Pravilnik o radu Povjerenstva za reviziju ocjene radne sposobnosti

NN 12/2018 (7.2.2018.), Pravilnik o radu Povjerenstva za reviziju ocjene radne sposobnosti

MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA

270

Na temelju članka 54. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17) ministar hrvatskih branitelja donosi

PRAVILNIK

O RADU POVJERENSTVA ZA REVIZIJU OCJENE RADNE SPOSOBNOSTI

DIO PRVI
UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje način imenovanja i rada Povjerenstva za reviziju ocjene radne sposobnosti (u daljnjem tekstu Povjerenstvo) i ostalo u svezi s Povjerenstvom.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

(1) Povjerenstvo preispituje svaku ocjenu radne sposobnosti koju donosi Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: tijelo vještačenja) sukladno posebnom propisu, a prije donošenja rješenja na temelju kojeg se stječu prava iz članka 1. ovog Pravilnika i to:

a) u postupcima ostvarivanja prava na invalidsku mirovinu za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata prema članku 30. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17) (daljnjem tekstu: Zakon) ili članku 15. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 33/13, 148/13 i 92/14) i prava na profesionalnu rehabilitaciju prema članku 39. Zakona ili članku 23. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 33/13, 148/13 i 92/14) daje nalaz i mišljenje je li suglasno s nalazom i mišljenjem Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u dijelu u kojem se određuje je li i u kojem omjeru potpuni ili djelomični gubitak radne sposobnosti (opća ili profesionalna nesposobnost za rad) posljedica ranjavanja, ozljede, zatočeništva u neprijateljskom logoru, zatvoru ili u drugom neprijateljskom objektu, bolesti, pogoršanja bolesti, odnosno pojave bolesti zadobivene u obrani suvereniteta Republike Hrvatske.

b) u postupcima ostvarivanja prava na invalidsku mirovinu za pripadnike Hrvatskog vijeća obrane prema Ugovoru između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o suradnji na području prava stradalnika rata u Bosni i Hercegovini koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane i članova njihovih obitelji (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 2/06.) i njegovim izmjenama i dopunama i prava na invalidsku mirovinu prema članku 141. i 142. Zakona daje nalaz i mišljenje je li suglasno s nalazom i mišljenjem Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u dijelu u kojem se određuje je li i u kojem omjeru potpuni ili djelomični gubitak radne sposobnosti (opća ili profesionalna nesposobnost za rad) posljedica ranjavanja, ozljede, zatočeništva u neprijateljskom logoru, zatvoru ili u drugom neprijateljskom objektu, bolesti, pogoršanja bolesti, odnosno pojave bolesti zadobivene u obrani suvereniteta.

DIO DRUGI
IMENOVANJE I NAČIN RADA POVJERENSTVA

Članak 4.

(1) Predsjednika i članove Povjerenstva imenuje ministar nadležan za hrvatske branitelje (u daljnjem tekstu: ministar) na temelju javnog poziva na vrijeme od četiri godine.

(2) Predsjednik ili član Povjerenstva, nakon isteka vremena na koji je imenovan, može biti ponovno imenovan.

(3) Ministar može razriješiti predsjednika ili člana Povjerenstva i prije isteka vremena na koje je imenovan.

(4) Javnim pozivom iz stavka 1. ovoga članka prikupljaju se prijave kandidata koji moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

– imaju državljanstvo Republike Hrvatske

– imaju završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine i

– nisu osuđivani i protiv njih se ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja se postupak pokreće po službenoj dužnosti.

(5) Prilikom imenovanja Povjerenstva prednost mogu ostvariti kandidati koji imaju:

– višegodišnje radno iskustvo u struci

– radno iskustvo u ocjenama tjelesnog oštećenja i radne sposobnosti

– status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili

– ostale prednosti određene javnim pozivom.

Članak 5.

(1) Povjerenstvo radi na sjednicama koje se održavaju po potrebi, a prema rasporedu koji utvrdi predsjednik Povjerenstva.

(2) Povjerenstvo radi u punom sastavu.

(3) Sjednicama Povjerenstva predsjedava predsjednik.

(4) Sjednice se održavaju u sjedištu Povjerenstva koje određuje ministar Odlukom iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 6.

(1) Povjerenstvo može zatražiti stručno mišljenje i dodatno medicinsko vještačenje i preglede u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama ili osobno obaviti pregled ako dostavljena medicinska dokumentacija nije dovoljna za davanje nalaza i mišljenja.

(2) Hospitalizacije i pregledi u zdravstvenim ustanovama obavljaju se na temelju uputnice liječnika primarne zdravstvene zaštite.

(3) Liječnički pregled u sjedištu Povjerenstva može obaviti član Povjerenstva kojeg odredi i ovlasti predsjednik Povjerenstva.

(4) O pregledu iz stavka 3. ovoga članka vodi se zapisnik.

(5) U slučaju iz stavka 2. i 3. stranka ima pravo na naknadu putnih troškova koje snosi ministarstvo nadležno za hrvatske branitelje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 7.

Povjerenstvo može zatražiti dopunsku medicinsku i drugu dokumentaciju od stranke, zdravstvene ustanove ili drugog nadležnog tijela ako dostavljena dokumentacija nije dovoljna za davanje nalaza i mišljenja.

Članak 8.

(1) Povjerenstvo donosi nalaz i mišljenje većinom glasova od ukupnog broja članova.

(2) Svaki član, odnosno predsjednik Povjerenstva ima pravo na izdvojeno mišljenje ako se ne slaže s ocjenom ostalih članova.

(3) Član koji izdvoji mišljenje dužan ga je pismeno obrazložiti te priložiti nalazu i mišljenju.

(4) Nalaz i mišljenje potpisuje predsjednik Povjerenstva, a zapisnik predsjednik i članovi Povjerenstva.

Članak 9.

U postupku revizije ocjene radne sposobnosti Povjerenstvo može biti suglasno s nalazom i mišljenjem tijela vještačenja ili vratiti predmet na ponovni postupak tijelu vještačenja u slučaju kada nije suglasno.

Članak 10.

(1) Nakon obavljenog postupka revizije ocjene radne sposobnosti, u slučaju kada je Povjerenstvo suglasno s nalazom i mišljenjem tijela vještačenja, Povjerenstvo svoj nalaz i mišljenje zajedno s predmetom dostavlja tijelu vještačenja koje ga prosljeđuje Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje radi donošenja rješenja.

(2) Nakon obavljenog postupka revizije ocjene radne sposobnosti, u slučaju kada Povjerenstvo nije suglasno s nalazom i mišljenjem tijela vještačenja, Povjerenstvo predmet i svoj nalaz i mišljenje dostavlja tijelu vještačenja na ponovni postupak.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje donosi rješenje nakon što tijelo vještačenja provede ponovni postupak.

(4) Primjerak rješenja iz stavka 1. i 3. ovoga članka Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje dostavlja i Povjerenstvu.

Članak 11.

(1) Povjerenstvo ima stručno osoblje koje pomaže Povjerenstvu u radu:

a) tajnik Povjerenstva

b) osoba zadužena za obavljanje pomoćno-tehničkih poslova

(2) Stručno osoblje imenuje ministar Odlukom iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(3) Stručno osoblje ne smatra se članovima Povjerenstva.

Članak 12.

Tajnik Povjerenstva zadužen je za:

a) vođenje i koordiniranje administrativnih poslova Povjerenstva (zaprimanje i pregled predmeta i akata, razvrstavanje i raspoređivanje predmeta i akata, slaganje medicinske dokumentacije, prijepis ocjena, priprema i pregled revidiranih predmeta za otpremu, službenu prepisku, rad na informacijama i unos podataka u informatičku bazu podataka)

b) suradnju i korespondenciju s nadležnim tijelima koja su vezana za djelokrug rada Povjerenstva

c) sudjelovanje na sjednicama Povjerenstva bez prava glasa prilikom donošenja nalaza i mišljenja

d) vođenje zapisnika

e) pripremu materijala za rad Povjerenstva (izrada internih obrazaca i slično)

f) pripremu izvješća o radu Povjerenstva

g) organiziranje i vođenje pismohrane Povjerenstva (priprema godišnjeg plana klasifikacijskih oznaka, organizacija i vođenje registraturnog i arhivskog gradiva, odabiranje i izlučivanje arhivske građe)

h) naručivanje potrošnoga uredskog materijala

i) brigu o urednom radu i servisnom održavanju tehničkih sredstava koje u radu koristi Povjerenstvo i

j) druge administrativno-stručne poslove potrebne za rad Povjerenstva.

Članak 13.

Osoba zadužena za obavljanje pomoćno-tehničkih poslova zadužena je za:

a) zaprimanje i upis predmeta

b) administrativnu pripremu i podjelu predmeta

c) prijepis ocjena (ocjene i dopisi)

d) evidenciju i kopiranje dokumentacije u predmetu

e) arhiviranje predmeta

f) otpremu predmeta

g) davanje informacija strankama (info telefon)

h) administrativnu pomoć pri obavljanju pregleda

i) upis i raspoređivanje pošte, sređivanje arhivske građe i

j) druge pomoćno-tehničke poslove potrebne za rad Povjerenstva.

Članak 14.

(1) Predsjednik i članovi Povjerenstva te stručno osoblje koje pomaže Povjerenstvu u radu imaju pravo na naknadu za rad.

(2) Visinu naknade za rad određuje ministar Odlukom.

Članak 15.

Povjerenstvo je dužno Ministarstvu dostavljati mjesečno izvješće o svom radu na obrascu propisanom odlukom iz članka 16. ovoga Pravilnika.

Članak 16.

Obrasce nalaza i mišljenja i druge obrasce potrebne za rad Povjerenstva propisuje posebnom Odlukom ministar.

DIO TREĆI
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o radu povjerenstva za reviziju ocjene invalidnosti (»Narodne novine« broj 37/05).

Članak 18.

Povjerenstvo za reviziju ocjene invalidnosti i stručno osoblje koje pomaže Povjerenstvu u radu imenovano Odlukom klasa: 007-04/14-0002/336, urboj: 522-04/1-3-17-21 od 1. veljače 2017. godine, nastavlja s radom do 1. veljače 2021., sukladno članku 4. stavku 1. ovoga Pravilnika.

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-02/1

Urbroj: 522-02/2-18-1

Zagreb, 25. siječnja 2018.

Ministar
Tomo Medved, v. r.