Uredba o preuzimanju Direktive 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2001/220/PUP

NN 13/2018 (9.2.2018.), Uredba o preuzimanju Direktive 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2001/220/PUP

Vlada Republike Hrvatske

296

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. veljače 2018. godine donijela

UREDBU

O PREUZIMANJU DIREKTIVE 2012/29/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O USPOSTAVI MINIMALNIH STANDARDA ZA PRAVA, POTPORU I ZAŠTITU ŽRTAVA KAZNENIH DJELA TE O ZAMJENI OKVIRNE ODLUKE VIJEĆA 2001/220/PUP

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se koji će se podaci o korištenju prava žrtava ustanovljenih postupovnim propisima u području kaznenog i prekršajnog sudovanja dostavljati Europskoj komisiji, način na koji će se ti podaci prikupljati, te nadležno tijelo Republike Hrvatske za dostavu tih statističkih podataka.

Članak 2.

Ovom Uredbom se u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi članak 28. Direktive 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2001/220/PUP (SL L 315, 14. 11. 2012.).

Članak 3.

Podaci iz članka 1. ove Uredbe obuhvaćaju podatke o broju i vrsti kaznenih djela koja su prijavljena državnom odvjetništvu, broju žrtava te njihovoj spolnoj i dobnoj strukturi, broju osuđenih počinitelja kaznenih djela, podatke koji se prikupljaju temeljem propisa kojim se uređuje zaštita od nasilja u obitelji, novčanim naknadama za žrtve kaznenih djela, pristupu vladinim i nevladinim organizacijama za podršku žrtvama, broju žrtava koje su od strane policije upućene na službe za podršku žrtvama, te o broju žrtava za koje je pojedinačnom procjenom utvrđeno postojanje potrebe za primjenom posebnih mjera zaštite u odnosu na žrtvu.

Podatke iz stavka 1. ovoga članka, Europskoj komisiji dostavlja Ministarstvo pravosuđa, na temelju vlastitih evidencija, te podataka prikupljenih iz informacijskih sustava pravosudnih tijela.

Članak 4.

Sukladno ovoj Uredbi podaci će se Europskoj komisiji dostaviti do 16. studenoga 2020. godine za prethodne tri kalendarske godine, te nakon toga svake tri godine do 16. studenoga za prethodni trogodišnji period.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-03/10

Urbroj: 50301-25/06-18-2

Zagreb, 8. veljače 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.