Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Skupštine Istarske županije o dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Pula

NN 9/2018 (26.1.2018.), Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Skupštine Istarske županije o dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Pula

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

214

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), a u vezi s člankom 74. stavkom 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 56/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. siječnja 2018. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU SKUPŠTINE ISTARSKE ŽUPANIJE O DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU LUČKE UPRAVE PULA

I.

Daje se suglasnost na Odluku o dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Pula, klase: 342-01/17-01/05, urbroja: 2163/1-01/4-17-6, koju je donijela Skupština Istarske županije na sjednici održanoj 24. srpnja 2017. godine, a koja se odnosi na proširenje obuhvata lučkog područja luke Pula na sidrište s vanjske strane lukobrana u Puli, te utvrđivanje lučkog područja luke Ribarska koliba – Pula i luke Valbandon.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-04/11

Urbroj: 50301-27/20-18-2

Zagreb, 24. siječnja 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.