Odluka o općinskim porezima Općine Kijevo

NN 12/2018 (7.2.2018.), Odluka o općinskim porezima Općine Kijevo

Općina Kijevo

278

Na temelju čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), čl. 20. st. 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16), te čl. 32. Statuta Općine Kijevo (»Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 08/09 i 05/13), Općinsko vijeće Općine Kijevo na svojoj 22. sjednici održanoj 5. travnja 2017. godine donijelo je

ODLUKU

O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE KIJEVO

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuju vrste poreza koji pripadaju Općini Kijevo, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima kako slijedi:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor,

4. porez na korištenje javnih površina.

Članak 2.

Općina Kijevo dužan je uvesti i naplaćivati porez na nekretnine.

II. PRIREZ POREZU NA DOHODAK

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak s područja Općine Kijevo sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16), Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine« br. 115/16) i Pravilnika o porezu na dohodak (»Narodne novine« br. 1/17).

Članak 4.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak.

Članak 5.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5% na osnovicu iz članka 4. ove Odluke.

Prirez porezu na dohodak prihod je proračuna Općine Kijevo.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak obavlja Porezna uprava.

III. POREZ NA POTROŠNJU

Članak 6.

Porez na potrošnju se plaća na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima, a koji se nalaze na području Općine Kijevo.

Članak 7.

Obveznik poreza na potrošnju iz članka 6. ove Odluke je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge, a koji se nalaze području Općine Kijevo.

Članak 8.

Osnovica za porez na potrošnju iz članka 6. ove Odluke je prodajna cijena pića koja se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Članak 9.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

Članak 10.

Porez na potrošnju iskazuje se na Obrascu PP-MI-PO i predaje do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec. Obračunati porez na potrošnju alkoholnih pića, prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića obveznik poreza plaća do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja Porezna uprava.

IV. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

Članak 11.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor, a koje se nalaze na području Općine Kijevo.

Članak 12.

Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 10,00 kuna/m2 godišnje po metru korisne površine kuće za odmor.

Članak 13.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti. Kućom za odmor iz stavka 1. ovog članka smatraju se kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te starosti i trošnosti. Porez na kuće za odmor ne plaća se niti na kuće za odmor za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice te na odmarališta u vlasništvu Općine Kijevo koja služe za smještaj djece u dobi do 15 godina starosti.

Članak 14.

Obveznici poreza na kuće za odmor moraju nadležnoj ispostavi Porezne uprave dostaviti podatke o kućama za odmor, koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti, te korisnu površinu, kao i podatke o poreznom obvezniku, najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor. Porez na kuće za odmor plaća se u roku 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza.

V. POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 15.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine na području Općine Kijevo.

Obveznik poreza na korištenje javnih površina iz prethodnog stavka ovog članka je svaka pravna i fizička osoba koja koristi javnu površinu za postavljanje objekata i naprava privremenog karaktera.

Jedinstveni upravi odjel je nadležno tijelo za izdavanje Rješenja o porezu na korištenje javne površine.

Članak 16.

Porez na korištenje javnih površina plaća se unaprijed za tekuću godinu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja kojim je porez na korištenje javne površine utvrđen, i to za korištenje javne površine, i to za: postavu privremenih objekata i naprava (kiosci, štandovi i drugi objekti i naprave gotovekonstrukcije, za koje nije potrebno pribaviti građevinsku ili lokacijsku dozvolu) u svrhu obavljanja gospodarske djelatnosti ili druge djelatnosti sukladno posebnim propisima.

Za sljedeće javne površine:

– postavu ugostiteljskih terasa,

– postavu pokretnih naprava (stalci, stolići, vitrine, panoi i druge lako prenosive naprave),

– postavu naprava za organiziranje zabave (lunapark, cirkus i sl.),

– postavljanje turističke i ostale signalizacije (sve osim prometne) te informativnih i reklamnih panoa,

– organiziranje sajmova,

– održavanje kulturnih, zabavnih, sportskih, političkih, humanitarnih i drugih sličnih manifestacija, porez se plaća u roku od 5 dana po isteku vremena za koje je nadležno upravno tijelo izdalo odobrenje za postavljanje predmetne naprave.

Članak 17.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje su obveznice poreza iz članka 15. ove Odluke, i to:

– postavu privremenih objekata i naprava (kiosci, štandovi i drugi objekti i naprave gotove konstrukcije, za koje nije potrebno pribaviti građevinsku ili lokacijsku dozvolu) u svrhu obavljanja gospodarske djelatnosti ili druge djelatnosti sukladno posebnim propisima 3,00 kune/po m2

– postavu ugostiteljskih terasa, 2,00 kune/po m2

– postavu pokretnih naprava (stalci, stolići, vitrine, panoi i druge lako prenosive naprave), 1,50 kuna/po m2

– postavu naprava za organiziranje zabave (lunapark, cirkus i sl.), 3,00 kune/po m2

– postavljanje turističke i ostale signalizacije (sve osim prometne) te informativnih i reklamnih panoa, 2,00 kune/po m2

– organiziranje sajmova, 1,50 kuna/po m2

– održavanje kulturnih, zabavnih, sportskih, humanitarnih i drugih sličnih manifestacija 3,00 kune/po m2

Obveznici poreza iz stavka 1. ovog članka dužni su Jedinstvenom upravnom odjelu Općine, dostaviti podatke o mjestu postavljanja pokretne naprave, kao i o svim promjenama pri postavljanju istih, a sve do 31. ožujka u godini za koju se utvrđuje porez, odnosno u roku 15 dana od nastanka promjena u postavljanju pokretne naprave.

Članak 18.

Od plaćanja poreza na korištenje javnih površina izuzimaju se aktivnosti za humanitarnu, kulturnu, sportsku, prosvjetno-edukativnu djelatnost i zdravstvene usluge te ostale manifestacije koje su u interesu promocije Općine Kijevo.

Članak 19.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju mjesečno pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na korištenje javnih površina iz članka 15. ove Odluke.

Članak 20.

Poslove iz članka 15. Ove Odluke obavljat će nadležna porezna uprava na temelju podataka kojima raspolaže, podataka koje su joj dužni dostaviti porezni obveznici prema zakonskim odredbama i podataka koje će joj dostaviti Općina Kijevo.

VI. POREZ NA NEKRETNINE

Članak 21.

Posebnom odlukom Općinskog vijeća koja će se objaviti i u »Narodnim novinama« sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16), uredit će se detaljnije sva pitanja utvrđivanja i naplate poreza na nekretnine. Odluka se će se donijeti do 30. studenoga 2017. godine.

VII. PROVEDBENE ODREDBE

Članak 22.

Općina Kijevo poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza propisanih ovom Odlukom, u cijelosti prenosi na Poreznu uprava.

Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u iznosu 5% ukupno naplaćenih prihoda.

Članak 23.

Porezna uprava je dužna do 15. u mjesecu, za prethodni mjesec, Općini Kijevo dostavljati zbirna izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima.

Članak 24.

Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za raspoređivanje javnih prihoda da naknadu Poreznoj upravi obračuna i uplati u državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Kaznene i prekršajne odredbe te odredbe o zastari, obnovi postupka i žalbenom postupku propisane Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o lokalnim porezima jednako se primjenjuju i za poreze propisane ovom Odlukom.

Članak 26.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u »Službenom glasilu Općine Kijevo«.

Članak 27.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Kijevo (»Službeni vjesnik Šibensko-
-kninske županije« 09/05).

Članak 28.

Ova Odluka objavit će se u »Službenom glasilu Općine Kijevo« i u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-05/17-01/22

Urbroj: 2182/15-01/17-08

Kijevo, 5. travnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KIJEVO

Predsjednik
Ante Jurić-Grgić, v. r.