Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora za regulaciju tržišta željezničkih usluga i zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu

NN 9/2018 (26.1.2018.), Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora za regulaciju tržišta željezničkih usluga i zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

222

Na temelju članka 32. stavka 6. Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu (»Narodne novine«, broj 104/2017) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAČKI INSPEKTORA ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA I ZAŠTITU PRAVA PUTNIKA U ŽELJEZNIČKOM PRIJEVOZU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj obrasca službene iskaznice i značke inspektora za regulaciju tržišta željezničkih usluga i zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu (u daljnjem tekstu: inspektor), postupanje sa službenom iskaznicom i značkom te sadržaj očevidnika o izvršenim inspekcijskim pregledima.

Članak 2.

Službena iskaznica inspektora otisnuta je na punijem papiru bijele boje, pravokutnog oblika veličine 90×60 mm, koji se nalazi u prozirnom uvezu od plastične mase.

Prednja strana službene iskaznice sadrži:

– grb Republike Hrvatske u boji

– natpis: »REPUBLIKA HRVATSKA«

– natpis: »Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti«

– naziv: »ISKAZNICA INSPEKTORA ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA I ZAŠTITU PRAVA PUTNIKA U ŽELJEZNIČKOM PRIJEVOZU«

– broj iskaznice

– mjesto za sliku nositelja iskaznice, veličine 28×32 mm i

– ime i prezime nositelja iskaznice.

Članak 3.

Stražnja strana službene iskaznice sadrži:

– opis ovlasti nositelja iskaznice

– mjesto i nadnevak izdavanja iskaznice

– mjesto za vlastoručni potpis nositelja iskaznice i

– mjesto za pečat i potpis predsjednika Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti.

Članak 4.

Službena značka inspektora okruglog je oblika, promjera 60 mm, a izrađena je od kovine, s mjedenom ili kromiranom podlogom. Na vanjskom rubu značke izveden je hrvatski pleter u mjedenom reljefu zlatne boje, na kojem su istaknuta slova »RH« (Republika Hrvatska), veličine 6 mm. U središtu službene značke na zrakasto srebrnastom okruglom polju nalazi se grb Republike Hrvatske izveden u crvenom i bijelom emajlu, visine 20 mm, a ispod grba proviruje stilizirani znak munje zlatne boje, s vrhom usmjerenim u gornji lijevi kut središnjega polja. U gornjem dijelu kružnoga poniklanog prstena, između hrvatskoga pletera i središnjega polja, plavim emajlom ispisane su riječi: »INSPEKTOR ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA I ZAŠTITU PRAVA PUTNIKA U ŽELJEZNIČKOM PRIJEVOZU«. Donjim dijelom službene značke proteže se poniklana lenta koja djelomično pokriva hrvatski pleter i na kojoj je plavim emajlom upisan troznamenkasti serijski broj službene značke. Službena značka izrađena je u niskom reljefu, tako da su hrvatski pleter i grb Republike Hrvatske izbočeni, dok se serijski broj službene značke utiskuje.

Članak 5.

Na stražnjoj strani službene značke nalazi se lisnata opruga od perne bronce. Službena značka pričvršćuje se na stražnjoj strani na kožni povez uz pomoć navoja s maticom ili na drugi prikladan način.

Članak 6.

Obrasci službene iskaznice i obrazac službene značke tiskani su u Prilogu 1. ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 7.

Inspektor u kožnom povezu nosi službenu iskaznicu i značku kojima dokazuje svoje službeno svojstvo, identitet i ovlasti u obavljanju poslova inspekcijskog nadzora. Kožni povez iz stavka 1. ovoga članka crne je boje i trostrukoga pregiba, a veličina svakoga pregiba je 80×120 mm. U prednjem pregibu kožnoga poveza, s unutarnje strane, smještena je službena iskaznica, a na unutarnjem pregibu kožnoga poveza, u donjem dijelu, smještena je službena značka. Na prednjoj strani kožnoga poveza iz stavka 1. ovoga članka zlatnom je bojom utisnut grb Republike Hrvatske, ispod kojega su utisnute riječi: »REPUBLIKA HRVATSKA – INSPEKTOR ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA I ZAŠTITU PRAVA PUTNIKA U ŽELJEZNIČKOM PRIJEVOZU«.

Članak 8.

Službenu iskaznicu i značku inspektora s pripadajućim kožnim povezom izdaje Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (u daljnjem tekstu: Agencija). Službenu iskaznicu inspektora potpisuje predsjednik Vijeća Agencije. Predsjednik Vijeća Agencije dodjeljuje posebnom odlukom radniku Agencije službenu iskaznicu i značku inspektora, kojom će radnik Agencije uz obavljanje poslova svog radnog mjesta obavljati i poslove inspektora.

Članak 9.

Službena iskaznica i značka inspektora smiju se upotrebljavati samo u svrhu obavljanja poslova inspekcijskog nadzora u okviru ovlasti utvrđenih Zakonom o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu i drugim propisima, a svaka zlouporaba službene iskaznice i značke povlači odgovornost u skladu s posebnim propisima. Službenu iskaznicu i značku inspektora zabranjeno je davati na uporabu drugim osobama.

Članak 10.

Inspektor kojemu prestane radni odnos u Agenciji, ili je odlukom predsjednika Vijeća Agencije utvrđeno da više ne obavlja poslove inspektora, obvezan je s danom prestanka radnog odnosa, odnosno s danom donošenja odluke predsjednika Vijeća Agencije, službenu iskaznicu i značku vratiti ravnatelju Agencije ili osobi koju ravnatelj Agencije ovlasti.

Vraćene službene iskaznice i značke iz stavka 1. ovoga članka poništavaju se i pohranjuju u Agenciji.

Članak 11.

Inspektoru će se oduzeti službena iskaznica i značka odlukom predsjednika Vijeća Agencije u slučaju povrede obveze iz radnog odnosa propisane općim aktima Agencije.

Inspektor koji izgubi službenu iskaznicu ili značku, ili na drugi način ostane bez službene iskaznice ili značke, mora o tome bez odgode izvijestiti ravnatelja Agencije te će mu se izdati nova službena iskaznica i/ili značka, nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala službena iskaznica i/ili značka oglašena nevažećom u »Narodnim novinama«. U slučaju kada je gubitak ili nestanak službene iskaznice ili značke posljedica namjere ili krajnje nepažnje inspektora, troškove oglašavanja u »Narodnim novinama« i troškove izdavanja nove službene iskaznice ili značke snosi inspektor.

Članak 12.

Agencija vodi upisnik izdanih i vraćenih službenih iskaznica i značaka inspektora, koji sadrži upisni broj, ime i prezime nositelja iskaznice, naziv radnog mjesta nositelja iskaznice, broj iskaznice i značke, nadnevak izdavanja iskaznice i značke, potpis nositelja iskaznice, nadnevak vraćanja iskaznice i značke te prostor za upis napomena.

Članak 13.

Inspektor je obvezan voditi očevidnik o izvršenim inspekcijskim pregledima (u daljnjem tekstu: očevidnik) u provođenju poslova inspekcijskog nadzora u okviru ovlasti utvrđenih Zakonom o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu i drugim propisima. Očevidnik o inspekcijskim pregledima vodi se posebno za svaku kalendarsku godinu, s točnim podacima koji u svakom trenutku moraju omogućiti potpuni uvid u broj i predmet obavljenih inspekcijskih pregleda te u poduzete ili naređene mjere i radnje inspektora.

Članak 14.

Očevidnik o inspekcijskim pregledima vodi se u elektroničkom obliku, kao baza podataka ili na drugi prikladan način. Očevidnik o inspekcijskim pregledima inspektor mora ispisati najkasnije do 31. siječnja svake godine za prethodnu kalendarsku godinu, a ispisani primjerak očevidnika obvezan je uvezati i pohraniti. Očevidnik o inspekcijskim pregledima ispisuje se u obliku uredske knjige veličine formata A4. Podaci uneseni u očevidnik o inspekcijskim pregledima moraju omogućiti naknadni prikaz, pretraživanje i ispis očevidnika u obliku i sadržaju propisanom odredbama ovoga Pravilnika. Podaci moraju biti zaštićeni od neovlaštenog pristupa, upisivanja, mijenjanja ili brisanja. Svi podaci moraju imati izrađenu sigurnosnu kopiju, koja se obnavlja najmanje jedanput mjesečno te pohranjuje na sigurnom mjestu, izvan prostorije u kojoj se nalazi izvorni očevidnik o inspekcijskim pregledima.

Članak 15.

Na naslovnoj stranici očevidnika o inspekcijskim pregledima otiskan je grb Republike Hrvatske, ispod kojeg je otiskan naslov: »REPUBLIKA HRVATSKA / HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI / Očevidnik o izvršenim inspekcijskim pregledima inspektora / za razdoblje __ / inspektor __«. Ostale stranice očevidnika o inspekcijskim pregledima u zaglavlju sadrže naslov: »HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI / Očevidnik o obavljenim inspekcijskim pregledima inspektora / za razdoblje __«, ispod kojega se upisuje ime i prezime inspektora. Sve stranice očevidnika moraju biti označene rednim brojevima.

Članak 16.

U tablični dio očevidnika o inspekcijskim pregledima upisuju se sljedeći podaci:

– redni broj,

– klasifikacijska oznaka i urudžbeni broj,

– naziv i sjedište, odnosno ime i prezime i adresa nadzirane osobe,

– nadnevak inspekcijskog nadzora,

– predmet inspekcijskog pregleda,

– rješenje inspektora,

– kontrola izvršenja rješenja,

– upravna mjera,

– upravni spor,

– prekršajni nalog, prijedlog za podnošenje optužnog prijedloga i/ili prijava nadležnom državnom tijelu,

– napomene.

Navedeni podaci temelje se na podacima iz zapisnika o izvršenom inspekcijskom pregledu, utvrđenom činjeničnom stanju i poduzetim ili naređenim mjerama i radnjama.

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-01/7

Urbroj: 530-05-2-1-2-18-2

Zagreb, 17. siječnja 2018.

Ministar
Oleg Butković, v. r.

PRILOG 1.

SLUŽBENA ISKAZNICA

prednja strana

poleđina

SLUŽBENA ZNAČKA

prednja strana