javne ovlasti nad povjerenim im poslovima koji se odnose na postupanje u vezi s provedbom obveza prema navedenim propisima; obavlja upravne i stručne poslove u vezi s poduzimanjem mjera za zaštitu tla i provedbom sanacije pojedinih oštećenih dijelova tla; priprema stručne ocjene i predlaže mjere za sanaciju oštećenih dijelova tla; posreduje i razmjenjuje podatke iz područja kvalitete i zaštite zraka, zaštite tla i od svjetlosnog onečišćenja te kvalitete proizvoda s nadležnim tijelima i organizacijama Europske unije te međunarodnim organizacijama i organizacijama drugih država sukladno potvrđenim međunarodnim ugovorima; priprema stručna mišljenja na zahtjeve za provedbu postupka utvrđivanja okolišne dozvole, na ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i strateške procjene utjecaja zahvata na okoliš, izrađuje odgovore na pitanja gospodarstvenika i predstavke, priprema odgovore u vezi s informiranjem javnosti te nadzire i usmjerava razvoj informacijskog sustava zaštite okoliša, izrađuje mišljenja i upute; za Operativni program »Konkurentnost i kohezija«, Služba u suradnji s Upravom za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove obavlja poslove Posredničkog tijela razine 1 vezane uz područje zaštite i kvalitete zraka, te mjera sprječavanja i smanjenja onečišćenja zraka, sudjeluje u procesu programiranja i izrađuje relevantne dijelove programskih dokumenata; sudjeluje u izradi kriterija za odabir projekata i u odabiru projekata; sudjeluje u izradi uputa za prijavitelje; sudjeluje u praćenju napretka provedbe projekata; sudjeluje u provedbi mjera informiranja i komunikacije s posebnim naglaskom na mjere namijenjene korisnicima te po potrebi sudjeluje u provedbi obrazovnih aktivnosti o fondovima EU, sudjeluje u izradi priručnika o internim procedurama te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5. UPRAVA ZA ZAŠTITU PRIRODE

Članak 32.

Uprava za zaštitu prirode obavlja upravne i stručne poslove vezane uz očuvanje bioraznolikost i georaznolikosti, ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu, očuvanje i zaštitu dijelova prirode uključujući zaštićena područja i područja ekološke mreže, izvršavanjem, odnosno osiguravanjem izvršavanja obveza preuzetih iz međunarodnih ugovora, zakona i drugih propisa; osigurava, prati i nadzire provedbu mjera zaštite i očuvanja sukladno propisima o zaštiti prirode, prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama, genetski modificiranim organizmima i prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama, pristupu i korištenju genetske raznolikosti te postupanju sa stranim, uključujući i stranim invazivnim vrstama; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na upravni nadzor nad radom nadležnog stručnog tijela za poslove zaštite prirode i javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim dijelovima prirode, odnosno ekološke mreže; obavlja poslove vezane uz razvoj, standardizaciju i praćenje upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, jačanje kapaciteta javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, kao i analizu i standardizaciju planskih dokumenta javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže; usklađuje i vodi nadzor nad financiranjem aktivnosti zaštite prirode; obavlja poslove međunarodne suradnje, provedbe međunarodnih ugovora i europskih poslova u vezi s očuvanjem bioraznolikosti i zaštitom prirode; koordinira izradu strateških i planskih dokumenata u zaštiti prirode; potiče informiranje javnosti o zaštiti prirode i njezinu očuvanju te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga; sudjeluje u utvrđivanju strateškog plana koji sadrži opći prikaz zadaća i poslova Ministarstva u određenoj godini te sukladno djelokrugu obavlja poslove vezane uz definiranje strateških ciljeva, pokazatelja uspješnosti, utvrđivanja rizika, nadziranja provedbe i izvješćivanja o realizaciji postavljenih ciljev U Upravi za zaštitu prirode, ustrojavaju se sljedeći sektori:

5.1. Sektor za bioraznolikost i strateške poslove

5.2. Sektor za zaštićena područja i ocjenu prihvatljivosti.

5.1. Sektor za bioraznolikost i strateške poslove

Članak 33.

Sektor za bioraznolikost i strateške poslove obavlja stručne i upravne poslove očuvanja raznolikosti vrsta, staništa i gena, zaštite zavičajnih divljih vrsta, prekograničnog prometa i trgovine primjercima divljih vrsta, njihovim dijelovima i derivatima, poslove povezane sa zaštitom zavičajnih vrsta i njihovih staništa od utjecaja stranih vrsta te problematikom genetski modificiranih organizama i namjernog uvođenja u okoliš te prekograničnog prijenosa genetski modificiranih organizama, prati poslove u vezi s inventarizacijom, kartiranjem i praćenjem stanja bioraznolikosti, koordinira i osigurava provedbu međunarodnih sporazuma i propisa iz područja zaštite bioraznolikosti; obavlja strateške poslove zaštite prirode u vidu koordinacije izrade i provedbe strateških dokumenata, koordinira i osigurava provedbu međunarodnih dokumenata te projekata iz područja bioraznolikosti, koordinira poslove vezane uz Europsku uniju i međunarodnu suradnju u zaštiti prirode, priprema i koordinira pripremu izvješća prema tijelima Europske unije te izradu dokumenata i pripadajućih stručnih podloga iz područja zaštite prirode za korištenje fondova Europske unije; obavlja stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i propisa, prati propise i predlaže promjene u tim propisima u području zaštite prirode, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za bioraznolikost i strateške poslove, ustrojavaju se sljedeće službe:

5.1.1. Služba za bioraznolikost

5.1.2. Služba za strateške poslove.

5.1.1. Služba za bioraznolikost

Članak 34.

Služba za bioraznolikost obavlja stručne i upravne poslove očuvanja raznolikosti vrsta, staništa i gena sukladno propisima o zaštiti prirode, prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama, sprječavanju unošenja i širenja te upravljanju stranim i stranim invazivnim vrstama, očuvanju genetske raznolikosti, genetski modificiranim organizmima te prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama; priprema i provodi postupak proglašavanja strogo zaštićenih divljih vrsta, koordinira donošenje i provedbu planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama, izrađuje akte dopuštenja za iznimke od mjera stroge zaštite divljih vrsta, uzgoj strogo zaštićenih vrsta te repopulaciju i ponovno uvođenje u prirodu nestalih strogo zaštićenih vrsta; provodi postupak naknade štete koju počine strogo zaštićene divlje vrste te vodi bazu podataka o naknadi štete; izrađuje akte dopuštenja vezano uz prekogranični promet i trgovinu divljim vrstama, vodi baze podataka o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama te koordinira rad oporavilišta za ozlijeđene životinje divljih vrsta, uključujući i strogo zaštićene vrste; priprema i koordinira provedbu mjera zaštite divljih vrsta i provedbu mjera zaštite od stranih invazivnih vrsta, uključujući i procjenu rizika invazivnosti strane vrste; izrađuje akte dopuštenja za uzimanje iz prirode zavičajnih divljih vrsta u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa, zatim akte dopuštenja za uvođenje u prirodu stranih vrsta, njihovo stavljanje na tržište i uzgoj, kao i akte dopuštenja za provedbu istraživanja ili aktivnosti ex-situ očuvanja invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Republici Hrvatskoj ili Europskoj uniji, te akte dopuštenja za provedbu drugih aktivnosti od velikog javnog interesa koje predstavljaju iznimku u pogledu korištenja stranih invazivnih vrsta; koordinira izradu i provedbu akcijskih planova o kontroli putova nenamjernog unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta, planove upravljanja široko rasprostranjenim invazivnim stranim vrstama, kao i drugih planova u vezi s kontrolom stranih i stranih invazivnih vrsta; izdaje akte dopuštenja za pristup i korištenje genetskog materijala zavičajnih divljih vrsta (in situ i ex-situ), izdaje ovlaštenja pravnim osobama za obavljanje poslova genske banke, prati rad korisnika genetskog materijala i njihovo postupanje s dužnom pažnjom te izdaje akte dopuštenja o uključivanju zbirke ili dijela zbirke genetskog materijala zavičajnih divljih vrsta u registar zbirki Europske unije; vodi poslove vezano uz provedbu međunarodnih ugovora iz područja zaštite prirode te priprema i koordinira izradu odgovarajućih izvješća te sudjeluje na konferencijama i sastancima stranaka tih međunarodnih ugovora; prati provedbu Direktive o staništima i Direktive o pticama, kao i uredbe Europske unije koja se odnosi na prekogranični promet i trgovinu divljim vrstama, sprječavanje unošenja i širenja stranih i stranih invazivnih vrsta i upravljanje njima, uredbe vezane uz mjere usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja i uredbe koja se odnosi na prekogranični prijenos genetski modificiranih organizama, vodi poslove vezano uz izvješćivanje temeljem navedenih propisa Europske unije i sudjeluje na sastancima odbora pri Europskoj komisiji za provedbu navedenih direktiva i uredbi; pruža stručnu podršku u provedbi projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije; obavlja i stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i propisa, prati propise i predlaže promjene u tim propisima u području zaštite bioraznolikosti, koordinira suradnju s nevladinim organizacijama u pitanjima zaštite i očuvanja bioraznolikosti, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.1.2. Služba za strateške poslove

Članak 35.

Služba za strateške poslove obavlja strateške poslove zaštite prirode u vidu poslova koordinacije vezano za ostvarivanje ciljeva Strategije i akcijskog plana zaštite prirode Republike Hrvatske, osiguravajući usklađivanje s međunarodnim strategijama, planovima, programima, smjernicama i standardima Europske unije iz područja zaštite prirode, koordinira međunarodnu suradnju u zaštiti prirode i poslove u vezi s Europskom unijom; koordinira te osigurava provedbu i usvajanje novih međunarodnih ugovora, sporazuma i inicijativa iz područja zaštite prirode, prati i izvješćuje o provedbi mjera i izvršavanju preuzetih međunarodnih obveza te osigurava implementaciju na nacionalnoj razini; obavlja poslove pripreme i koordinacije provedbe projekata koji pridonose međunarodnim i obvezama Europske unije iz područja zaštite prirode; priprema podloge za stručne sastanke i izrađuje izvještaje o bilateralnoj suradnji u području zaštite prirode; sudjeluje u izradi propisa, strateških, planskih i programskih dokumenta iz područja zaštite prirode te uspostavljanju i razvijanju intersektorskog pristupa s ciljem integracije zaštite prirode i očuvanja bioraznolikosti u druge planove, programe i strategije, prati nove politike u Europskoj uniji i inicijative zaštite prirode, izrađuje stručne podloge te predlaže i koordinira provedbu istih; koordinira provedbu prioritetnog područja Strategije Europske unije za 14 država dunavske regije, vezanog uz zaštitu prirode te sudjeluje u izradi stručnih podloga za provedbu makro-regionalnih strategija Europske unije na području zaštite prirode, prati njihovu provedbu te sudjeluje u implementaciji; sudjeluje u radu svih tijela Europske unije, sudjeluje u pripremi nacionalnih stajališta i mišljenja za stručne radne skupine u tijelima Europske unije, uključujući i obveze vezane uz proces izvještavanja, koordinira izradu dokumenata i pripadajućih stručnih podloga iz područja zaštite prirode za korištenje fondova Europske unije i sudjeluje u praćenju njihove provedbe; obavlja stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i propisa, prati propise i predlaže promjene u tim propisima u području zaštite bioraznolikosti te izrađuje mišljenja o propisima iz drugih sektora; za Operativni program »Konkurentnost i kohezija«, investicijski prioritet 6.i.i.i., Služba u suradnji s Upravom za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove obavlja poslove Posredničkog tijela razine 1, sudjeluje u procesu programiranja i izrađuje relevantne dijelove programskih dokumenata; sudjeluje u izradi kriterija za odabir projekata i u odabiru projekata; sudjeluje u izradi uputa za prijavitelje; sudjeluje u praćenju napretka provedbe projekata; sudjeluje u provedbi mjera informiranja i komunikacije s posebnim naglaskom na mjere namijenjene korisnicima te, po potrebi, sudjeluje u provedbi obrazovnih aktivnosti o fondovima EU, sudjeluje u izradi priručnika o internim procedurama, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.2. Sektor za zaštićena područja i ocjenu prihvatljivosti

Članak 36.

Sektor za zaštićena područja i ocjenu prihvatljivosti obavlja stručne i upravne poslove u vezi s uspostavom, zaštitom i očuvanjem zaštićenih područja te upravljanjem zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže na temelju propisa iz svoga djelokruga i međunarodnih ugovora; proglašavanjem zaštićenih područja koje proglašava Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske te izdavanjem suglasnosti u postupku proglašavanja zaštićenih područja na području županije i Grada Zagreba; utvrđivanjem i proglašavanjem zaštite minerala i fosila; vođenjem Upisnika zaštićenih područja i Upisnika zaštićenih minerala i fosila; dodjelom koncesija za zaštićena područja i speleološke objekte; ocjenom prihvatljivosti strategija, planova, programa i zahvata za ekološku mrežu; utvrđivanjem prevladavajućeg javnog interesa i kompenzacijskih uvjeta; utvrđivanjem zahtjeva zaštite prirode u postupku izrade dokumenata prostornog uređenja i uvjeta zaštite prirode u postupku izrade planova gospodarenja prirodnim dobrima; koordinira rad javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode te koordinira i nadzire njihovo financijsko poslovanje; sudjeluje u izradi i donošenju planova upravljanja za nacionalne parkove, parkove prirode i ekološku mrežu; obavlja poslove vezane uz razvoj, standardizaciju i praćenje upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, jačanje kapaciteta javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, kao i analizu i standardizaciju planskih dokumenta javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže; obavlja poslove vezane uz prijavu otkrića speleoloških objekata i prijavu nalaza izuzetnih minerala i fosila; izdaje dopuštenja za zahvate, radnje i istraživanja u speleološkim objektima; za uzimanje iz prirode i stavljanje u promet minerala i fosila; za izvoz i iznos zaštićenih minerala i fosila; za istraživanja u zaštićenim područjima; izdaje izjave o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za potrebe natječajne dokumentacije za financiranje projekata iz međunarodnih fondova i zajmova; izdaje prethodno mišljenje na dokumente prostornog uređenja i suglasnost na planove gospodarenja prirodnim dobrima koji obuhvaćaju zaštićena područja ili čija provedba može imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže; utvrđuje uvjete zaštite prirode i/ili izdaje potvrde u postupcima izdavanja akata za gradnju prema posebnim propisima, za zahvate na području nacionalnog parka, posebnog rezervata i parka prirode, kao i za zahvate izvan granica građevinskog područja za koje središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove prostornog uređenja i graditeljstva izdaje akte za gradnju; izdaje dopuštenja za zahvate na području nacionalnog parka, posebnog rezervata i parka prirode; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izdavanje mišljenja u postupcima izdavanja suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša koji se odnose na poslove iz upravnog područja zaštite prirode; sudjeluje u postupku donošenja planskih dokumenata na temelju zakona iz drugih područja (poljoprivreda, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo, eksploatacija mineralnih sirovina, turizam i drugo), procjene utjecaja na okoliš, strateške procjene utjecaja na okoliš te utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša; u radu savjetodavnih stručnih povjerenstava za procjenu utjecaja na okoliš i stratešku procjenu utjecaja na okoliš te stručnim povjerenstvima vezano uz odobravanje planova gospodarenja prirodnim dobrima; sudjeluje u izvještavanju o zaštićenim područjima sukladno propisima iz područja zaštite prirode, propisima Europske unije i međunarodnim sporazumima; u izradi i pripremi izvješća o provedenim postupcima ocjene prihvatljivosti strategija, planova, programa i zahvata za ekološku mrežu; pruža stručnu podršku u provedbi projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije iz djelokruga Sektora; surađuje s drugim tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnim ustanovama, organizacijama civilnog društva i ostalim institucijama koje obavljaju poslove vezane uz djelokrug Sektora; obavlja stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i propisa, prati propise i predlaže promjene u tim propisima u području zaštite prirode, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za zaštićena područja i ocjenu prihvatljivosti, ustrojavaju se sljedeće službe:

5.2.1. Služba za zaštićena područja

5.2.2. Služba za ocjenu prihvatljivosti i odobrenja zahvata

5.2.3. Služba za ocjenu prihvatljivosti planskih dokumenata.

5.2.1. Služba za zaštićena područja

Članak 37.

Služba za zaštićena područja obavlja stručne i upravne poslove u vezi s uspostavom, zaštitom i očuvanjem zaštićenih područja te upravljanjem zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže kojima upravljaju javne ustanove za zaštićena područja na temelju propisa iz svoga djelokruga i međunarodnih ugovora; koordinira rad javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora nad njihovim stručnim radom i koordinira te nadzire njihovo financijsko poslovanje; sudjeluje u provedbi upravnog nadzora u nacionalnim parkovima i parkovima prirode; vodi postupke proglašavanja zaštićenih područja koje proglašava Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske te izdaje suglasnosti u postupku proglašavanja zaštićenih područja na području županije i Grada Zagreba; obavlja poslove vezane uz razvoj, standardizaciju i praćenje upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže iz djelokruga Službe, jačanje kapaciteta javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, kao i analizu i standardizaciju planskih dokumenta javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže; sudjeluje u izradi i donošenju planova upravljanja za nacionalne parkove, parkove prirode i ekološku mrežu; provodi postupak dodjele koncesija za zaštićena područja i speleološke objekte; utvrđuje uvjete zaštite prirode u postupcima izdavanja dopuštenja za istraživanja u zaštićenim područjima; provodi postupke utvrđivanja i proglašavanja zaštite minerala i fosila; obavlja poslove vezane uz prijavu otkrića speleoloških objekata i prijavu nalaza izuzetnih minerala i fosila; izdaje dopuštenja za zahvate, radnje i istraživanja u speleološkim objektima, za uzimanje iz prirode i stavljanje u promet minerala i fosila, za izvoz i iznos zaštićenih minerala i fosila; vodi Upisnik zaštićenih područja i Upisnik zaštićenih minerala i fosila; obavlja poslove vezane uz provedbu međunarodnih sporazuma iz područja zaštite prirode koji se odnose na zaštićena područja te sudjeluje na konferencijama i sastancima stranaka tih međunarodnih sporazuma; sudjeluje u izvještavanju o zaštićenim područjima sukladno propisima iz područja zaštite prirode, propisima Europske unije i međunarodnim sporazumima te pruža stručnu podršku u provedbi projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije iz djelokruga Službe; surađuje s drugim tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnim ustanovama, organizacijama civilnog društva i ostalim institucijama koje obavljaju poslove vezane uz djelokrug Službe; obavlja stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i propisa, prati propise i predlaže promjene u tim propisima u području zaštite prirode; Služba u suradnji sa Sektorom za planiranje, financije i proračun obavlja poslove sektorski nadležnog tijela u smislu članka 7. Uredbe o tijelima SUK-a za Prioritetnu os 6, Specifični cilj 6c2 za dio poslova opisanih Sporazumom o utvrđivanju uvjeta za dodjelu javnih sredstava u okviru Prioritetne osi 6 »Zaštita i održivost resursa«, Specifičnog cilja »Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine« iz Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija«, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.2.2. Služba za ocjenu prihvatljivosti i odobrenja zahvata

Članak 38.

Služba za ocjenu prihvatljivosti i odobrenja zahvata obavlja stručne i upravne poslove postupka ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu i postupka utvrđivanja prevladavajućeg javnog interesa i kompenzacijskih uvjeta, kao mehanizma upravljanja područjima ekološke mreže; izdaje izjave o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za potrebe natječajne dokumentacije za financiranje projekata iz međunarodnih fondova i zajmova; sudjeluje u izradi i pripremi izvješća o provedenim postupcima ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu; utvrđuje uvjete zaštite prirode i/ili izdaje potvrde u postupcima izdavanja akata za gradnju prema posebnim propisima, za zahvate na području nacionalnog parka, posebnog rezervata i parka prirode, kao i za zahvate izvan granica građevinskog područja za koje središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove prostornog uređenja i graditeljstva izdaje akte za gradnju; izdaje dopuštenja za zahvate na području nacionalnog parka, posebnog rezervata i parka prirode; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izdavanje mišljenja u postupcima izdavanja suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša koji se odnose na poslove iz upravnog područja zaštite prirode; sudjeluje u radu savjetodavnih stručnih povjerenstava za procjenu utjecaja na okoliš; pruža stručnu podršku u provedbi projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije iz djelokruga Službe; surađuje s drugim tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnim ustanovama, organizacijama civilnog društva i ostalim institucijama koje obavljaju poslove vezane uz ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, utvrđivanje prevladavajućeg javnog interesa i kompenzacijskih uvjeta, utvrđivanje uvjeta zaštite prirode i/ili izdavanje potvrda vezanih uz gradnju; obavlja stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i propisa, prati propise i predlaže promjene u tim propisima u području zaštite prirode, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.2.3. Služba za ocjenu prihvatljivosti planskih dokumenata

Članak 39.

Služba za ocjenu prihvatljivosti planskih dokumenata obavlja stručne i upravne poslove postupka ocjene prihvatljivosti strategija, planova i programa za ekološku mrežu, kao mehanizma upravljanja područjima ekološke mreže; obavlja poslove utvrđivanja zahtjeva zaštite prirode u postupku izrade dokumenata prostornog uređenja i uvjeta zaštite prirode u postupku izrade planova gospodarenja prirodnim dobrima; izdaje prethodno mišljenje na dokumente prostornog uređenja i suglasnost na planove gospodarenja prirodnim dobrima koji obuhvaćaju zaštićena područja ili čija provedba može imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže; sudjeluje u izradi i pripremi izvješća o provedenim postupcima ocjene prihvatljivosti strategija, planova i programa za ekološku mrežu; sudjeluje u postupku donošenja planskih dokumenata na temelju zakona iz drugih područja (poljoprivreda, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo, eksploatacija mineralnih sirovina, turizam i drugo), procjene utjecaja na okoliš, strateške procjene utjecaja na okoliš te utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša; sudjeluje u radu savjetodavnih stručnih povjerenstava za stratešku procjenu utjecaja na okoliš te stručnim povjerenstvima vezano uz odobravanje planova gospodarenja prirodnim dobrima; pruža stručnu podršku u provedbi projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije iz djelokruga Službe; surađuje s drugim tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnim ustanovama, organizacijama civilnog društva i ostalim institucijama koje obavljaju poslove vezane uz prostorno planiranje i ocjenu prihvatljivosti strategija, planova i programa za ekološku mrežu; obavlja stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i propisa, prati propise i predlaže promjene u tim propisima u području zaštite prirode, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6. UPRAVA ZA ENERGETIKU

Članak 40.

Uprava za energetiku obavlja upravne i stručne poslove iz područja energetike, naftnog rudarstva, istraživanja, eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, skladištenja prirodnog plina i trajnog zbrinjavanja ugljikovog dioksida koji su u djelokrugu Ministarstva; predlaže i sudjeluje u izradi strateških razvojnih dokumenata iz djelokruga svoga rada, te ostalih strateških dokumenata iz područja energetike i cjelokupnog održivog razvitka; obavlja upravne i stručne poslove u vezi s energetikom Republike Hrvatske; izrađuje prijedloge zakona i propisa iz područja energetike (električne energije, toplinske energije, nafte, naftnih derivata, prirodnog plina, nuklearne energetike, obnovljivih izvora energije i naftnog rudarstva); planira i predlaže strategiju energetskog razvitka te programe i mjere za njenu provedbu sukladno načelima energetske strategije, načelima sigurnosti opskrbe, konkurentnosti energetskog sektora i održivog razvoja; radi na stvaranju uvjeta za provedbu energetske politike Republike Hrvatske, odnosno strategije razvitka energetike; prati i analizira ostvarivanje ciljeva energetske politike i energetske strategije; predlaže mjere za usklađivanje razvoja energetskog sektora s razvojnim planovima Republike Hrvatske; koordinira poslove u vezi s gospodarenjem energijom; analizira i ocjenjuje planove razvoja elektroenergetskog, plinskog, toplinskog i naftnog sektora; prati tržište i potiče razvoj tržišta energije u Republici Hrvatskoj; potiče konkurentnost energetskog sektora; promovira ulaganja u energetski sektor; sudjeluje u izradi energetskih bilanci; prati i analizira potrošnju energenata u Republici Hrvatskoj i svijetu radi predviđanja potrošnje primarnih energenata; kontinuirano prati i analizira sigurnost opskrbe energentima; prati makroekonomska kretanja u Republici Hrvatskoj i svijetu i analizira njihov utjecaj na energetiku; prati cijene energenata i njihov utjecaj na gospodarstvo; izrađuje energetsko-gospodarske analize i s tim u vezi dugoročne i godišnje energetske bilance; prati proizvodnju, potrošnju, promet, uvoz i izvoz energenata; prati planiranje i izgradnju energetskih objekata te njihov utjecaj na okoliš; prati obavljanje tehničko-sigurnosnih analiza i prosudbi; predlaže pokretanje nacionalnih energetskih programa za osiguravanje dugoročnih razvojnih ciljeva; izrađuje programe i planove za učinkovitije korištenje energije i njihovu provedbu; odobrava planove razvoja plinskog sustava; odobrava planove razvoja elektroenergetskog sustava; vodi i sudjeluje u programima i projektima međunarodne suradnje; ostvaruje suradnju s međunarodnim institucijama i državnim tijelima; prati razvoj tržišta energentima; analizira restrukturiranje energetskog sektora; koordinira, prati, usklađuje i surađuje u provedbi mjera energetske politike u okviru sektorskih politika (zaštita okoliša i prirode, industrija, promet, šumarstvo, vodno gospodarstvo, graditeljstvo i dr.); izdaje energetska odobrenja za postrojenja za proizvodnju električne i/ili toplinske energije; vodi propisan Registar projekata i postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača; priprema programe i mjere za proizvodnju i korištenje biogoriva za potrebe prijevoza; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora nad primjenom zakona iz područja energetike; vodi drugostupanjske upravne postupke iz područja energetike; obavlja stručne poslove u vezi s međunarodnim i bilateralnim ugovorima vezanim uz energetiku; sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čini državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti Ministarstva; te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Upravi za energetiku, ustrojavaju se sljedeći sektori i služba:

6.1. Sektor za energetsku politiku i planiranje

6.2. Sektor za energetska tržišta i infrastrukturu, energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije

6.3. Sektor za naftno rudarstvo i geotermalne vode za energetske svrhe

6.4. Služba žalbenog postupka u energetici i naftnom rudarstvu.

6.1. Sektor za energetsku politiku i planiranje

Članak 41.

Sektor za energetsku politiku i planiranje obavlja upravne i stručne poslove u vezi s energetskom politikom Republike Hrvatske; sudjeluje u izradi energetskih bilanci; prati i analizira potrošnju energenata radi predviđanja potrošnje primarnih energenata; kontinuirano prati i analizira sigurnost opskrbe energentima; prati makroekonomska kretanja u Republici Hrvatskoj i svijetu i analizira njihov utjecaj na energetiku; prati cijene energenata i njihov utjecaj na gospodarstvo; izrađuje energetsko-gospodarske analize i s tim u vezi dugoročne i godišnje energetske bilance; prati proizvodnju, potrošnju, promet, uvoz i izvoz energenata; prati provođenje međunarodnih ugovora, vodi i sudjeluje u programima i projektima međunarodne suradnje; ostvaruje suradnju s međunarodnim institucijama i državnim tijelima; obavlja stručne poslove u vezi s međunarodnim i bilateralnim ugovorima, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za energetsku politiku i planiranje, ustrojavaju se sljedeće službe:

6.1.1. Služba za energetsku strategiju i statistike planiranja

6.1.2. Služba za strateške poslove.

6.1.1. Služba za energetsku strategiju i statistike planiranja

Članak 42.

Služba za energetsku strategiju i statistike planiranja obavlja poslove u vezi s izradom i provedbom energetske politike Republike Hrvatske, odnosno strategije razvoja energetike, predlaganjem i izradom strategije energetskog razvoja; provodi poslove vezane uz pripremu programa i projekata, odnosno prati, priprema i nominira energetske projekte za financiranje iz fondova Europske unije; surađuje s drugim institucijama i državnim tijelima Republike Hrvatske zaduženim za energetiku; potiče sudjelovanje hrvatskih institucija u razvojnim programima poput Strateškog energetskog tehnološkog plana Europske unije; promovira energetski sektor; prati pitanja vezana uz socijalnu politiku i dostupnost energetskih usluga; obavlja poslove koji se odnose na poslove u vezi s razvojem i unaprjeđenjem mogućnosti za privlačenje investicija u energetski sektor Republike Hrvatske; daje podršku u realizaciji ulagačkih projekata, organizaciji konferencija i foruma za privlačenje investicija u zemlji i inozemstvu; sudjeluje u aktivnostima s drugim tijelima državne uprave i institucijama uključenim u poticanje investicija; sudjeluje u izradi propisa kojima se štite krajnji kupci energije koji imaju posebnu zaštitu u slučaju kriznih stanja, zbog sigurnosnih razloga, mogućeg ugrožavanja života i rada te socijalnih razloga; prati i analizira gospodarske mjere od utjecaja na položaj pravnih osoba u području energetike te rad i ostvarivanje poslova tih pravnih osoba; prati razinu energetskog siromaštva i predlaže mjere za suzbijanje energetskog siromaštva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.1.2. Služba za strateške poslove

Članak 43.

Služba za strateške poslove obavlja strateške poslove iz područja energetike, sudjeluje u strateškim programima i projektima međunarodne suradnje vezanim uz energetiku; prati, priprema i nominira energetske projekte za financiranje iz fondova Europske unije ili drugih međunarodnih instrumenata za potporu projektima; ostvaruje suradnju s međunarodnim institucijama i državnim tijelima u području energetike; obavlja stručne poslove u vezi s međunarodnim i bilateralnim ugovorima te priprema analitičke podloge za utvrđivanje i provedbu gospodarske politike s inozemstvom vezanim uz energetiku; priprema, sudjeluje u pregovorima i prati provedbu međunarodnih ugovora s područja energetskih odnosa s inozemstvom, obavlja poslove planiranja radi na poslovima u vezi s energetskom bilancom i energetskim statistikama; kontinuirano prati i analizira izvršavanje energetske bilance; priprema za objavu godišnju publikaciju o odnosima i kretanjima u hrvatskom energetskom sustavu; prati i analizira potrošnju primarnih energenata radi predviđanja potrošnje primarnih energenata; prati makroekonomska kretanja u Republici Hrvatskoj i svijetu i analizira njihov utjecaj na energetiku; prati cijene energenata i njihov utjecaj na gospodarstvo; obavlja poslove pripreme i koordinacije provedbe projekata koji pridonose međunarodnim i obvezama Europske unije iz područja energetike, priprema podloge za stručne sastanke i izrađuje izvještaje o bilateralnoj suradnji u području energetike, prati nove politike u Europskoj uniji i inicijative iz područja energetike, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.2. Sektor za energetska tržišta i infrastrukturu, energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije

Članak 44.

Sektor za energetska tržišta i infrastrukturu, energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije obavlja upravne i stručne poslove u vezi s energetikom Republike Hrvatske; sudjeluje u izradi prijedloga zakona i propisa iz područja energetike (električne i toplinske energije, nafte, naftnih derivata, prirodnog plina, nuklearne energetike i obnovljivih izvora energije) i razmatra planove razvoja elektroenergetskog, plinskog, toplinskog i naftnog sektora; prati tržište i potiče razvoj tržišta energije u Republici Hrvatskoj; potiče konkurentnost energetskog sektora; promovira ulaganja u energetski sektor; prati planiranje i izgradnju energetskih objekata te njihov utjecaj na okoliš i društvo; prati obavljanje tehničko-sigurnosnih analiza i prosudbi; predlaže pokretanje nacionalnih energetskih programa za osiguravanje dugoročnih razvojnih ciljeva; izrađuje programe za učinkovitije korištenje energije i njihovu provedbu; razmatra planove razvoja plinskog sustava; razmatra planove razvoja energetskih sustava; analizira restrukturiranje energetskog sektora; koordinira, prati, usklađuje i surađuje u provedbi mjera energetske politike u okviru sektorskih politika (zaštita okoliša i prirode, industrija, promet, šumarstvo, vodno gospodarstvo, graditeljstvo, znanost i dr.); obavlja ulogu nacionalnog koordinacijskog tijela za energetsku učinkovitost i nacionalnog koordinacijskog tijela za infrastrukturu za alternativna goriva; koordinira poslove u vezi s gospodarenjem energijom; za Operativni program »Konkurentnost i kohezija«, Sektor u suradnji s Upravom za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove obavlja poslove Posredničkog tijela razine 1 vezane uz područje energetske učinkovitosti i obnovljive izvore energije, sudjeluje u pripremi uputa za prijavitelje i provedbi postupaka dodjele bespovratnih sredstava, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za energetska tržišta i infrastrukturu, energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije, ustrojavaju se sljedeće službe:

6.2.1. Služba za razvoj energetskih tržišta i energetsku infrastrukturu

6.2.2. Služba za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije.

6.2.1. Služba za razvoj energetskih tržišta i energetsku infrastrukturu

Članak 45.

Služba za razvoj energetskih tržišta i energetsku infrastrukturu sudjeluje u pripremi i primjeni zakona i propisa iz područja energetike, električne energije, nafte, naftnih derivata i prirodnog plina; prati ostala neumrežena energetska postrojenja; prati i provodi mjere sigurnosti opskrbe energijom Republike Hrvatske; prati pravnu stečevinu Europske unije i osigurava primjenu zakonodavstva vezano uz tržište električne energije i plina; prati provođenje međunarodnih ugovora iz svoga djelokruga; koordinira poslove u vezi s gospodarenjem energijom; analizira i ocjenjuje planove razvoja energetskog sektora; kontinuirano prati i analizira sigurnost opskrbe energentima; obavlja poslove koji se odnose na upravni nadzor iz područja električne energije, nafte, naftnih derivata i prirodnog plina; izrađuje upute, stručna mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, vodi poslove u vezi s određivanjem prioritetnih projekata za opskrbu energentima u cilju nacionalne i europske povezanosti; izrađuje prijedloge zakona i propisa iz područja nuklearne energetike; obavlja poslove upravljanja projektima od zajedničkog interesa u funkciji nadležnog nacionalnog tijela za olakšavanje i koordinaciju postupaka odobravanja dozvola za projekte od zajedničkog interesa u energetskom sektoru; donosi sveobuhvatne odluke za sve projekte od zajedničkog interesa koje se sastoje od pojedinačnih odluka ili odluka izdanih od više zainteresiranih tijela; koordinira tijela nadležna za donošenje pojedinačnih odluka iz njihove nadležnosti; prati i sudjeluje u provedbi direktiva i uredbi Europske komisije, odnosno provedbenih propisa Europske unije kojima se uređuje izgradnja transeuropske energetske infrastrukture; obavještava nadležna tijela o stanju, odnosno statusu pojedinih projekata od zajedničkog interesa te izvještava Europsku komisiju o provedbi stanja projekata od zajedničkog interesa; sukladno zakonskom okviru o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske obavlja poslove vezane uz postupak procjene, odabira, pripreme i provedbe strateških projekata dodijeljene Ministarstvu, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.2.2. Služba za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije

Članak 46.

Služba za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije izrađuje prijedloge zakona i propisa iz područja toplinske energije, kogeneracije i energetske učinkovitosti; predlaže mjere za usklađivanje razvoja energetskog sektora iz područja toplinarstva, kogeneracije i energetske učinkovitosti s razvojnim planovima Republike Hrvatske; izrađuje programe i planove za učinkovitije korištenje energije i njihovu provedbu; koordinira poslove u vezi s gospodarenjem energijom, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na kogeneraciju i energetsku učinkovitost; koordinira, prati, usklađuje i surađuje u provedbi mjera energetske učinkovitosti u okviru sektorskih politika (zaštita okoliša i prirode, industrija, promet, šumarstvo, vodno gospodarstvo, graditeljstvo, znanost i dr.); izrađuje upute, stručna mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i drugih propisa iz svoga djelokruga; izrađuje prijedloge zakona i propisa iz područja obnovljivih izvora energije; prati i sudjeluje u izradi propisa vezanih uz gradnju i prostorno uređenje u dijelu koji se tiče obnovljivih izvora energije; prati pravnu stečevinu Europske unije i harmonizira domaće zakonodavstvo s pravnom stečevinom Europske unije; predlaže pokretanje nacionalnih energetskih programa za osiguravanje dugoročnih razvojnih ciljeva iz područja obnovljivih izvora energije; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na obnovljive izvore energije; vodi propisan Registar projekata i postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača; priprema mjere poticanja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije; uređuje provedbu sustava poticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije; uređuje pitanja izgradnje postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije na državnom zemljištu; priprema programe i mjere za proizvodnju i korištenje biogoriva za potrebe prijevoza; obavlja poslove koji se odnose na upravni nadzor iz područja obnovljivih izvora energije i biogoriva; izrađuje upute, stručna mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i drugih propisa iz svoga djelokruga; koordinira izradu Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti i Godišnjeg izvješća o napretku u postizanju ciljeva energetske učinkovitosti, te sudjeluje u izradi Nacionalnog klimatsko-energetskog plana. Služba vodi i ažurira registre: energetskih subjekata koji su obveznici energetskih ušteda, registar osoba ovlaštenih za obavljanje energetskih pregleda velikih poduzeća, registar izvješća o energetskim pregledima velikih poduzeća; sudjeluje na izradi planova i u provedbi aktivnosti poticanja energetske učinkovitosti iz nacionalnih sredstava iz sredstava fondova Europske unije, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.3. Sektor za naftno rudarstvo i geotermalne vode za energetske svrhe

Članak 47.

Sektor za naftno rudarstvo i geotermalne vode za energetske svrhe izrađuje prijedloge zakona i propisa iz područja naftnog rudarstva, geotermalne vode za energetske svrhe, skladištenja prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida u geološkim strukturama, kao i praćenje pravne stečevine Europske unije i usklađivanje domaćeg zakonodavstva s direktivama Europske unije, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, geotermalne vode za energetske svrhe, skladištenja prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida u geološkim strukturama u skladu sa Strategijom energetskog razvoja Republike Hrvatske, kao i Okvirnim planom i programom istraživanja i eksploatacije ugljikovodika, donosi i vodi energetske politike vezane uz istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, geotermalne vode za energetske svrhe, skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida u geološkim strukturama, donosi odluke o provođenju javnih nadmetanja za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, geotermalnih voda za energetske svrhe, skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida u geološkim strukturama, donosi odluke o dodjeli dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, geotermalnih voda za energetske svrhe, skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida u geološkim strukturama, vodi registar istražnih prostora i eksploatacijskih polja ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, prati poslovanje i ispunjavanje obveza naftno rudarskih gospodarskih subjekata, koordinira rad povjerenstva za utvrđivanje rezervi te provodi postupke provjere elaborata o rezervama, vodi evidenciju o rezervama i pridobivenim količinama (eksploataciji) i izrađuje godišnje bilance rezervi, provodi postupke provjere istražnih i eksploatacijskih projekata, izdaje građevinske i uporabne dozvole za eksploatacijske objekte i postrojenja te provodi tehničke preglede za izdavanje uporabnih dozvola za eksploatacijske objekte i postrojenja, koordinira rad ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita za obavljanje poslova iz područja naftnog rudarstva, geotermalnih voda za energetske svrhe, skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida u geološkim strukturama, obavlja poslove koji se odnose na upravni nadzor iz područja naftnog rudarstva, koordinira drugostupanjske upravne postupke iz područja naftnog rudarstva, geotermalnih voda za energetske svrhe, skladištenja prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida u geološkim strukturama, odgovoran je za prikupljanje, pohranu, obradu, zbrinjavanje svih podataka prikupljenih pri istraživanju i/ili eksploataciji ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida u geološkim strukturama, koordinira i nadzire rad nacionalne baze podataka prikupljenih pri istraživanju i/ili eksploataciji ugljikovodika, geotermalnih voda za energetske svrhe te pri skladištenju prirodnog plina i trajnom zbrinjavanju ugljikovog dioksida; za Operativni program »Konkurentnost i kohezija«, Sektor u suradnji s Upravom za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove obavlja poslove Posredničkog tijela razine 1 vezane uz područje naftnog rudarstva i geotermalne vode za energetske svrhe, sudjeluje u pripremi uputa za prijavitelje i provedbi postupaka dodjele bespovratnih sredstava.

U Sektoru za naftno rudarstvo i geotermalne vode za energetske svrhe, ustrojavaju se sljedeće službe:

6.3.1. Služba za ugljikovodike, skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida.

6.3.2. Služba za geotermalne vode za energetske svrhe.

6.3.1. Služba za ugljikovodike, skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida

Članak 48.

Služba za ugljikovodike, skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida odgovara za zakonitu, stručnu i pravovremenu provedbu svih zadataka Službe, sudjeluje u izradi prijedloga zakona i propisa iz područja naftnog rudarstva, kao i praćenje pravne stečevine Europske unije i usklađivanje domaćeg zakonodavstva s direktivama Europske unije, provodi upravni nadzor nad primjenom zakona i propisa iz područja naftnog rudarstva, vodi upravne i stručne poslove koji se odnose na naftno rudarstvo, koordinira rad povjerenstva za utvrđivanje rezervi te provodi postupke provjere elaborata o rezervama, vodi evidenciju o rezervama i pridobivenim količinama (eksploataciji) i izrađuje godišnje bilance rezervi, provodi postupke provjere istražnih i eksploatacijskih projekata, izdaje građevinske i uporabne dozvole za eksploatacijske objekte i postrojenja te provodi tehničke preglede za izdavanje uporabnih dozvola za eksploatacijske objekte i postrojenja, vodi registar istražnih prostora i eksploatacijskih polja ugljikovodika, koordinira rad ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita iz naftnog rudarstva, odgovoran je za prikupljanje, pohranu, obradu, zbrinjavanje svih podataka prikupljenih pri istraživanju i/ili eksploataciji ugljikovodika i geotermalnih voda za energetsku uporabu; upravni nadzor nad primjenom zakona i propisa iz područja skladištenja prirodnog plina i trajnog zbrinjavanja ugljikovog dioksida, koordinira rad povjerenstva za utvrđivanje rezervi te provodi postupke provjere elaborata o rezervama kojima se potvrđuje građa, oblik, veličina i obujam geoloških struktura pogodnih za skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida, izdavanje dozvole za istraživanje, odluke o koncesiji i dozvole za skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida u geološkim strukturama, vođenje registra izdanih dozvola za istraživanje i dozvola za skladištenje prirodnog plina u geološkim strukturama, kao i registra zatvorenih podzemnih skladišta i okolnih skladišnih kompleksa, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.3.2. Služba za geotermalne vode za energetske svrhe

Članak 49.

Služba za geotermalne vode za energetske svrhe odgovara za zakonitu, stručnu i pravovremenu provedbu svih zadataka Službe, sudjeluje u izradi prijedloga zakona i propisa iz područja geotermalnih voda za energetske svrhe, kao i praćenje pravne stečevine Europske unije i usklađivanje domaćeg zakonodavstva s direktivama Europske unije, provodi upravni nadzor nad primjenom zakona i propisa iz područja geotermalnih voda za energetske svrhe, vodi upravne i stručne poslove koji se odnose na geotermalne vode za energetske svrhe, provodi postupke provjere istražnih i eksploatacijskih projekata, koordinira upravnim postupcima u drugom stupnju koji se odnose na istraživanje geotermalnih voda za energetske svrhe u nadležnosti tijela državne uprave u jedinicama područne (regionalne) samouprave, obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih, koordinira rad povjerenstva za utvrđivanje rezervi te provodi postupke provjere elaborata o rezervama za geotermalne vode za energetske svrhe, vodi evidenciju o rezervama i pridobivenim količinama (eksploataciji) i izrađuje godišnje bilance rezervi za geotermalne vode za energetske svrhe, vodi registar istražnih prostora i eksploatacijskih polja geotermalnih voda za energetske svrhe, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.4. Služba žalbenog postupka u energetici i naftnom rudarstvu

Članak 50.

Služba žalbenog postupka u energetici i naftnom rudarstvu obavlja upravnopravne i pravne poslove vezane za investicijske sporove i zahtjeve za mirno rješavanje spora iz područja energetike i naftnog rudarstva; priprema dokumentaciju i mišljenja iz područja energetike i naftnog rudarstva te pruža stručnu pomoć državnom odvjetništvu u slučaju investicijskih sporova; rješava upravne postupke u drugom stupnju po žalbama izjavljenih protiv upravnih akata Ministarstva i upravnih akata tijela s javnim ovlastima propisanim posebnim zakonima u području energetike i naftnog rudarstva; priprema rješenja po prigovorima koja donosi ministar u području energetike i naftnog rudarstva; rješava po izvanrednim pravnim lijekovima; obavlja stručne, upravne i pravne poslove vezane za poduzimanje radnji u upravnim sporovima i zastupanje Ministarstva, kao i prekršajnim i drugim postupcima u skladu s punomoćima izdanim od ministra; predlaže i poduzima mjere za unaprjeđenje rada prvostupanjskih tijela vezanih za energetiku i naftno rudarstvo pripremom stručnih uputa radi jedinstvenog postupanja u primjeni propisa; prati primjenu energetskih propisa i propisa iz naftnog rudarstva te inicira njihovu izmjenu, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7. UPRAVA VODNOGA GOSPODARSTVA I ZAŠTITU MORA

Članak 51.

Uprava vodnoga gospodarstva i zaštitu mora obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona, drugih propisa i planskih dokumenata iz područja upravljanja vodama, morem i priobaljem; obavlja upravne i stručne poslove iz područja zaštite od štetnog djelovanja voda, vodnog dobra, navodnjavanja i melioracijske odvodnje, zaštite voda, korištenja voda za različite namjene, djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda, uključujući i proces restrukturiranja i okrupnjavanja vodnokomunalnog sektora i provedbu ulaganja u razvoj vodnokomunalne infrastrukture te posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama, zaštite mora i priobalja koji se odnose na očuvanje i omogućavanje oporavka morskih i obalnih ekosustava, praćenje i promatranje stanja Jadranskog mora na nacionalnoj razini, razini subregije (Jadransko more) i regije (Sredozemno more), provedbu mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem; provođenje upravnog nadzora nad Hrvatskim vodama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u provedbi javnih ovlasti na temelju zakona i drugih propisa iz područja upravljanja vodama, poslovi kontrole naplate naknada i ulaganja u razvoj vodnih građevina iz nacionalnih sredstava, rješavanje u drugostupanjskom postupku u upravnim stvarima iz svoga djelokruga, rješavanje (postupanje) po presudama upravnih sudova, poslovi koji se odnose na izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja upravljanja vodama, izradu stručnih podloga, mišljenja, izvješća i odgovora Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti iz područja upravljanja vodama; obavlja poslove u vezi s definiranjem nacionalne politike u upravljanju vodama i koordiniranja ove politike s politikama drugih sektora; koordinira izradu planskih dokumenata upravljanja vodama; odgovorna je za provedbu planskih dokumenata upravljanja vodama te sudjeluje u izradi i drugih dokumenata relevantnih za upravljanje vodama; organizira i provodi usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije u području upravljanja vodama; obavlja poslove vezano uz Europsku uniju u području upravljanja vodama; osigurava sklapanje i provedbu međunarodnih ugovora i sporazuma i drugih međunarodnih akata iz područja vodnoga gospodarstva; predlaže članove povjerenstva za rješavanje žalbi protiv rješenja državnih vodopravnih inspektora; pruža podršku razvoju strateških investicijskih projekata uključujući i vođenje operativnih skupina, provodi postupke ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u dijelu koji se odnosi na ocjenu utjecaja zahvata na stanje vodnih tijela i postizanje ciljeva zaštite voda, priprema strategije i programe investiranja, odnosno sektorske planove i programe koji služe kao podloga za korištenje međunarodnih financijskih izvora za projekte iz vodnoga gospodarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Upravi vodnoga gospodarstva i zaštitu mora ustrojavaju se sljedeći sektori i služba:

7.1. Sektor voda, vodnog dobra, vodne politike i međunarodne suradnje

7.2. Sektor upravnog nadzora, kontrole naknada i žalbenog postupka u vodnom gospodarstvu

7.3. Sektor djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje

7.4. Služba za zaštitu mora i priobalja – Područna jedinica Rijeka.

7.1. Sektor voda, vodnog dobra, vodne politike i međunarodne suradnje

Članak 52.

Sektor voda, vodnog dobra, vodne politike i međunarodne suradnje obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona, drugih propisa te planskih dokumenata upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na: zaštitu od štetnog djelovanja voda, što uključuje aktivnosti i mjere za obranu od poplava, obranu od leda na vodotocima i zaštitu od erozija i bujica, vodno dobro, melioracijsku odvodnju i navodnjavanje, koordinaciju provedbe Nacionalnog plana navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj (NAPNAV), zaštitu voda, korištenje voda i posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama; prati stanje površinskih, uključujući priobalne vode i teritorijalno more, te podzemnih voda u skladu s propisanim standardima kakvoće voda, prati izradu i provedbu plana monitoringa voda, koordinira izradu i sudjeluje u provedbi planskih dokumenata upravljanja vodama te sudjeluje u izradi i drugih dokumenata relevantnih za upravljanje vodama; provodi postupke davanja koncesija za korištenje voda za različite namjene, provodi postupke ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u dijelu koji se odnosi na ocjenu utjecaja zahvata na stanje vodnih tijela i postizanje ciljeva zaštite okoliša; izrađuje prijedlog državnog proračuna u svome djelokrugu, prati i odobrava ulaganja iz svoga djelokruga koja se izvršavaju preko Hrvatskih voda, koordinira i nadzire pripremu i provedbu projekata iz svoga djelokruga, sudjeluje u programiranju i pripremi projekata zaštite od štetnog djelovanja voda, melioracijske odvodnje i navodnjavanja za sufinanciranje iz fondova Europske unije, izrađuje izvješća o provedbi pojedinačnih projekata, programa i strategija iz svoga djelokruga, izrađuje prijedlog i provodi Strateški plan Ministarstva u svom djelokrugu, obavlja poslove definiranja nacionalne politike u upravljanju vodama i koordiniranja ove politike s politikama drugih sektora; organizira, provodi i izvješćuje o usklađivanju nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije u području upravljanja vodama i njegovoj provedbi te koordinira upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga upravljanja vodama, poslove koji se odnose na davanje stručnih mišljenja o načinu provedbe zakona i drugih propisa iz svoga djelokruga, koordinira izradu mišljenja prema drugim tijelima državne uprave, koordinira poslove vezano uz Europsku uniju u području upravljanja vodama; koordinira izradu i pripremu nacionalnih stajališta i drugih dokumenata vezano uz pitanja iz područja vodnoga gospodarstva potrebnih za sudjelovanje predstavnika Republike Hrvatske u radu radnih skupina Vijeća Europske unije i Europske komisije, koordinira suradnju s relevantnim središnjim tijelima državne uprave i tijelima Europske unije, osigurava sklapanje i provedbu međunarodnih ugovora i sporazuma i drugih međunarodnih akata iz područja vodnoga gospodarstva, sudjeluje u radu međunarodnih komisija i potkomisija i drugih radnih tijela i skupina iz područja vodnoga gospodarstva, obavlja poslove definiranja nacionalne politike u upravljanju vodama i koordiniranja ove politike s politikama drugih sektora predlaže članove povjerenstva za rješavanje žalbi protiv rješenja državnih vodopravnih inspektora, koordinira, organizira i provodi postupke sudjelovanja javnosti u upravljanju vodama, koordinira i sudjeluje u izradi podloga iz područja vodnoga gospodarstva za potrebe Ministarstva, obavlja stručne i druge poslove potrebne za rad Nacionalnog vijeća za vode, surađuje s odnosima s javnošću, vezano uz izvješćivanje i informiranje javnosti o pitanjima iz svoga djelokruga, izrađuje godišnje planove rada, stručne podloge, mišljenja, izvješća i odgovore Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti vezano uz pitanja voda, vodnog dobra, vodne politike i međunarodne suradnje, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru voda, vodnog dobra, vodne politike i međunarodne suradnje, ustrojavaju se sljedeće službe:

7.1.1. Služba zaštite od štetnog djelovanja voda, vodnog dobra, navodnjavanja i melioracijske odvodnje

7.1.2. Služba zaštite i korištenja voda

7.1.3. Služba vodne politike i međunarodne suradnje.

7.1.1. Služba zaštite od štetnog djelovanja voda, vodnog dobra, navodnjavanja i melioracijske odvodnje

Članak 53.

Služba zaštite od štetnog djelovanja voda, vodnog dobra, navodnjavanja i melioracijske odvodnje obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona i drugih propisa iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na zaštitu od štetnog djelovanja voda što uključuje aktivnosti i mjere za obranu od poplava, obranu od leda na vodotocima i zaštitu od erozija i bujica, zatim vodno dobro, melioracijsku odvodnju i navodnjavanje; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na pripremu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz svoga djelokruga te na davanje stručnih mišljenja o načinu provedbe istih, pripremu planskih dokumenata upravljanja vodama u svom djelokrugu i provedbu postupaka strateške procjene utjecaja tih dokumenata na okoliš; sudjeluje u programiranju i pripremi projekata zaštite od štetnog djelovanja voda, melioracijske odvodnje i navodnjavanja za sufinanciranje iz fondova Europske unije, provodi Nacionalni plan navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj (NAPNAV) kao strateški dokument za planiranje, izgradnju, korištenje i održavanje sustava za navodnjavanje u Republici Hrvatskoj, prati ulaganja u razvoj regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i vodnih građevina za melioracije, izrađuje izvješća o provedbi projekata, programa i strategija iz područja zaštite od štetnog djelovanja voda, melioracijske odvodnje i navodnjavanja, izrađuje prijedlog državnog proračuna u svome djelokrugu, koordinira i nadzire pripremu i provedbu projekata iz svoga djelokruga, prati i odobrava ulaganja iz svoga djelokruga koja se izvršavaju preko Hrvatskih voda, utvrđuje ispunjenje posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti za potrebe upravljanja vodama i to za poslove preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava kao i za poslove upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu prijedloga odluke o raspolaganju šljunkom i pijeskom koji preostaje nakon radova na vodama i vodnom dobru koju donosi Vlada Republike Hrvatske, provedbu postupaka davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda za navodnjavanje i eksploataciju šljunka i pijeska iz obnovljivih ležišta u području značajnom za vodni režim, vodi evidenciju o zasnovanim pravima najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru, obavlja stručne poslove koji se odnose na pripremu obrazovnih materijala i provedbu edukacije i stručnih ispita za obavljanje vodočuvarske službe, provedbu postupaka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u dijelu koji se odnosi na ocjenu utjecaja zahvata na stanje vodnih tijela i postizanje ciljeva zaštite voda, predlaže članove povjerenstva za rješavanje žalbi protiv rješenja državnih vodopravnih inspektora, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja o usklađenosti drugih propisa s propisima iz svoga djelokruga rada, pripremu stručnih podloga, mišljenja, izvješća i odgovora Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini i zainteresiranoj javnosti, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi zaštite od štetnog djelovanja voda, vodnog dobra, navodnjavanja i melioracijske odvodnje, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

7.1.1.1. Odjel vodnog dobra

7.1.1.2. Odjel zaštite od štetnog djelovanja voda

7.1.1.3. Odjel navodnjavanja i melioracijske odvodnje.

7.1.1.1. Odjel vodnog dobra

Članak 54.

Odjel vodnog dobra obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona i podzakonskih propisa iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na vodno dobro i njegovo korištenje; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na pripremu nacrta prijedloga zakona i prijedloga podzakonskih propisa iz svoga djelokruga te na davanje stručnih mišljenja o načinu provedbe istih, obavlja upravne i stručne poslove vezane uz: uređivanje imovinsko-pravnih odnosa na vodnom i javnom vodnom dobru što uključuje izradu prvostupanjskih rješenja o pripadnosti vodnom, odnosno javnom vodnom dobru, praćenje uknjižbe javnog vodnog dobra u zemljišne knjige, izradu prvostupanjskih rješenja o utvrđivanju prestanka statusa javnog vodnog dobra, vođenje evidencije o zasnovanim pravima najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru, davanje stručnih mišljenja o prihvaćanju i uvjetima prihvaćanja ponude ili o odbijanju ponude u postupku prvokupa zemljišnih čestica koje čine vodno dobro, a nisu u sustavu javnog vodnog dobra; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja o usklađenosti drugih propisa s propisima iz svoga djelokruga rada, pripremu stručnih podloga, mišljenja, izvješća i odgovora Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini i zainteresiranoj javnosti, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.1.1.2. Odjel zaštite od štetnog djelovanja voda

Članak 55.

Odjel zaštite od štetnog djelovanja voda obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona i podzakonskih propisa iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na zaštitu od štetnog djelovanja voda, što uključuje aktivnosti i mjere za obranu od poplava, obranu od leda na vodotocima i zaštitu od erozija i bujica; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na pripremu nacrta prijedloga zakona i prijedloga podzakonskih propisa iz svoga djelokruga te na davanje stručnih mišljenja o načinu provedbe istih, prati stanje, razvoj i ulaganja u području uređenja vodotoka i drugih voda, obrane od poplava, zaštite od leda na vodotocima te zaštite od erozija i bujica, sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga višegodišnjih programa gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i provedbi postupka strateške procjene utjecaja istih na okoliš; sudjeluje u programiranju i pripremi projekata zaštite od štetnog djelovanja voda za sufinanciranje iz EU fondova, obavlja stručne poslove koji se odnose na pripremu prijedloga državnog proračuna u svome djelokrugu, koordinaciju i nadzor pripreme i provedbe projekata iz svoga djelokruga, praćenje i odobravanje ulaganja iz svoga djelokruga koja se izvršavaju preko Hrvatskih voda, sudjeluje u postupku izrade karata opasnosti od poplava i karata rizika od poplava, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: utvrđivanje vanjske granice uređenog i neuređenog inundacijskog područja i izradu odluka u prvom stupnju, utvrđivanje ispunjenja posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti za potrebe upravljanja vodama, i to za poslove preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava i izradu prvostupanjskih rješenja, izradu prijedloga odluke o raspolaganju šljunkom i pijeskom koji preostaje nakon radova na vodama i vodnom dobru koju donosi Vlada Republike Hrvatske, provedbu postupaka davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda za eksploataciju šljunka i pijeska iz obnovljivih ležišta u području značajnom za vodni režim, obavlja stručne poslove koji se odnose na pripremu obrazovnih materijala i provedbu edukacije i stručnih ispita za obavljanje vodočuvarske službe, provedbu postupaka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u dijelu koji se odnosi na ocjenu utjecaja zahvata na stanje vodnih tijela i postizanje ciljeva zaštite voda, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu izvješća o provedbi projekata, programa i strategija iz svoga djelokruga, davanje mišljenja o usklađenosti drugih propisa s propisima iz svoga djelokruga rada, pripremu stručnih podloga, mišljenja, izvješća i odgovora Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, te zainteresiranoj javnosti te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.1.1.3. Odjel navodnjavanja i melioracijske odvodnje

Članak 56.

Odjel navodnjavanja i melioracijske odvodnje obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona i drugih propisa iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na navodnjavanje i melioracijsku odvodnju; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na pripremu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz svoga djelokruga te na davanje stručnih mišljenja o načinu provedbe istih; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga višegodišnjih programa gradnje vodnih građevina za melioracije i provedbi postupka strateške procjene utjecaja istih na okoliš; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na programiranje i pripremu projekata melioracijske odvodnje i navodnjavanja za sufinanciranje iz fondova Europske unije, provedbu Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj (NAPNAV) kao strateškog dokumenta za planiranje, izgradnju, korištenje i održavanje sustava za navodnjavanje u Republici Hrvatskoj, praćenje ulaganja u razvoj vodnih građevina za melioracije, izradu izvješća o provedbi projekata, programa i strategija iz područja melioracijske odvodnje i navodnjavanja, pripremu prijedloga državnog proračuna u svome djelokrugu, koordinaciju i nadzor pripreme i provedbe projekata iz svoga djelokruga, praćenje i odobravanje ulaganja iz svoga djelokruga koja se izvršavaju preko Hrvatskih voda; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na definiranje kriterija te ocjenu i rangiranje projekata izgradnje sustava navodnjavanja, praćenje stanja obnove i održavanja građevina za detaljnu melioracijsku odvodnju, suradnju s ministarstvom nadležnim za poljoprivredu u dijelu Programa ruralnog razvoja koji se odnosi na mjere navodnjavanja i melioracijske odvodnje, utvrđenje ispunjenja posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti za potrebe upravljanja vodama i to za poslove upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje i izradu prvostupanjskih rješenja, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na provedbu postupaka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u dijelu koji se odnosi na ocjenu utjecaja zahvata na stanje vodnih tijela i postizanje ciljeva zaštite voda, provedbu postupaka davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda za navodnjavanje, davanje mišljenja o usklađenosti drugih propisa s propisima iz svoga djelokruga rada, pripremu stručnih podloga, mišljenja, izvješća i odgovora Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.1.2. Služba zaštite i korištenja voda

Članak 57.

Služba zaštite i korištenja voda obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona i drugih propisa iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na zaštitu voda, korištenje voda te posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama – uzimanje uzoraka i ispitivanje voda, vodoistražni i drugi hidrogeološki radovi i sprječavanje i otklanjanje posljedica izvanrednog i iznenadnog onečišćenja voda; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na zaštitu voda, korištenje voda, sudjeluje u izradi propisa iz djelokruga drugih tijela te prati njihovu usklađenost s propisima iz područja upravljanja vodama, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja o njihovoj međusobnoj usklađenosti, praćenje, izradu i provedbu plana monitoringa voda, izdavanje ovlaštenja laboratorijima koji obavljaju djelatnosti uzorkovanja i ispitivanja voda, ovlaštenja za obavljanje vodoistražnih i drugih hidrogeoloških radova i za obavljanje poslova sprječavanja i otklanjanja posljedica izvanrednog i iznenadnog onečišćenja voda, sudjeluje u izradi planskih dokumenata upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na zaštitu i korištenje voda, priprema plan davanja koncesija, provodi pripremne radnje i javna nadmetanja za davanje koncesija, vodi postupak davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda neposredno na zahtjev stranke, priprema odluke o davanju koncesija i ugovore o koncesiji za gospodarsko korištenje voda iz djelokruga Službe, provodi postupke ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u dijelu koji se odnosi na ocjenu utjecaja zahvata na stanje vodnih tijela i postizanje ciljeva zaštite voda, predlaže članove povjerenstva za rješavanje žalbi protiv rješenja državnih vodopravnih inspektora, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje stručnih mišljenja o načinu provedbe zakonskih i drugih propisa iz područja upravljanja vodama, pripremu odgovora i mišljenja iz svoga djelokruga, izrađuje stručne podloge, izvješća i prijedloge odgovora Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi zaštite i korištenja voda, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

7.1.2.1. Odjel zaštite voda

7.1.2.2. Odjel korištenja voda.

7.1.2.1. Odjel zaštite voda

Članak 58.

Odjel zaštite voda obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona i drugih propisa iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na zaštitu voda od onečišćenja, sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na zaštitu voda od onečišćenja koji potječu iz raznih izvora, sudjeluje u izradi propisa iz djelokruga drugih tijela te prati njihovu usklađenost s propisima iz područja upravljanja vodama i vezano uz to daje mišljenja o njihovoj međusobnoj usklađenosti, prati stanje voda te predlaže poduzimanje mjera radi postizanja ciljeva zaštite voda i vodnog okoliša sukladno propisu o standardu kakvoće voda, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na praćenje, izradu i provedbu plana monitoringa voda, izdavanje ovlaštenja laboratorijima koji obavljaju poslove ispitivanja voda, vodi očevidnik ovlaštenih laboratorija, prati i koordinira njihov rad, sudjeluje u izradi planskih dokumenata upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na zaštitu voda, izdaje ovlaštenja za obavljanje djelatnosti sprječavanja širenja i otklanjanje posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda, sudjeluje u izradi prijedloga državnog proračuna vezano uz sredstva za ispitivanje voda na području Republike Hrvatske, sudjeluje u donošenju, strateškoj procjeni utjecaja na okoliš i provedbi Plana upravljanja vodnim područjima, sudjeluje u izradi prijedloga odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta, provodi postupke ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u dijelu koji se odnosi na ocjenu utjecaja zahvata na stanje vodnih tijela i postizanje ciljeva zaštite voda, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje stručnih mišljenja o načinu provedbe zakonskih i drugih propisa iz područja zaštite voda, izrađuje stručne podloge, mišljenja, izvješća i odgovore Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti vezano uz pitanja zaštite voda, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.1.2.2. Odjel korištenja voda

Članak 59.

Odjel korištenja voda obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona i drugih propisa iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na ili su u vezi s korištenjem voda za različite namjene propisane zakonom i drugim propisima iz područja upravljanja vodama, prati stanje u području korištenja voda i predlaže poduzimanje mjera za njihovo racionalno korištenje u skladu s potrebama održivog razvoja države, sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja korištenja voda, predlaže koncepcijska rješenja za osiguravanje dovoljnih količina voda odgovarajuće kakvoće za potrebe javne vodoopskrbe odnosno gospodarstva tehnološkom vodom, sudjeluje u donošenju, strateškoj procjeni i provedbi Plana upravljanja vodnim područjima, sudjeluje u pripremi odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta u suradnji s nadležnim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, surađuje s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave pri donošenju općih i drugih akata koje su iste dužne donijeti sukladno propisima iz svoga djelokruga, provodi pripremne radnje i javne natječaje za davanje u koncesiju, priprema odluke o davanju koncesija i ugovore o koncesiji za gospodarsko korištenje voda, i to: za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije i za pogon uređaja, za zahvaćanje voda radi korištenja za tehnološke i slične potrebe, za zahvaćanje voda namijenjenih za ljudsku potrošnju, uključujući mineralne i termomineralne vode osim vode isporučene putem sustava javne vodoopskrbe, za zahvaćanje voda radi stavljanja na tržište u izvornom ili prerađenom obliku u bocama i drugoj ambalaži, za zahvaćanje termalnih i mineralnih voda (za balneološke i druge svrhe osim za energetske svrhe), daje suglasnost na ugovore o dugogodišnjem zakupu ribnjaka u dijelu koji se odnosi na korištenje kopnenih voda za uzgoj riba i drugih vodenih organizama, provodi postupke ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u dijelu koji se odnosi na ocjenu utjecaja zahvata na stanje vodnih tijela i postizanje ciljeva zaštite voda pokreće postupke za raskid ugovora o koncesiji, izvršava prijenose ugovora o koncesiji, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanja stručnih mišljenja o načinu provedbe zakonskih i drugih propisa iz područja korištenja voda, izrađuje stručne podloge i mišljenja, izvješća i odgovore Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti iz područja korištenja voda, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.1.3. Služba vodne politike i međunarodne suradnje

Članak 60.

Služba vodne politike i međunarodne suradnje obavlja poslove u vezi s definiranjem nacionalne politike u upravljanju vodama i koordiniranja ove politike s politikama drugih sektora, organizira i provodi usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije u području upravljanja vodama; analizira usklađenost zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije u području upravljanja vodama; predlaže aktivnosti za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije u području upravljanja vodama te prati i izvješćuje o usklađenosti zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije u području upravljanja vodama i njegovoj provedbi; notificira nacionalne propise uz direktive u području upravljanja vodama; prati propise i iskustva drugih država Europske unije u području vodnoga gospodarstva; koordinira izradu planskih dokumenata upravljanja vodama te sudjeluje u izradi i drugih dokumenata relevantnih za upravljanje vodama; prati provedbu planskih dokumenata upravljanja vodama; koordinira, organizira i sudjeluje u provedbi postupaka sudjelovanja javnosti u upravljanju vodama; obavlja stručne i druge poslove potrebne za rad Nacionalnog vijeća za vode, koordinira i obavlja stručne i administrativne poslove vezano uz Europsku uniju u području upravljanja vodama; osigurava pregled rada odbora i radnih skupina Europske komisije i radnih skupina Vijeća Europske unije radi informiranja o aktivnostima na pripremi novih propisa Europske unije i/ili dokumenata iz djelokruga vodnoga gospodarstva; sudjeluje u radu radnih skupina Vijeća Europske unije i Europske komisije kao i u svim ostalim relevantnim institucijama Europske unije; koordinira izradu i pripremu nacionalnih stajališta i drugih dokumenata, za pitanja iz područja vodnoga gospodarstva, potrebnih za sudjelovanje predstavnika Republike Hrvatske u radu radnih skupina Vijeća Europske unije i Europske komisije; potiče i koordinira suradnju s relevantnim središnjim tijelima državne uprave i tijelima Europske unije; koordinira izradu odgovora u postupcima zbog povrede prava Europske unije; sudjeluje u izradi mišljenja na zahtjeve Suda Europske unije i drugih institucija Europske unije; osigurava sve pretpostavke za sklapanje i provedbu međunarodnih ugovora i sporazuma i drugih međunarodnih akata iz područja vodnoga gospodarstva; predlaže mjere i priprema prijedloge za praćenje i analizu stanja vodnogospodarskih odnosa s pojedinim državama za razvijanje i unaprjeđivanje odnosa te poticanje bilateralne i multilateralne suradnje u skladu s ciljevima nacionalne politike u upravljanju vodama, surađuje s relevantnim međunarodnim institucijama, sudjeluje u radu međunarodnih komisija i potkomisija i drugih radnih tijela i skupina iz područja vodnoga gospodarstva; izrađuje godišnje planove rada, upute i izvješća, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi vodne politike i međunarodne suradnje, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

7.1.3.1. Odjel vodne politike

7.1.3.2. Odjel međunarodne suradnje.

7.1.3.1. Odjel vodne politike

Članak 61.

Odjel vodne politike koordinira i obavlja stručne i administrativne poslove vezano uz provođenje usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije u području upravljanja vodama te s tim u vezi predlaže donošenje novih ili izmjene i/ili dopune nacionalnih propisa za preuzimanje novih propisa Europske unije i/ili propisa Europske unije vezanih za ispunjavanje obveza iz postupaka zbog povrede prava Europske unije te sudjeluje u izradi istih; prikuplja i analizira iskustva drugih država u prilagodbi pravnoj stečevini Europske unije u području upravljanja vodama; koordinira aktivnosti vezane uz izvješćivanje o provedbi direktiva Europske unije putem europskog informacijskog sustava za vode; obavlja i stručne i administrativne poslove vezano uz Europsku uniju u području upravljanja vodama, s tim u vezi surađuje s drugim središnjim tijelima državne uprave i institucijama; koordinira suradnju s relevantnim tijelima Europske unije preko ministarstva nadležnog za vanjske i europske poslove i Stalnog predstavništva Republike Hrvatske pri Europskoj uniji; osigurava pregled rada odbora i radnih skupina Europske komisije i radnih skupina Vijeća Europske unije radi informiranja o pripremi novih propisa Europske unije i/ili dokumenata iz djelokruga vodnoga gospodarstva; koordinira i sudjeluje u izradi odgovora u postupcima zbog povrede prava Europske unije; koordinira i sudjeluje u izradi mišljenja na zahtjeve Suda Europske unije i drugih institucija Europske unije iz djelokruga vodnoga gospodarstva; izrađuje prijedlog popisa nacionalnih propisa u području upravljanja vodama kojima će se preuzeti propisi Europske unije u svrhu izrade programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije; prati i izvješćuje o statusu izrade nacionalnih propisa u području upravljanja vodama predviđenih u programu Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije; djeluje kao glavna kontakt točka za prikupljanje, zaprimanje i koordinaciju svih dokumenata Europske unije koji se dostavljaju u cilju sudjelovanja u relevantnim radnim skupinama Vijeća Europske unije i odborima i radnim skupinama Europske komisije kao i u svim ostalim institucijama Europske unije; koordinira izradu i pripremu nacionalnih stajališta i drugih dokumenata, za pitanja iz područja vodnoga gospodarstva potrebnih za sudjelovanje predstavnika Republike Hrvatske u radu radnih skupina Vijeća Europske unije i odborima i radnim skupinama Europske komisije; koordinira i sudjeluje u radu kolegija Europske unije unutar Uprave; koordinira izradu podloga iz područja upravljanja vodama za izradu strateških dokumenata vezanih uz pitanja Europske unije i za sastanke vezano uz poslove Europske unije; osigurava dostupnost relevantnih akata i dokumenata vezanih uz Europsku uniju iz područja upravljanja vodama te prevođenje istih; koordinira aktivnosti vezane uz edukaciju o Europskoj uniji; obavlja poslove vezane uz horizontalnu koordinaciju i suradnju s tijelima državne uprave te poslove vezane uz suradnju s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave; koordinira nacionalnu politiku upravljanja vodama s politikama drugih sektora; koordinira izradu mišljenja na prijedloge propisa i akata ostalih središnjih tijela državne uprave; provodi postupke strateških procjena utjecaja planskih dokumenata upravljanja vodama na okoliš (Strategija upravljanja vodama, Plan upravljanja vodnim područjima, višegodišnji programi); izrađuje izvješća o provedenim postupcima strateških procjena utjecaja planskih dokumenata na okoliš; organizira i koordinira postupke informiranja i sudjelovanja javnosti u postupku izrade planskih dokumenata upravljanja vodama; prati provedbu planskih dokumenata upravljanja vodama; izrađuje godišnje planove rada, upute i izvješća, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.1.3.2. Odjel međunarodne suradnje

Članak 62.

Odjel međunarodne suradnje obavlja stručne poslove bilateralne i multilateralne vodnogospodarske suradnje, pripreme ugovora, sporazuma, i protokola iz područja vodnoga gospodarstva te osigurava njihovo izvršavanje, izrađuje stručne podloge o međunarodnoj vodnogospodarskoj suradnji, koordinira poslove međunarodne suradnje u području upravljanja vodama, osim u dijelu procesa i aktivnosti vezanih uz Europsku uniju u kojima sudjeluje; osigurava provedbu ugovora/sporazuma o bilateralnoj suradnji iz područja vodnoga gospodarstva, predlaže mjere i priprema prijedloge za praćenje vodnogospodarskih odnosa s pojedinim državama za razvijanje i unaprjeđivanje odnosa te poticanje suradnje u skladu s ciljevima nacionalne vodne politike, osobito u dijelu obvezne razmjene informacija o planovima upravljanja vodnim područjima od zajedničkog interesa; osigurava provedbu multilateralnih ugovora, konvencija i drugih međunarodnih akata iz područja vodnoga gospodarstva; obavlja poslove tajništva Hrvatskog vijeća za suradnju s Međunarodnim hidrološkim programom i Operativnim hidrološkim programom pri UNESCO-u; priprema učlanjivanje Republike Hrvatske u međunarodne organizacije i mreže iz područja upravljanja vodama; priprema postupke za sklapanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora iz područja vodnoga gospodarstva te prati njihovu provedbu; organizira i sudjeluje u radu međunarodnih komisija, potkomisija i drugih radnih tijela i skupina iz područja vodnoga gospodarstva osnovanih temeljem relevantnih međunarodnih ugovora; vodi evidenciju o međunarodnim ugovorima i zapisnicima sa sastanaka i drugim dokumentima u vezi s time; organizira sastanke s predstavnicima država i međunarodnih organizacija u svrhu razvijanja i unaprjeđivanja odnosa te poticanja vodnogospodarske suradnje; priprema zaključke o sudjelovanju osoba u radu međunarodnih komisija, potkomisija i drugih radnih tijela te međunarodnih institucija iz područja vodnoga gospodarstva osnovanih temeljem relevantnih međunarodnih ugovora; osigurava koordinaciju aktivnosti na međunarodnoj suradnji s drugim tijelima uprave i relevantnim institucijama; predlaže odgovarajuće izmjene nacionalnog zakonodavstva o vodama radi provedbe međunarodnih obveza, izrađuje godišnje planove rada, upute i izvješća, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.2. Sektor upravnog nadzora, kontrole naknada i žalbenog postupka u vodnom gospodarstvu

Članak 63.

Sektor upravnog nadzora, kontrole naknada i žalbenog postupka u vodnom gospodarstvu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: provođenje upravnog nadzora nad Hrvatskim vodama, jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave u provedbi javnih ovlasti na temelju zakona i drugih propisa iz područja upravljanja vodama i suradnju s nadzornim službama u drugim tijelima jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave, kontrolu izvješća, podataka i drugih obavijesti o obavljanju poslova državne uprave, predlaganje mjera za učinkovitije i djelotvornije obavljanje poslova državne uprave, praćenje i kontrolu naplate propisanih naknada za koncesije za gospodarsko korištenje voda i vodnih naknada, suradnju sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za financije, Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske i Hrvatskim vodama, izradu izvješća o izvršenim naplatama naknada, poduzimanje mjera za učinkovitiju naplatu naknada, kontrolu ulaganja nacionalnih sredstava u razvoj vodnih građevina, rješavanje u drugostupanjskom upravnom postupku žalbi izjavljenih na rješenja Hrvatskih voda o obračunu vodnih naknada i naknada za koncesiju, rješavanje žalbi izjavljenih na rješenja o ovrsi koja donose Hrvatske vode, na vodopravne akte Hrvatskih voda, rješavanje žalbi na upravne akte jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave iz područja vodnoga gospodarstva, predlaže članove povjerenstva za rješavanje žalbi protiv rješenja državnih vodopravnih inspektora, davanje mišljenja u vezi s pokrenutim upravnim sporovima, rješavanje (postupanje) po presudama upravnih sudova, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje stručnih mišljenja u vezi s primjenom propisa u okviru djelokruga, pripremu odgovora na pitanja Hrvatskoga sabora, Vlade Republike Hrvatske i drugih pravnih i fizičkih osoba, predlaganje i sudjelovanje u pripremanju nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa, pripremu i izradu godišnjeg i periodičkih planova rada i izvještaja o radu, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga. U Sektoru upravnog nadzora, kontrole naknada i žalbenog postupka u vodnom gospodarstvu, ustrojavaju se sljedeće službe:

7.2.1. Služba upravnog nadzora i kontrole naknada u vodnom gospodarstvu

7.2.2. Služba žalbenog postupka u vodnom gospodarstvu.

7.2.1. Služba upravnog nadzora i kontrole naknada u vodnom gospodarstvu

Članak 64.

Služba upravnog nadzora i kontrole naknada u vodnom gospodarstvu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: provođenje upravnog nadzora nad Hrvatskim vodama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u provedbi javnih ovlasti na temelju zakona i drugih propisa iz područja upravljanja vodama, nadzor vođenja vodne dokumentacije i jedinstvenog informacijskog sustava voda, nadzor izdavanja vodopravnih akata, nadzor obavljanja stručnih poslova u vezi s davanjem koncesija za gospodarsko korištenje voda, suradnju s nadzornim službama u drugim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kontrolu izvješća, podataka i drugih obavijesti o obavljanju poslova državne uprave, predlaganje mjera za učinkovitije i djelotvornije obavljanje poslova državne uprave, praćenje i kontrolu naplate propisanih naknada za koncesije za gospodarsko korištenje voda i vodnih naknada, suradnju sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za financije, Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske i Hrvatskim vodama, izradu izvješća o izvršenim naplatama naknada za koncesije i vodnih naknada, predlaganje i poduzimanje mjera za učinkovitiju naplatu naknada za koncesije i vodnih naknada, kontrolu opsega i namjene ulaganja nacionalnih sredstava u razvoj komunalnih vodnih građevina, građevina za navodnjavanje i u poslove zaštite od štetnog djelovanja voda sukladno Planu upravljanja vodama, višegodišnjim programima razvoja i sklopljenim sporazumima, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje stručnih mišljenja u vezi s primjenom propisa u okviru djelokruga, pripremu odgovora na pitanja Hrvatskoga sabora, Vlade Republike Hrvatske i drugih pravnih i fizičkih osoba, predlaganje i sudjelovanje u pripremanju nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa, pripremu i izradu godišnjeg plana rada i izvješća o radu, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.2.2. Služba žalbenog postupka u vodnom gospodarstvu

Članak 65.

Služba žalbenog postupka u vodnom gospodarstvu obavlja upravne poslove koji se odnose na: rješavanje u drugostupanjskom postupku u upravnim stvarima iz djelokruga rada Uprave vodnoga gospodarstva i zaštite mora, rješavanje u drugostupanjskom upravnom postupku žalbi izjavljenih na rješenja Hrvatskih voda o obračunu vodnih naknada i naknada za koncesiju, rješavanje žalbi izjavljenih na rješenja o ovrsi vodnih naknada, rješavanje žalbi izjavljenih na vodopravne akte Hrvatskih voda (vodopravne dozvole za korištenje voda i ispuštanje otpadnih voda i vodopravne uvjete), rješavanje žalbi na upravne akte Hrvatskih voda u postupku izdavanja suglasnosti za ozakonjenje nekretnina na javnom vodnom dobru, rješavanje žalbi protiv odluka Hrvatskih voda o ostvarivanju prava najma, zakupa, služnosti ili građenja na javnom vodnom dobru, rješavanje žalbi izjavljenih na rješenja o obračunu i plaćanju troškova otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja i rješenja o naknadi štete za protupravno izvađen šljunak i pijesak na području značajnom za održavanje vodnog režima Hrvatskih voda, rješavanje žalbi na upravne akte jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave iz područja vodnoga gospodarstva, davanje mišljenja u vezi s pokrenutim upravnim sporovima, rješavanje (postupanje) po presudama upravnih sudova, obavlja upravne poslove koji se odnose na davanje stručnih mišljenja u vezi s primjenom propisa u okviru djelokruga, pripremu odgovora na pitanja Hrvatskoga sabora, Vlade Republike Hrvatske i drugih pravnih i fizičkih osoba, predlaganje i sudjelovanje u pripremanju nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa, pripremu i izradu godišnjeg plana rada i izvješća o radu, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.3. Sektor djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje

Članak 66.

Sektor djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona, drugih propisa te planskih dokumenata upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju otpadnih voda uključujući i pročišćavanje otpadnih voda i na posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama – ispitivanje vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda; prati i analizira stanje institucionalnog ustroja vodnokomunalnog sektora u Republici Hrvatskoj te predlaže provođenje mjera za njegovo restrukturiranje i okrupnjavanje u cilju povećanja razine pružanja vodnih usluga, poboljšanja apsorpcije međunarodnih fondova za financiranje razvoja komunalnih vodnih građevina, postizanja ekonomičnosti poslovanja, osiguranja odgovarajuće kakvoće vode namijenjene za ljudsku potrošnju te zaštite i unaprjeđenja stanja voda; utvrđuje ispunjavanje posebnih uvjeta koje moraju ispuniti isporučitelji vodnih usluga za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda, ispunjavanje posebnih uvjeta koje moraju ispunjavati pravne osobe koje obavljaju djelatnost ispitivanja vodonepropusnosti vodnih građevina za odvodnju, sudjelovanje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na javnu vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda te na utvrđivanje uslužnih područja za pružanje vodnih usluga, ocjena višegodišnjih programa gradnje komunalnih vodnih građevina, priprema nacrta prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa, predlaže koncepcijska rješenja vezano uz uspostavu uslužnih područja (vodoopskrbnih područja i aglomeracija), davanje mišljenja o usklađenosti drugih propisa s propisima iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na javnu vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda, praćenje donošenja i provedbe odluka o priključenju na sustave javne vodoopskrbe i odvodnje te odluka o odvodnji otpadnih voda, sudjelovanje u izradi koncepcijskih rješenja obrade i zbrinjavanja mulja koji nastaje u procesu pročišćavanja otpadnih voda u suradnji s nadležnim institucijama, ocjena ekonomičnosti i učinkovitosti obavljanja djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda, priprema, provođenje postupaka prema propisima kojima se uređuju kriteriji i postupci prijave strateških investicijskih projekata i to: organiziranje rada operativnih skupina vezano uz pripremu i provedbu projekata razvoja vodnokomunalne infrastrukture i priprema dokumentacije za proglašenje tih projekata strateškim investicijskim projektima, provođenje ocjene usklađenosti infrastrukturnih i drugih projekata sa zahtjevima Okvirne direktive o vodama, provođenje postupaka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u dijelu koji se odnosu na ocjenu utjecaja zahvata na stanje vodnih tijela i postizanje ciljeva zaštite voda, sudjelovanje u postupcima strateške procjene višegodišnjih i drugih planova razvoja komunalnih vodnih građevina, sudjelovanje u postupcima strateške procjene utjecaja sektorskih planova i programa na okoliš uključujući i prostorne planove svih razina, predlaganje članova povjerenstva za rješavanje žalbi protiv rješenja državnih vodopravnih inspektora, izrada stručnih podloga, mišljenja, izvješća i odgovora Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti vezano uz pitanja djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje, ustrojavaju se sljedeće službe:

7.3.1. Služba za institucionalni ustroj djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje

7.3.2. Služba za praćenje učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga.

7.3.1. Služba za institucionalni ustroj djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje

Članak 67.

Služba za institucionalni ustroj djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona, drugih propisa te planskih dokumenata upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, prati i analizira stanje institucionalnog ustroja javnih isporučitelja vodnih usluga javne vodoopskrbe i odvodnje, predlaže i provodi mjere za restrukturiranje i okrupnjavanje javnih isporučitelja vodnih usluga javne vodoopskrbe i odvodnje, provodi mjere u okviru svoje nadležnosti za osiguranje odgovarajuće kakvoće vode namijenjene za ljudsku potrošnju i u tom smislu surađuje s tijelima iz upravnog područja zdravstva (ministarstvom nadležnim za zdravstvo i zavodima za javno zdravstvo), provodi postupak utvrđivanja ispunjavanja posebnih uvjeta koje moraju ispuniti isporučitelji vodnih usluga za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na javnu vodoopskrbu i odvodnju te na određivanje vodoopskrbnih područja i aglomeracija, provodi postupak za utvrđivanje ispunjenja posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda te surađuje s Hrvatskom akreditacijskom agencijom u pogledu utvrđivanja zahtjeva za izdavanje akreditacije pravnim osobama koje namjeravaju obavljati djelatnost ispitivanja vodonepropusnosti i strukturne stabilnosti građevina za odvodnju otpadnih voda, ocjenjuje višegodišnje programe gradnje komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu i odvodnju te sudjeluje u izradi prijedloga Vladi Republike Hrvatske za njihovo donošenje, predlaže koncepcijska rješenja vezano uz uspostavu uslužnih područja-vodoopskrbnih područja i aglomeracija, daje mišljenja o usklađenosti drugih propisa s propisima iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na javnu vodoopskrbu i odvodnju, izrađuje stručne podloge, mišljenja, izvješća i odgovore Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti vezano uz pitanja djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za institucionalni ustroj djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

7.3.1.1. Odjel javne vodoopskrbe

7.3.1.2. Odjel javne odvodnje.

7.3.1.1. Odjel javne vodoopskrbe

Članak 68.

Odjel javne vodoopskrbe obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona, podzakonskih propisa te planskih dokumenata upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na javnu vodoopskrbu, operativno prati i analizira stanje institucionalnog ustroja javnih isporučitelja vodnih usluga, sudjeluje u provedbi mjera, u okviru svoje nadležnosti, čiji cilj je osiguranje dovoljnih količina vode odgovarajuće kakvoće namijenjene za ljudsku potrošnju i u tom smislu surađuje s tijelima iz upravnog područja zdravstva (ministarstvom nadležnim za zdravstvo i zavodima za javno zdravstvo), provodi postupak utvrđivanja ispunjavanja posebnih uvjeta koje moraju ispuniti isporučitelji vodnih usluga za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na djelatnosti javne vodoopskrbe te na određivanje vodoopskrbnih područja, ocjenjuje višegodišnje programe gradnje komunalnih vodnih građevina u dijelu koji se odnosi na projekte javne vodoopskrbe, sudjeluje u izradi koncepcijskih rješenja vezano uz smanjenje gubitaka u vodoopskrbnim sustavima, sudjeluje u predlaganju modela naplate naknade za korištenje voda za javnu vodoopskrbu, sudjeluje u izradi mišljenja u postupcima procjene utjecaja na okoliš i postupcima strateške procjene utjecaja na okoliš strategija planova i programa u dijelu koji se odnosi na vodnokomunalne djelatnosti, daje mišljenja o usklađenosti drugih propisa s propisima iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na javnu vodoopskrbu, izrađuje stručne podloge, očitovanja, mišljenja, izvješća i odgovore Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti vezano uz pitanja djelatnosti javne vodoopskrbe, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.3.1.2. Odjel javne odvodnje

Članak 69.

Odjel javne odvodnje obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona, podzakonskih propisa te planskih dokumenata upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na javnu odvodnju, operativno prati i analizira stanje institucionalnog ustroja javnih isporučitelja vodnih usluga, provodi postupak utvrđivanja ispunjavanja posebnih uvjeta koje moraju ispuniti isporučitelji vodnih usluga za obavljanje djelatnosti odvodnje, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na javnu odvodnju te na određivanje uslužnih područja-aglomeracija, provodi postupak za utvrđivanje ispunjenja posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda te surađuje s Hrvatskom akreditacijskom agencijom u pogledu utvrđivanja zahtjeva za izdavanje akreditacije pravnim osobama koje namjeravaju obavljati djelatnost ispitivanja vodonepropusnosti i strukturne stabilnosti građevina za odvodnju otpadnih voda, ocjenjuje višegodišnje programe gradnje komunalnih vodnih građevina u dijelu koji se odnosi na projekte javne odvodnje te u izradi prijedloga Vladi Republike Hrvatske za njihovo donošenje, predlaže koncepcijska rješenja vezano uz uspostavu uslužnih područja-aglomeracija, sudjeluje u izradi mišljenja u postupcima procjene utjecaja na okoliš i postupcima strateške procjene utjecaja na okoliš strategija, planova i programa u dijelu koji se odnosi na vodnokomunalne djelatnosti, daje mišljenja o usklađenosti drugih propisa s propisima iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na javnu odvodnju, izrađuje stručne podloge, očitovanja, mišljenja, izvješća i odgovore Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti vezano uz pitanja djelatnosti javne odvodnje, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.3.2. Služba za praćenje učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga

Članak 70.

Služba za praćenje učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona, drugih propisa te planskih dokumenata upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na učinkovitost poslovanja isporučitelja vodnih usluga, prati i ocjenjuje ekonomičnost i učinkovitost obavljanja djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje, u suradnji s Hrvatskim vodama analizira stanje isporučitelja vodnih usluga s tehničkog, ekonomskog i operativnog aspekta te predlaže mjere za poboljšanje i optimizaciju njihova poslovanja, uključujući i predlaganje zakonodavnog okvira, radi na definiranju najboljeg metodološkog pristupa za procjenu i buduće upravljanje gubicima te predlaže mjere za smanjenje gubitaka u vodoopskrbnim sustavima, predlaže odgovarajući zakonodavni okvir s ciljem smanjenja gubitaka, prati donošenje i provedbu odluka o priključenju na sustave javne vodoopskrbe te donošenje općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga javne vodoopskrbe, priprema i provodi strateški plan Ministarstva u svom djelokrugu, provodi postupke prema propisima kojima se uređuju kriteriji i postupci prijave strateških investicijskih projekata i to: organizira rad operativnih skupina za pripremu i provedbu projekata razvoja vodnokomunalne infrastrukture (EU projekata javne vodoopskrbe) i priprema dokumentaciju za proglašenje tih projekta strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske, provodi ocjenu usklađenosti infrastrukturnih i drugih projekata sa zahtjevima Okvirne direktive o vodama te priprema Izjave nadležnog tijela za vode o tome, provodi postupke ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u dijelu koji se odnosi na ocjenu utjecaja zahvata na stanje vodnih tijela i postizanje ciljeva zaštite voda, sudjeluje u postupcima strateške procjene utjecaja na okoliš višegodišnjih i drugih planova razvoja komunalnih vodnih građevina, sudjeluje u postupcima strateške procjene utjecaja sektorskih planova i programa na okoliš uključujući i prostorne planove svih razina, izrađuje stručne podloge, mišljenja, izvješća i odgovora Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti vezano uz pitanja djelatnosti javne odvodnje otpadnih voda, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.4. Služba za zaštitu mora i priobalja – Područna jedinica Rijeka

Članak 71.

Služba za zaštitu mora i priobalja – Područna jedinica Rijeka sa sjedištem u Rijeci obavlja upravne i stručne poslove u vezi sa zaštitom, očuvanjem i omogućavanjem oporavka morskih i obalnih ekosustava, koordinira i surađuje u poslovima praćenja i promatranja stanja Jadranskog mora na nacionalnoj razini, razini subregije (Jadransko more) i regije (Sredozemno more), te provodi i koordinira provedbom mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem; obavlja poslove vezano uz donošenje novih europskih i međunarodnih politika i sporazuma iz područja zaštite mora i obalnog područja te provodi i koordinira provedbu obveza iz postojećih europskih i međunarodnih politika i sporazuma; sudjeluje u pripremi nacionalnih stajališta i mišljenja za stručne radne skupine u tijelima Europske unije; sudjeluje u radu odbora Europske komisije za tematska područja uspostavljanja okvira za djelovanje Europske unije u području politike morskog okoliša i o upravljanju kakvoćom mora za kupanje; obavlja stručne poslove usklađivanja zakonodavstva s propisima Europske unije i međunarodnog prava zaštite morskog okoliša; sudjeluje u izradi stručnih podloga za izradu nacrta prijedloga zakona i provedbenih propisa, priprema stručne podloge za izradu strategija, planova, programa, projekata i izvješća u vezi sa zaštitom morskog okoliša i integralnog upravljanja obalnim područjem i prati njihovu provedbu; sudjeluje u radu Zajedničke provedbene strategije Europske unije o Okvirnoj direktivi o morskoj strategiji, stručnim i tehničkim radnim skupinama i odborima; priprema i revidira dokumente Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem; obavlja stručne poslove vezano uz provedbu međunarodnih i regionalnih sporazuma iz područja zaštite mora, u prvom redu Konvencije o zaštiti morskog okoliša i obalnog područja Sredozemlja – Barcelonska konvencija i prateći protokoli; priprema i potiče provedbu europskih i međunarodnih projekata s ciljem provedbe mjera Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem; sudjeluje u provođenju nacionalnog i subregionalnog Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u suradnji sa Stožerom za provedbu Plana intervencija, županijskim operativnim centrima i drugim tijelima državne uprave; koordinira rad brodova čistača mora, sudjeluje u radu stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru i radu stručnog tijela Središnje koordinacije za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru; koordinira provedbom nacionalnog Programa praćenja kakvoće mora za kupanje, koordinira radom nadležnih županijskih tijela i ovlaštenika uključenih u Program, izrađuje godišnje izvješće o godišnjoj i konačnoj ocjeni kakvoće mora za kupanje, surađuje u pripremi izvješća za Europsku agenciju za zaštitu okoliša, priprema upute, podloge i mišljenja na predstavke i upite, koordinira radom nacionalne Baze podataka o kakvoći mora za kupanje te sudjeluje u provedbi politike Europske unije upravljanja kakvoćom vode za kupanje; obavlja poslove u svojstvu administrativne jedinice Koordinacijskog mehanizma za provođenje Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem; provodi mjere Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem; provodi koordinaciju za održivo upravljanje morskim okolišem i obalnim područjem; obavlja koordinaciju aktivnosti Sustava praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora u suradnji s Hrvatskom agencijom za okoliš i prirodu i Referentnim centrom za more; sudjeluje u radnim grupama i tijelima na nacionalnoj i međunarodnoj razini u vezi sa zaštitom morskog okoliša i integralnim upravljanjem obalnim područjem te surađuje s Hrvatskom agencijom za okoliš i prirodu u vođenju baze podataka i izvješćivanja o stanju kakvoće mora i morskog okoliša; te priprema odgovore u vezi s informiranjem, izvještavanjem i sudjelovanjem javnosti u vezi sa zaštitom morskog okoliša i integralnog upravljanja obalnim područjem; izrađuje mišljenja i upute, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8. UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Članak 72.

Uprava za inspekcijske poslove putem ustrojstvenih jedinica obavlja poslove inspekcijskog nadzora u području zaštite okoliša, zaštite zraka, održivog gospodarenja otpadom, zaštite od svjetlosnog onečišćenja, upravljanja vodama, zaštite prirode, prekograničnog prometa i trgovine divljim vrstama, elektroenergetike, toplinarstva te istraživanja i eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, plinskog i naftnog sektora, u skladu s propisima kojima se uređuje pojedino područje, obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa o genetski modificiranim organizmima u dijelu kojim se uređuje uvođenje stranih vrsta i genetski modificiranih organizama u prirodu te poduzima mjere određene tim propisima; izrađuje izvješća o radu s prijedlogom mjera za unaprjeđenje rada Uprave, prati i nadzire provedbu mjera za unaprjeđenje zakonitosti iz svoga djelokruga, obavlja poslove u vezi s izvršenjem inspekcijskih rješenja, obavlja poslove koordinacije rada ustrojstvenih jedinica Uprave, kontrolira rad i daje smjernice u vezi s primjenom propisa iz svoga djelokruga, osigurava usavršavanje postupanja inspektora, pruža stručnu podršku u obavljanju inspekcijskog nadzora inspekcijama Uprave, sudjeluje u razvoju informatizacije Uprave, osigurava prikupljanje i obradu podataka o provedbi inspekcijskih nadzora i ostalih aktivnosti koje provode inspekcije iz djelokruga rada Uprave, priprema odgovore na podneske te odgovara na podneske sukladno ovlastima i nadležnosti, donosi plan i program rada ustrojstvenih jedinica Uprave, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja nadležnosti Uprave, surađuje s tijelima državne uprave, znanstvenim i obrazovnim ustanovama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, a osobito sa službom nadležnom za državni proračun Republike Hrvatske vezano za korištenje sredstava proračuna; brine da svaki rashod bude opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom, obavlja poslove po zahtjevu Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i sudskih tijela, u slučajevima povrede propisa utvrđenih u nadzoru koji provode inspekcijske službe Uprave priprema i podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave te izdaje prekršajne naloge, zastupa Ministarstvo u postupcima prekršajnih, upravnih i po potrebi općih sudova; obavlja poslove unaprjeđenja rada inspekcija koje provode nadzor u Upravi za inspekcijske poslove u odnosu na pravodobnost i zakonitost izvršavanja i vođenja inspekcijskog upravnog postupka, razvija modele povećanja učinkovitosti u postupanju inspekcije, provodi obuku inspektora, daje stručnu podršku i smjernice za rad i primjenu propisa, priprema i izrađuje program osposobljavanja inspektora tijekom probnog i redovnog rada, organizira radionice, seminare i druge stručne skupove, provodi unutarnji nadzor i nadzire primjenu postupovnih odredaba koje u svom radu primjenjuju inspektori, prikuplja podatke u vezi s povredama Etičkog kodeksa od strane službenika Uprave i prosljeđuje nadležnom službeniku, organizira informatizaciju inspekcijskog nadzora iz djelokruga Uprave, osigurava korištenje baza, evidencija i drugih podataka o obavljanju inspekcijskog nadzora, obavlja poslove analize i praćenja stanja rada, priprema prijedloge odgovora na upite državnih tijela i građana, organizira pripremu i osigurava informacije o nadzoru koji provode inspekcije Uprave; sudjeluje u izradi strateškog plana Ministarstva kroz definiranje strateških ciljeva, izradu i praćenje pokazatelja rezultata rada i uspješnosti, utvrđivanje rizika iz djelokruga Uprave, te nadzire provedbu postavljenih posebnih ciljeva u strateškim planovima i izvješćuje o njihovoj provedbi, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Upravi za inspekcijske poslove, ustrojavaju se sljedeći sektori:

8.1. Sektor inspekcijskog nadzora zaštite okoliša

8.2. Sektor inspekcijskog nadzora zaštite prirode

8.3. Sektor državne vodopravne inspekcije, inspekcije elektroenergetike, toplinarstva, ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe

8.4. Sektor zajedničkih poslova inspekcije.

8.1. Sektor inspekcijskog nadzora zaštite okoliša

Članak 73.

Sektor inspekcijskog nadzora zaštite okoliša u okviru mjesno nadležnih ustrojstvenih jedinica obavlja nadzor nad primjenom propisa kojima je uređeno područje industrijskog onečišćenja, utjecaj na okoliš, postupanje s otpadom, onečišćenje zraka iz nepokretnih i difuznih izvora, zaštita ozonskog sloja i klimatskih aktivnosti i svjetlosnog onečišćenja na teritoriju Republike Hrvatske, provodi nadzor primjene standarda kakvoće okoliša i tehničkih standarda zaštite okoliša, nadzire provedbu mjera zaštite okoliša i obavlja kontrolu stanja okoliša utvrđenih rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš, okolišnoj dozvoli, odnosno drugim obvezujućim aktima kojima se određuju uvjeti za rad postrojenja, sudjeluje u određivanju pokazatelja uspješnosti, utvrđivanja rizika, provodi koordinirane inspekcijske nadzore, provodi posebne tematske inspekcijske nadzore određene programima aktivnosti od interesa za Republiku Hrvatsku, kontrolira izvršenje obveza županija, Grada Zagreba, gradova i općina u smislu donošenja i provedbe akcijskih planova i provedbe mjera za smanjivanje emisija onečišćujućih tvari u zrak, priprema i provodi nadzor u vezi s postupanjem s kontroliranim tvarima i fluoriranim stakleničkim plinovima, prati primjenu i osiguravanje izvršavanja zakona i drugih propisa, inicira izmjene i sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz područja zaštite okoliša, izrađuje prijedloge za godišnja i druga izvješća, planove i programe rada inspekcije, prati primjenu i osiguravanje izvršavanja zakona i drugih propisa i vođenje upravnih postupaka, priprema podatke i dokaze za optužne prijedloge, prekršajne naloge i kaznene prijave, izdaje propisane potvrde i suglasnosti iz djelokruga rada inspekcije zaštite okoliša, sudjeluje u pripremi uputa za provedbu inspekcijskih nadzora, sudjeluje u izradi mišljenja i smjernica u vezi s primjenom propisa u odnosu na postupanje inspektora, sudjeluje u pripremi prijedloga mjera za unaprjeđenje rada inspektora, sudjeluje u pripremi programa osposobljavanja inspektora tijekom probnog i redovnog rada, po potrebi sudjeluje u upravnim nadzorima koje provodi Ministarstvo, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru inspekcijskog nadzora zaštite okoliša, ustrojavaju se sljedeće službe:

8.1.1. Služba inspekcijskog nadzora zaštite okoliša – Područna jedinica Zagreb

8.1.2. Služba inspekcijskog nadzora zaštite okoliša – Područna jedinica Osijek

8.1.3. Služba inspekcijskog nadzora zaštite okoliša – Područna jedinica Split

8.1.4. Služba inspekcijskog nadzora zaštite okoliša – Područna jedinica Rijeka

8.1.5. Služba inspekcijskog nadzora u području industrijskog onečišćenja i zaštite zraka

8.1.6. Služba inspekcijskog nadzora u području gospodarenja otpadom.

8.1.1. Služba inspekcijskog nadzora zaštite okoliša – Područna jedinica Zagreb

Članak 74.

Služba inspekcijskog nadzora zaštite okoliša – Područna jedinica Zagreb sa sjedištem u Zagrebu obavlja nadzor nad primjenom propisa iz područja zaštite okoliša, zaštite zraka, gospodarenja otpadom, te zaštite od svjetlosnog onečišćenja, na području Grada Zagreba, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke i Bjelovarsko-bilogorske županije, nadzire način i uvjete rada, tehničku opremljenost pravnih i fizičkih osoba registriranih ili ovlaštenih za obavljanje poslova zaštite okoliša i gospodarenja otpadom pravnih i fizičkih osoba za koje dozvolu izdaju nadležna upravna tijela, te prekogranični promet otpada, provodi inspekcijski nadzor u slučaju izvanrednog događaja, nadzire provedbu sanacije onečišćenja okoliša, sudjeluje u provedbi koordiniranih inspekcijskih nadzora, kontrolira provedbu mjera sprječavanja i smanjivanja onečišćivanja zraka iz nepokretnih i difuznih izvora onečišćivanja te prati kvalitetu zraka na svom području, prati izvršavanje mjera koje se poduzimaju u inspekcijskom nadzoru, priprema podatke i dokaze za optužne prijedloge, prekršajne naloge i kaznene prijave, izdaje propisane potvrde i suglasnosti iz djelokruga rada inspekcije zaštite okoliša, izrađuje mjesečna i druga izvješća te sudjeluje u izradi godišnjeg izvješća inspekcije zaštite okoliša, sudjeluje u pripremi planova i programa rada za unaprjeđenje zaštite okoliša, sudjeluje u pripremi odgovora na upite državnih tijela i građana, po potrebi sudjeluje u upravnim nadzorima koje provodi Ministarstvo, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8.1.2 Služba inspekcijskog nadzora zaštite okoliša – Područna jedinica Osijek

Članak 75.

Služba inspekcijskog nadzora zaštite okoliša – Područna jedinica Osijek sa sjedištem u Osijeku obavlja nadzor nad primjenom propisa iz područja zaštite okoliša, zaštite zraka, gospodarenja otpadom, te zaštite od svjetlosnog onečišćenja, na području Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije, nadzire način i uvjete rada, tehničku opremljenost pravnih i fizičkih osoba registriranih ili ovlaštenih za obavljanje poslova zaštite okoliša i gospodarenja otpadom pravnih i fizičkih osoba za koje dozvolu izdaju nadležna upravna tijela, te prekogranični promet otpada, provodi inspekcijski nadzor u slučaju izvanrednog događaja, nadzire provedbu sanacije onečišćenja okoliša, sudjeluje u provedbi koordiniranih inspekcijskih nadzora, kontrolira provedbu mjera sprječavanja i smanjivanja onečišćivanja zraka iz nepokretnih i difuznih izvora onečišćivanja te prati kvalitetu zraka na svom području, prati izvršavanje mjera koje se poduzimaju u inspekcijskom nadzoru, priprema podatke i dokaze za optužne prijedloge, prekršajne naloge i kaznene prijave, izdaje propisane potvrde i suglasnosti iz djelokruga rada inspekcije zaštite okoliša, izrađuje mjesečna i druga izvješća te sudjeluje u izradi godišnjeg izvješća inspekcije zaštite okoliša, sudjeluje u pripremi planova i programa rada za unaprjeđenje zaštite okoliša, sudjeluje u pripremi odgovora na upite državnih tijela i građana, po potrebi sudjeluje u upravnim nadzorima koje provodi Ministarstvo, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8.1.3. Služba inspekcijskog nadzora zaštite okoliša – Područna jedinica Split

Članak 76.

Služba inspekcijskog nadzora zaštite okoliša – Područna jedinica Split sa sjedištem u Splitu obavlja nadzor nad primjenom propisa iz područja zaštite okoliša, zaštite zraka, gospodarenja otpadom, te zaštite od svjetlosnog onečišćenja, na području Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije, nadzire način i uvjete rada, tehničku opremljenost pravnih i fizičkih osoba registriranih ili ovlaštenih za obavljanje poslova zaštite okoliša i gospodarenja otpadom pravnih i fizičkih osoba za koje dozvolu izdaju nadležna upravna tijela, te prekogranični promet otpada, provodi inspekcijski nadzor u slučaju izvanrednog događaja, nadzire provedbu sanacije onečišćenja okoliša, sudjeluje u provedbi koordiniranih inspekcijskih nadzora, kontrolira provedbu mjera sprječavanja i smanjivanja onečišćivanja zraka iz nepokretnih i difuznih izvora onečišćivanja te prati kvalitetu zraka na svom području, prati izvršavanje mjera koje se poduzimaju u inspekcijskom nadzoru, priprema podatke i dokaze za optužne prijedloge, prekršajne naloge i kaznene prijave, izdaje propisane potvrde i suglasnosti iz djelokruga rada inspekcije zaštite okoliša, izrađuje mjesečna i druga izvješća te sudjeluje u izradi godišnjeg izvješća inspekcije zaštite okoliša, sudjeluje u pripremi planova i programa rada za unaprjeđenje zaštite okoliša, sudjeluje u pripremi odgovora na upite državnih tijela i građana, po potrebi sudjeluje u upravnim nadzorima koje provodi Ministarstvo, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8.1.4. Služba inspekcijskog nadzora zaštite okoliša – Područna jedinica Rijeka

Članak 77.

Služba inspekcijskog nadzora zaštite okoliša – Područna jedinica Rijeka sa sjedištem u Rijeci obavlja nadzor nad primjenom propisa iz područja zaštite okoliša, zaštite zraka, gospodarenja otpadom, te zaštite od svjetlosnog onečišćenja, na području Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije, nadzire način i uvjete rada, tehničku opremljenost pravnih i fizičkih osoba registriranih ili ovlaštenih za obavljanje poslova zaštite okoliša i gospodarenja otpadom pravnih i fizičkih osoba za koje dozvolu izdaju nadležna upravna tijela, te prekogranični promet otpada, provodi inspekcijski nadzor u slučaju izvanrednog događaja, nadzire provedbu sanacije onečišćenja okoliša, sudjeluje u provedbi koordiniranih inspekcijskih nadzora, kontrolira provedbu mjera sprječavanja i smanjivanja onečišćivanja zraka iz nepokretnih i difuznih izvora onečišćivanja te prati kvalitetu zraka na svom području, prati izvršavanje mjera koje se poduzimaju u inspekcijskom nadzoru, priprema podatke i dokaze za optužne prijedloge, prekršajne naloge i kaznene prijave, izdaje propisane potvrde i suglasnosti iz djelokruga rada inspekcije zaštite okoliša, izrađuje mjesečna i druga izvješća te sudjeluje u izradi godišnjeg izvješća inspekcije zaštite okoliša, sudjeluje u pripremi planova i programa rada za unaprjeđenje zaštite okoliša, sudjeluje u pripremi odgovora na upite državnih tijela i građana, po potrebi sudjeluje u upravnim nadzorima koje provodi Ministarstvo, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8.1.5. Služba inspekcijskog nadzora u području industrijskog onečišćenja i zaštite zraka

Članak 78.

Služba inspekcijskog nadzora u području industrijskog onečišćenja i zaštite zraka priprema i obavlja nadzor postrojenja ili područja postrojenja radi utvrđivanja usklađenosti rada i ispunjavanja uvjeta zaštite okoliša određenih posebnim aktom kojim se takvi uvjeti propisuju, te postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari, nadzire provedbu mjera zaštite okoliša i praćenja stanja okoliša utvrđenih rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš, obavlja nadzore provedbe mjera otklanjanja štete u okolišu i sanacije onečišćenog okoliša, provodi nadzor primjene propisa iz područja zaštite zraka, u cilju sprječavanja i smanjivanja onečišćivanja zraka iz nepokretnih i difuznih izvora, kontrolira provedbu mjera za smanjivanje emisija onečišćujućih tvari u zrak, izvršenje propisanih obveza županija, Grada Zagreba, gradova i općina u smislu donošenja i provedbe akcijskih planova, priprema i provodi nadzor u vezi s postupanjem s kontroliranim tvarima i fluoriranim stakleničkim plinovima; obavlja nadzor osoba ovlaštenih za obavljanje poslova praćenja kvalitete zraka i praćenja emisija, te osoba ovlaštenih za obavljanje poslova u vezi s kontroliranim tvarima i fluoriranim stakleničkim plinovima, koordinira i daje podršku u provedbi nadzora inspekcijskim službama Zagreb, Split, Rijeka i Osijek u području industrijskog onečišćenja i zaštite zraka, izrađuje prijedloge programa rada za provedbu koordiniranih inspekcijskih nadzora inspektora zaštite okoliša i inspektora nadležnih prema posebnim propisima za nadzor pojedinih sastavnica okoliša i zaštite od utjecaja opterećenja na okoliš, provodi koordinirane nadzore, nadzire provedbu mjera i aktivnosti iz Izvješća o sigurnosti, nadzire provedbu potvrđenih međunarodnih ugovora koji se odnose na područje zaštite zraka, vodi upravne postupke, priprema podatke i dokaze za optužne prijedloge, prekršajne naloge i kaznene prijave, izdaje propisane potvrde i suglasnosti iz djelokruga rada inspekcije zaštite okoliša, izrađuje planove rada te izvješća o radu i postupanjima inspekcije i dostavlja ih Službi za analizu, izvješćivanje i strateško planiranje, priprema i izrađuje prijedloge za godišnja i druga izvješća, planove i programe rada, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja zaštite okoliša, priprema odgovore na upite državnih tijela i građana, sudjeluje u stručnom osposobljavanju i usavršavanju inspektora, razvija metodologiju planiranja inspekcijskih nadzora, sudjeluje u izradi strateških dokumenata Ministarstva, izrađuje prijedloge standardnih operativnih postupaka za rad inspektora zaštite okoliša u svrhu standardizacije provedbe nadzora i izvješćivanja te povećanja učinkovitosti u postupanju, daje prijedloge mjera za unaprjeđenje rada inspektora, izrađuje program osposobljavanja inspektora, nadzire provedbu potvrđenih međunarodnih ugovora iz područja zaštite okoliša, po potrebi sudjeluje u upravnim nadzorima koje provodi Ministarstvo, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8.1.6. Služba inspekcijskog nadzora u području gospodarenja otpadom

Članak 79.

Služba inspekcijskog nadzora u području gospodarenja otpadom priprema i provodi nadzore primjene propisa iz područja održivog gospodarenja otpadom radi postizanja ciljeva gospodarenja otpadom, nadzire lokacije i građevine za gospodarenje otpadom, nadzire način i uvjete rada, tehničku opremljenost pravnih i fizičkih osoba registriranih ili ovlaštenih za obavljanje poslova gospodarenja otpadom, uvjete gospodarenja posebnom kategorijom otpada; priprema i provodi nadzor svih dionika u sustavu gospodarenja otpadom, nadzire usklađenost načina pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, provodi koordinirane nadzore, vodi upravne postupke, priprema podatke i dokaze za optužne prijedloge, prekršajne naloge i kaznene prijave, izdaje propisane potvrde i suglasnosti iz djelokruga rada inspekcije zaštite okoliša, koordinira i daje podršku u provedbi nadzora inspekcijskim službama Zagreb, Split, Rijeka i Osijek u području gospodarenja otpadom, izrađuje planove rada te izvješća o radu i postupanjima inspekcije i dostavlja ih Službi za analizu, izvješćivanje i strateško planiranje, priprema i izrađuje prijedloge za godišnja i druga izvješća, planove i programe rada, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja zaštite okoliša, priprema odgovore na upite državnih tijela i građana, sudjeluje u stručnom osposobljavanju i usavršavanju inspektora, razvija metodologiju planiranja inspekcijskih nadzora, sudjeluje u izradi strateških dokumenata Ministarstva izrađuje prijedloge standardnih operativnih postupaka za rad inspektora zaštite okoliša u svrhu standardizacije provedbe nadzora i izvješćivanja te povećanja učinkovitosti u postupanju, daje prijedloge mjera za unaprjeđenje rada inspektora, nadzire provedbu potvrđenih međunarodnih ugovora iz područja zaštite okoliša, po potrebi sudjeluje u upravnim nadzorima koje provodi Ministarstvo, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8.2. Sektor inspekcijskog nadzora zaštite prirode

Članak 80.

Sektor inspekcijskog nadzora zaštite prirode obavlja inspekcijski nadzor nad primjenom propisa iz područja zaštite prirode, prekograničnog prometa i trgovine divljim vrstama, propisa o genetski modificiranim organizmima u dijelu kojim se uređuje uvođenje stranih vrsta i genetski modificiranih organizama u prirodu, propisima o pristupu i korištenju genetske raznolikosti te postupanju sa stranim, uključujući i stranim invazivnim vrstama te poduzima mjere određene tim propisima; obavlja inspekcijski nadzor ispunjavanja uvjeta, dopuštenja, rješenja i ostalih akata u području zaštite prirode, nadzire korištenje i uporabu zaštićenih dijelova prirode, stanje prirode i provođenje mjera zaštite prirode, obavlja nadzor u postupanju zaštićenim biljnim, gljivljim i životinjskim vrstama, obavlja nadzor nad držanjem i uzgojem zaštićenih i drugih divljih vrsta za koje je potrebno ishoditi dopuštenje; obavlja nadzor provođenja mjera donesenih inspekcijskim rješenjem i mjera utvrđenih rješenjima na temelju drugih zakona iz nadležnosti inspekcije zaštite prirode, osigurava izvršavanje mjera naloženih nadzorom i predlaže mjere u cilju zaštite prirode; u suradnji s inspekcijskim službama drugih država obavlja nadzor prekograničnog prometa i trgovine zaštićenim vrstama postupajući na temelju međunarodnih propisa, organizira i sudjeluje u zajedničkom nadzoru sa službama drugih državnih tijela, priprema i provodi koordinirane inspekcijske nadzore u području zaštite prirode s inspektorima tijela državne uprave nadležnih prema posebnim propisima, sudjeluje u radu međunarodnih organizacija; po potrebi sudjeluje u upravnim nadzorima nad radom sudionika u sustavu zaštite prirode koje provodi Ministarstvo, nadzire rad službi koje se bave zaštitom, očuvanjem i promicanjem zaštićenih područja prirode, sudjeluje u unaprjeđenju rada inspektora i stručnom osposobljavanju službe neposrednog nadzora; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja zaštite prirode, sudjeluje u izradi uputa vezanim za inspekcijsko postupanje, izrađuje i podnosi izvješća iz djelokruga svoga rada; sudjeluje u pripremi godišnjeg plana rada koji sadrži opći prikaz zadaća i poslova Ministarstva, te sukladno djelokrugu rada obavlja poslove vezane uz definiranje strateških ciljeva, pokazatelja uspješnosti, utvrđivanja rizika, nadziranja provedbe i izvješćivanja o realizaciji postavljenih ciljeva iz strateških planova, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru inspekcijskog nadzora zaštite prirode, ustrojavaju se sljedeće službe:

8.2.1. Služba inspekcijskog nadzora zaštite prirode-Kontinentalna Hrvatska

8.2.2. Služba inspekcijskog nadzora zaštite prirode-Jadranska Hrvatska.

8.2.1. Služba inspekcijskog nadzora zaštite prirode – Kontinentalna Hrvatska

Članak 81.

Služba inspekcijskog nadzora zaštite prirode – Kontinentalna Hrvatska, sa sjedištem u Zagrebu, obavlja nadzor nad primjenom propisa iz područja nadležnosti inspekcije zaštite prirode na području Grada Zagreba, Zagrebačke, Međimurske, Varaždinske, Krapinsko-zagorske, Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije; obavlja nadzor nad primjenom propisa iz područja nadležnosti inspekcije zaštite prirode; obavlja inspekcijski nadzor ispunjavanja uvjeta, dopuštenja, rješenja i ostalih akata u području zaštite prirode, nadzire korištenje i uporabu zaštićenih dijelova prirode, stanje prirode i provođenje mjera zaštite prirode, obavlja nadzor u postupanju zaštićenim biljnim, gljivljim i životinjskim vrstama, obavlja nadzor nad držanjem i uzgojem zaštićenih i drugih divljih vrsta za koje je potrebno ishoditi dopuštenje; obavlja nadzor provođenja mjera donesenih inspekcijskim rješenjem i mjera utvrđenih rješenjima na temelju drugih zakona iz nadležnosti inspekcije zaštite prirode, osigurava izvršavanje mjera i predlaže mjere u cilju zaštite prirode; sudjeluje zajedno u suradnji s inspekcijskim službama drugih zemalja u nadzoru prekograničnog prometa i trgovine zaštićenim vrstama postupajući na temelju međunarodnih propisa, organizira i sudjeluje u zajedničkom nadzoru s inspekcijama drugih državnih tijela, priprema i provodi koordinirane inspekcijske nadzore u području zaštite prirode s inspektorima tijela državne uprave nadležnih prema posebnim propisima, sudjeluje u radu međunarodnih organizacija; sudjeluje u upravnim nadzorima nad radom sudionika u sustavu zaštite prirode koje provodi Ministarstvo, nadzire rad službi koje se bave zaštitom, očuvanjem i promicanjem zaštićenih područja prirode, sudjeluje u unaprjeđenju rada inspektora i stručnom osposobljavanju službe neposrednog nadzora; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz svoga djelokruga te sudjeluje u izradi uputa iz područja inspekcijskog nadzora, izrađuje i podnosi izvješća iz djelokruga inspekcije zaštite prirode, sudjeluje u pripremi godišnjeg plana rada koji sadrži opći prikaz zadaća i poslova Ministarstva, te sukladno djelokrugu rada obavlja poslove vezane uz definiranje strateških ciljeva, pokazatelja uspješnosti, utvrđivanja rizika, nadziranja provedbe i izvješćivanja o realizaciji postavljenih ciljeva iz strateških planova, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8.2.2. Služba inspekcijskog nadzora zaštite prirode – Jadranska Hrvatska

Članak 82.

Služba inspekcijskog nadzora zaštite prirode – Jadranska Hrvatska, sa sjedištem u Zadru, obavlja nadzor nad primjenom propisa iz područja nadležnosti inspekcije zaštite prirode na području Istarske, Primorsko-goranske, Ličko-senjske, Šibensko-kninske, Zadarske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije; obavlja nadzor nad primjenom propisa iz područja nadležnosti inspekcije zaštite prirode; obavlja inspekcijski nadzor ispunjavanja uvjeta, dopuštenja, rješenja i ostalih akata u području zaštite prirode, nadzire korištenje i uporabu zaštićenih dijelova prirode, stanje prirode i provođenje mjera zaštite prirode, obavlja nadzor u postupanju zaštićenim biljnim, gljivljim i životinjskim vrstama, obavlja nadzor nad držanjem i uzgojem zaštićenih i drugih divljih vrsta za koje je potrebno ishoditi dopuštenje; obavlja nadzor provođenja mjera donesenih inspekcijskim rješenjem i mjerama utvrđenim rješenjima na temelju drugih zakona iz nadležnosti inspekcije zaštite prirode, osigurava izvršavanje mjera naloženih nadzorom i predlaže mjere u cilju zaštite prirode; sudjeluje zajedno u suradnji s inspekcijskim službama drugih zemalja u nadzoru prekograničnog prometa i trgovine zaštićenim vrstama postupajući na temelju međunarodnih propisa, organizira i sudjeluje u zajedničkom nadzoru s inspekcijama drugih državnih tijela, priprema i provodi koordinirane inspekcijske nadzore u području zaštite prirode s inspektorima tijela državne uprave nadležnih prema posebnim propisima, sudjeluje u radu međunarodnih organizacija; po potrebi sudjeluje u upravnim nadzorima nad radom sudionika u sustavu zaštite prirode koje provodi Ministarstvo, nadzire rad službi koje se bave zaštitom, očuvanjem i promicanjem zaštićenih područja prirode, sudjeluje u unaprjeđenju rada inspektora i stručnom osposobljavanju službe neposrednog nadzora; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz svoga djelokruga te sudjeluje u izradi uputa iz područja inspekcijskog nadzora, izrađuje i podnosi izvješća iz djelokruga inspekcije zaštite prirode; sudjeluje u pripremi godišnjeg plana rada koji sadrži opći prikaz zadaća i poslova Ministarstva, te sukladno djelokrugu rada obavlja poslove vezane uz definiranje strateških ciljeva, pokazatelja uspješnosti, utvrđivanja rizika, nadziranja provedbe i izvješćivanja o realizaciji postavljenih ciljeva iz strateških planova, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8.3. Sektor državne vodopravne inspekcije, inspekcije elektroenergetike, toplinarstva, ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe

Članak 83.

Sektor državne vodopravne inspekcije, inspekcije elektroenergetike, toplinarstva, ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe obavlja inspekcijske i druge poslove koji se odnose na: provođenje inspekcijskog nadzora i daljnjih postupaka vezano za provedbu mjera i izvršenja obveza određenih zakonima, drugim propisima i planskim dokumentima iz područja upravljanja vodama kojima su uređena područja: zaštite voda, korištenja voda i zaštite od štetnog djelovanja voda, nadzor instalacija (postrojenja) kojima je izdano obvezujuće vodopravno mišljenje (IPPC lokacije), nadzor prilikom izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnog dobra, nadzor po prijavama pravnih i fizičkih osoba, provedbu koordiniranih inspekcijskih nadzora s inspekcijama drugih tijela državne uprave, nadzor vodnih građevina, nadzor obavljanja djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda, nadzor trgovačkih društava koja obavljaju posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama; obavlja inspekcijske i druge poslove koji se odnose na: način i uvjete za obavljanje elektroenergetskih djelatnosti, obveze energetskih subjekata i kupaca energije tijekom obavljanja elektroenergetske djelatnosti i korištenja energije u pogledu ispunjavanja zahtjeva za sigurnost i kvalitetu opskrbe električnom energijom, obveze energetskih subjekata i kupaca energije pri stavljanju u uporabu odnosno pogona i održavanja elektroenergetskih objekata, postrojenja, vodova, priključaka na mrežu, instalacija i opreme u pogledu sigurnosti i kvalitete opskrbe električnom energijom, tehničke zahtjeve za proizvode i ocjenu sukladnosti te zahtjeve za opću sigurnost proizvoda u području elektroenergetike koji su stavljeni u uporabu, ispunjavanje propisanih uvjeta radnika zaposlenih na određenim poslovima u elektroenergetici; provedbu koordiniranih inspekcijskih nadzora iz područja elektroenergetike s inspekcijama drugih tijela državne uprave, nadzor po prijavama pravnih i fizičkih osoba iz područja elektroenergetike; istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, zaštitu na radu, tehničke normative, sigurnost ljudi i imovine, gradnju i uporabu objekata i postrojenja, sanaciju devastiranog prostora, ispunjavanje propisanih uvjeta radnika zaposlenih na određenim poslovima, pri istraživanju i eksploataciji ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, provedbu koordiniranih inspekcijskih nadzora iz područja ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe s inspekcijama drugih tijela državne uprave, nadzor po prijavama pravnih i fizičkih osoba iz plinskog i naftnog područja te područja geotermalnih voda, uporabu opreme korištene u toplinarstvu, ispunjavanje propisanih uvjeta pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnosti u području toplinarstva, tehničke zahtjeve i ocjenu sukladnosti opreme u uporabi u toplinarstvu; provedbu koordiniranih inspekcijskih nadzora iz područja elektroenergetike s inspekcijama drugih tijela državne uprave, nadzor po prijavama pravnih i fizičkih osoba iz područja toplinarstva; prati primjenu propisa iz svoga djelokruga, izrađuje i predlaže upute za rad inspektora radi ujednačavanja prakse rada inspektora, predlaže mjere za unaprjeđenje stanja, priprema mišljenja o primjeni propisa iz svoga djelokruga, izrađuje prijedlog plana i programa rada, izrađuje izvješća o obavljenom nadzoru i poduzetim mjerama, sudjeluje u izradi programa strategija i nacionalnih politika, te provodi mjere u okviru istih; ministarstava i drugih tijela; priprema mišljenja na prijedloge zakona i drugih propisa iz svoga djelokruga; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje stručnih mišljenja o načinu njihove provedbe; izrađuje prijedloge izvješća o stanju u pojedinim područjima na zahtjev Vlade Republike Hrvatske, te drugih tijela i međunarodnih organizacija, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru državne vodopravne inspekcije, inspekcije elektroenergetike, toplinarstva, ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, ustrojavaju se sljedeće službe:

8.3.1. Služba državne vodopravne inspekcije

8.3.2. Služba inspekcijskog nadzora u području elektroenergetike, toplinarstva, ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe.

8.3.1. Služba državne vodopravne inspekcije

Članak 84.

Služba državne vodopravne inspekcije obavlja poslove koji se odnose na provođenje inspekcijskog nadzora i daljnjih postupaka vezano za provedbu mjera i izvršenja obveza određenih zakonima, drugim propisima i planskim dokumentima iz područja upravljanja vodama kojima su uređena područja: zaštite voda, korištenja voda i zaštite od štetnog djelovanja voda, nadzor instalacija (postrojenja) kojima je izdano obvezujuće vodopravno mišljenje (IPPC lokacije), nadzor prilikom izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnog dobra, nadzor po prijavama pravnih i fizičkih osoba, provedba koordiniranih inspekcijskih nadzora s inspekcijama drugih tijela državne uprave, nadzor vodnih građevina, nadzor obavljanja djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda, nadzor trgovačkih društava koja obavljaju posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama; suradnja s drugim tijelima državne uprave i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencijama i institucijama a osobito s drugim inspekcijama; sudjelovanje u izradi stručnih mišljenja, predlaganje i sudjelovanje u pripremama, izrađuje mišljenja na nacrte prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa; priprema i izrađuje godišnji i periodički plan rada i izvještaja o radu, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi državne vodopravne inspekcije, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

8.3.1.1. Odjel za Savu

8.3.1.2. Odjel za Dunav, Dravu i Muru

8.3.1.3. Odjel za slivove južnog Jadrana

8.3.1.4. Odjel za slivove sjevernog Jadrana.

8.3.1.1. Odjel za Savu

Članak 85.

Odjel za Savu obavlja poslove na području Grada Zagreba, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Karlovačke, Sisačko-moslavačke, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske, Bjelovarsko-bilogorske (dio koji se nalazi u podslivu Save), Koprivničko-križevačke (dio koji se nalazi u podslivu Save) i Vukovarsko-srijemske županije (dio koji se nalazi u podslivu Save), a koji se odnose na nadzor provedbe mjera i izvršenja obveza određenih zakonima, drugim propisima i planskim dokumentima iz područja upravljanja vodama kojima su uređena područja zaštite voda, korištenja voda i zaštite od štetnog djelovanja voda; nadzor usklađenosti mjera i postupaka s vodopravnim aktima; nadzor postupanja po ugovorima o koncesiji za korištenje voda i ugovorima o pravu najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru, daljnji inspekcijski postupak prilikom iznenadnih i izvanrednih onečišćenja voda; nadzor i daljnji inspekcijski postupak po prijavama; nadzor javnih isporučitelja vodnih usluga i trgovačkih društava koja obavljaju posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama; provedbu koordiniranih inspekcijskih nadzora i akcija s drugim inspekcijama; pripremu i izradu godišnjeg i periodičkih planova rada i izvještaja o radu Odjela, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8.3.1.2. Odjel za Dunav, Dravu i Muru

Članak 86.

Odjel za Dunav, Dravu i Muru obavlja poslove na području Varaždinske, Međimurske, Virovitičko-podravske, Osječko-baranjske, Bjelovarsko-bilogorske (dio koji se nalazi u podslivu Drave), Koprivničko-križevačke (dio koji se nalazi u podslivu Drave) i Vukovar­-
sko-srijemske županije (dio koji se nalazi u podslivu Dunava), a koji se odnose na nadzor provedbe mjera i izvršenja obveza određenih zakonima, drugim propisima i planskim dokumentima iz područja upravljanja vodama kojima su uređena područja zaštite voda, korištenja voda i zaštite od štetnog djelovanja voda; nadzor usklađenosti mjera i postupaka s vodopravnim aktima; nadzor postupanja po ugovorima o koncesiji za korištenje voda i ugovorima o pravu najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru, daljnji inspekcijski postupak prilikom iznenadnih i izvanrednih onečišćenja voda; nadzor i daljnji inspekcijski postupak po prijavama; nadzor javnih isporučitelja vodnih usluga i trgovačkih društava koja obavljaju posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama; provedbu koordiniranih inspekcijskih nadzora i akcija s drugim inspekcijama; pripremu i izradu godišnjeg i periodičkih planova rada i izvještaja o radu Odjela, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8.3.1.3. Odjel za slivove južnog Jadrana

Članak 87.

Odjel za slivove južnog Jadrana obavlja poslove na području Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrova-
čko-neretvanske županije, a koji se odnose na nadzor provedbe mjera i izvršenja obveza određenih zakonima, drugim propisima i planskim dokumentima iz područja upravljanja vodama kojima su uređena područja zaštite voda, korištenja voda i zaštite od štetnog djelovanja voda; nadzor usklađenosti mjera i postupaka s vodopravnim aktima; nadzor postupanja po ugovorima o koncesiji za korištenje voda i ugovorima o pravu najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru, daljnji inspekcijski postupak prilikom iznenadnih i izvanrednih onečišćenja voda; nadzor i daljnji inspekcijski postupak po prijavama; nadzor javnih isporučitelja vodnih usluga i trgovačkih društava koja obavljaju posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama; provedbu koordiniranih inspekcijskih nadzora i akcija s drugim inspekcijama; pripremu i izradu godišnjeg i periodičkih planova rada i izvještaja o radu Odjela, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8.3.1.4. Odjel za slivove sjevernog Jadrana

Članak 88.

Odjel za slivove sjevernog Jadrana obavlja poslove na području Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije, a koji se odnose na nadzor provedbe mjera i izvršenja obveza određenih zakonima, drugim propisima i planskim dokumentima iz područja upravljanja vodama kojima su uređena područja zaštite voda, korištenja voda i zaštite od štetnog djelovanja voda; nadzor usklađenosti mjera i postupaka s vodopravnim aktima; nadzor postupanja po ugovorima o koncesiji za korištenje voda i ugovorima o pravu najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru, daljnji inspekcijski postupak prilikom iznenadnih i izvanrednih onečišćenja voda; nadzor i daljnji inspekcijski postupak po prijavama; nadzor javnih isporučitelja vodnih usluga i trgovačkih društava koja obavljaju posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama; provedbu koordiniranih inspekcijskih nadzora i akcija s drugim inspekcijama; pripremu i izradu godišnjeg i periodičkih planova rada i izvještaja o radu Odjela, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8.3.2. Služba inspekcijskog nadzora u području elektroenergetike, toplinarstva, ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe

Članak 89.

Služba inspekcijskog nadzora u području elektroenergetike, toplinarstva, ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe obavlja inspekcijske i druge poslove koji se odnose na primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuje način i uvjeti za obavljanje elektroenergetskih djelatnosti, obveze energetskih subjekata i kupaca energije tijekom obavljanja elektroenergetske djelatnosti i korištenja energije u pogledu ispunjavanja zahtjeva za sigurnost i kvalitetu opskrbe električnom energijom, obveze energetskih subjekata i kupaca energije pri stavljanju u uporabu odnosno pogona i održavanja elektroenergetskih objekata, postrojenja, vodova, priključaka na mrežu, instalacija i opreme u pogledu sigurnosti i kvalitete opskrbe električnom energijom, tehničke zahtjeve za proizvode i ocjenu sukladnosti te zahtjeve za opću sigurnost proizvoda u području elektroenergetike koji su stavljeni u uporabu, ispunjavanje propisanih uvjeta radnika zaposlenih na određenim poslovima u elektroenergetici; provedbu koordiniranih inspekcijskih nadzora iz područja elektroenergetike s inspekcijama drugih tijela državne uprave, nadzor po prijavama pravnih i fizičkih osoba iz područja elektroenergetike; obavlja inspekcijske i druge poslove koji se odnose na primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuje istraživanje i eksploatacija ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, zaštita na radu, tehnički normativi, sigurnost ljudi i imovine, gradnja i uporaba objekata i postrojenja, sanacija devastiranog prostora, ispunjavanje propisanih uvjeta radnika zaposlenih na određenim poslovima, pri istraživanju ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe; provedbu koordiniranih inspekcijskih nadzora iz područja ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe s inspekcijama drugih tijela državne uprave, nadzor po prijavama pravnih i fizičkih osoba iz plinskog i naftnog područja te područja geotermalnih voda; obavlja inspekcijske i druge poslove koji se odnose na uporabu opreme korištene u toplinarstvu, ispunjavanje propisanih uvjeta radnika zaposlenih na određenim poslovima u području toplinarstva, ispunjavanje propisanih uvjeta pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnosti u području toplinarstva, tehničke zahtjeve i ocjenu sukladnosti opreme koja je stavljena u uporabu u toplinarstvu; provedbu koordiniranih inspekcijskih nadzora iz područja elektroenergetike s inspekcijama drugih tijela državne uprave, nadzor po prijavama pravnih i fizičkih osoba iz područja toplinarstva; prati primjenu propisa iz svoga djelokruga, izrađuje i predlaže upute za rad inspektora za provođenje nadzora i obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja o primjeni propisa iz svoga djelokruga, izrađuje prijedlog plana i programa rada, izrađuje izvješća o obavljenom nadzoru i poduzetim mjerama, sudjeluje u izradi programa strategija i nacionalnih politika, te provodi mjere u okviru istih, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga. Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe određuju se samostalni izvršitelji u područnim jedinicama u Zagrebu, Osijeku, Splitu i Rijeci, koji inspekcijski nadzor provode u prvom stupnju, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8.4. Sektor zajedničkih poslova inspekcije

Članak 90.

Sektor zajedničkih poslova inspekcije obavlja poslove unaprjeđenja rada inspekcija koje provode nadzor u Upravi za inspekcijske poslove u odnosu na pravodobnost i zakonitost izvršavanja i vođenja inspekcijskog upravnog postupka, obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu planova nadzora, poslove izrade analize rezultata nadzora, podnesenih kaznenih prijava i izdanih prekršajnih naloga; pokreće postupak prisilne naplate novčanih kazni, surađuje s pravosudnim i državnim tijelima vezano uz provedbu prekršajnog postupka; prati i proučava sudsku praksu; pruža pravnu pomoć ustrojstvenim jedinicama, razvija modele povećanja učinkovitosti u postupanju inspekcije, provodi obuku inspektora, daje stručnu podršku i smjernice za rad i primjenu propisa, sudjeluje u organizaciji radionica, seminara i drugih stručnih skupova za inspektore Uprave; provodi unutarnji nadzor i nadzire primjenu postupovnih odredaba koje u svom radu primjenjuju inspektori, prikuplja podatke u vezi s povredom Etičkog kodeksa od strane službenika iz Uprave, organizira informatizaciju inspekcijskog nadzora, osigurava korištenje baza, evidencija i drugih podataka o obavljanju inspekcijskog nadzora, obavlja poslove analize i praćenja stanja rada, priprema prijedloge odgovora na upite državnih tijela, zaprima upite i dojave građana i priprema prijedloge odgovora, organizira pripremu i osigurava informacije o inspekcijskom nadzoru, obavlja inspekcijski nadzor u manjem opsegu za potrebe unaprjeđenja rada i unutarnje kontrole, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru zajedničkih poslova inspekcije, ustrojavaju se sljedeće službe:

8.4.1. Služba pravnih poslova i unutarnjeg nadzora

8.4.2. Služba za analizu, izvješćivanje i strateško planiranje.

8.4.1. Služba pravnih poslova i unutarnjeg nadzora

Članak 91.

Služba pravnih poslova i unutarnjeg nadzora obavlja poslove u vezi s izradom i primjenom propisa o inspekcijskom nadzoru u području nadležnosti Uprave, priprema mišljenja i druge akte po zahtjevu Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i sudskih tijela, priprema i obavlja pravne poslove u vezi s izvršenjem inspekcijskih rješenja, pokreće postupak prisilne naplate, razmatra podnesene žalbe, donosi rješenja o odbačaju žalbi koje su nedopuštene i nepravodobne, izrađuje nacrte drugostupanjskih rješenja povodom žalbi na prvostupanjska rješenja inspektora, priprema odgovore na upite građana i drugih subjekata, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja i smjernice u vezi s provedbom propisa iz područja nadležnosti rada Uprave, razmatra prijedloge inspektora za podnošenje optužnog prijedloga prekršajnom sudu, izrađuje i izdaje prekršajne naloge, odnosno izrađuje i podnosi optužne prijedloge i koordinira dostavljanje kaznene prijave u slučajevima povrede propisa utvrđenih u nadzoru koji provode inspekcije Uprave, surađuje i koordinira rad s Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske u vezi s pokrenutim sudskim postupcima, poslovima u vezi s utvrđenim elementima prekršajnog ili kaznenog djela u provedenom inspekcijskom postupku, surađuje s Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske i središnjim tijelom državne uprave nadležnim za poslove pravosuđa u vezi s pokrenutim kaznenim postupcima, priprema mišljenja i smjernice u vezi s provedbom zakona i drugih propisa iz djelokruga Uprave, poslove u vezi ostvarivanja prava na pristup informacijama; donosi rješenja o spajanju ili razdvajanju postupaka, razmatra podnesene žalbe, donosi rješenja o odbačaju žalbi koje su nedopuštene i nepravodobne, kao i u drugim slučajevima sukladno propisima kojima se uređuje prekršajni postupak, dostavlja žalbe sa spisima Visokom prekršajnom sudu Republike Hrvatske, prati pravomoćnost i izvršnost rješenja; obavlja i druge poslove iz djelokruga Uprave; provodi nadzor nad radom inspektora koji se odnosi na pravilno i pravodobno vođenje inspekcijskog, upravnog i prekršajnog postupka te pravilnu primjenu materijalnih propisa, a s ciljem utvrđivanja i kvalitete obavljenih inspekcijskih poslova, ujednačavanja prakse rada inspektora i sprječavanja nezakonitog postupanja; nadzire primjenu zakona i drugih propisa koji se odnose na utvrđivanje odgovornosti za ponašanje službenika koje je u suprotnosti s načelima ponašanja državnih službenika; postojanje sukoba interesa; kaznena djela nastala u obavljanju državne službe, posebice primanje mita, protuzakonitu naplatu, protuzakonito posredovanje, samovlast te odgovornost državnih službenika za povrede službene dužnosti koje imaju obilježja i kaznene odgovornosti; rješava predstavke građana, pravnih osoba i tijela državne uprave koje se odnose na nezakonito postupanje inspektora; poduzima temeljem propisa predviđene mjere da se ustanovljeno stanje odnosno nepravilnosti u radu inspektora usklade s propisima, daje preporuke i predlaže mjere za rješavanje utvrđenih nepravilnosti, prati provedbu tih preporuka i mjera, predlaže poduzimanje mjera zbog povreda službene dužnosti u obavljanju inspekcijskih poslova, izrađuje prijedloge akata za pokretanje postupka zbog povrede službene dužnosti inspektora; izrađuje godišnja izvješća o radu; prati i analizira provođenje nadzora i kontrole od strane odgovornih osoba u ustrojstvenim jedinicama Uprave; obavlja poslove zastupanja pred službeničkim sudovima u postupcima po zahtjevu za utvrđivanje povrede službene dužnosti inspektora Uprave, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8.4.2. Služba za analizu, izvješćivanje i strateško planiranje

Članak 92.

Služba za analizu, izvješćivanje i strateško planiranje izrađuje i koordinira izradu strateških dokumenata te na temelju prikupljenih pokazatelja definira strateške ciljeve iz područja nadležnosti Uprave i Ministarstva; obavlja stručne i organizacijske poslove u cilju omogućavanja nesmetanog i uspješnog obavljanja njihovih zadataka i aktivnosti; surađuje s drugim tijelima državne uprave vezano uz izradu strateških dokumenata iz područja nadležnosti Uprave; izrađuje akcijske planove i smjernice za provedbu strateških dokumenata; nadzire, analizira i procjenjuje izvršenje aktivnosti ostvarivanja strateških ciljeva; uspostavlja projektne timove za izvršenje zadaća; uvodi sustav strateškog planiranja u sve relevantne aspekte upravljanja i poslovanja Uprave; uspostavlja sustav mjerenja rezultata uspješnosti u relevantnim aspektima poslovanja nakon provedenih nadzornih aktivnosti; predlaže dopune ili izmjene utvrđenih strateških pravaca i dokumenata; priprema i izrađuje prijedloge mjera za unaprjeđenje rada inspektora, izrađuje program osposobljavanja inspektora tijekom probnog i redovnog rada, prati probni rad inspektora i u suradnji s nadređenim službenicima predlaže ocjenu probnog rada, organizira i priprema stručne radionice, seminare i druge stručne skupove; izrađuje stručne podloge (izvješća, analize, elaborate, studije i drugo); priprema analize i izvješća za čelnika Uprave; obavlja organizacijske i protokolarne poslove za potrebe Uprave; obavlja poslove koordinacije s drugim nadležnim tijelima; obavlja poslove zaprimanja obavijesti o događajima vezanima uz djelokrug rada Uprave, zaprima, prosuđuje i analizira značaj upita, predstavki i pritužbi građana te iste daje na nadležno postupanje inspekciji iz djelokruga rada na koje se iste odnose, izvješćuje čelnika Uprave o stanju, događaju i poduzetim mjerama, usmjerava i koordinira operativne mjere po zahtjevu ustrojstvenih jedinica, obavlja i druge poslove iz djelokruga; u manjem opsegu priprema i provodi inspekcijske nadzore iz svoga djelokruga iz kojeg su inspektori nositelji rasporednih rješenja, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9. UPRAVA ZA PROGRAME I PROJEKTE EU, EUROPSKE I MEĐUNARODNE POSLOVE

Članak 93.

Uprava za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove obavlja aktivnosti iz djelokruga upravljanja programima Europske unije, a posebno Operativnog programa »Zaštite okoliša« 2007. – 2013. (OPZO) i za Operativni program »Konkurentnost i kohezija« 2014. – 2020. (OPKK); obavlja poslove upravljačkog tijela za OPZO; za OPKK obavlja poslove posredničkog tijela razine 1 za prioritete ulaganja koji se odnose na gospodarenje otpadom, klimatske promjene, onečišćenje zraka, zaštitu i obnovu bioraznolikosti, promicanje energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije, jačanja sustava upravljanja katastrofama, poboljšanja javnog vodoopskrbnog sustava, razvoju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda; obavlja poslove koji se odnose na izradu prijedloga strategije i provodi sektorske strategije za ESI fondove i koordinira pripremu akata koji su ex-ante preduvjet za korištenje sredstava iz istih, utvrđuje mjere za provedbu prioriteta iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, upravlja rizicima na razini prioritetnih osi, razvija programske dodatke i izrađuje programe potpora; izrađuje kriterije za odabir, provodi postupke dodjele bespovratnih sredstava, donosi financijske odluke i doprinosi u rješavanju po prigovorima u postupku odabira i provedbe operacija iz Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« 2014. – 2020., priprema prognoze za korištenja sredstava i vrši plaćanja, prati provedbu prioriteta i mjera koji se financiraju iz operativnog programa, koordinira obavljanje poslova financijskog upravljanja i kontrole temeljem regulative Europske unije i potpisanih financijskih sporazuma; provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te utvrđuje mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama, organizira i sudjeluje u partnerskim konzultacijama za strateške dokumente za korištenje sredstava iz fondova Europske unije; sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata; razmatra mogućnosti financiranja projekata iz međunarodnih izvora, sudjeluje u planiranju i osiguravanju dostatnosti europskih i nacionalnih sredstava za financiranje projekata financiranih/sufinanciranih iz sredstava fondova Europske unije te drugih međunarodnih izvora; obavlja poslove programiranja, strateškog planiranja i koordinira aktivnosti za povlačenje sredstava iz Europske unije i međunarodnih financijskih institucija, odnosno sudjeluje u pripremi i provedbi projekata kojih su nositelji druga ministarstva, odnosno institucije; obavlja poslove vezane uz pripremu i prijavu projekata; daje savjete vezano uz pripremu i provedbu projekata; provodi savjetovanje krajnjih korisnika o pripremi i provedbi projekata; izrađuje metodologiju odabira i sudjeluje u postupku dodjele bespovratnih sredstava, izrađuje upute za prijavitelje, odnosno organizira provođenje postupaka dodjele; odgovorna je za pripremu sve potrebne dokumentacije, te provedbu procedure za donošenje relevantnih pravnih akata vezanih za pripremu i provedbu projekata financiranih iz međunarodnih financijskih izvora, organizira, provodi i prati provedbu projekata i vrednuje programe Europske unije; obavlja stručne poslove vezane uz ostvarivanje bilateralnih i multilateralnih odnosa s državama i organizacijama, sudjeluje u pripremi izrade prijedloga međunarodnih sporazuma; koordinira aktivnosti izrade nacionalnih stajališta i mišljenja za stručne radne skupine u tijelima Europske unije; obavlja poslove Nacionalne kontakt točke za program LIFE; obavlja poslove vezane uz koordinaciju i podršku IPA projektima namijenjenih jačanju institucionalnih sposobnosti, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Upravi za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove, ustrojavaju se sjedeći sektori i službe:

9.1. Sektor za EU fondove

9.2. Sektor za projekte iz područja vodnoga gospodarstva

9.3. Služba za europske poslove

9.4. Služba za međunarodne poslove.

9.1. Sektor za EU fondove

Članak 94.

Sektor za EU fondove obavlja stručne i administrativne poslove vezano za pripremu i provedbu strateških dokumenata i operativnih programa za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije; obavlja poslove Upravljačkog tijela za Operativni program »Zaštita okoliša« 2007. – 2013. (OPZO), a za Operativni program »Konkurentnost i kohezija« 2014. – 2020. (OPKK), obavlja funkciju Posredničkog tijela razine 1 za prioritete ulaganja koji se odnose na gospodarenje otpadom, klimatske promjene, onečišćenje zraka, zaštitu i obnovu bioraznolikosti i tla te promicanje usluga ekosustava, promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije; sudjeluje u izradi dokumenata vezanih za korištenje sredstava tehničke pomoći te obavlja poslove korisnika za projekte u kojima je Ministarstvo korisnik, sudjeluje u pripremi akata koji su ex-ante preduvjet za korištenje ESI fondova, utvrđuje mjere za provedbu prioriteta iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, priprema programske dodatke i programe potpora, upravlja rizicima na razini prioritetnih osi, provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i upravljanja nepravilnosti te utvrđuje mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama, doprinosi u rješavanju po prigovorima u postupku odabira i provedbe operacija iz Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« 2014. – 2020., te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za EU fondove, ustrojavaju se sljedeće službe:

9.1.1. Služba za koordinaciju operativnih programa

9.1.2. Služba za EU projekte iz područja gospodarenja otpadom

9.1.3. Služba za tehničku pomoć i koordinaciju financijskih podataka.

9.1.1. Služba za koordinaciju operativnih programa

Članak 95.

Služba za koordinaciju operativnih programa obavlja poslove upravljanja i kontrole za Operativni program »Zaštita okoliša« za koji je Ministarstvo imenovano Upravljačkim tijelom u programskom razdoblju 2007. – 2013., uključujući praćenje, izvještavanje, vrednovanje, nadzor rada posredničkih tijela i zatvaranje programa; za Operativni program »Konkurentnost i kohezija« 2014. – 2020. obavlja funkcije Posredničkog tijela razine 1 za prioritete ulaganja koji se odnose na promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije (specifični ciljevi 4.b.1., 4.b.2., 4.c.3., 4.c.4. i 4.d.1.), klimatske promjene (specifični cilj 5.a.1.), onečišćenje zraka (specifični cilj 6.e.1.) te na zaštitu i obnovu bioraznolikosti i tla te promicanje usluga ekosustava (investicijski prioritet 6.i.i.i.), a vezane uz pripremu postupaka dodjele sredstva i praćenje provedbe projekata; u pripremi projekata koji se sufinanciraju sredstvima Europske unije surađuje sa stručnjacima JASPERS-a; surađuje i dostavlja sve potrebne podatke Službi za tehničku pomoć i koordinaciju financijskih podataka; primjenjuje smjernice o postupanju tijela u sustavu te prati domaće i propise Europske unije relevantne za provedbu strukturnih instrumenata i ESI fondova; sudjeluje u planiranju proračuna Ministarstva i planiranju financijskih sredstava za projekte u svojoj nadležnosti koji su u pripremi i provedbi te pri tome surađuje sa Službom za tehničku pomoć i koordinaciju financijskih podataka i po potrebi ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za financijsko-planske i računovodstvene poslove; u obavljanju svojih poslova surađuje sa svim nadležnim nacionalnim tijelima i relevantnim općim upravama Europske komisije; priprema izvješća o pripremi i provedbi projekata iz svoga djelokruga, uključujući financijske podatke za potrebe Pododbora za koordinaciju i praćenje ESI fondova, sudjeluje u radu Odbora za praćenje OPKK, izrađuje mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa i akata u okviru svoga djelokruga, stručne podloge, upute, planove i izvješća, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za koordinaciju operativnih programa, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

9.1.1.1. Odjel za EU projekte iz područja klime, zraka i prirode

9.1.1.2. Odjel za EU projekte iz područja energetike.

9.1.1.1. Odjel za EU projekte iz područja klime, zraka i prirode

Članak 96.

Odjel za EU projekte iz područja klime, zraka i prirode obavlja stručne i administrativne poslove u okviru kojih prati i nadzire provedbu Operativnog programa »Zaštita okoliša« 2007. – 2013. za koji je Ministarstvo imenovano Upravljačkim tijelom te nadzire rad posredničkih tijela; za Operativni program »Konkurentnost i kohezija« 2014. – 2020. obavlja funkcije Posredničkog tijela razine 1 za prioritete ulaganja koji se odnose na klimatske promjene, onečišćenje zraka te na zaštitu i obnovu bioraznolikosti i tla te promicanje usluga ekosustava; sudjeluje u procesu programiranja i izrade programskih dokumenata, programskih dodataka i sudjeluje u pripremi programa potpora u suradnji sa sektorski nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; planira i priprema operacije koje se namjeravaju financirati, pruža podršku korisnicima u pripremi strateških projekata i prati napredak pripreme projekata, priprema kriterije i eventualne izmjene kriterija za odabir projekata, te priprema dokumentaciju poziva, u pripremi projekata koji se sufinanciraju sredstvima Europske unije surađuje sa stručnjacima JASPERS-a, objavljuje pozive za dostavu projektnih prijedloga i sudjeluje u postupku odabira bespovratnih sredstava; priprema odluke o financiranju i po potrebi sudjeluje u provedbi edukativnih aktivnosti o ESI fondovima u svojoj nadležnosti, prati provedbu projekata i priprema izvješća o pripremi i provedbi projekata, uključujući financijske podatke za potrebe Pododbora za koordinaciju i praćenje ESI fondova, sudjeluje u planiranju proračuna Ministarstva i planiranju financijskih sredstava za projekte u svojoj nadležnosti koji su u pripremi i provedbi te pri tome surađuje sa Službom za tehničku pomoć i koordinaciju financijskih podataka i po potrebi ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za financijsko-planske i računovodstvene poslove, upravlja rizicima te provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te predlaže mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama, sudjeluje u radu mreže za informiranje i komunikaciju, sudjeluje u radu Odbora za praćenje OPKK, sudjeluje u aktivnostima zatvaranja operativnih programa, prikuplja, unosi, pohranjuje i razvrstava podatke u elektroničkom sustavu operativnih programa, izrađuje priručnike o internim procedurama i odgovarajućem revizijskom tragu te osigurava čuvanje dokumenata i evidencije o provedbi funkcija; surađuje i dostavlja sve potrebne podatke Službi za tehničku pomoć i koordinaciju financijskih podataka, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.1.1.2. Odjel za EU projekte iz područja energetike

Članak 97.

Odjel za EU projekte iz područja energetike obavlja funkcije Posredničkog tijela razine 1 Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« 2014. – 2020. za prioritete ulaganja koji se odnose na promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, za navedene prioritete ulaganja, sudjeluje u procesu programiranja i izrade programskih dokumenata, programskih dodataka i sudjeluje u pripremi programa potpora u suradnji sa sektorski nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; planira i priprema operacije koje se namjeravaju financirati, pruža podršku korisnicima u pripremi strateških projekata i prati napredak pripreme projekata, priprema kriterije i eventualne izmjene kriterija za odabir projekata, te priprema dokumentaciju poziva, u pripremi projekata koji se sufinanciraju sredstvima Europske unije surađuje sa stručnjacima JASPERS-a, objavljuje pozive za dostavu projektnih prijedloga i sudjeluje u postupku odabira bespovratnih sredstava; po potrebi sudjeluje u provedbi edukativnih aktivnosti o ESI fondovima u svojoj nadležnosti, prati provedbu projekata i priprema izvješća o pripremi i provedbi projekata, uključujući financijske podatke za potrebe Pododbora za koordinaciju i praćenje ESI fondova, sudjeluje u planiranju proračuna Ministarstva i planiranju financijskih sredstava za projekte u svojoj nadležnosti koji su u pripremi i provedbi te pri tome surađuje sa Službom za tehničku pomoć i koordinaciju financijskih podataka i po potrebi ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za financijsko-planske i računovodstvene poslove, upravlja rizicima te provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te predlaže mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama, sudjeluje u radu mreže za informiranje i komunikaciju, sudjeluje u aktivnostima zatvaranja operativnih programa; po potrebi sudjeluje u provedbi edukativnih aktivnosti o ESI fondovima, prikuplja, unosi, pohranjuje i razvrstava podatke u elektroničkom sustavu operativnih programa, izrađuje priručnike o internim procedurama i odgovarajućem revizijskom tragu te osigurava čuvanje dokumenata i evidencije o provedbi funkcija; surađuje i dostavlja sve potrebne podatke Službi za tehničku pomoć i koordinaciju financijskih podataka, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.1.2. Služba za EU projekte iz područja gospodarenja otpadom

Članak 98.

Služba za EU projekte iz područja gospodarenja otpadom sudjeluje u izradi strategija i operativnih dokumenata za korištenje sredstava iz programa pomoći i fondova EU vezanih uz infrastrukturne projekte i projekte tehničke pomoći, te u nadzoru pripreme i provedbe projekata u sektoru gospodarenja otpadom; u sklopu Operativnog programa »Zaštita okoliša« (OPZO) 2007. – 2013. koordinira poslove u sklopu funkcije Posredničkog tijela razine 1 za Prioritetnu os 1 – gospodarenje otpadom; na razini Upravljačkog tijela koordinira izradu izvješća o fizičkoj i financijskoj provedbi projekata od strane Posredničkog tijela razine 2; provedbu pravila N+3 na razini Prioritetne osi 1; obavlja kontrolu i ovjeravanje dokumentacije za plaćanje za ugovore u provedbi u Prioritetnim osima 1 i 3, te obavlja poslove korisnika tehničke pomoći u sklopu Prioritetne osi 3; sudjeluje u aktivnostima na zatvaranju OPZO-a vezano za Prioritetnu os 1; za Operativni program »Konkurentnost i kohezija« 2014. – 2020., za koji je Ministarstvo imenovano Posredničkim tijelom razine 1 sudjeluje u pripremi eventualnih izmjena sporazuma kojim se detaljnije utvrđuje uloga Posredničkog tijela razine 1; za Specifični cilj 6.i.1. – Smanjena količina otpada koja se odlaže na odlagališta, prati napredak provedbe projekata, priprema potrebna izvješća na zahtjev Upravljačkog tijela za OPKK i za potrebe Odbora za praćenje, priprema programske dodatke i sudjeluje u pripremi programa potpora; priprema kriterije odabira projekata i njihove eventualne izmjene; u suradnji s Posredničkim tijelom razine 2, priprema dokumentaciju za poziv, sukladno Sporazumu o obavljanju delegiranih funkcija provodi postupak dodjele bespovratnih sredstava, koordinira aktivnosti vezano uz osiguravanje financiranja projekata iz javnih sredstava, te osigurava ukupnost plaćanja istih; u okviru Specifičnog cilja 6.i.1. osigurava povrat nepravilno utrošenih sredstava od strane korisnika, vodi evidenciju o povratima i dostavlja informacije o povratima Službi za tehničku pomoć i koordinaciju financijskih podataka; provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te predlaže mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama, sudjeluje u radu mreže za informiranje i komunikaciju i pripremi podloga za vidljivost i informiranje; postupa po prigovorima; u suradnji s Posredničkim tijelom razine 2 sudjeluje u pripremi ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava; u pripremi infrastrukturnih projekata koji se sufinanciraju sredstvima Europske unije surađuje sa stručnjacima JASPERS-a; vezano za ugovor za tehničku pomoć u sklopu Prioritetne osi 10, Služba dostavlja sve potrebne podatke Službi za tehničku pomoć i koordinaciju financijskih podataka; priprema financijske podatke iz svoga djelokruga za potrebe Pododbora za koordinaciju i praćenje Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova; sudjeluje u planiranju financijskih sredstava u proračunu Ministarstva za projekte iz sektora gospodarenja otpadom, te surađuje s ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za financijsko-planske i računovodstvene poslove; koordinira aktivnosti za osiguranje ostalih izvora sufinanciranja projekata; sudjeluje u pripremi podataka za potrebe revizije vodi internu evidenciju postupaka revizije vezanih za projekte iz sektora gospodarenja otpadom; sudjeluje u postupcima identifikacije i upravljanja rizicima; izrađuje mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa i akata u okviru svoga djelokruga; izrađuje mišljenja, upute, planove i izvješća, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za EU projekte iz područja gospodarenja otpadom, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

9.1.2.1. Odjel za pripremu projekata

9.1.2.2. Odjel za provedbu projekata.

9.1.2.1. Odjel za pripremu projekata

Članak 99.

Odjel za pripremu projekata obavlja stručne i administrativne poslove vezane uz pripremu projekata iz Prioritetne osi 1 – gospodarenje otpadom u sklopu OPZO-a; sudjeluje u svim aktivnostima na zatvaranju OPZO-a vezano za pripremu projekata iz Prioritetne osi 1; obavlja poslove korisnika tehničke pomoći u sklopu Prioritetne osi 3; za OPKK sudjeluje u eventualnim izmjenama sporazuma kojim se daljnje utvrđuje uloga Posredničkog tijela razine 1; vezano uz Specifični cilj 6.i.1. prati napredak pripreme projekata, priprema potrebna izvješća sukladno zahtjevu Upravljačkog tijela i za potrebe Odbora za praćenje; priprema programske dodatke i sudjeluje u pripremi programa potpora; priprema kriterije odabira projekata i njihove eventualne izmjene; u suradnji s Posredničkim tijelom razine 2, priprema dokumentaciju za poziv, sukladno Sporazumu o obavljanju delegiranih funkcija provodi postupak dodjele bespovratnih sredstava, te u suradnji s Posredničkim tijelom razine 2 priprema evaluacijsko izvješće; također priprema odluku o financiranju projekta; po potrebi sudjeluje u provedbi edukativnih aktivnosti o ESI fondovima; surađuje sa stručnjacima JASPERS-a; vezano za ugovor za tehničku pomoć u sklopu Prioritetne osi 10, Odjel dostavlja sve potrebne podatke Službi za tehničku pomoć i koordinaciju financijskih podataka; sudjeluje u izradi strateških dokumenata za korištenje fondova Europske unije; sudjeluje u planiranju proračuna Ministarstva i planiranju financijskih sredstava za projekte u sektoru gospodarenja otpadom koji su u pripremi; priprema interne pisane procedure za provedbu svojih funkcija sukladno važećim pravilnicima, te čuva dokumentaciju o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga; sudjeluje u pripremi podataka za potrebe revizij, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.1.2.2. Odjel za provedbu projekata

Članak 100.

Odjel za provedbu projekata prikuplja i pruža informacije o provedbi projekata u okviru Prioritetne osi 1 OPZO-a; obavlja kontrolu i ovjeravanje zahtjeva za plaćanje vezanih uz provedbu projekata iz Prioritetnih osi 1 i 3; prati provedbu pravila N+3 na razini Prioritetne osi 1; osigurava provedbu povrata sredstava koja nisu ispravno plaćena te vodi evidenciju o iznosima za koje je povrat izvršen ili treba biti izvršen; nadzire rad Posredničkog tijela razine 2 za Prioritetnu os 1; sudjeluje u svim aktivnostima na zatvaranju OPZO-a vezano za provedbu projekata iz Prioritetne osi 1; za OPKK sudjeluje u pripremi eventualnih izmjena sporazuma kojim se detaljnije utvrđuje uloga Posredničkog tijela razine 1 za Specifični cilj 6.i.1. prati napredak provedbe projekata, priprema potrebna izvješća na zahtjev Upravljačkog tijela za OPPKK i za potrebe Odbora za praćenje, te koordinira aktivnosti vezano uz osiguravanje izvora sufinanciranja projekata; za Specifični cilj 6.i.1. dostavlja nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva odobrene zahtjeve za isplatu sredstava Europske unije, te osigurava povrat nepravilno utrošenih sredstava od strane korisnika, vodi evidenciju o povratima i dostavlja informacije o povratima Službi za tehničku pomoć i koordinaciju financijskih podataka; u suradnji s Posredničkim tijelom razine 2, sudjeluje u pripremi ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava; vezano za ugovor za tehničku pomoć u sklopu Prioritetne osi 10, Odjel dostavlja sve potrebne podatke Službi za tehničku pomoć i koordinaciju financijskih podataka; upravlja rizicima, provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti, predlaže mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama, sudjeluje u radu mreže za informiranje i komunikaciju i pripremi podloga za vidljivost i informiranje, sudjeluje u aktivnostima zatvaranja operativnog programa, prikuplja, unosi, pohranjuje i razvrstava podatke u elektroničkom sustavu operativnog programa; sudjeluje u provedbi edukativnih aktivnosti o ESI fondovima, te izrađuje priručnike o internim procedurama; priprema financijske podatke iz svoga djelokruga za potrebe Pododbora za koordinaciju i praćenje ESI fondova; sudjeluje u izradi strateških dokumenata za korištenje fondova Europske unije; sudjeluje u planiranju financijskih sredstava u proračunu Ministarstva za projekte iz sektora gospodarenja otpadom, te surađuje s ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za financijsko-planske i računovodstvene poslove; obavlja poslove vezano za osiguranje ostalih izvora sufinanciranja projekata; vodi internu evidenciju sudjeluje u pripremi podataka za potrebe revizije vezanih za projekte iz sektora gospodarenja otpadom, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.1.3. Služba za tehničku pomoć i koordinaciju financijskih podataka

Članak 101.

Služba za tehničku pomoć i koordinaciju financijskih podataka sudjeluje u izradi dokumenata vezanih za korištenje sredstava tehničke pomoći; za projekte za koje je Ministarstvo korisnik tehničke pomoći, obavlja poslove korisnika, te surađuje s ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za financijsko-planske i računovodstvene poslove kod pripreme zahtjeva za nadoknadu sredstava sa svim pratećim dokumentima, prije podnošenja na odobrenje Posredničkom tijelu razine 2; za OPKK za koji je Ministarstvo određeno kao Posredničko tijelo razine 1 obavlja dio funkcija Posredničkog tijela razine 1 za prioritete ulaganja koji se odnose na promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora (specifični ciljevi: 4.b.1., 4.b.2., 4.c.3., 4.c.4. i 4.d.1.), klimatske promjene (specifični cilj 5.a.1.), onečišćenje zraka (specifični cilj 6.e.1.) te na zaštitu i obnovu bioraznolikosti i tla te promicanje usluga ekosustava (investicijski prioritet 6.i.i.i.) sudjeluje u administrativnim poslovima postupka dodjele bespovratnih sredstava, provodi aktivnosti odobravanja i osiguravanja ukupnosti plaćanja javnih sredstava korisnicima u vezi s dostavom zahtjeva za isplatu javnih sredstava dostavlja nadležnom tijelu (izuzev za projekte za koje javna sredstva osiguravaju druga tijela), provodi aktivnosti vezano uz osiguravanja povrata nepravilno utrošenih sredstava; za OPKK, za koji je Ministarstvo imenovano Posredničkim tijelom razine 1; sudjeluje u izradi eventualnih izmjena sporazuma kojim se detaljnije utvrđuje uloga Posredničkog tijela razine 1; koordinira pripremu registra povrata te osigurava dostavu informacija o povratima nadležnim tijelima, koordinira upravljanje rizicima te provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te predlaže mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama, sudjeluje u radu mreže za informiranje i komunikaciju prikupljanjem i objedinjavanjem podataka na razini Posredničkog tijela razine 1, sudjeluje u aktivnostima zatvaranja OPKK-a; sudjeluje u ažuriranju Strategije organizacijskog razvoja, osigurava suradnju s ostalim tijelima u sustavu upravljanja i kontrole OPKK-a te u suradnji s Koordinacijskim tijelom, osigurava dostavu Upravljačkom tijelu svih relevantnih informacija i dokumenata; priprema i objedinjuje financijske podatke potrebne za Odbor za praćenje, obavlja poslove koordinacije financijskih podataka za potrebe Pododbora za koordinaciju i praćenje ESI fondova; koordinira aktivnosti za pripremu prognoza korištenja sredstava i financijskih obveza; sudjeluje u planiranju proračuna Ministarstva i u tome surađuje s ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za financijsko-planske i računovodstvene poslove; sudjeluje u aktivnostima na zatvaranju OPZO-a; prikuplja, unosi, pohranjuje i razvrstava podatke u elektroničkom sustavu OPZO-a, unosi odgovarajuće podatke u integrirani sustav upravljanja informacijama (MIS), sudjeluje u izradi priručnika o internim procedurama, vodi internu evidenciju postupaka revizije; izrađuje mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa i akata u okviru svoga djelokruga; izrađuje mišljenja, upute, planove i izvješća, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.2. Sektor projekata iz područja vodnoga gospodarstva

Članak 102.

Sektor projekata iz područja vodnoga gospodarstva kao dio sustava upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj organizira i koordinira obavljanje funkcija u okviru korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u području vodnoga gospodarstva kroz Operativni program »Zaštita okoliša« – programsko razdoblje 2007. – 2013. te kao Posredničko tijelo razine 1 koordinira obavljanje funkcija za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u sklopu Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« 2014. – 2020. za specifični cilj oznake 5.b.1. – Jačanje sustava upravljanja katastrofama i specifične ciljeve oznaka 6.ii.1. – Poboljšanje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti opskrbe pitkom vodom i 6.ii.2. – Razvoj sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda; obavlja poslove vezane uz pripremu strategija i programa investiranja, odnosno sektorskih planova i programa (operativnih programa) koji služe kao podloga za korištenje sredstava fondova Europske unije te drugih međunarodnih financijskih izvora iz područja vodnoga gospodarstva; sudjeluje u kreiranju propisa iz područja vodnoga gospodarstva temeljem iskustva u pripremi i provedbi projekata; nadzire provođenje politika iz područja vodnoga gospodarstva u pripremi i provedbi projekata; koordinira obavljanje poslova financijskog upravljanja i kontrole temeljem regulative Europske unije i potpisanih financijskih sporazuma; surađuje sa Službom za tehničku pomoć i koordinaciju financijskih podataka i po potrebi ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za financijsko-planske i računovodstvene poslove; osigurava povrat nepravilno utrošenih sredstava od strane korisnika; sudjeluje u pripremi akata koji su ex-ante preduvjet za korištenje ESI fondova, utvrđuje mjere za provedbu prioriteta iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, priprema programske dodatke i programe potpora, doprinosi u rješavanju po prigovorima u postupku odabira i provedbe operacija iz Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« 2014. – 2020., upravlja rizicima na razini prioritetnih osi, sudjeluje u provedbi mjera upravljanje rizicima te provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te predlaže mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama, sudjeluje u radu mreže za informiranje i komunikaciju prikupljanjem podataka, sudjeluje u radu Odbora za praćenje OPKK, unose odgovarajuće podatke u integrirani sustav upravljanja informacijama (MIS) sudjeluje u aktivnostima zatvaranja OPKK-a; organizira i sudjeluje u partnerskim konzultacijama za strateške dokumente za korištenje sredstava iz fondova Europske unije; sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata; razmatra mogućnosti financiranja projekata iz međunarodnih izvora, obavlja poslove koordinacije i nadzora pripreme i provedbe projekata financiranih/sufinanciranih iz međunarodnih izvora, odnosno fondova Europske unije te drugih međunarodnih izvora financiranja; surađuje s nadležnim tijelima Europske komisije; sudjeluje u planiranju i osiguravanju dostatnosti EU i nacionalnih sredstava za financiranje projekata financiranih/sufinanciranih iz sredstava fondova Europske unije te drugih međunarodnih izvora; obavlja poslove programiranja, strateškog planiranja i koordinira aktivnosti za povlačenje sredstava iz Europske unije i međunarodnih financijskih institucija, odnosno sudjeluje u pripremi i provedbi projekata kojih su nositelji druga ministarstva, odnosno institucije; obavlja poslove vezane uz pripremu i prijavu projekata; u pripremi projekata koji se sufinanciraju sredstvima Europske unije surađuje sa stručnjacima JASPERS-a; daje savjete vezano uz pripremu i provedbu projekata; provodi savjetovanje krajnjih korisnika o pripremi i provedbi projekata; izrađuje metodologiju odabira i sudjeluje u postupku dodjele bespovratnih sredstava, izrađuje upute za prijavitelje, odnosno organizira provođenje postupaka dodjele; odgovoran je za pripremu sve potrebne dokumentacije, te provedbu procedure za donošenje relevantnih pravnih akata vezanih za pripremu i provedbu projekata financiranih iz međunarodnih financijskih izvora, organizira, provodi i prati provedbu projekata i vrednuje programe Europske unije; obavlja nadzor nad provedbom projekata; obavlja poslove praćenja rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za projekte financirane iz sredstava Europske unije; surađuje s Hrvatskim vodama u aktivnostima na pripremi i provedbi međunarodno financiranih/sufinanciranih projekata iz sredstava međunarodnih izvora ili fondova Europske unije; izrađuje izvješća o provedbi pojedinačnih projekata, programa i strategija; organizira čuvanje i arhiviranje dokumentacije vezano uz pripremu i provedbu projekata; obavlja kontrolu i ovjeravanje/suovjeravanje računa pristiglih po provedbi projekata u ime Ministarstva u okviru svoje nadležnosti; surađuje i organizira sudjelovanje drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva u obavljanju horizontalnih poslova: vezano uz pripremu i provedbu projekata financiranih/sufinanciranih iz međunarodnih izvora, odnosno fondova Europske unije te drugih međunarodnih izvora financiranja u području vodnoga gospodarstva, a osobito u području financijskog upravljanja i kontrole te poslova računovodstva, informacijskih sustava i logistike, poslove upravljanja ljudskim resursima i izvješćivanja i informiranja javnosti; izrađuje godišnje planove rada, podloge i izvješća, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga. U obavljanju opisanih poslova Sektor projekata iz područja vodnoga gospodarstva surađuje s Upravom vodnoga gospodarstva i zaštitu mora.

U Sektoru projekata iz područja vodnoga gospodarstva, ustrojavaju se sljedeće službe:

9.2.1. Služba za pripremu projekata iz područja vodnoga gospodarstva

9.2.2. Služba za provedbu projekata iz područja vodnoga gospodarstva.

9.2.1. Služba za pripremu projekata iz područja vodnoga gospodarstva

Članak 103.

Služba za pripremu projekata iz područja vodnoga gospodarstva obavlja poslove vezane uz programiranje, strateško planiranje te koordinira aktivnosti za povlačenje sredstava iz Europske unije u području vodnoga gospodarstva; obavlja poslove vezane uz pripremu strategija i programa investiranja, odnosno sektorskih planova i programa koji služe kao podloga za korištenje sredstava fondova Europske unije te drugih međunarodnih financijskih institucija; obavlja poslove vezane uz koordinaciju pripreme internih procedura i metodologije za administriranje i upravljanje programima i projektima financiranih iz sredstava Europske unije, izradu planova, izvješća i akata; razmatra mogućnosti financiranja projekata iz sredstava iz Europske unije; sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata iz djelokruga Službe; sudjeluje u izradi strateških dokumenata, proučavanju i analizi nacrta dokumentacije, predlaganju inovativnih rješenja problema; sudjeluje u pripremi akata koji su ex-ante preduvjet za korištenje ESI fondova, utvrđuje mjere za provedbu prioriteta iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, priprema programske dodatke i programe potpora, doprinosi u rješavanju po prigovorima u postupku odabira i provedbe operacija iz Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« 2014. – 2020., upravlja rizicima na razini prioritetnih osi, sudjeluje u provedbi mjera upravljanje rizicima te provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te predlaže mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama, sudjeluje u radu mreže za informiranje i komunikaciju prikupljanjem podataka, sudjeluje u radu Odbora za praćenje OPKK, unose odgovarajuće podatke u integrirani sustav upravljanja informacijama (MIS) sudjeluje u aktivnostima zatvaranja OPKK-a; organizira i sudjeluje u partnerskim konzultacijama za strateške dokumente za korištenje sredstava iz fondova Europske unije; organizira sudjelovanje u pripremi projekata kojih su nositelji druga ministarstva, odnosno institucije; surađuje s Hrvatskim vodama u aktivnostima na pripremi i kontroli projekata financiranih/sufinanciranih iz sredstava međunarodnih izvora ili fondova Europske unije; obavlja poslove vezane uz pripremu i prijavu projekata; izrađuje metodologiju odabira i sudjeluje u postupku dodjele bespovratnih sredstava, izrađuje upute za prijavitelje odnosno organizira provođenje postupaka dodjele; u pripremi projekata koji se sufinanciraju sredstvima Europske unije surađuje sa stručnjacima JASPERS-a;
daje savjete vezano uz pripremu projekata; provodi savjetovanje krajnjih korisnika o pripremi projekata; obavlja pregled dostavljenih projektnih prijedloga i daje ocjenu o njima; obavlja poslove vezane uz prijavu projekata i proceduru odobravanja projekata; poslove vezane uz osiguranje sredstava potrebnih za financiranje i priprema odluku o financiranju projekata te sudjeluje u pripremi ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava; izrađuje godišnje planove rada i izvješća, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za pripremu projekata iz područja vodnoga gospodarstva, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

9.2.1.1. Odjel za programiranje

9.2.1.2. Odjel za odobravanje projekata.

9.2.1.1. Odjel za programiranje

Članak 104.

Odjel za programiranje obavlja poslove vezane uz programiranje i strateško planiranje te povlačenje sredstava iz fondova Europske unije te drugih međunarodnih financijskih institucija iz područja vodnoga gospodarstva; pripremu strategija i programa investiranja, odnosno sektorskih planova i programa koji služe kao podloga za korištenje sredstava iz Europske unije; sudjeluje u pripremi akata koji su ex-ante preduvjet za korištenje ESI fondova, utvrđuje mjere za provedbu prioriteta iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, priprema programske dodatke i programe potpora, doprinosi u rješavanju po prigovorima u postupku odabira i provedbe operacija iz Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« 2014. – 2020., upravlja rizicima na razini prioritetnih osi, sudjeluje u provedbi mjera upravljanje rizicima te provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te predlaže mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama, sudjeluje u radu mreže za informiranje i komunikaciju prikupljanjem podataka, unose odgovarajuće podatke u integrirani sustav upravljanja informacijama (MIS) sudjeluje u aktivnostima zatvaranja OPKK-a; sudjeluje u poslovima vezanim za proučavanje i analizu dokumentacije, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar i izvan tijela, praćenje provedbe i vrednovanje programa i projekata; sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata iz svoga djelokruga; razmatra mogućnosti financiranja projekata iz sredstava Europske unije, priprema i revidira liste prioritetnih projekata; obavlja poslove vezane uz pripremu projekata u sklopu specifičnog cilja 5.b.1 – Jačanje sustava upravljanja katastrofama, poslove vezane uz prijavu projekata i pripremu dokumenata potrebnih uz prijavne obrasce, daje savjete vezano uz pripremu projekata i mogućnostima za pripremu i prijavu projekata, organizira i provodi savjetovanje krajnjih korisnika o mogućnostima sufinanciranja projekata iz fondova Europske unije te drugih međunarodnih financijskih institucija; daje savjete vezano uz pripremu projekata; izrađuje godišnje planove rada i izvješća, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.2.1.2. Odjel za odobravanje projekata

Članak 105.

Odjel za odobravanje projekata organizira prihvaćanje prijedloga projekata za koje se traži financiranje iz fondova Europske unije te drugih međunarodnih financijskih institucija iz područja vodnoga gospodarstva; sudjeluje u poslovima vezanim za proučavanje i analizu dokumentacije, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar i izvan tijela, praćenje provedbe i vrednovanje programa i projekata; sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata iz svoga djelokruga; sudjeluje u pripremi akata koji su ex-ante preduvjet za korištenje ESI fondova, utvrđuje mjere za provedbu prioriteta iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, priprema programske dodatke i programe potpora, u postupku odabira i provedbe operacija iz Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« 2014. – 2020., upravlja rizicima na razini prioritetnih osi, sudjeluje u provedbi mjera upravljanje rizicima te provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te predlaže mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama, sudjeluje u radu mreže za informiranje i komunikaciju prikupljanjem podataka, unose odgovarajuće podatke u integrirani sustav upravljanja informacijama (MIS) sudjeluje u aktivnostima zatvaranja OPKK-a; obavlja pregled dostavljenih projektnih prijedloga i daje ocjenu o njima u smislu njihove usklađenosti s planskim dokumentima upravljanja vodama, strategijom i programima investiranja, odnosno o kvaliteti projekata i njihovoj pogodnosti za sufinanciranje iz sredstava Europske unije, surađuje s Hrvatskim vodama u aktivnostima na pripremi i kontroli međunarodno financiranih/sufinanciranih projekata iz sredstava međunarodnih izvora ili fondova Europske unije; obavlja poslove vezane uz pripremu i prijavu projekata; u pripremi projekata koji se sufinanciraju sredstvima Europske unije surađuje sa stručnjacima JASPERS-a; izrađuje metodologiju odabira i sudjeluje u postupku dodjele bespovratnih sredstava, osigurava da je odabrani projekt u sklopu relevantnog fonda ili više njih, izrađuje upute za prijavitelje, odnosno organizira provođenje postupaka dodjele; poslove vezane uz osiguranje sredstava potrebnih za financiranje, sufinanciranje projekata i sudjeluje u priprema odluku o financiranju projekata te sudjeluje u izradi ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava; izrađuje godišnje planove rada i izvješća, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.2.2. Služba za provedbu projekata iz područja vodnoga gospodarstva

Članak 106.

Služba za provedbu projekata iz područja vodnoga gospodarstva organizira, provodi i nadzire provedbu projekata koji su odobreni za financiranje, sufinanciranje iz fondova Europske unije te drugih međunarodnih financijskih institucija u području vodnoga gospodarstva; sudjeluje u pripremi akata koji su ex-ante preduvjet za korištenje ESI fondova, upravlja rizicima na razini prioritetnih osi, sudjeluje u provedbi mjera upravljanje rizicima te provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te predlaže mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama, sudjeluje u radu mreže za informiranje i komunikaciju prikupljanjem podataka, sudjeluje u radu Odbora za praćenje OPKK, unose odgovarajuće podatke u integrirani sustav upravljanja informacijama (MIS); sudjeluje u aktivnostima zatvaranja OPKK-a; koordinira obavljanje poslova financijskog upravljanja i kontrole temeljem regulative Europske unije i potpisanih financijskih sporazuma; sudjeluje u planiranju i osiguravanju dostatnosti EU i nacionalnih sredstava za financiranje projekata financiranih/sufinanciranih iz sredstava fondova Europske unije te drugih međunarodnih izvora financiranja u državnom proračunu Republike Hrvatske; koordinira pripremu internih procedura i metodologije za administriranje i upravljanje programima i projektima financiranih iz sredstava Europske unije, izradu planova, izvješća i akata; daje savjete vezano uz provedbu projekata; sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata iz djelokruga Službe; sudjeluje u izradi strateških dokumenata, proučavanju i analizi nacrta dokumentacije, predlaganju inovativnih rješenja problema; organizira i provodi obrazovanje krajnjih korisnika o natječajnim, ugovornim i drugim procedurama vezanim za provedbu projekata; surađuje s Hrvatskim vodama u aktivnostima na provedbi i kontroli provedbe međunarodno financiranih/sufinanciranih projekata iz sredstava međunarodnih izvora ili fondova Europske unije; organizira i prati provedbu i vrednovanje projekata i programa Europske unije; obavlja nadzor nad provedbom projekata; obavlja nadzor nad provedbom strategija i programa investiranja; izrađuje izvješća o provedbi projekata, organizira čuvanje, arhiviranje dokumentacije vezano uz provedbu projekata; obavlja kontrolu i ovjeravanje/suovjeravanje računa pristiglih po provedbi projekata u ime Ministarstva u okviru svoje nadležnosti; izrađuje godišnje planove rada i izvješća, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za provedbu projekata iz područja vodnoga gospodarstva, ustrojavaju se sljedeći Odjeli:

9.2.2.1. Odjel za financijsko praćenje projekata

9.2.2.2. Odjel za nadzor provedbe projekata.

9.2.2.1. Odjel za financijsko praćenje projekata

Članak 107.

Odjel za financijsko praćenje projekata financiranih/sufinanciranih iz sredstava međunarodnih izvora ili fondova Europske unije organizira i kontrolira financijsko praćenje projekata odobrenih za financiranje/sufinanciranje iz sredstava Europske unije; sudjeluje u pripremi akata koji su ex-ante preduvjet za korištenje ESI fondova, upravlja rizicima na razini prioritetnih osi, sudjeluje u provedbi mjera upravljanje rizicima te provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te predlaže mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama, sudjeluje u radu mreže za informiranje i komunikaciju prikupljanjem podataka, unose odgovarajuće podatke u integrirani sustav upravljanja informacijama (MIS); sudjeluje u aktivnostima zatvaranja OPKK-a; sudjeluje u planiranju i osiguravanju dostatnosti EU i nacionalnih sredstava za financiranje projekata financiranih/sufinanciranih iz sredstava fondova Europske unije te drugih međunarodnih izvora financiranja u državnom proračunu Republike Hrvatske; sudjeluje u poslovima vezanim za proučavanje i analizu dokumentacije, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar i izvan tijela, praćenje provedbe i vrednovanje programa i projekata; sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata iz svoga djelokruga i sve to u kontekstu financijskog praćenja; surađuje s Hrvatskim vodama u aktivnostima na pripremi i provedbi ugovornih procedura za financirane/sufinancirane projekte iz sredstava međunarodnih izvora ili fondova Europske unije; obavlja kontrolu i ovjeravanje/suovjeravanje računa pristiglih po provedbi projekata u ime Ministarstva u okviru svoje nadležnosti; izrađuje godišnje planove rada i izvješća, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.2.2.2. Odjel za nadzor provedbe projekata

Članak 108.

Odjel za nadzor provedbe projekata financiranih/sufinanciranih iz sredstava međunarodnih izvora ili fondova Europske unije organizira, provodi i prati provedbu projekata financiranih/sufinanciranih iz sredstava Europske unije; sudjeluje u pripremi akata koji su ex-ante preduvjet za korištenje ESI fondova, upravlja rizicima na razini prioritetnih osi, sudjeluje u provedbi mjera upravljanje rizicima te provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te predlaže mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama, sudjeluje u radu mreže za informiranje i komunikaciju prikupljanjem podataka, unose odgovarajuće podatke u integrirani sustav upravljanja informacijama (MIS); sudjeluje u aktivnostima zatvaranja OPKK-a; sudjeluje u poslovima vezanim za proučavanje i analizu dokumentacije, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar i izvan tijela, praćenje provedbe i vrednovanje programa i projekata; sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata iz djelokruga Odjela i sve to u kontekstu nadzora nad provedbom programa i projekata u tehničkom smislu; surađuje s Hrvatskim vodama u aktivnostima na provedbi i kontroli provedbe međunarodno financiranih/sufinanciranih projekata iz sredstava međunarodnih izvora ili fondova Europske unije; izrađuje dokumente potrebne za provedbu projekata; izrađuje izvješća o provedbi projekata, obavlja nadzor nad provedbom strategija i programa investiranja, organizira čuvanje, arhiviranje dokumentacije vezano uz provedbu projekata; izrađuje godišnje planove rada i izvješća, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.3. Služba za europske poslove

Članak 109.

Služba za europske poslove djeluje kao središnja jedinica Ministarstva za suradnju s institucijama Europske unije te kao koordinator aktivnosti u pripremi nacionalnih stajališta i mišljenja za stručne radne skupine u tijelima Europske unije; djeluje kao središnja jedinica Ministarstva za koordinaciju svih aktivnosti u cilju pripreme za predsjedavanje Republike Hrvatske Vijećem Europske unije iz nadležnosti Ministarstva; koordinira izradu nacionalnog plana reformi i prati aktivnosti u vezi s Europskim semestrom, koordinira sastanke s Europskom komisijom za sektor Okoliš, tzv. Package meeting, vezano za provedbu zakonodavstva Europske unije, koordinira aktivnosti vezano za dokumente Europske komisije o aktivnostima u području okoliša (EIR); obavlja poslove koordinacije i praćenja propisa s kojima se preuzima pravna stečevina Europske unije kao i izvršenja preuzetih obaveza uključujući i međusektorsku koordinaciju pripreme i dostave izvješća prema Europskoj komisiji; obavlja poslove Nacionalne kontakt točke za program LIFE te sudjeluje i koordinira aktivnosti vezano uz programe europske teritorijalne suradnje, makroregionalne strategije Europske unije i druge programe i instrumente Europske unije; obavlja poslove vezane uz koordinaciju i podršku IPA projektima namijenjenim jačanju institucionalnih sposobnosti, (IPA I komponenta, IPA fleksibilni instrument (IPA FFRAC) te Prijelazni instrument (TF) iz nadležnosti Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za europske poslove, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

9.3.1. Odjel za EU koordinaciju

9.3.2. Odjel za programe EU.

9.3.1. Odjel za EU koordinaciju

Članak 110.

Odjel za EU koordinaciju koordinira i sudjeluje u pripremi nacionalnih stajališta i mišljenja za stručne radne skupine u tijelima Europske unije; koordinira i sudjeluje u izradi podloga i stajališta za sastanke EU koordinatora u okviru međuresornih radnih skupina i radnih tijela Vlade Republike Hrvatske; koordinira sve pripremne aktivnosti Ministarstva u cilju pripreme za predsjedavanje Republike Hrvatske Vijećem Europske unije iz nadležnosti Ministarstva; surađuje s relevantnim tijelima Europske unije u koordinaciji sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za vanjske i europske poslove i Stalnim predstavništvom Republike Hrvatske u Bruxellesu; koordinira aktivnosti svih ostalih resornih institucija i stručnih tijela uključenih u sektor Okoliš, za potrebe komunikacije s Glavnom upravom Europske komisije za okoliš (DG ENVI) i Glavnom upravom Europske komisije za klimatsku politiku (DG CLIMA) te u sektor Energetike za potrebe komunikacije s Glavnom upravom Europske komisije za energetiku (DG ENER); zaprima i distribuira dokumente Europske unije koji se dostavljaju putem središnjeg tijela državne uprave nadležnog za vanjske i europske poslove i Stalnog predstavništva Republike Hrvatske; koordinira izradu nacionalnog plana reformi i prati aktivnosti u vezi s Europskim semestrom; koordinira sastanke s Europskom komisijom za sektor Okoliš, tzv. Package meeting, vezano za provedbu zakonodavstva Europske unije; koordinira aktivnosti vezano za dokumente Europske komisije o aktivnostima u području okoliša (Environmental Implementation Review); koordinira izradu i provedbu programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije za područje iz nadležnosti Ministarstva, redovno evidentira i izvješćuje o statusima propisa te prati aktualne pilote i povrede prava Europske unije u nadležnosti Ministarstva; djeluje kao središnja koordinacijska jedinica Ministarstva vezano za izvješća Hrvatske agencije za okoliš i prirodu prema Europskoj komisiji sukladno obvezama iz direktiva Europske unije te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.3.2. Odjel za programe EU

Članak 111.

Odjel za programe EU obavlja poslove vezane uz koordinaciju i podršku IPA projektima namijenjenim jačanju institucionalnih sposobnosti, (IPA I komponenta, IPA fleksibilni instrument (IPA FFRAC) te Prijelazni instrument (TF)) iz nadležnosti Ministarstva; u okviru Odjela djeluje Jedinica za provedbu projekata (u daljnjem tekstu: JPP) koja je zadužena za poslove vezane uz koordinaciju provedbe projekata, sudjelovanje u evaluacijama i revizijama projekata u okviru programa IPA I, pripreme materijala za Voditelja programa i komunikaciju sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, te sa središnjim tijelima državne uprave; JPP provodi aktivnosti u skladu s Priručnikom za JPP te je zadužena za cjelovito vođenje projektne dokumentacije; sudjeluje u pripremama materijala, bilježaka, izvješća i drugih aktivnosti sukladno pravilima Europske unije; obavlja poslove Nacionalne kontakt točke za program Europske unije LIFE 2014. – 2020. te osigurava pravovremeno pružanje relevantnih informacija svim zainteresiranim predlagateljima projekata u cilju kvalitetne pripreme projektnih aplikacija; sudjeluje u pripremi natječaja i provedbi nacionalnog sufinanciranja LIFE projekata iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Hrvatskih voda; sudjeluje i koordinira sudjelovanje u programima transnacionalne i međuregionalne suradnje te makroregionalnim strategijama (EUSAIR) Europske unije koje se odnose na Republiku Hrvatsku; koordinira aktivnosti vezane uz TAIEX i twinning instrumente; sudjeluje u programima prekogranične suradnje u okviru nadležnosti Ministarstva kao i u Zajedničkim odborima za praćenje na kojima se razmatra rad tehničkog odbora, izmjene postupka procedura, izvješća vezana uz evaluacije, obavijest i dogovor o pozivu za dostavu projektnih prijedloga te konačni odabir ocijenjenih projekata; djeluje kao koordinacijska jedinica za pripremu i prijavu na programe i instrumente Europske unije; djeluje kao koordinacijska jedinica za izdavanje pisama podrške projektima koje treće strane prijavljuju na EU programe i instrumente, a vezano uz teme iz nadležnosti Ministarstva; djeluje kao središnja kontakt točka za programe Europske unije kojima se jača regionalna suradnja i pomaže razmjena iskustva i informacija prema zemljama u regiji vezano uz preuzimanje i provedbu EU acquis-a iz nadležnosti Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.4. Služba za međunarodne poslove

Članak 112.

Služba za međunarodne poslove obavlja upravne i stručne poslove koordinacije međunarodne suradnje na područjima iz nadležnosti Ministarstva na multilateralnoj, bilateralnoj i regionalnoj razini, sudjeluje u pripremi međunarodnih sporazuma iz područja nadležnosti Ministarstva te osigurava njihovo izvršavanje; izrađuje stručne podloge, pregovaračke platforme, koordinira i sudjeluje u pripremi izjava, prezentacija, izvješća, prikuplja stručne materijale, podatke od drugih središnjih tijela državne uprave i institucija u vezi s pripremama za sastanke, konferencije i druge skupove te sudjeluje u provedbi aktivnosti i obveza iz međunarodnih ugovora u područjima iz nadležnosti Ministarstva; vodi evidencije međunarodnih akata i sporazuma iz nadležnosti Ministarstva; sudjeluje u pripremi podloga za zaključivanje međunarodnih multilateralnih i bilateralnih ugovora i drugih sporazuma iz nadležnosti Ministarstva te prati i izvješćuje o zaključcima međunarodnih skupova; obavlja poslove analitike i stručnih informacija u području međunarodnih odnosa, radi na ostvarivanju bilateralnih i multilateralnih odnosa s državama i drugim međuvladinim i nevladinim međunarodnim organizacijama te valorizira ostvarenu suradnju; obavlja poslove međunarodnih odnosa i međusektorske koordinacije u pitanjima iz nadležnosti Ministarstva; vodi evidenciju financijskih obveza Ministarstva prema međunarodnim organizacijama i fondovima; obavlja poslove prevođenja; radi na koordinaciji pružanja međunarodne razvojne pomoći iz djelokruga Ministarstva; surađuje s diplomatskim predstavništvima drugih država i međunarodnih organizacija u Republici Hrvatskoj i diplomatskim predstavništvima i misijama Republike Hrvatske u drugim državama i pri međunarodnim organizacijama, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

10. SAMOSTALNI SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE

Članak 113.

Samostalni sektor za pravne poslove obavlja upravno-pravne i pravne poslove koji se odnose na normativnu djelatnost iz djelokruga Ministarstva, priprema mišljenja, objašnjenja i izrađuje prijedloge naputaka u vezi s provedbom zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, te priprema i koordinira mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa, obavlja poslove iz područja procjene učinaka propisa sukladno posebnom zakonu, rješava po žalbama iz nadležnosti Ministarstva, priprema rješenja po prigovorima koja donosi ministar, te rješava po izvanrednim pravnim lijekovima u stvarima u kojima odlučuje po žalbama, obavlja poslove upravnog nadzora nad radom i aktima prvostupanjskih tijela iz odgovarajućih upravnih područja prema ovoj Uredbi, obavlja stručne i pravne poslove vezano za poduzimanje radnji u upravnim sporovima i zastupanje Ministarstva, obavlja poslove pristupa informacijama sukladno propisima koji uređuju pristup informacijama, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Samostalnom sektoru za pravne poslove, ustrojavaju se sljedeće službe:

10.1. Služba za normativne poslove

10.2. Služba za žalbe, zastupanje i upravni nadzor.

10.1. Služba za normativne poslove

Članak 114.

Služba za normativne poslove obavlja nomotehničku pripremu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, koordinira izradu mišljenja na prijedloge zakona i prijedloge drugih propisa; koordinira i izrađuje godišnji plan zakonodavnih aktivnosti Ministarstva; koordinira ustrojstvene jedinice Ministarstva pri izradi procjene učinaka propisa, provodi upravni postupak iz područja pristupa informacijama, daje mišljenja na pravna pitanja koja nisu u djelokrugu ostalih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, pruža pravnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva pri izradi složenijih pravnih akata i pravnih stajališta iz djelokruga drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, daje mišljenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, obavlja poslove izrade prijedloga za imenovanje ravnatelja nacionalnih parkova i parkova prirode, koordinira pripremu odgovora na zastupnička pitanja, daje i priprema mišljenja i izrađuje prijedloge naputaka u vezi s provedbom zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, koordinira pripremu mišljenja i davanja odgovora po traženjima Vlade Republike Hrvatske, Ureda Predsjednika Republike Hrvatske, Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Hrvatskoga sabora i pučkog pravobranitelja, Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, drugih tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, udruga civilnog društva, drugih institucija i međunarodnih organizacija, izrađuje i daje mišljenja o pojedinim ugovorima u kojima je jedna od ugovornih strana Ministarstvo, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

10.2. Služba za žalbe, zastupanje i upravni nadzor

Članak 115.

Služba za žalbe, zastupanje i upravni nadzor rješava o žalbama protiv upravnih akata i provodi postupak po izvanrednim pravnim lijekovima, osim poslova koji se odnose na energetiku i naftno rudarstvo, priprema rješenja po prigovorima koja donosi ministar, priprema i izrađuje mišljenja i odgovore po traženjima Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, Vlade Republike Hrvatske, Ureda Predsjednika Republike Hrvatske, Hrvatskoga sabora i pučkog pravobranitelja, te drugih tijela državne uprave, priprema odgovore na predstavke koji se odnose na konkretnu upravnu stvar, daje mišljenja i objašnjenja u pogledu provedbe zakona i drugih propisa iz područja rješavanja upravne stvari; surađuje s upravnim sudovima, Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske, drugim tijelima državne uprave i prvostupanjskim tijelima u vezi s postupanjem po žalbama i izvanrednim pravnim lijekovima, osim posolova koji se odnose na energetiku i naftno rudarstvo; obavlja poslove zastupanja u upravnim sporovima, prekršajnim i kaznenim postupcima, te drugim upravnim postupcima osim poslova koji se odnose na energetiku i naftno rudarstvo, prati i proučava praksu domaćih sudova iz nadležnosti Ministarstva te sudsku praksu Europskog suda za ljudska prava, te u skladu s tim predlaže mjere za poboljšanje rada, obavlja poslove upravnog nadzora nad radom i aktima prvostupanjskih tijela iz odgovarajućih upravnih područja prema ovoj Uredbi, te predlaže mjere u svrhu otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti utvrđenih u upravnom nadzoru i poduzima druge radnje sukladno Zakonu, predlaže i poduzima mjere za unaprjeđenje rada prvostupanjskih tijela pripremom stručnih uputa radi jedinstvenog postupanja u primjeni propisa, priprema odgovore na predstavke i pritužbe građana i pravnih osoba, te udruga civilnoga društva u svezi s radom i postupanjem tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz odgovarajućih upravnih područja prema ovoj Uredbi, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

11. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I PROTOKOL

Članak 116.

Samostalna služba za odnose s javnošću i protokol izvješćuje javnost o stavovima i aktivnostima Ministarstva koristeći raspoloživa komunikacijska sredstva i kanale javnog priopćavanja poput konferencija za novinare, izjava, intervjua, priopćenja, obavijesti, briefinga i slično, obavlja poslove komunikacije s predstavnicima medija, priprema prijedloge, odgovore i informacije na upite medija te prati medijske objave o Ministarstvu; u suradnji s Kabinetom ministra i osobama koje za to ovlasti čelnik tijela priprema i koordinira materijale za javna obraćanja i nastupe u medijima ministra, državnih tajnika i pomoćnika ministra te ih informira o sadržaju i stajalištima medija i javnosti o temama iz djelokruga rada Ministarstva; obavlja poslove komunikacije sa zainteresiranom javnošću poput komora i strukovnih društava, nevladinih udruga i ostalih; prikuplja informacije iz drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva i ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska, a za koje prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo te na osnovu njih predlaže komunikacijske materijale; u dogovoru s Kabinetom ministra i osobama koje za to ovlasti čelnik tijela obavlja i poslove internetskog informiranja; priprema, oblikuje, sadržajno uređuje i održava internetske stranice Ministarstva, surađuje s ustrojstvenim jedinicama u obradi informacija i obavlja i druge poslove u vezi s prezentiranjem Ministarstva na internetu; obavlja poslove koji se odnose na: objavljivanje na internetskim stranicama Ministarstva informacija u vezi sa zakonima, provedbenim propisima, strateškim dokumentima i izvješćima, međunarodnim ugovorima, natječajima za nabavu usluga, roba i radova iz djelokruga Ministarstva, kao i projektima, u koordinaciji s Kabinetom ministra i osobama koje za to ovlasti čelnik tijela obavlja poslove uređivanja i izdavanja promotivnih materijala i drugih informativnih sadržaja za aktivnosti Ministarstva; predlaže i priprema edukativne aktivnosti i organizira događanja, priprema tjedne i mjesečne preglede događanja, najave za njih i obavlja i druge poslove sukladno propisima o javnom informiranju iz djelokruga Ministarstva.

U Samostalnoj službi za odnose s javnošću i protokol, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

11.1. Odjel za odnose s javnošću

11.2. Odjel za protokol.

11.1. Odjel za odnose s javnošću

Članak 117.

Odjel za odnose s javnošću obavlja poslove pripreme svih informativnih i promotivnih materijala Ministarstva; izvješćuje javnost o aktivnostima Ministarstva koristeći sve kanale javnog priopćavanja poput konferencija za medije, izjava, priopćenja, intervjua, obavijesti, briefinga i slično; u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva priprema podloge, govore i ostale materijale za ministra i ostale dužnosnike te predstavnike Ministarstva koji nastupaju u javnosti; koordinira i priprema konferencije za medije i briefinge te sve ostale komunikacijske oblike te osigurava odgovore na upite medija i ostale zainteresirane javnosti; prati sve medijske objave koje se sadržajem odnose na djelokrug rada Ministarstva te se o istome izvještavaju ministar i državni dužnosnici; osmišljava, priprema i provodi edukativne aktivnosti te uređuje i izdaje promotivne materijale i druge informativne sadržaje, poput letaka, brošura i slično te provodi primjenu vizualnih i identitetskih standarda Ministarstva; nadležan je za poslove internetskog informiranja i to pripreme, oblikovanja i sadržajnog uređenja internetskih stranica Ministarstva iz djelokruga odnosa s javnošću; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

11.2. Odjel za protokol

Članak 118.

Odjel za protokol obavlja stručne, organizacijske i tehničke poslove protokola za potrebe ministra i ostalih dužnosnika za javna događanja i ostale obaveze koje uključuju aktivnosti vezane uz informiranje šire javnosti o resornim politikama i projektima; u okviru svoga djelokruga obavlja poslove pripreme i organizacije konferencija za medije, briefinga, informativnih i edukativnih događanja, službenih posjeta i putovanja te svih ostalih događanja koja doprinose informiranju javnosti o aktivnostima Ministarstva; dogovara sve elemente potrebne za izvođenje protokola sa svim uključenim dionicima u protokolu; odgovara za zaprimljene pozivnice, vodi evidenciju o zaprimljenim pozivnicama i postupa po istima; sukladno potrebi prikuplja sve potrebne dodatne informacije vezane uz pozivnice za sudjelovanje na konferencijama i ostalim događajima, a koje su bitne za donošenje odluka o uključenju predstavnika Ministarstva; vode se i zahtjevi za pokroviteljstva koje Ministarstvo zaprima te se u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva pripremaju odgovori na ista; sudjeluje u pripremi i provedbi informativno-edukativnih događanja, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

12. SAMOSTALNI ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Članak 119.

Samostalni odjel za unutarnju reviziju obavlja poslove u vezi s provedbom mjera funkcioniranja sustava unutarnjih kontrola Ministarstva i institucija iz nadležnosti koje nemaju ustrojenu unutarnju reviziju; pruža podršku institucijama iz nadležnosti Ministarstva u ostvarivanju ciljeva izradom strateških i godišnjih planova unutarnje revizije temeljenih na procjeni rizika, provodi poslove unutarnje revizije, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje stručnih mišljenja te ima savjetodavnu ulogu u cilju poboljšanja poslovanja; izrađuje strateške i godišnje planove revizije te obavlja revizije na zahtjev ministra ili prema potrebi; obavlja pojedinačne unutarnje revizije, izrađuje izvješća o obavljenim unutarnjim revizijama i daje preporuke u svrhu postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava te prati i izvješćuje o provedbi preporuka; provodi unutarnje revizije upravljanja sredstvima fondova Europske unije; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u okviru Izjave o fiskalnoj odgovornosti; surađuje sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija te joj dostavlja strateške i godišnje planove i druge podatke u skladu s važećim propisima; surađuje s Državnim uredom za reviziju i Agencijom za reviziju sustava provedbe programa Europske unije te drugim vanjskim institucijama, prati provedbu preporuka Državnog ureda za reviziju i drugih vanjskih revizorskih tijela, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

III. UPRAVLJANJE UNUTARNJIM USTROJSTVENIM JEDINICAMA

Članak 120.

Ministar predstavlja Ministarstvo i upravlja njegovim radom.

Državni tajnik provodi utvrđenu politiku Vlade Republike Hrvatske u jednom ili više upravnih područja za koje je nadležan, sukladno nalozima ministra. Ako je imenovano više državnih tajnika, ministar će odrediti koji će ga od državnih tajnika zamjenjivati u slučaju odsutnosti ili spriječenosti.

Pomoćnik ministra upravlja radom upravne organizacije ustrojene u sastavu Ministarstva, te obavlja i druge poslove koje mu povjeri ministar.

Članak 121.

Radom Glavnog tajništva upravlja glavni tajnik Ministarstva.

Radom Kabineta ministra upravlja tajnik Kabineta.

Radom sektora upravlja načelnik sektora.

Radom samostalnog sektora upravlja načelnik samostalnog sektora.

Radom službe upravlja voditelj službe.

Radom samostalne službe upravlja voditelj samostalne službe.

Radom odjela upravlja voditelj odjela.

Radom samostalnog odjela upravlja voditelj samostalnog odjela.

Članak 122.

Državni tajnici za svoj rad odgovorni su ministru i Vladi Republike Hrvatske.

Glavni tajnik Ministarstva i pomoćnici ministra za svoj rad odgovorni su ministru i Vladi Republike Hrvatske.

Tajnik Kabineta ministra za svoj rad odgovoran je ministru i nadležnom državnom tajniku.

Načelnici sektora u sastavu upravnih organizacija odgovorni su za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku i pomoćniku ministra koji upravlja upravnom organizacijom u čijem se sastavu sektor nalazi.

Načelnici sektora u sastavu Glavnog tajništva odgovorni su za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku i glavnom tajniku Ministarstva.

Načelnici samostalnih sektora i voditelj samostalne službe odgovorni su za svoj rad ministru i nadležnom državnom tajniku.

Voditelji službi u sastavu upravnih organizacija odgovorni su za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku, pomoćniku ministra i načelniku sektora u čijem se sastavu služba nalazi.

Voditelji službi u sastavu upravnih organizacija, a izvan sastava sektora, odgovorni su za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku i pomoćniku ministra.

Voditelji službi u sastavu Glavnog tajništva odgovorni su za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku, glavnom tajniku Ministarstva i načelniku sektora u čijem se sastavu ta služba nalazi.

Voditelji odjela u sastavu upravnih organizacija odgovorni su za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku, pomoćniku ministra, načelniku sektora i voditelju službe u čijem se sastavu odjel nalazi.

Voditelj samostalnog odjela odgovoran je za svoj rad ministru i nadležnom državnom tajniku.

Samostalni izvršitelji u ispostavama područnih jedinica za svoj rad odgovaraju voditeljima službi u čijem se sastavu ispostave nalaze.

Članak 123.

Stručno i savjetodavno tijelo ministra je Kolegij ministra.

Sastav i način rada Kolegija ministra utvrdit će se Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva.

IV. NAČIN PLANIRANJA POSLOVA

Članak 124.

Ministar donosi godišnji plan rada Ministarstva, najkasnije do kraja tekuće godine za iduću godinu.

Izradu Prijedloga godišnjeg plana rada koordinira glavni tajnik Ministarstva.

Godišnji plan rada sadrži opći prikaz zadaća i poslova Ministarstva u određenoj godini, a posebice izrade nacrta propisa, neposredne provedbe zakona i drugih propisa, upravnog i inspekcijskog nadzora te praćenja stanja u upravnim područjima iz djelokruga Ministarstva.

Godišnji plan rada sadrži i podatke o ciljevima koji se planiraju ostvariti, a koji su vezani uz opće i posebne ciljeve sadržane u strateškom planu Ministarstva za trogodišnje razdoblje te podatke o najznačajnijim rizicima koji mogu utjecati na realizaciju postavljenih ciljeva.

V. SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI MINISTARSTVA

Članak 125.

Poslove i zadatke iz djelokruga Ministarstva ovisno o vrsti, složenosti, stručnoj spremi i drugim uvjetima obavljaju državni službenici i namještenici, raspoređeni na radna mjesta, sukladno propisima.

Okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva prikazan je u tablici, koja je sastavni dio ove Uredbe.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 126.

Pitanja od značaja za rad Ministarstva koja nisu uređena zakonom, Uredbom o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave i ovom Uredbom utvrdit će se Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva, a osobito će se utvrditi radna mjesta za državne službenike i namještenike, s naznakom njihovih osnovnih poslova i zadaća, stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, njihove ovlasti i odgovornosti, te druga pitanja od značaja za rad Ministarstva.

Pravilnik iz stavka 1. ovoga članka donijet će ministar, u skladu s ovom Uredbom, i uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

U roku 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika iz stavka 2. ovoga članka ministar će donijeti rješenje o rasporedu državnih službenika na odgovarajuća radna mjesta i sklopiti ugovore o radu s namještenicima.

Članak 127.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaštite okoliša i energetike (»Narodne novine«, broj 40/17).

Članak 128.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-03/06

Urbroj: 50301-25/05-18-2

Zagreb, 24. siječnja 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE

NAZIV UNUTARNJE USTROJSTVENE
JEDINICE U SASTAVU MINISTARSTVA
ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE
BROJ SLUŽB. I NAMJEŠT.
1.KABINET MINISTRA11
2.GLAVNO TAJNIŠTVO1
– neposredno u Glavnom tajništvu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.1.Sektor za ljudske potencijale i opće poslove1
2.1.1.Služba za ljudske potencijale6
2.1.2.Služba za opće poslove1
2.1.2.1.Odjel za upravljanje imovinom5
2.1.2.2.Pododsjek za poslove pisarnice i pismohrane10
2.2.Sektor za planiranje, financije i proračun1
2.2.1.Služba za proračun i računovodstvo6
2.2.2.Služba za planiranje, kontrolu i upravljanje rizicima5
2.3.Sektor za nabavu, informatičke i tehničke poslove1
2.3.1.Služba za nabavu5
2.3.2.Služba za informatičke poslove5
2.3.3.Pododsjek za pomoćno-tehničke poslove5
Glavno tajništvo – ukupno53
3.UPRAVA ZA PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ I ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM
– neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.1.Sektor za procjenu utjecaja na okoliš1
3.1.1.Služba za stratešku procjenu utjecaja strategije, plana i programa na okoliš8
3.1.2.Služba za procjenu utjecaja zahvata na okoliš8
3.1.3.Služba za okolišnu dozvolu, rizična postrojenja i štete u okolišu1
3.1.3.1.Odjel za okolišnu dozvolu6
3.1.3.2.Odjel za rizična postrojenja i štete u okolišu3
3.2.Sektor za održivo gospodarenje otpadom1
3.2.1.Služba za dozvole i prekogranični promet otpadom9
3.2.2.Služba za planove i posebne kategorije otpada11
Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom – ukupno49
4.UPRAVA ZA KLIMATSKE AKTIVNOSTI, ODRŽIVI RAZVOJ I ZAŠTITU ZRAKA, TLA I OD SVJETLOSNOG ONEČIŠĆENJA
– neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.1.Sektor za klimatske aktivnosti i održivi razvoj1
4.1.1.Služba za klimatske aktivnosti i zaštitu ozonskog sloja13
4.1.2.Služba za održivi razvoj7
4.2.Služba za zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja11
Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja – ukupno33
5.UPRAVA ZA ZAŠTITU PRIRODE
– neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.1.Sektor za bioraznolikost i strateške poslove1
5.1.1.Služba za bioraznolikost10
5.1.2.Služba za strateške poslove8
5.2.Sektor za zaštićena područja i ocjenu prihvatljivosti1
5.2.1.Služba za zaštićena područja8
5.2.2.Služba za ocjenu prihvatljivosti i odobrenja zahvata8
5.2.3.Služba za ocjenu prihvatljivosti planskih dokumenata8
Uprava za zaštitu prirode – ukupno45
6.UPRAVA ZA ENERGETIKU
– neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
6.1.Sektor za energetsku politiku i planiranje1
6.1.1.Služba za energetsku strategiju i statistike planiranja5
6.1.2.Služba za strateške poslove6
6.2.Sektor za energetska tržišta i infrastrukturu, energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije1
6.2.1.Služba za razvoj energetskih tržišta i energetsku infrastrukturu7
6.2.2.Služba za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije7
6.3.Sektor za naftno rudarstvo i geotermalne vode za energetske svrhe1
6.3.1.Služba za ugljikovodike, skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida6
6.3.2.Služba za geotermalne vode za energetske svrhe6
6.4.Služba žalbenog postupka u energetici i naftnom rudarstvu5
Uprava za energetiku – ukupno46
7.UPRAVA VODNOGA GOSPODARSTVA I ZAŠTITU MORA
– neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
7.1.Sektor voda, vodnog dobra, vodne politike i međunarodne suradnje1
7.1.1.Služba zaštite od štetnog djelovanja voda, vodnog dobra, navodnjavanja i melioracijske odvodnje1
7.1.1.1.Odjel vodnog dobra4
7.1.1.2.Odjel zaštite od štetnog djelovanja voda4
7.1.1.3.Odjel navodnjavanja i melioracijske odvodnje4
7.1.2.Služba zaštite i korištenja voda1
7.1.2.1.Odjel zaštite voda4
7.1.2.2.Odjel korištenja voda4
7.1.3.Služba vodne politike i međunarodne suradnje1
7.1.3.1.Odjel vodne politike4
7.1.3.2.Odjel međunarodne suradnje4
7.2.Sektor upravnog nadzora, kontrole naknada i žalbenog postupka u vodnom gospodarstvu1
7.2.1.Služba upravnog nadzora i kontrole naknada u vodnom gospodarstvu5
7.2.2.Služba žalbenog postupka u vodnom gospodarstvu6
7.3.Sektor djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje1
7.3.1.Služba za institucionalni ustroj djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje1
7.3.1.1.Odjel javne vodoopskrbe4
7.3.1.2.Odjel javne odvodnje4
7.3.2.Služba za praćenje učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga5
7.4.Služba za zaštitu mora i priobalja – Područna jedinica Rijeka6
Uprava vodnoga gospodarstva i zaštitu mora – ukupno66
8.UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
– neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
8.1Sektor inspekcijskog nadzora zaštite okoliša1
– neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
8.1.1.Služba inspekcijskog nadzora zaštite okoliša – Područna jedinica Zagreb18
8.1.2.Služba inspekcijskog nadzora zaštite okoliša – Područna jedinica Osijek11
8.1.3.Služba inspekcijskog nadzora zaštite okoliša – Područna jedinica Split12
8.1.4.Služba inspekcijskog nadzora zaštite okoliša – Područna jedinica Rijeka9
8.1.5.Služba inspekcijskog nadzora u području industrijskog onečišćenja i zaštite zraka12
8.1.6.Služba inspekcijskog nadzora u području gospodarenja otpadom10
8.2.Sektor inspekcijskog nadzora zaštite prirode1
8.2.1.Služba inspekcijskog nadzora zaštite prirode – Kontinentalna Hrvatska10
8.2.2.Služba inspekcijskog nadzora zaštite prirode – Jadranska Hrvatska8
8.3.Sektor državne vodopravne inspekcije, inspekcije elektroenergetike, toplinarstva, ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe1
8.3.1.Služba državne vodopravne inspekcije1
8.3.1.1.Odjel za Savu15
8.3.1.2.Odjel za Dunav, Dravu i Muru10
8.3.1.3Odjel za slivove južnog Jadrana8
8.3.1.4.Odjel za slivove sjevernog Jadrana6
8.3.2.Služba inspekcijskog nadzora u području elektroenergetike, toplinarstva, ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe1
Područna jedinica Zagreb – samostalni izvršitelj (elektroenergetika, toplinarstvo, ugljikovodici-nafta i geotermalne vode)3
Područna jedinica Rijeka – samostalni izvršitelj (elektroenergetika)3
Područna jedinica Split – samostalni izvršitelj (elektroenergetika)1
Područna jedinica Osijek – samostalni izvršitelj (elektroenergetika)2
8.4.Sektor zajedničkih poslova inspekcije1
8.4.1.Služba pravnih poslova i unutarnjeg nadzora8
8.4.2.Služba za analizu, izvješćivanje i strateško planiranje9
Uprava za inspekcijske poslove – ukupno164
9.UPRAVA ZA PROGRAME I PROJEKTE EU, EUROPSKE I MEĐUNARODNE POSLOVE
– neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
9.1.Sektor za EU fondove1
9.1.1.Služba za koordinaciju operativnih programa1
9.1.1.1.Odjel za EU projekte iz područja klime, zraka i prirode6
9.1.1.2.Odjel za EU projekte iz područja energetike5
9.1.2.Služba za EU projekte iz područja gospodarenja otpadom1
9.1.2.1.Odjel za pripremu projekata6
9.1.2.2.Odjel za provedbu projekata6
9.1.3.Služba za tehničku pomoć i koordinaciju financijskih podataka5
9.2.Sektor za projekte iz područja vodnoga gospodarstva1
9.2.1.Služba za pripremu projekata iz područja vodnoga gospodarstva1
9.2.1.1.Odjel za programiranje6
9.2.1.2.Odjel za odobravanje projekata8
9.2.2.Služba za provedbu projekata iz područja vodnoga gospodarstva1
9.2.2.1.Odjel za financijsko praćenje projekata6
9.2.2.2.Odjel za nadzor provedbe projekata7
9.3.Služba za europske poslove1
9.3.1.Odjel za EU koordinaciju4
9.3.2.Odjel za programe EU4
9.4.Služba za međunarodne poslove8
Uprava za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove – ukupno79
10.SAMOSTALNI SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE1
10.1.Služba za normativne poslove8
10.2.Služba za žalbe, zastupanje i upravni nadzor8
Samostalni sektor za pravne poslove – ukupno17
11.SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I PROTOKOL1
11.1.Odjel za odnose s javnošću4
11.2.Odjel za protokol4
Samostalna služba za odnose s javnošću i protokol9
12.SAMOSTALNI ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU5
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE – UKUPNO577