Odluka o porezima Općine Garčin

NN 12/2018 (7.2.2018.), Odluka o porezima Općine Garčin

Općina Garčin

275

Na temelju stavka 1. članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, br. 115/16) te članka 32. Statuta Općine Garčin (»Službeni vjesnik Općine Garčin, br. 9/09 i 5/13), Općinsko vijeće Općine Garčin na svojoj 2. sjednici održanoj 13. srpnja 2017. godine donosi

ODLUKU

O POREZIMA OPĆINE GARČIN

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se vrste poreza, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza te način obračunavanja i plaćanja općinskih poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima (»Narodne novine«, br. 115/16).

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Općinski porezi su:

1. Prirez porezu na dohodak

2. Porez na potrošnju

3. Porez na kuće za odmor

4. Porez na korištenje javnih površina

5. Porez na nekretnine.

Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak s područja Općine Garčin sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16), Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine« br. 115/16) i Pravilnika o porezu na dohodak (»Narodne novine« br. 1/17).

Članak 4.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak.

Članak 5.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10% na osnovicu iz članka 4. ove Odluke.

Prirez porezu na dohodak prihod je proračuna Općine Garčin.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak obavlja Porezna uprava.

Porez na potrošnju

Članak 6.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Općine Garčin.

Članak 7.

Obveznik poreza na potrošnju članka 6. ove Odluke je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge, a koji se nalazi na području Općine Garčin.

Članak 8.

Osnovica za porez na potrošnju članka 6. ove Odluke je prodajna cijena pića koja se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Članak 9.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

Članak 10.

Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju porezni obveznik iskazuje se na Obrascu PP-MI-PO i predaje ga do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec. Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja Porezna uprava.

Porez na kuće za odmor

Članak 11.

Porez na kuće za odmor plaćaju sve pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor, a koje se nalaze na području Općine Garčin.

Članak 12.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje u iznosu od 10,00 kn/m² korisne površine kuće za odmor u korist proračuna Općine Garčin.

Članak 13.

Obveznici poreza na kuće za odmor moraju nadležnoj ispostavi Porezne uprave dostaviti podatke o kućama za odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti te korisnu površinu, kao i podatke o poreznom obvezniku, promjeni vlasništva, uspostavi suvlasništva te promjenama vezanim za povećanje ili smanjenje površine kuće za odmor, a najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

Porez na korištenje javnih površina

Članak 14.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine na području Općine Garčin.

Članak 15.

Pod javnim površinama podrazumijevaju se površine u općoj uporabi prema zemljišno-knjižnoj evidenciji kojima po posebnim propisima upravlja Općina Garčin (ulice, trgovi, nogostupi, zelene površine, parkovi, parkirališta i dr.).

Članak 16.

Visinu, uvjete i način plaćanja poreza na korištenje javnih površina propisat će Općinsko vijeće posebnom odlukom.

Porez na nekretnine

Članak 17.

Sva pitanja utvrđivanja i naplate poreza na nekretnine utvrdit će se posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine Garčin.

III. PROVEDBENE ODREDBE

Članak 18.

Poslovi u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak i poreza na potrošnju povjeravaju se Ministarstvu financija, Poreznoj upravi.

Stvarno i mjesno nadležna ustrojstvena jedinica Porezne uprave Ministarstva financija je nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu lokalnih poreza iz stavka 1. ovog članka.

Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u iznosu od 5% ukupno naplaćenih prihoda.

Porezna uprava je dužna do 15. u mjesecu, za prethodni mjesec, Općini Garčin dostavljati zbirna izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima.

Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za raspoređivanje javnih prihoda da naknadu Poreznoj upravi obračuna i uplati u državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Članak 19.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na kuće za odmor i poreza na korištenje javnih površina obavlja nadležni odjel Općine Garčin u čijem je djelokrugu naplata lokalnih poreza.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Kaznene i prekršajne odredbe te odredbe o zastari, obnovi postupka i žalbenom postupku propisane Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o lokalnim porezima jednako se primjenjuju i za poreze propisane ovom Odlukom.

Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objave u »Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije«, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon objave u »Narodnim novinama«.

Članak 22.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Garčin objavljena u »Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije«, br. 16/01 i »Narodnim novinama«, br. 2/02.

Članak 23.

Odredbe članaka 11. – 13. ove Odluke prestaju važiti od 1. siječnja 2018. godine.

Članak 24.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije«. Dostavit će se i Ministarstvu financija – Poreznoj upravi – u roku od osam dana od dana njezina donošenja radi objave na mrežnim stranicama Porezne uprave i radi preuzimanja ovlasti za utvrđivanje i naplatu poreza Općine Garčin.

Klasa: 021-01/17-01/9

Urbroj: 2178/06-01-17-1

Garčin, 13. srpnja 2017.

Predsjednik Općinskog vijeća
Mato Jerković, v. r.