Pravilnik o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja

NN 9/2018 (26.1.2018.), Pravilnik o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja

MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU

220

Na temelju članka 33. Zakona o volonterstvu (»Narodne novine«, broj 58/07 i 22/13) ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU IZVJEŠĆA O OBAVLJENIM USLUGAMA ILI AKTIVNOSTIMA ORGANIZATORA VOLONTIRANJA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje sadržaj izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja, način izvještavanja, izvještajno razdoblje i rok za dostavljanje izvješća te druga pitanja važna za izvješće.

Članak 2.

Izvješće iz članka 1. ovog Pravilnika (u daljnjem tekstu: Izvješće) podnosi svaki organizator volontiranja koji ispunjava uvjete iz članka 7. Zakona o volonterstvu, a koji je u izvještajnom razdoblju organizirao volontiranje.

Članak 3.

Izvještajno razdoblje je godina dana, a odnosi se na vremensko razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca.

Članak 4.

Izvješće se dostavlja nadležnom ministarstvu jednom godišnje, do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu, na propisanom obrascu.

Članak 5.

Obrazac Izvješća sadrži opće podatke o organizatoru volontiranja, podatke o organiziranom volontiranju tijekom izvještajnog razdoblja i podatke o vrsti aktivnosti/usluga u koju su volonteri bili uključeni tijekom izvještajnog razdoblja. Podaci o organiziranom volontiranju tijekom izvještajnog razdoblja sadrže i potkategorije s obzirom na spol, dob, državljanstvo i zemljopisno područje volontiranja.

Članak 6.

Podaci koje organizator volontiranja navodi u obrascu iz članka 5. ovoga Pravilnika predstavljaju dio službene evidencije koju vodi organizator volontiranja.

Za točnost podataka iz stavka 1. ovoga članka odgovoran je organizator volontiranja.

Članak 7.

Izvješće se dostavlja elektroničkim putem kroz informacijski sustav koji se nalazi na mrežnim stranicama nadležnog ministarstva.

Članak 8.

Podaci iz članka 5. ovoga Pravilnika su osnova za evidenciju o broju organizatora volontiranja, broju volontera u Republici Hrvatskoj i broju državljana Republike Hrvatske koji volontiraju u inozemstvu te drugih podataka o volontiranju koje vodi nadležno ministarstvo.

Članak 9.

Obrazac Izvješća čiji je sadržaj propisan ovim Pravilnikom, otisnut je u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 10.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama i aktivnostima organizatora volontiranja (»Narodne novine«, broj 104/15).

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 230-01/18-06/1

Urbroj: 519-03-2-2-2/4-18-1

Zagreb, 15. siječnja 2018.

Ministrica
Nada Murganić, v. r.

IZVJEŠĆE ORGANIZATORA VOLONTIRANJA O OBAVLJENIM USLUGAMA ILI AKTIVNOSTIMA ORGANIZATORA VOLONTIRANJA

1. Opći podaci o organizatoru volontiranja

Podnositelj izvješća je (molimo označiti odgovarajuće):

☐ Udruga

☐ Zaklada

☐ Fundacija

☐ Sindikat

☐ Vjerska zajednica

☐ Turistička zajednica

☐ Ustanova

☐     Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

☐ Državno tijelo

☐ Druga neprofitna pravna osoba


Naziv i sjedište organizatora:
Adresa organizatora:
OIB organizatora:
Odgovorna/e osoba/e (ime/na, prezime/na, pozicija i datum početka obnašanja pozicije, OIB):
Osoba za kontakt (ime, prezime i pozicija):
Telefon i mobitel osobe za kontakt:
Fax:
Elektronička adresa osobe za kontakt:

2. Podaci o organiziranom volontiranju tijekom izvještajnog razdoblja

Ukupan broj volontera uključenih u organizirano volontiranje:
Broj uključenih volontera prema spolu:Ž
M
Broj uključenih volontera prema dobi:0 – 14
15 – 17
18 – 30
31 – 45
46 – 65
66 i više
Broj uključenih volontera prema državljanstvu:Državljani Republike Hrvatske
Stranci
Broj volontera, državljana Republike Hrvatske, prema zemljopisnom području volontiranja:Republika Hrvatska
Europska unija
Europske zemlje izvan Europske unije
Afrika
Azija
Ostale zemlje svijeta

Ukupan broj sati volontiranja:

Ukupan broj izdanih potvrda o volontiranju:

Ukupan broj izdanih potvrda o kompetencijama stečenim volontiranjem:

Ukupan iznos troškova volontiranja (u kunama) :Troškovi prijevoza
Troškovi smještaja
Troškovi prehrane
Troškovi edukacije
Ostali troškovi (upisati)*
Ukupno

3. Vrsta aktivnosti/usluga u koju su volonteri bili uključeni tijekom izvještajnog razdoblja

(Moguće je označiti više aktivnosti/usluga)

☐ Administrativne usluge (npr. uredska korespondencija, arhiviranje, izrada zapisnika, i dr.administrativni poslovi)
Ukupan broj volontera uključenih u organizirano volontiranje:
Od toga volonteri angažirani kroz programe Europske unije (EVS, ESS):
☐ Intelektualne usluge (npr. prevođenje, edukacije, znanstveno – istraživački rad)
Ukupan broj volontera uključenih u organizirano volontiranje:
Od toga volonteri angažirani kroz programe Europske unije (EVS, ESS):
☐ Socijalne usluge (npr. pomoć u kući, psihosocijalna podrška i dr.)
Ukupan broj volontera uključenih u organizirano volontiranje:
Od toga volonteri angažirani kroz programe Europske unije (EVS, ESS):
☐ Fizički poslovi ili usluge (npr. uređenje/čišćenje javnih površina, dostava ogrjeva, uređenje okućnice)
Ukupan broj volontera uključenih u organizirano volontiranje:
Od toga volonteri angažirani kroz programe Europske unije (EVS, ESS):
☐ Drugo (molimo upisati)
Ukupan broj volontera uključenih u organizirano volontiranje:
Od toga volonteri angažirani kroz programe Europske unije (EVS, ESS):

Ime i prezime, te potpis
odgovorne osobe i pečat
 
 

Mjesto i datum podnošenja Izvješća

* Troškovi nastali u vezi s obavljanjem volonterskih usluga i aktivnosti navedenih u članku 15. stavka 2. Zakona o volonterstvu