Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Marina Kaštela

NN 11/2018 (2.2.2018.), Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Marina Kaštela

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

258

Na temelju članka 20. stavka 8. i članka 22. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 56/16), a u vezi s člankom 11. podstavkom 2. Uredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene (»Narodne novine«, br. 110/04 i 82/07), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. veljače 2018. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O KONCESIJI NA POMORSKOM DOBRU U SVRHU IZGRADNJE I GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE – LUKE NAUTIČKOG TURIZMA MARINA KAŠTELA

I.

U Odluci o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Marina Kaštela (»Narodne novine«, broj 136/13), u točki III. stavku 1. riječi: »u daljnjem roku od 2 (dvije) godine«, zamjenjuju se riječima: »do dana 1. travnja 2018. godine«.

II.

Zadužuje se Ovlaštenik koncesije dostaviti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture produženje garancije radi dobrog izvršenja posla s rokom važenja do 30. rujna 2018. godine.

III.

Ako Ovlaštenik koncesije ne dostavi produženje garancije radi dobrog izvršenja posla iz točke II. ove Odluke neće se zaključiti dodatak Ugovoru o koncesiji iz točke IV. ove Odluke, gubi sva prava stečena Ugovorom o koncesiji, te će se naplatiti garancija radi dobrog izvršenja posla.

IV.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar mora, prometa i infrastrukture sklopiti dodatak Ugovoru o koncesiji u roku 30 dana od dana objave ove Odluke u Narodnim novinama.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-04/21

Urbroj: 50301-27/25-18-2

Zagreb, 1. veljače 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.