Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji

NN 12/2018 (7.2.2018.), Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji

MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA

269

Na temelju članka 120. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17) ministar hrvatskih branitelja donosi

PRAVILNIK

O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVE NJIHOVIH OBITELJI

DIO PRVI
UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se način ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć, razrađuju uvjeti za ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć, visina jednokratne novčane pomoći i drugo važno za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć iz članaka 115. i 118. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17), (u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovome propisu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

Pojedini izrazi u smislu ovoga Pravilnika znače:

a) korisnik je osoba iz članka 115. ili 118. Zakona koja ostvaruje pravo na jednokratnu novčanu pomoć ili je u postupku ostvarivanja toga prava, sukladno odredbama Zakona i ovoga Pravilnika.

b) zajedničko kućanstvo je svaka zajednica osoba, bez obzira na srodstvo, koje zajedno stanuju na istoj adresi prebivališta u stambenom prostoru s jedinstvenim režijskim troškovima, zajedno privređuju i troše ostvarene prihode, te zajedno koriste pokretnine i nekretnine za podmirenje osnovnih životnih potreba.

c) osnovne životne potrebe su prehrana, odjeća, osobna njega, kućanske potrepštine, grijanje i ostali režijski i drugi predviđeni i nepredviđeni troškovi i novčani izdaci, zdravstvene potrebe, korištenje stambenog prostora za stanovanje i zemljišta za vlastite i druge potrebe, koje nisu podmirene po osnovi drugog propisa.

d) jedinstveni režijski troškovi su troškovi stanovanja (troškovi najamnine, električne energije, grijanja, vode, odvodnje, komunalne naknade, TV pretplate i slično) koji glase na jednog člana kućanstva, a svi članovi njegova kućanstva sudjeluju dogovorno (u pravilu ovisno o svojim prihodima) u podmirenju istih.

e) novčani prihodi ostvareni u inozemstvu ili tuzemstvu od utjecaja na jednokratnu novčanu pomoć iz članka 118. Zakona su:

1. mjesečna neto plaća

2. naknada plaće

3. naknada za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

4. naknada na osnovi nezaposlenosti

5. mirovina i naknada mirovine

6. rodiljna i roditeljska potpora

7. naknada za rad u zatvoru/kaznionici

8. prihod od prodaje motornog vozila, motornog plovila i nekretnina i

9. drugi porezu podložni prihodi prema dobiti odnosno dohotku koji je služio za osnovicu pri određivanju poreza.

f) teška akutna, teška kronična ili maligna bolest – bolest koja se nalazi na Popisu teških akutnih, teških kroničnih ili malignih bolesti, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (Lista 1).

g) teška ozljeda tjelesna ozljeda temeljem koje je osoba zadržana na bolničkom liječenju u najmanjem trajanju od 10 dana neprekidno.

h) elementarna nepogoda elementarna nepogoda zbog koje je nadležno tijelo donijelo odluku o proglašenju elementarne nepogode kao i ostale iznenadne velike nesreća koje prekidaju normalno odvijanje života i uzrokuju štetu većeg opsega na stambenom objektu u kojem korisnik stanuje, u mjeri koja prelazi normalnu sposobnost korisnika da je sam otkloni bez pomoći.

DIO DRUGI
NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ NAKON EKSHUMACIJE I IDENTIFIKACIJE ILI PROGLAŠENJA NESTALOGA HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA UMRLIM

Članak 4.

(1) Postupak za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć nakon ekshumacije i identifikacije ili proglašenja nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata umrlim pokreće se na pisani zahtjev korisnika iz članka 115. Zakona, odnosno njegovog zakonskog zastupnika, opunomoćenika ili skrbnika (Obrazac broj 1).

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se uredu državne uprave u županiji odnosno nadležnom upravnom tijelu Grada Zagreba nadležnom prema mjestu prebivališta.

Članak 5.

Korisnik je, u postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć nakon ekshumacije i identifikacije ili proglašenja nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata umrlim, uz popunjeni i potpisani zahtjev, dužan priložiti:

a) pravomoćno rješenje o proglašenju smrti nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

b) izvadak iz matice rođenih (ako je hrvatski branitelj rođen u inozemstvu, a nije upisan u nadležni Matični ured) i

c) izvadak iz matice vjenčanih (ako je hrvatski branitelj sklopio brak u inozemstvu, a nije upisan u nadležni Matični ured).

Članak 6.

(1) Službena osoba, u postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć nakon ekshumacije i identifikacije ili proglašenja nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata umrlim, pribavit će po službenoj dužnosti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kod upravnih tijela ili suda.

(2) Dokazi koje je službena osoba dužna pribaviti službenim putem su:

a) izvadak iz matice rođenih

b) izvadak iz matice vjenčanih

c) izvadak iz matice umrlih

d) pravomoćno rješenje o statusu člana obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili potvrda o statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i

e) pravomoćno rješenje o priznavanju prava na naknadu u iznosu obiteljske invalidnine.

DIO TREĆI
NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ ZBOG NEMOGUĆNOSTI PODMIRENJA OSNOVNIH ŽIVOTNIH POTREBA

Podnošenje zahtjeva

Članak 7.

(1) Postupak za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba pokreće se na pisani zahtjev korisnika iz članka 118. Zakona odnosno njegovog zakonskog zastupnika, opunomoćenika ili skrbnika (Obrazac broj 2).

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se uredu državne uprave u županiji odnosno nadležnom upravnom tijelu Grada Zagreba nadležnom prema mjestu prebivališta.

(3) Pravo na jednokratnu novčanu pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba zbog teške akutne, teške kronične, maligne bolesti korisnika te teške akutne, teške kronične, maligne bolesti članova uže obitelji korisnika koji žive u zajedničkom kućanstvu može se ostvariti ukoliko se zahtjev podnese za vrijeme trajanja te situacije.

(4) Pravo na jednokratnu novčanu pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba zbog: teške ozljede korisnika nastale uslijed nesretnog slučaja, teške ozlijede članova uže obitelji korisnika koji žive u zajedničkog kućanstva nastale uslijed nesretnog slučaja, zbog elementarne nepogode koja je prouzročila štetne posljedice za korisnika i članove njegova zajedničkog kućanstva i zbog smrti člana uže obitelji korisnika koji je s njime živio u zajedničkom kućanstvu može se ostvariti ukoliko se zahtjev podnese u roku od 30 dana od nastanka situacije.

Dokazivanje

Članak 8.

(1) Korisnik je radi ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba, uz popunjeni i potpisani zahtjev, dužan priložiti:

a) Obrazac broj 3

b) Obrazac broj 4 (popunjen od strane korisnika i punoljetnih članova kućanstva)

c) preslika osobne iskaznice za sve osobe kojima je izdana, a koje su prijavljene na kućnom broju nekretnine na kojoj je prijavljeno prebivalište korisnika, a koje stanuju u njegovu stambenom prostoru

d) izvadak iz matice rođenih za korisnika i sve članove njegova kućanstva (ukoliko korisnik i članovi njegova kućanstva nisu upisani u nadležni Matični ured, a rođeni su u inozemstvu)

e) izvadak iz matice vjenčanih (ukoliko je brak sklopljen u inozemstvu, a nije upisan u nadležni Matični ured)

f) dokaz je li korisnik inozemne mirovine, za korisnika i sve članove kućanstva (izjava korisnika i članova kućanstva te potvrda banke u kojoj osoba prima inozemnu mirovinu ili isplatnog tijela, o visini ostvarene mirovine za prethodnu godinu ili prethodna tri mjeseca)

g) kupoprodajni ugovor, ukoliko je došlo do otuđenja motornih vozila ili nekretnina

h) pravomoćnu presudu o razvodu braka, ukoliko je brak korisnika razveden kada činjenica razvoda nije upisana u matici rođenih ili vjenčanih

i) ugovor o dodjeli stambenog prostora na korištenje, ukoliko korisnik i članovi njegova kućanstva stanuju u stambenom prostoru koje je u vlasništvu Republike Hrvatske, jedinice lokalne, područne (regionalne) samouprave, Grada Zagreba ili upravnog tijela te ugovor o najmu stambenog prostora ukoliko korisnik i članovi njegova kućanstva stanuju u stambenom prostoru fizičke osobe

j) potvrda liječnika primarne zdravstvene zaštite o teškoj akutnoj, teškoj kroničnoj ili malignoj bolesti zbog koje se podnosi zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć (ili u slučaju iz članka 17. stavka 2. točke b) ovoga Pravilnika) sa šifrom bolesti (MKB) i dijagnozom bolesti ispisanom na hrvatskom jeziku

k) presliku medicinske dokumentacije za tešku akutnu, tešku kroničnu ili malignu bolest (za koju se podnosi zahtjev ili u slučaju iz članka 17. stavka 2. točke b) ovoga Pravilnika) koja nije starija od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva te presliku medicinske dokumentacije za tešku ozljedu zbog koje se podnosi zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć odnosno otpusno pismo ili drugi dokaz iz kojeg je vidljivo trajanje bolničkog liječenja

l) rješenje o invalidnosti korisnika ili člana njegova kućanstva, u slučaju iz članka 17. stavka 2. točke a) ovog Pravilnika, od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ili Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (u slučaju priznate invalidnosti prema propisima o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, dati izjavu)

m) dokaz o elementarnoj nepogodi u situaciji iz članka 118. stavka 1. točke c) Zakona (potvrda nadležnog tijela lokalne ili regionalne samouprave)

n) račune o troškovima pogreba koji glase na podnositelja zahtjeva (u situaciji iz članka 118. stavka 1. točke d) Zakona)

o) smrtni list (u situaciji iz članka 118. stavka 1. točke d) Zakona i

p) preslika kartice tekućeg računa korisnika.

(2) Na zahtjev službene osobe korisnik je dužan dostaviti i druge dokaze i podatke o kojima službena osoba ne može imati saznanja, niti se mogu pribaviti službenim putem.

Članak 9.

(1) Službena osoba će u postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba pribaviti po službenoj dužnosti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kod javnopravnih tijela ili suda.

(2) Dokazi koje je dužna pribaviti službena osoba:

a) izvadak iz matice rođenih za korisnika i sve članove njegova kućanstva, ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva

b) uvjerenje da se protiv korisnika ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 21. Zakona od nadležnog općinskog suda prema mjestu prebivališta (ne starije od šest mjeseci)

c) potvrda iz kaznene evidencije ministarstva nadležnog za pravosuđe da korisnik ili hrvatski branitelj temeljem kojeg se izvodi pravo nije pravomoćnom sudskom presudom osuđen za kaznena djela iz članka 21. Zakona

d) potvrdu da korisnik nema registriran obrt

e) potvrda o sudjelovanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata u obrani suvereniteta Republike Hrvatske od najmanje 100 dana u borbenom sektoru (kada zahtjev podnosi hrvatski branitelj iz Domovinskog rata)

f) pravomoćno rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (kada zahtjev podnosi HRVI iz Domovinskog rata)

g) pravomoćno rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradaloga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (kada zahtjev podnosi član obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata)

h) dokaze o visini dohotka za korisnika i sve članove kućanstva starije od 15 godina života za prethodnu godinu ili prethodna tri mjeseca (verificirana potvrda o visini dohotka za korisnika i sve članove kućanstva starije od 15 godina života za prethodnu godinu ili prethodna tri mjeseca ili ako verificirana potvrda nije izdana: izjava korisnika i članova kućanstva o visini dohotka, potvrda poslodavca o isplaćenom dohotku, drugom dohotku, naknade s osnova bolovanja do 42 dana, ugovor o djelu, potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o primanju mirovine, naknade mirovine, dodataka na mirovinu, potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o primanju naknade s osnova nezaposlenosti, potvrda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o primanju naknade s osnova bolovanja duljeg od 42 dana, rodiljne i roditeljske potpore i drugo)

i) očitovanje nadležne porezne uprave da li je evidentiran promet nekretnina za korisnika i sve članove kućanstva

j) dokaz da li su korisnik i nezaposleni članovi kućanstva stariji od 15 godini korisnici novčanog primanja zbog nezaposlenosti (nadležan Hrvatski zavod za zapošljavanje)

k) izvadak iz zemljišne knjige o pravu vlasništva na nekretninama korisnika jednokratne novčane pomoći i svih članova njegova kućanstva, bez obzira na godine života (nadležan općinski sud, zemljišnoknjižni odjel)

l) izvadak iz knjige položenih ugovora za korisnika i sve članove kućanstva, bez obzira na godine života (nadležan općinski sud, zemljišnoknjižni odjel)

m) uvjerenje (posjedovni list) o pravu posjeda na nekretninama za korisnika i sve članove njegova kućanstva, bez obzira na godine života (nadležna Državna geodetska uprava, područni ured za katastar odnosno Gradski ured za katastar i geodetske poslove),

n) uvjerenje o identifikaciji određene čestice u slučajevima kada se ista nekretnina vodi pod različitim brojčanim oznakama u katastarskoj i zemljišnoknjižnoj evidenciji (nadležna Državna geodetska uprava, područni ured za katastar odnosno Gradski ured za katastar i geodetske poslove)

o) potvrda ili izvršno rješenje o kućnom broju nekretnine na kojoj je prijavljeno prebivalište korisnika (nadležna Državna geodetska uprava,područni ured za katastar odnosno Gradski ured za katastar i geodetske poslove)

p) uvjerenje o vlasništvu i korištenju motornih vozila, za korisnika i sve punoljetne članove kućanstva (nadležna policijska uprava /postaja prema mjestu prebivališta)

q) dokaz je li korisnik ili član njegova zajedničkog kućanstva korisnik zajamčene minimalne naknade

r) dokaz je li korisnik ostvario pravo na naknadu za nezaposlene iz članka 107. ovoga Zakona (kada se zahtjev podnosi po situaciji iz članka 118. stavka 1. točke e) Zakona)

s) očitovanje Hrvatskog centra za razminiranje u slučaju iz članka 15. stavka 2. točke a) ovoga Pravilnika (nadležan Hrvatski centar za razminiranje)

t) potvrda nadležnog ureda državne uprave, službe za imovinsko pravne poslove (prema mjestu nekretnine) da li je korisnik ostvario pravo na obnovu prema propisima o obnovi u slučaju iz članka 15. stavka 2. točke c) ovoga Pravilnika

u) dokaz jesu li korisnik jednokratne novčane pomoći i članovi njegova kućanstva korisnici mirovine, mirovine sa zaštitnim dodatkom ili dodatkom na mirovinu te u kojem iznosu

v) dokaz jesu li korisnik i članovi njegova kućanstva, stariji od 15 godina života, zaposleni

w) dokaz jesu li korisnik i članovi njegova kućanstva, stariji od 15 godina života, korisnici novčanog primanja u vezi s profesionalnom rehabilitacijom

(3) Dokaze iz ovoga Pravilnika koje je potrebno pribaviti iz inozemstva, pribavit će službena osoba ukoliko ih dragovoljno ne pribavi korisnik.

Članak 10.

Službena osoba može zatražiti i druge dokaze, ukoliko dokazi propisani ovim Pravilnikom nisu dovoljni za rješavanje upravne stvari, kao što su dokazi o primljenoj pomoći za podmirenje osnovnih životnih potreba ostvarene po osnovi drugih propisa, dokazi koji su potrebni za utvrđivanje visine jednokratne novčane pomoći i drugi dokazi.

Članak 11.

Iznimno, ukoliko se u postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba, a u situaciji smrti člana uže obitelji korisnika koji je s njime živio u zajedničkom kućanstvu utvrdi da je korisnik već ostvario jednokratnu novčanu pomoć po drugoj situaciji u istoj kalendarskoj godini, umjesto svih dokaza iz članka 8. i članka 9. ovoga Pravilnika potrebno je pribaviti:

a) Obrazac broj 2

b) izjavu korisnika danu na zapisnik pri nadležnom prvostupanjskom tijelu o tome je li bilo promjena u sastavu kućanstva, imovini ili prihodima u odnosu na stanje utvrđeno u prethodnom postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć,

c) dokazi iz članka 8. i 9. ovoga Pravilnika za koje je propisano da ne smiju biti stariji od šest mjeseci (ukoliko su prikupljeni stariji),

d) dokazi kojima se dokazuje postojanje situacije iz članka 118. stavka 1. točke d) Zakona.

Utvrđivanje zajedničkog kućanstva

Članak 12.

(1) Članovi zajedničkog kućanstva utvrđuje se izjavom korisnika danom na zapisnik prvostupanjskom tijelu (Obrazac broj 3).

(2) Radi razjašnjenja bitnih okolnosti u vezi utvrđivanja sastava kućanstva može se provesti očevid.

(3) Zapisnik o očevidu mora sadržavati sve činjenice i izjave iz kojih se nesporno može utvrditi sastav kućanstva. Obrazac zapisnika o očevidu (Obrazac broj 5).

(4) Kod jednog stambenog prostora odvojeno kućanstvo može se utvrditi ako postoje najmanje jedna soba koju korisnik i članovi njegovog kućanstva koriste samostalno u odnosu na druge osobe koje koriste isti stambeni prostor.

(5) Kod dva i više stambena prostora koji se nalaze na istoj adresi prebivališta, može se utvrditi odvojeno kućanstvo ako postoji najmanje jedan stambeni prostor koji korisnik i članovi njegovog kućanstva koriste samostalno u odnosu na druge osobe koje koriste iste stambene prostore.

Članak 13.

(1) Sastav kućanstva utvrđuje prema sastavu u trenutku podnošenja zahtjeva.

(2 Ako se u tijeku postupka, odnosno do donošenja rješenja, promjeni sastav kućanstva (zbog smrti, promjene prebivališta ili boravišta i sl.) sastav kućanstva se utvrđuje prema sastavu u trenutku donošenja rješenja.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, promjena sastava kućanstva utječe i na pravo i na visinu jednokratne novčane pomoći.

Utvrđivanje zapreka za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba

Članak 14.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć ne može se ostvariti ako postoje zapreke iz članka 119. Zakona ili nisu ispunjeni drugi uvjeti određeni Zakonom i ovim Pravilnikom.

Članak 15.

(1) Nekretnine koje ne služe za podmirenje osnovnih životnih potreba predstavlja dodatni stambeni prostor, uz stambeni prostor u kojem stanuju korisnik i članovi njegovoga kućanstva (jedan stan, obiteljska kuća ili jedan njezin dio za koji se utvrdi da čini odvojenu stambenu cjelinu ili apartman) ako pojedinačna ili ukupna površina dodatnih prostora u vlasništvu, suvlasništvu ili izvanknjižnom vlasništvu ili suvlasništvu korisnika i članova njegova zajedničkog kućanstva iznosi više od 50 m², bez obzira na broj članova korisnikova kućanstva.

(2) Kod izračuna dodatnog stambenog prostora iz stavka 1. ovoga članka ne ulazi:

a) stambeni prostor koji se nalazi na miniranom području bez obzira na površinu

b) stambeni prostor smješten na području koje je razvrstano u kategoriju gorsko planinsko područje – GPP sukladno propisima o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima, bez obzira na površinu

c) stambeni prostor oštećen u Domovinskom ratu, a nije obnovljen niti je korisnik ostvario pravo na obnovu prema propisima o obnovi, bez obzira na površinu i

d) stambeni prostor koji ne zadovoljava osnovne uvjete za korištenje tog prostora za stanovanje (napušteni, ruševni, nedovršeni i slični objekti), bez obzira na površinu.

(3) Činjenica iz stavka 2. točke a) ovoga članka utvrđuje se očitovanjem Hrvatskog centra za razminiranje.

(4) Činjenica iz stavka 2. točke c) ovoga članka utvrđuje se potvrdom Službe za imovinsko-pravne poslove nadležnog Ureda državne uprave u županiji odnosno upravnog tijela Grada Zagreba.

(5) Činjenica iz stavka 2. točke d) ovoga članka utvrđuje se očevidom ili drugim dokaznim sredstvima.

Članak 16.

(1) Vlasništvo, korištenje, suvlasništvo ili sukorištenje stambenog prostora koje korisniku i članovima njegova kućanstva ne služe za podmirenje osnovnih životnih potreba ne predstavlja zapreku za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć ako stranka priloži dokaz o otuđenju, ali se prihod ostvaren od prodaje uzima kao prihod od utjecaja na pravo i visinu iznosa prava na jednokratnu novčanu pomoć.

(2) Vrijednost prodane nekretnine uzimat će se iz rješenja nadležne porezne uprave o razrezu poreza. Ako se nadležna porezna uprava očituje da nije izdala rješenje, uzimat će se u obzir iznos naveden u ugovoru o prodaji.

(3) Činjenica prodaje nekretnina, utvrdit će se pribavljanjem očitovanja zemljišnoknjižnog odjela nadležnog općinskog suda ili očitovanjem nadležne porezne uprave o činjenici prometa nekretnine.

Članak 17.

(1) Motorna vozila koja ne služe za podmirenje osnovnih životnih potreba su:

a) registrirani ili neregistrirani i odjavljeni osobni automobili mlađi od 10 godina

b) registrirana ili neregistrirana i odjavljena teretna motorna vozila (kamion, dostavno vozilo i slično) mlađa od 20 godina

c) registrirana ili neregistrirana i odjavljena kombinirana vozila (kombi) mlađa od 20 godina

d) registrirani ili neregistrirani i odjavljeni motocikli radnog obujma motora iznad 125 cm3 mlađi od 20 godina

e) registrirani ili neregistrirani i odjavljeni radni strojevi (kombajn, kopač rovova i slično) mlađi od 20 godina

f) registrirana ili neregistrirana i odjavljena radna vozila mlađa od 20 godina

g) registrirani ili neregistrirani i odjavljeni traktori mlađi od 20 godina

(2) Iznimno od stavka 1. točke a) ovoga članka zapreku za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć ne predstavljaju registrirani ili neregistrirani i odjavljeni osobni automobili bez obzira na starost:

a) ako je korisnik ili član njegova kućanstva invalid sa 100% tjelesnim oštećenjem ili

b) ako korisnik ili član njegova kućanstva boluje od teške akutne, teške kronične ili maligne bolesti s Liste broj 1. koja je sastavni dio ovog Pravilnika.

(3) Činjenica iz stavka 2. točke a) ovoga članka se dokazuje rješenjem nadležnog javnopravnog tijela ili nalazom i mišljenjem nadležnog tijela vještačenja kada nije propisano da se na temelju nalaza i mišljenja donosi rješenje.

(4) Činjenica iz stavka 2. točke b) ovoga članka se dokazuje potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite sa šifrom bolesti (MKB) i dijagnozom bolesti ispisanom na hrvatskom jeziku uz koju se prilaže medicinska dokumentacija ne starija od šest mjeseci.

Članak 18.

(1) Vlasništvo ili korištenje motornog vozila koje ne služi podmirenju osnovnih životnih potreba ili motornog plovila duljeg od šest metara ne predstavlja zapreku za priznavanje prava ako stranka priloži dokaz o otuđenju na temelju pravnog posla ili dokaz o krađi nadležne policijske uprave.

(2) Prodaja motornog vozila i/ili motornog plovila iz stavka 1. ovog članka se dokazuje kupoprodajnim ugovorom ili dokazom o promjeni vlasnika pri nadležnom tijelu.

(3) Prihod ostvaren od prodaje motornog vozila i/ili motornog plovila iz stavka 1. ovog članka, uzima se kao prihod od utjecaja na pravo i visinu jednokratne novčane pomoći.

(4) Vrijednost prodanog motornog vozila i/ili motornog plovila određuje se prema iznosu navedenom u ugovoru o prodaji.

(5) Činjenica prodaje motornog vozila, utvrđuje se očitovanjem nadležne porezne uprave o činjenici prometa motornih vozila.

Kriteriji za određivanje visine iznosa u kojem se ostvaruje pravo na jednokratnu novčanu pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba

Članak 19.

(1) Visina iznosa jednokratne novčane pomoći određuju se ovisno o:

a) visini novčanih prihoda mjesečno po članu kućanstva u prethodnoj godini ili u razdoblju od tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć

b) broju članova kućanstva, osim po situaciji iz članka 118. stavka 1. točke d) Zakona

c) situacijama iz članka 118. stavka 1. točke a), b), c), d) i e) Zakona

(2) Visina iznosa jednokratne novčane pomoći iz stavka 1. ovog članka određuju se prema tablici koja je sastavni dio ovoga Pravilnika (Tablica broj 1).

Članak 20.

Kod izračuna visine novčanih prihoda, uzet će se prihodi korisnika i svih članova zajedničkog kućanstva, ostvarenih u prethodnoj kalendarskoj godini ili u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva, ovisno o tome za koje se razdoblje korisnik opredijelio prilikom podnošenja zahtjeva.

Članak 21.

(1) Ako dva ili više korisnika koji žive u zajedničkom kućanstvu ispunjavaju uvjete za stjecanje prava na jednokratnu novčanu pomoć temeljem članka 118. stavka 1. Zakona zbog teške akutne, teške kronične ili maligne bolesti korisnika, te zbog teške akutne, teške kronične, maligne bolesti članova uže obitelji korisnika koji žive u zajedničkom kućanstvu, pravo na jednokratnu novčanu pomoć može ostvariti samo onaj korisnik koji ima tešku akutnu, teške kroničnu ili malignu bolest, sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Ako dva ili više korisnika koji žive u zajedničkom kućanstvu ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć temeljem članka 118. stavka 1. Zakona zbog teške ozljede korisnika nastale uslijed nesretnog slučaja, te zbog teške ozljede članova uže obitelji korisnika koji žive u zajedničkom kućanstvu nastale uslijed nesretnog slučaja, pravo na jednokratnu novčanu pomoć može ostvariti samo onaj korisnik koji je pretrpio tešku ozljedu nastalu uslijed nesretnog slučaja, sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

(3) Ako dva ili više korisnika koji žive u zajedničkom kućanstvu ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć temeljem iste osnove iz članka 118. stavka 1. točke b), c), d) ili e) Zakona pravo na jednokratnu novčanu pomoć može ostvariti samo jedan korisnik, a u slučaju više istovremenih zahtjeva, iznos jednokratne novčane pomoći im pripada u jednakim dijelovima, sukladno odredbama Uredbe i ovoga Pravilnika.

Članak 22.

U slučaju kada su istovremeno ispunjeni uvjeti za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć po osnovi više situacija iz članka 118. stavka 1. Zakona, pravo na jednokratnu novčanu pomoć može se ostvariti samo po osnovi jedne situacije po kojoj bi iznos jednokratne novčane pomoći bio viši.

Iznimno, u slučaj kada su istovremeno ispunjeni uvjeti za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć po situaciji iz članka 118. stavka 1. Zakona točke d) i po još jednoj situaciji iz članka 118. stavka 1. točke a) ili b) ili c) ili e) Zakona, pravo na jednokratnu novčanu pomoć može se priznati po obje situacije, ali ukupan iznos jednokratne novčane pomoći ne može biti viši od iznosa jedne proračunske osnovice.

DIO ČETVRTI
OSTALO

Članak 23.

Upravno tijelo u jedinici područne (regionalne) samouprave, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba vodi službenu evidenciju zahtjeva, rješenja i korisnika jednokratne novčane pomoći iz članka 115. i 118. Zakona.

Članak 24.

(1) Nadležno prvostupanjsko tijelo dostavlja ministarstvu nadležnom za branitelje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) cijeli spis predmeta i jedan primjerak preslike izvršnog rješenja o priznavanju prava na jednokratnu novčanu pomoć.

(2) Ministarstvo vodi službenu evidenciju o isplatama jednokratne novčane pomoći iz članka 115. i 118. Zakona.

Članak 25.

Sastavni dio ovoga Pravilnika su:

a) Obrazac broj 1 – Zahtjev za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć nakon ekshumacije i identifikacije ili proglašenja nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata umrlim

b) Obrazac broj 2 – Zahtjev za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba

c) Obrazac broj 3 – Izjava korisnika o sastavu kućanstva

d) Obrazac broj 4 – Izjava korisnika i članova njegova kućanstva o imovini i dohotku, te o dopuštenju da se izvrši uvid u sve podatke o njihovoj imovini i dohotku te ostalim ostvarenim prihodima

e) Obrazac broj 5 – Zapisnik o očevidu radi utvrđivanja sastava kućanstva

f) Lista broj 1 – Popis teških akutnih, teških kroničnih ili malignih bolesti

g) Tablica broj 1 – visine iznosa jednokratne novčane pomoći zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba

DIO PETI
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć (»Narodne novine« broj 107/14).

Članak 27.

Neriješeni predmeti, zatečeni na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika, riješit će se sukladno odredbama ovoga Pravilnika ako je to za stranku povoljnije.

Članak 28.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-02/3

Urbroj: 522-02/2-18-1

Zagreb, 25. siječnja 2018.

Ministar
Tomo Medved, v. r.

Obrazac broj 1

Zahtjev za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć nakon ekshumacije i identifikacije ili proglašenja nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata umrlim

 

Nadležni ured državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave, odnosno nadležno upravno tijelo grada Zagreba

Ime i prezime službene osobe _____________ tel. službene osobe ______________

ZAHTJEV

OSOBNI PODACI O KORISNIKU
IME I PREZIME:
ADRESA PREBIVALIŠTA:
MJESTO I DRŽAVA ROĐENJA:
DATUM ROĐENJA:
OIB:
MBG:
BROJ TELEFONA/MOBITELA:
IME I PREZIME, PREBIVALIŠTE, BROJ TELEFONA KORISNIKOVA OPUNOMOĆENIKA/ZAKONSKOG ZASTUPNIKA/SKRBNIKA (ako on podnosi zahtjev)
PODNOSITELJ ZAHTJEVA:
a) supružnik
b) dijete
c) roditelj
Osnova za podnošenja zahtjeva:
a) ekshumacija i identifikacija hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
b) proglašenje smrti nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata u izvanparničnom postupku

U ____________, dana ______________________________
potpis

Obrazac broj 2

Zahtjev za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba

 

Nadležni ured državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave, odnosno nadležno upravno tijelo grada Zagreba

Ime i prezime službene osobe _____________ tel. službene osobe ______________

ZAHTJEV

1. OSOBNI PODACI O KORISNIKU:
IME I PREZIME:
ADRESA PREBIVALIŠTA:
MJESTO I DRŽAVA ROĐENJA:
DATUM ROĐENJA:
OIB:
MBG:
BROJ TELEFONA/MOBITELA:
IME I PREZIME, PREBIVALIŠTE, BROJ TELEFONA KORISNIKOVA OPUNOMOĆENIKA/ZAKONSKOG ZASTUPNIKA/SKRBNIKA (ako on podnosi zahtjev)
2. PODNOSITELJ ZAHTJEVA:
a) član obitelji smrtno stradaloga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
b) hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata
c) hrvatski branitelj iz Domovinskog rata
3. SITUACIJA PO OSNOVI KOJE SE PODNOSI ZAHTJEV ZA JEDNOKRTNU NOVČANU POMOĆ:
a) teška akutna, teška kronična ili maligna bolest korisnika ili teška ozljeda korisnika nastala uslijed nesretnog slučaja: __________________________ (navesti bolest/ozljedu)
b) teška akutna, teška kronična ili maligna bolest člana uže obitelji korisnika koji žive u zajedničkom kućanstvu ili teška ozljeda članova uže obitelji korisnika koji žive u zajedničkom kućanstvu nastale uslijed nesretnog slučaja: _________________________________ (navesti bolest/ozljedu)
c) elementarna nepogoda (požar, poplava, potres i sl.)
d) smrt člana uže obitelji korisnika koji je s njime živio u zajedničkom kućanstvu
e) novčani prihodi u prethodnoj kalendarskoj godini ili u razdoblju od tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva u tekućoj godini, mjesečno po članu zajedničkog kućanstva iznose manje od 25% od utvrđene proračunske osnovice u RH
4. Podnositelj zahtjeva ili član njegovog zajedničkog kućanstva ostvario pravo na zajamčenu minimalnu naknadu:
a) DA1
b) NE
c) POSTUPAK PO PODNESENOM ZAHTJEVU U TIJEKU
5. PODNOSITELJ ZAHTJEVA ILI ČLAN ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA PODNIO ILI OSTVARIO PRAVO NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ PO OSNOVI DRUGOG PROPISA:
a) DA, po osnovi:
b) NE
6. VREMENSKO RAZDOBLJE ZA IZRAČUN PRIHODA:
a) prethodna godina
b) tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva


1 Napomena: U slučaju ostvarenog prava na zajamčenu minimalnu naknadu dostaviti presliku rješenja nadležnog tijela o priznatom pravu na zajamčenu minimalnu naknadu

IZJAVA O SUGLASNOSTI

Upoznat-a sam da se, sukladno čl. 6. st. 1., čl. 7. st. 1. i čl. 9. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine« br. 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12.), moji osobni podaci kao podnositelja zahtjeva za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć, temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« br. 121/17) i podaci članova moje uže obitelji i kućanstva, prikupljaju isključivo u svrhu ostvarivanja traženog prava te da se u druge svrhe neće koristiti. Također sam informiran o identitetu voditelja zbirke. Dobrovoljno dajem svoje osobne podatke i podatke članova uže obitelji i kućanstva te privolu u smislu prikupljanja i obrade istih u navedenu svrhu.

U ____________, dana ______________________________
potpis

Obrazac broj 3

Izjava korisnika o sastavu kućanstva

ZAPISNIK O IZJAVI STRANKE

sastavljen dana ____________, __________________________

Nadležni ured državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave, odnosno nadležno upravno tijelo grada Zagreba

U postupku priznavanja prava na jednokratnu novčanu pomoć, koji se vodi kod ovoga upravnog tijela, a u svrhu priznavanja istoga prava, službena osoba ________________________________uzima sljedeću izjavu:

Ja __________________________, OIB: __________________

upoznat sam sa posljedicama davanja lažne izjave, te izjavljujem da sastav moga kućanstva čine:

1. Ime i prezime: OIB:
Prebivalište:
Datum i mjesto rođenja:
Srodstvo/odnos
2. Ime i prezime: OIB:
Prebivalište:
Datum i mjesto rođenja:
Srodstvo/odnos
3. Ime i prezime: OIB:
Prebivalište:
Datum i mjesto rođenja:
Srodstvo/odnos
4. Ime i prezime: OIB:
Prebivalište:
Datum i mjesto rođenja:
Srodstvo/odnos
5. Ime i prezime: OIB:
Prebivalište:
Datum i mjesto rođenja:
Srodstvo/odnos
6. Ime i prezime: OIB:
Prebivalište:
Datum i mjesto rođenja:
Srodstvo/odnos
7. Ime i prezime: OIB:
Prebivalište:
Datum i mjesto rođenja:
Srodstvo/odnos
8. Ime i prezime: OIB:
Prebivalište:
Datum i mjesto rođenja:
Srodstvo/odnos
9. Ime i prezime: OIB:
Prebivalište:
Datum i mjesto rođenja:
Srodstvo/odnos

Pročitao sam danu izjavu i na istu nemam – imam primjedbi i to: ____________________________________________________________________________________________________

Izjavu uzeo:Stranka:
__________________________________________
(potpis službene osobe)(potpis)

Obrazac broj 4

Izjava korisnika i članova njegova kućanstva o imovini i dohotku, te o dopuštenju da se izvrši uvid u sve podatke o njihovoj imovini i dohotku te ostalim ostvarenim prihodima

ZAPISNIK O IZJAVI STRANKE

sastavljen dana ____________, u _________________________

Nadležni ured državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave, odnosno nadležno upravno tijelo grada Zagreba

U postupku priznavanja prava na jednokratnu novčanu pomoć, koji se vodi kod ovoga upravnog tijela, a u svrhu priznavanja istoga prava, službena osoba ___________________ uzima sljedeću izjavu:

Ja _______________________________, iz ______________, OIB: ____________________

upoznat sam sa posljedicama davanja lažne izjave, te izjavljujem kako jesam nisam vlasnik ili korisnik motornog vozila, te jesam nisam vlasnik, suvlasnik, korisnik ili sukorisnik nekretnina, na području Republike Hrvatske – u inozemstvu, koje mi ne služe za podmirenje osnovnih životnih potreba.

A) U vlasništvu, suvlasništvu, korištenju ili sukorištenju u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu imam:
1. stambeni prostor (površina i katastarska općina gdje se nalazi)
2. motorno vozilo

Jesam – nisam prodao nekretninu, te nisam jesam prodao motorno vozilo i to

(navesti predmet ugovora o otuđenju, te datum sklapanja istog / istih)

B) NOVČANE PRIHODE u prethodnoj godini/razdoblju od tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva ostvario sam od:

a) prosječna mjesečna neto-plaća

Naziv i adresa pravnog subjekta gdje je plaća ostvarena

b) drugi dohodak

(Naziv i adresa pravnog subjekta gdje je dohodak ostvaren)

c) naknada na osnovi nezaposlenosti
d) naknada plaće s osnove bolovanja
e) rodiljna i roditeljska potpora
f) novčanog primanja u vezi s profesionalnom rehabilitacijom
g) mirovina, dodaci na mirovinu i naknade u iznosu mirovine
h) prihod od samostalnog obavljanja gospodarske ili profesionalne djelatnosti, prihod ostvaren od iznajmljivanja soba i pružanja usluga i prehrane turistima, prihod od imovine i drugi porezu podložni prihodi prema dobiti, odnosno prihod iz prethodne godine koji je služio za osnovicu pri određivanju poreza
i) prihod od prodaje motornog vozila
j) prihod od prodaje nekretnina
k) naknada za rad u zatvoru/kaznionici
l) u inozemstvu sam ostvario prihode i to:
m) ostalo

Upoznat sam s odredbom članka 189. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji prema kojoj je osoba koja je ostvarila pravo ili su joj isplaćena novčana primanja na koja nije imala pravo dužna nadoknaditi štetu za ostvareno nepripadajuće pravo, te izjavljujem da ću nadoknaditi štetu za ostvarenu jednokratnu novčanu pomoć koja mi ne pripada, odnosno vratit ću primljene iznose:

a) ako sam na osnovi netočnih podataka za koje sam znao ili morao znati da su netočni ili na drugi protupravni način ostvario pravo ili primanje po Zakonu koje mi ne pripada ili ostvario u većem opsegu nego što mi pripada

b) ako sam ostvario neko pravo ili primanje zbog toga što nisam prijavio nastale promjene koje utječu na gubitak ili opseg nekog prava, a znao sam ili morao znati za te promjene

c) ako sam primio novčane isplate u iznosu većem od onog koji mi je određen rješenjem nadležnog tijela uprave ili

d) ako nadležno upravno tijelo pravomoćnom odlukom utvrdi da su činjenice u ispravama na temelju kojih je ostvareno neko pravo ili status, neistinito potvrđene.

Prvostupanjskom i drugostupanjskom nadležnom tijelu, koje provodi postupak priznavanja prava na jednokratnu novčanu pomoć, dajem dopuštenje da izvrši uvid u sve podatke o mojoj imovini i dohotku i ostalim ostvarenim prihodima, te ukoliko to bude potrebno radi utvrđivanja sastava moga kućanstva, obavi očevid u svim prostorijama moga stambenog prostora.

Pročitao sam danu izjavu i na istu nemam – imam primjedbi i to: ______________________________________________________________________________________________________

Izjavu uzeo:Stranka:
__________________________________________
(potpis službene osobe)(potpis)

Obrazac broj 5

Zapisnik o očevidu radi utvrđivanja sastava kućanstva

 

Nadležni ured državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave, odnosno nadležno upravno tijelo grada Zagreba

KLASA: UP/I- _______________________________________

URBROJ: ___________________________________________

Mjesto i datum: ______________________________________

ZAPISNIK O
OBAVLJENOM OČEVIDU

Sastavljen dana ____________ u ________________ u postupku priznavanja prava na jednokratnu novčanu pomoć, a radi utvrđivanja sastava kućanstva _________________________________.

(ime i prezime korisnika jednokratne novčane pomoći)

Započeto u ___________ sati.

Prisutni su:

1. voditelj postupka: ___________________________________

2. zapisničar: ________________________________________

3. korisnik: _________________________________________

Očevid se obavlja sukladno zaključku ovog upravnog tijela

KLASA: UP/I-___________________,

URBROJ: ____________________ od __________________.

Ovim očevidom pregledan je stambeni prostor koji se sastoji od:
a) stana, površine _____ m2˛
b) kuće prizemnice s jednim ulazom, površine _____ m2˛
c) kuće prizemnice sa dva ili više ulaza, površine _____ m2˛
d) kuće na ____ etaže sa odvojenim ulazima i odvojenim kućanstvom, površine ___ m2˛
e) kuće na ____ etaže sa odvojenim ulazima ali se radi o zajednici kućanstva, površine____ m2˛
f) dvije kuće koje se nalaze na istoj adresi prebivališta, površine _____ m2˛
g) ostalo:


I. Očevidom je utvrđeno sljedeće:

1. u stambenom prostoru navedenom pod točkom _____ stanuju sljedeće osobe:

(ime i prezime, datum i mjesto rođenja, OIB, odnos/srodstvo)

2. stambeni prostor se sastoji od sljedećih prostorija:
3. Navesti koje prostorije iz točke 2. i na koji način koristi pojedina osoba iz točke 1.

4. Osobe koje stanuju u stambenom prostoru hranu pripremaju

zajednički-odvojeno na način da:

5. Režijski i komunalni troškovi (priložiti preslik barem jednog računa):

a) struja

– računi glase na (ime i prezime):

– račune plaća/plaćaju (ime i prezime):

b) voda

– iz vlastitog izvora-gradskog priključka

– računi glase na (ime i prezime):

– račune plaća/plaćaju (ime i prezime):

c) grijanje

– drva – struja – plin

– računi glase na (ime i prezime):

– račune plaća/plaćaju (ime i prezime):

d) komunalna naknada

– računi glase na (ime i prezime):

– račune plaća/plaćaju (ime i prezime):

e) TV pretplata

– računi glase na (ime i prezime):

– račune plaća/plaćaju (ime i prezime):

f) telefonski priključak

– računi glase na (ime i prezime):

– račune plaća/plaćaju (ime i prezime):


II. Iz navedenog proizlazi da između osoba koje žive u istom stambenom prostoru

a) postoji zajedničko kućanstvo jer sve osobe koje koriste taj stambeni prostor zajedno:

– privređuju i troše ostvarene prihode

– koriste prostoriju/prostorije u stambenom prostoru

– koriste pokretnine i nekretnine za podmirenje osnovnih životnih potreba

– pripremaju hranu

– podmiruju režijske i komunalne troškove

b) postoji odvojeno kućanstvo jer korisnik (i članovi njegovog kućanstva) odvojeno u odnosu na druge osobe koje koriste taj stambene prostor:

– privređuju i troše ostvarene prihode

– koriste prostoriju/prostorije u stambenom prostoru

– koriste pokretnine i nekretnine za podmirenje osnovnih životnih potreba

– pripremaju hranu

– podmiruju režijske i komunalne troškove


IZJAVA DRUGIH OSOBA KOJE ČINE ODVOJENO KUĆANSTVO, A KORISTE ISTI STAMBENI PROSTOR KAO I KORISNIK:

Ja, ________________________, OIB: ___________________ upoznat sam s posljedicama davanja lažne izjave, i izjavljujem da korisnik i članovi njegovog kućanstva čine odvojeno kućanstvo u odnosu na mene i druge osobe koje koriste isti stambeni prostor.

________________

(potpis davatelja izjave)

Ja, ________________________, OIB: ___________________ upoznat sam s posljedicama davanja lažne izjave, i izjavljujem da korisnik i članovi njegovog kućanstva čine odvojeno kućanstvo u odnosu na mene i druge osobe koje koriste isti stambeni prostor.

________________

(potpis davatelja izjave)

Korisnik je upoznat s utvrđenim činjenicama ovim očevidom, te u svezi s tim izjavljuje

a) da nema primjedbi

b) da ima sljedeće primjedbe ______________________________________________________________________________

Dovršeno u ___________ sati.

Stranka:

_________

(potpis)

U ovaj zapisnik priloženo je: (fotografije stambenog prostora, preslike potvrda o plaćenim režijama i slično)

1. ________________________________________________

2. ________________________________________________

3. ________________________________________________

4. ________________________________________________

5. ________________________________________________

Zapisničar:Službena osoba:
__________________________________________

Lista broj 1.

POPIS TEŠKIH AKUTNIH, TEŠKIH KRONIČNIH ILI MALIGNIH BOLESTI

ŠIFRABOLEST
NEOPLAZME
1C00 – C14Zloćudne novotvorevine usne, usta i ždrijela
2C15Zloćudna novotvorina jednjaka
3C16Zloćudna novotvorina želuca
4C17Zloćudna novotvorina tankoga crijeva
5C18, C19, C20Zloćudna novotvorina debeloga crijeva (kolona) (rektuma)
6C21Zloćudna novotvorina čmara (anusa) i analnog kanala
7C22Zloćudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova
8C23Zloćudna novotvorina žučnog mjehura
9C24Zloćudna novotvorina ostalih i nespecificiranih dijelova bilijarnoga trakta
10C32Zloćudna novotvorina grkljana (larinksa)
11C33Zloćudna novotvorina dušnika (traheje)
12C34Zloćudna novotvorina dušnica (bronha) i pluća
13C40Zloćudna novotvorina kostiju i zglobova hrskavice udova
14C43Zloćudni melanom kože
15C44Ostale zloćudne novotvorine kože
16C46Kaposijev sarkom
17C50Zloćudna novotvorina dojke
18C51Zloćudna novotvorina stidnice (vulve)
19C53Zloćudna novotvorina vrata maternice (cerviksa)
20C56Zloćudna novotvorina jajnika (ovarija)
21C57Zloćudna novotvorina ostalih i nespecificiranihženskih spolnih organa
22C60Zloćudna novotvorina spolnog uda (penisa)
23C61Zloćudna novotvorina kestenjače (prostate)
24C62Zloćudna novotvorina sjemenika (testisa)
25C63Zloćudna novotvorina ostalih i nespecificiranih muških spolnih organa
26C64Zloćudna novotvorina bubrega, osim bubrežne zdjelice
27C65Zloćudna novotvorina bubrežne zdjelice
28C66Zloćudna novotvorina mokraćovoda (uretera)
29C67Zloćudna novotvorina mokraćnoga mjehura
30C70Zloćudna novotvorina moždanih ovojnica (meningi)
31C71Zloćudna novotvorina mozga
32C72Zloćudna novotvorina kralježnične moždine, moždanih živaca i ostalih dijelova središnjeg živčanog sustava
33C75Zloćudna novotvorina ostalih endokrinih žlijezda i srodnih struktura
34C80Zloćudna novotvorina bez specificiranog sijela
35C81Hodgkinova bolest
36C82Non Hodgkin limfomi
37C88Zloćudne imunoproliferativne bolesti
38C90Multipli mijelom i zloćudne plazmocitne novotvor.
39C91Limfatična leukemija
40C92Mijeloična leukemija
41D02Karcinom in situ srednjeg uha i dišnog sustava
42D04Karcinom in situ kože
43D06Karcinom in situ vrata maternice (cerviksa uterusa)
44D25Lejomiom maternice
45D27Dobroćudna novotvorina jajnika (ovarija)
46D30Dobroćudna novotvorina mokraćnih organa
47D33Dobroćudna novotvorina mozga i ostalih dijelova središnjeg živčanog sustava
ENDOKRINE, NUTRICIJSKE I METABOLIČKE BOLESTI
48E10Dijabetes melitus
DUŠEVNI POREMEĆAJI I POREMEĆAJI PONAŠANJA
49F00Demencija kod Alzheimerove bolesti
50F20Shizofrenija
BOLESTI ŽIVČANOG SUSTAVA
51G35Multipla skleroza
52G82Paraplegija i tetraplegija
53G12.2ALS- amiotrofična lateralna skleroza
BOLESTI KRVOŽILNOG SUSTAVA
54H I01Reumatska groznica sa srčanom bolesti
55I07Reumatske bolesti trikuspidalne valvule
56I09Ostale reumatske bolesti srca
57I21Akutni infarkt miokarda
58I25Kronična ishemična bolest srca
59I26Plućna embolija
60I30Akutni perikarditis
61I35Nereumatske bolesti aortne valvule
62I38Endokarditis, valvula nespecificirana
63I40Akutni miokarditis
64I43Kardiomiopatija kod bolesti svrstanih drugamo
65I44Atrioventrikularni blok i blok lijeve grane
66I50Insuficijencija srca
67I60Subarahnoidalno krvarenje
68I61.2Intracerebralno krvarenje u hemisferi, nespecificirano
69I63Cerebralni infarkt
70I64Inzult, nespecificiran kao krvarenje ili infarkt
71I81Tromboza vene porte
72I82Ostale embolije i tromboze vena
73I85Varikoziteti jednjaka
74K50.9Crohnova bolest, nespecificirana
75K51.0Ulcerozni (kronicni) enterokolitis


Tablica broj 1 – visina iznosa jednokratne novčane pomoći iz članka 118. stavka 1. Zakona

Broj članova kućanstvasamac2 člana3 člana4 člana5 i više članova
mjesečni prihod po članu kućanstva<498,9 kn498,9 – 831,5 kn<498,9 kn498,9 – 831,5 kn<498,9 kn498,9 – 831,5 kn<498,9 kn498,9 – 831,5 kn<498,9 kn498,9 – 831,5 kn
čl. 118. st. 1. Zakonatočka a)2660,82328,22827,12494,52993,42660,83159,72827,133262993,4
točka b)2328,21995,62494,52161,92660,82328,22827,12494,52993,42660,8
točka c)1995,616632161,91829,32328,21995,62494,52161,92660,82328,2
točka d)16631330,416631330,416631330,416631330,416631330,4
točka e)1330,4997,81496,71164,116631330,41829,31496,71995,61663