Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže Kostabela u Rijeci te zahvata morske vode za potrebe bazena i za potrebe termotehničkih uređaja

NN 9/2018 (26.1.2018.), Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže Kostabela u Rijeci te zahvata morske vode za potrebe bazena i za potrebe termotehničkih uređaja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

215

Na temelju članka 20. stavaka 3. i 7. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 56/16), a u vezi s člankom 36. stavkom 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, broj 69/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. siječnja 2018. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O KONCESIJI NA POMORSKOM DOBRU U SVRHU IZGRADNJE I GOSPODARSKOG KORIŠTENJA PLAŽE KOSTABELA U RIJECI TE ZAHVATA MORSKE VODE ZA POTREBE BAZENA I ZA POTREBE TERMOTEHNIČKIH UREĐAJA

I.

U Odluci o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže Kostabela u Rijeci te zahvata morske vode za potrebe bazena i za potrebe termotehničkih uređaja (»Narodne novine«, broj 38/15), u točki V. stavku 4. riječi: »u roku ne dužem od 24 (dvadeset četiri) mjeseca« zamjenjuju se riječima: »u roku ne dužem od 48 (četrdeset osam) mjeseci«.

U stavku 5. riječi: »24 mjeseca« zamjenjuju se riječima: »48 mjeseci«.

II.

Zadužuje se Ovlaštenik koncesije dostaviti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture produženje garancije radi dobrog izvršenja posla s rokom važenja do 5. svibnja 2020. godine.

III.

Ako Ovlaštenik koncesije ne dostavi produženje garancije radi dobrog izvršenja posla iz točke II. ove Odluke, neće se zaključiti dodatak br. 1. Ugovoru o koncesiji iz točke IV. ove Odluke, gubi sva prava stečena Ugovorom o koncesiji, te će se naplatiti garancija radi dobrog izvršenja posla.

IV.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar mora, prometa i infrastrukture da sklopi dodatak br. 1. Ugovoru o koncesiji u roku 30 dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama«.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-04/13

Urbroj: 50301-27/25-18-2

Zagreb, 24. siječnja 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.