Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o izmjenama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije

NN 11/2018 (2.2.2018.), Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o izmjenama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

256

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), a u vezi s člankom 74. stavkom 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 56/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. veljače 2018. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE O IZMJENAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA NA PODRUČJU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

I.

Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije, klase: 021-04/17-01/8, urbroja: 2710/1-01-01/4-17-26, koju je donijela Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici održanoj 19. listopada 2017. godine, a koja se odnosi na proširenje obuhvata lučkog područja luke Črni mul (Crikvenica), te utvrđivanje obuhvata lučkog područja luke Perčin (Jadranovo).

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-04/22

Urbroj: 50301-27/25-18-2

Zagreb, 1. veljače 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.