Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji u postupcima pred trgovačkim sudovima

NN 12/2018 (7.2.2018.), Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji u postupcima pred trgovačkim sudovima

Ministarstvo pravosuđa

266

Na temelju članka 492.a stavka 5. Zakona o parničnom postupku (»Narodne novine«, broj 53/91., 91/92., 58/93., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 02/07., 84/08., 123/08., 57/11., 148/11., 25/13. i 89/14.), ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O ELEKTRONIČKOJ KOMUNIKACIJI U POSTUPCIMA PRED TRGOVAČKIM SUDOVIMA

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se pretpostavke za podnošenje podnesaka u elektroničkom obliku pred trgovačkim sudovima, oblike zapisa podnesaka u elektroničkom obliku (formate) te organizaciju i djelovanje informacijskog sustava.

Rodna ravnopravnost

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Primjena pravilnika

Članak 3.

Ovaj Pravilnik primjenjuje se na:

– podnošenje podnesaka u elektroničkom obliku pred trgovačkim sudovima ako stranka izjavi da joj se dostava pismena obavlja elektroničkim putem dostavom u siguran elektronički poštanski pretinac i

– elektroničku dostavu obveznim sudionicima elektroničkog pravnog prometa s popisa koji određuje i na internetskoj stranici objavljuje Ministarstvo pravosuđa (dalje u tekstu: ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa).

Primjena drugih propisa

Članak 4.

U postupanju s podnescima podnesenim u elektroničkom obliku na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o parničnom postupku i Sudskog poslovnika, ako ovim pravilnikom nije drukčije određeno.

Značenje pojedinih pojmova

Članak 5.

Pojedini pojmovi upotrijebljeni u ovome Pravilniku imaju ova značenja:

1. informacijski sustav je poslužno mjesto (usluge.pravosudje.hr) sustava eSpis,

2. eSpis je jedinstveni informacijski sustav za upravljanje i rad na sudskim predmetima koji se sastoji od standardne aplikacije, računalne i telekomunikacijske opreme i infrastrukture, sistemske programske opreme i alata te svih podataka koji se tim sustavom unose, pohranjuju i prenose iz svih vrsta upisnika na općinskim, županijskim te trgovačkim sudovima, Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske i Vrhovnom sudu Republike Hrvatske,

3. siguran elektronički poštanski pretinac je pretinac elektroničke pošte pod nadzorom administratora sustava,

4. napredni elektronički potpis znači potpis koji je na nedvojben način povezan s potpisnikom (fizičkom osobom), omogućava identificiranje potpisnika, izrađen je korištenjem podataka za izradu elektroničkog potpisa koje potpisnik može uz visoku razinu pouzdanja koristiti pod svojom isključivom kontrolom i povezan je s njime potpisanim podacima na način da se može otkriti bilo koja naknadna izmjena podataka,

5. kvalificirani elektronički potpis znači napredan elektronički potpis koji je izrađen pomoću kvalificiranih sredstava za izradu elektroničkog potpisa i temelji se na kvalificiranom certifikatu za elektroničke potpise,

6. kvalificirani vremenski žig znači elektronički vremenski žig koji povezuje datum i vrijeme s podacima na način kojim se u razumnoj mjeri isključuje mogućnost nezapažene promjene podataka, temelji se na izvoru točnog vremena povezanom s koordiniranim svjetskim vremenom i potpisan je pomoću naprednog elektroničkog potpisa ili pečaćen pomoću naprednog elektroničkog pečata kvalificiranog pružatelja usluga povjerenja ili jednakovrijednom metodom.

Vanjski korisnici

Članak 6.

Vanjski korisnici sustava jesu:

– stranke u postupku pred trgovačkim sudom koja izjavi da joj se dostava pismena obavlja elektroničkim putem dostavom u siguran elektronički poštanski pretinac i

– obvezni sudionici elektroničkog pravnog prometa s popisa koji određuje i objavljuje ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa.

Način pristupa

Članak 7.

(1) Pristup trgovačkom sudu elektroničkim putem ostvaruje se putem informacijskog sustava (u daljnjem tekstu: sustav) upotrebom vjerodajnica Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava značajne ili visoke razine sigurnosti.

(2) Vanjski korisnik sustava ostvaruje pristup sustavu uz prethodnu autentifikaciju i autorizaciju.

(3) Administrator sustava je ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa.

Dodjela prava pristupa sustavu

Članak 8.

(1) Obvezni sudionici elektroničkog pravnog prometa dužni su administratoru sustava u roku od 30 dana od dana objave popisa obveznih sudionika elektroničkog pravnog prometa koji određuje i objavljuje na internetskoj stranici ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa dostaviti ime, prezime, osobni identifikacijski broj, adresu elektroničke pošte i svojstvo u kojem traži pravo pristupa sustavu kako bi im se dodijelilo pravo pristupa sustavu.

(2) Za dodjelu prava pristupa sustavu stranka u postupcima pred trgovačkim sudom podnosi zahtjev administratoru sustava ispunjavanjem i potpisivanjem izjave iz članka 3. ovoga Pravilnika.

(3) Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati: ime, prezime, osobni identifikacijski broj i adresu elektroničke pošte stranke u postupku pred trgovačkim sudom.

(4) Administrator sustava dužan je u roku od tri radna dana od primitka informacija iz stavka 1. ovoga pravilnika, odnosno zahtjeva iz stavka 2. ovoga pravilnika vanjskom korisniku sustava na adresu njegove elektroničke pošte dostaviti obavijest da je pristup sustavu omogućen i da je otvoren siguran elektronički poštanski pretinac.

Početak i prestanak prava korištenja sustava

Članak 9.

(1) Pravo korištenja sustava počinje dodjelom prava pristupa vanjskom korisniku sustava.

(2) Pravo korištenja sustava prestaje:

– kada stranka u postupku pred trgovačkim sudom povuče izjavu ili podnese zahtjev da joj se dostava pismena elektroničkim putem ne obavlja dostavom u siguran elektronički poštanski pretinac

– brisanjem obveznog sudionika elektroničkog pravnog prometa s popisa koji određuje i objavljuje Ministarstvo pravosuđa.

(3) O okolnostima iz stavka 2. ovoga članka tijela koje vode registre, imenike i upisnike obveznih sudionika elektroničkog pravnog prometa i stranka u postupku pred trgovačkim sudom dužni su bez odgode obavijestiti administratora sustava.

(4) Administrator sustava dužan je po zaprimljenoj obavijesti iz stavka 3. ovog članka ukinuti pravo pristupa vanjskom korisniku sustava.

(5) U slučaju zlouporabe administrator sustava ima pravo uskratiti vanjskom korisniku sustava pravo pristupa sustavu bez prethodne obavijesti.

Oblik i potpisivanje podneska u elektroničkom obliku

Članak 10.

(l) Podnesci koji se podnose trgovačkom sudu od strane vanjskog korisnika sustava, podnose se u elektroničkom obliku i potpisani su njegovim naprednim ili kvalificiranim elektroničkim potpisom.

(2) Certifikat elektroničkog potpisa mora biti izdan od kvalificiranog pružatelja usluga povjerenja i mora biti valjan u trenutku potpisivanja. Trgovački sud može zatražiti validaciju elektroničkog potpisa ukoliko se ne može utvrditi njegova valjanost.

(3) Ako se podnesak ili prilog sastoji od više listova, svi listovi trebaju biti sadržani u jednoj datoteci, bez praznih listova. Svaki podnesak i prilog trebaju biti cjelina za sebe.

(4) Kad se uz podnesak prilažu javne isprave koje već postoje u elektroničkom obliku, one se dostavljaju u izvorniku kao dokument elektronički potpisan od strane izdavatelja isprave.

(5) Elektronički podnesci iz stavka 1. ovoga članka moraju biti u PDF obliku.

Obavijest o primitku elektroničkog podneska

Članak 11.

(1) Nakon uspješno dostavljenog elektroničkog podneska sud će poslati vanjskom korisniku sustava obavijest o zaprimanju podneska uz korištenje kvalificiranog vremenskog žiga. Vremenom primitka podneska smatra se vrijeme na vremenskom žigu.

(2) U slučaju nemogućnosti dostave elektroničkog podneska sredstvima elektroničke komunikacije zbog više sile, održavanja sustava ili nemogućnosti zaprimanja od strane sustava, isključuje se odgovornost suda, administratora sustava ili vanjskog korisnika sustava.

Poslovanje kod podnošenja podneska

Članak 12.

(1) U trenutku podnošenja podneska u elektroničkom obliku, odnosno zaprimanja sudskog pismena u sigurni elektronički poštanski pretinac za koji postoji obveza plaćanja sudskih pristojbi vanjski korisnik sustava dužan je bez odgode izvršiti plaćanje sudskih pristojbi prema odredbama Zakona o sudskim pristojbama.

(2) Vanjski korisnik sustava koji je oslobođen plaćanja sudskih pristojbi prema odredbama Zakona o sudskim pristojbama dužan je u sustavu naznačiti razlog oslobođenja i priložiti dokaz o oslobođenju.

Otpravak elektroničkih sudskih pismena

Članak 13.

(1) Elektroničko sudsko pismeno se otpravlja putem sustava u sigurni elektronički poštanski pretinac vanjskog korisnika.

(2) Elektroničko sudsko pismeno potpisano je kvalificiranim elektroničkim potpisom ovlaštene osobe suda uz primjenu kvalificiranog vremenskog žiga i sadrži oznaku da je elektronički potpisano.

(3) Elektroničko sudsko pismeno se otpravlja putem sustava eSpis na način da se otpravak šalje u sigurni elektronički poštanski pretinac vanjskog korisnika s porukom koja sadrži sljedeće informacije:

1. sud (pošiljatelj),

2. elektroničko sudsko pismeno koji je sud odredio za otpravak

3. siguran elektronički poštanski pretinac vanjskog korisnika (primatelj).

Obavijest o pismenu u informacijskom sustavu

Članak 14.

(1) Sustav će poslati primatelju obavijest o pismenu na elektroničku adresu o poslanom sudskom pismenu u sigurni elektronički poštanski pretinac (u daljnjem tekstu: Obavijest o pismenu).

(2) Obavijest o pismenu mora sadržavati:

– oznaku suda (pošiljatelja),

– datum kada je u obavijest o pismenu poslana u sigurni elektronički poštanski pretinac,

– naznaku pismena koje se dostavlja,

– obavijest da se pismeno može preuzeti u roku od 15 dana u sigurnom elektroničkom poštanskom pretincu,

– datum od kada započinje rok za preuzimanje pismena,

– upozorenje na pravne posljedice iz članka 492.c stavka 5. Zakona o parničnom postupku,

– prema potrebi druge potrebne podatke.

Potvrda o preuzimanju elektroničkog sudskog pismena

Članak 15.

(1) Vanjski korisnik može preuzeti elektroničko sudsko pismeno iz sigurnog elektroničkog poštanskog pretinca na način da:

1. dokaže svoj identitet upotrebom vjerodajnica Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava značajne ili visoke razine sigurnosti,

2. izvrši uvid u sigurni elektronički poštanski pretinac i

3. elektronički potvrdi primitak pismena ovjerom elektroničke dostavnice.

(2) Elektronička dostavnica mora sadržavati:

– oznaku suda (pošiljatelja),

– podatke o vanjskom korisniku (primatelju),

– datum kada je vanjski korisnik sustava preuzeo pismeno iz sigurnog elektroničkog poštanskog pretinca,

– naznaku pismena koje je vanjski korisnik sustava preuzeo,

– prema potrebi druge potrebne podatke.

Potvrda o nepreuzimanju elektroničkog sudskog pismena

Članak 16.

(1) Ako vanjski korisnik ne preuzme pismeno u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti o slanju pismena u sigurni elektronički poštanski pretinac, sustav naredni dan nakon isteka tog razdoblja u eSpis šalje poruku o završetku dostave pismena elektroničkim putem.

(2) Potvrda o nepreuzimanju elektroničkog sudskog pismena iz sigurnog elektroničkog poštanskog pretinca mora sadržavati:

– oznaku suda (pošiljatelja),

– podatke o vanjskom korisniku (primatelju),

– naznaku pismena koje vanjski korisnik sustava nije preuzeo,

– datum kada je pismeno pristiglo u siguran elektronički poštanski pretinac vanjskog korisnika,

– prema potrebi druge potrebne podatke.

Postupanje u slučaju predaje elektroničkog podneska u prekluzivnom roku u slučaju nedostupnosti sustava

Članak 17.

(1) U slučaju da vanjskom korisniku sustava, zbog nedostupnosti sustava, nije moguće u elektroničkom obliku predati podnesak dva sata prije isteka prekluzivnog roka, vanjski korisnik sustava dužan je bez odgode prijaviti nedostupnost administratoru sustava.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka rok za predaju podneska produžuje se za jedan radni dan.

(3) Na mrežnim stranicama sustava objavit će se upute o prijavi nedostupnosti, obavijest o nedostupnosti zbog tehničkih poteškoća, te informacija o nastavku tijeka roka za predaju podneska.

(4) Odredbe iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka neće se primjenjivati ako vanjski korisnik sustava nije mogao predati podnesak u elektroničkom obliku u prekluzivnom roku zbog tehničkih poteškoća nastalih na njegovoj strani.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 18.

(1) Ministar nadležan za poslove pravosuđa donijet će odluku o ispunjavanju tehničkih uvjeta za primjenu ovoga Pravilnika na pojedinom trgovačkom sudu kada se za to ispune uvjeti.

(2) Do donošenja odluke iz stavka 1. ovoga članka stranke nisu dužne podnositi podneske u elektroničkom obliku u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Članka 19.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 15. veljače 2018., a u odnosu na stranke pred trgovačkim sudom primjenjuje se od 1. siječnja 2019.

Klasa: 011-01/17-01/72

Urbroj: 514-05-01-02-18-06

Zagreb, 30. siječnja 2018.

Ministar
Dražen Bošnjaković, v. r.