Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje

NN 13/2018 (9.2.2018.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

297

Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/11, 12/13 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 93/16 i 104/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. veljače 2018. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE

Članak 1.

U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje (»Narodne novine«, broj 31/17) u članku 2. iza točke 6. »Sektor za gospodarenje i upravljanje nekretninama« dodaje se nova točka 7. koja glasi:

»7. Sektor za međunarodne programe«.

Dosadašnje točke 7. i 8. postaju točke 8. i 9.

Članak 2.

U članku 15. stavku 2. podtočka 4.3. briše se.

Članak 3.

Članak 22. briše se.

Članak 4.

Iza članka 43. dodaju se članci 43.a, 43.b i 43.c i naslovi iznad njih koji glase:

»7. SEKTOR ZA MEĐUNARODNE PROGRAME

Članak 43.a

Sektor za međunarodne programe obavlja administrativne i stručne poslove pripreme, praćenja i koordinacije provedbe programa i suradnje vezano uz Regionalni program stambenog zbrinjavanja i smještaja osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom; usko surađuje s domaćim i inozemnim tijelima i nevladinim organizacijama koje u okviru svog djelokruga sudjeluju u organizaciji i provođenju programa; prikuplja, analizira i proučava važeću zakonsku regulativu, dokumentaciju i informacije potrebne za adekvatnu pripremu, organizaciju i provedbu programa i projekata iz nadležnosti Sektora; definira obuhvat i postupke u procesu utvrđivanja obitelji korisnika prava, modela, teritorijalnog rasporeda i vremenskog roka za stambeno zbrinjavanje prognanika, povratnika, izbjeglica i ostalih ciljanih skupina; inicira pokretanje postupaka javne nabave i ugovaranja ustupanja radova, usluga i roba za potrebe sanacije/izgradnje stambenih jedinica i njihova opremanja predmetima kućanstva, kućanskim aparatima i strojevima, opremom i osnovnim potrepštinama za življenje; obavlja poslove primanja, obrade, upisa, praćenja i ovjere obračunskih situacija; prati financijsku realizaciju ugovora; organizira i provodi stručnu terensku kontrolu radova na objektima u tijeku izvođenja radova i u fazi opremanja stambenih jedinica; prati provedbu tehničkih pregleda i primopredaju izgrađenih/obnovljenih stambenih jedinica; prati izvršavanje ugovornih obveza angažiranih gospodarskih subjekata te u slučaju neizvršavanja obveza inicira pokretanje naplate jamstava, a uz potrebnu dokumentaciju i dokaze u slučajevima potrebe inicira prema nadležnom Sektoru pokretanje tužbi; sudjeluje u izradi i provođenju godišnjih planova rada kao i Trogodišnjih/godišnjih planova stambenog zbrinjavanja iz područja svog djelokruga; vodi skrb o useljivosti stambenih jedinica i njihovu održavanju; prikuplja i obrađuje stručnu dokumentaciju i ostale podatke vezane za realizaciju programa iz nadležnosti; osigurava potrebni broj stambenih jedinica iz raspoloživog stambenog fonda u državnom vlasništvu i stambenih jedinica raspoloživih temeljem sklopljenih ugovora o najmu s fizičkim i pravnim osobama; priprema i izrađuje ugovore o najmu s korisnicima prava u svrhu reguliranja prava i obveze korištenja stambenih jedinica; prati obveze korisnika prava u sufinanciranju troškova smještaja; po potrebi, podnosi zahtjev nadležnom tijelu radi donošenja rješenja o gubitku prava; raskida ugovore o najmu i podnajmu; usklađuje i koordinira rad svih sudionika u organizaciji i realizaciji programa osiguranja jedinica za smještaj i njihova opremanja; zaprima, kontrolira i ovjerava fakture s naslova troškova najma, režijskih i drugih troškova vezanih za korištenje stambene jedinice; razmjenjuje potrebne podatke i informacije s ostalim nadležnim tijelima, institucijama i organizacijama koja skrbe o osobama s odobrenom međunarodnom zaštitom; analizira mogućnosti korištenja drugih izvora financiranja programa i projekata iz nadležnosti; priprema podatke iz nadležnosti Sektora u svrhu informiranja javnosti; definira poslovne procese i rizike iz svog djelokruga; organizira i provodi unutarnje kontrole; vodi evidenciju o realizaciji programa, izrađuje analize i izrađuje potrebna izvješća o provođenju stambenog zbrinjavanja i provedbi programa smještaja osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom; vodi potrebne evidencije i očevidnike; koordinira potrebne aktivnosti s drugim ustrojstvenim jedinicama ovog Ureda u dijelu njihove nadležnosti; izdaje uvjerenja i potvrde na zahtjev stranaka za podatke iz svog djelokruga; odgovara na primjedbe, zamolbe i dopise stranaka, tijela državne uprave i drugih tijela u vezi s poslovima iz svog djelokruga, te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

U Sektoru za međunarodne programe ustrojavaju se:

7.1. Služba za Regionalni program stambenog zbrinjavanja

7.2. Služba za smještaj osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom.

7.1. Služba za Regionalni program stambenog zbrinjavanja

Članak 43.b

Služba za Regionalni program stambenog zbrinjavanja obavlja poslove pripreme, praćenja i koordinacije provedbe programa i suradnje vezano uz Regionalni program stambenog zbrinjavanja obitelji korisnika prava; usko surađuje s domaćim i inozemnim tijelima i ne vladinim organizacijama u dijelu obuhvata i utvrđivanja obitelji korisnika prava, modela, teritorijalnog rasporeda i vremenskog roka za stambeno zbrinjavanje kod povratka prognanika, izbjeglica i ostalih ciljanih skupina; inicira pokretanje postupaka javne nabave radova i usluga i roba; zaprima, obrađuje, kontrolira i ovjerava obračunske situacije sudionika o čemu vodi službene evidencije i očevidnike; organizira i provodi stručnu terensku kontrolu radova na objektima u tijeku izvođenja radova; prati financijsku realizaciju ugovora; prati izvršavanje ugovornih obveza angažiranih gospodarskih subjekata te u slučaju neizvršavanja obveza inicira pokretanje naplate jamstava, a uz potrebnu dokumentaciju i dokaze u slučajevima potrebe inicira prema nadležnom Sektoru pokretanje tužbi; sudjeluje u izradi i provođenju godišnjih planova rada kao i Trogodišnjih/godišnjih planova stambenog zbrinjavanja iz područja svog djelokruga; definira poslovne procese i rizike iz svog djelokruga; organizira i provodi unutarnje kontrole; vodi evidenciju o realizaciji programa; izrađuje analize i podnosi izvješća o učinjenom; izrađuje potrebna izvješća i očitovanja o provođenju stambenog zbrinjavanja; vodi potrebne evidencije i očevidnike; vodi skrb o useljivosti stambenih jedinica i njihovu održavanja; prikuplja i obrađuje stručnu dokumentaciju i ostale podatke vezane za realizaciju stambenog zbrinjavanja; izdaje uvjerenja i potvrde na zahtjev stranaka za podatke iz svog djelokruga; odgovara na primjedbe, zamolbe i dopise stranaka, tijela državne uprave i drugih tijela u vezi s poslovima iz svog djelokruga, te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

7.2. Služba za smještaj osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom

Članak 43.c

Služba za smještaj osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom obavlja administrativne i stručne poslove koji se odnose na provedbu programa smještaja osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom; obavlja stručne poslove koji se odnose na praćenje i provođenje propisa o korisnicima odobrene međunarodne zaštite; vodi službene evidencije o korisnicima i stambenim jedinicama za potrebe njihova smještaja i evidenciju rješenja o utvrđenom pravu na smještaj; osigurava potrebni broj stambenih jedinica iz raspoloživog stambenog fonda u državnom vlasništvu i raspoloživih stambenih jedinica temeljem sklopljenih ugovora o najmu s fizičkim i pravnim osobama; priprema i izrađuje ugovore o najmu s korisnicima prava u svrhu reguliranja prava i obveze korištenja stambenih jedinica; prati obveze korisnika prava u sufinanciranju troškova smještaja; po potrebi, podnosi zahtjev nadležnom tijelu radi donošenja rješenja o gubitku prava; raskida ugovora o najmu i podnajmu; inicira pokretanje postupaka javne nabave i ugovaranja ustupanja radova, usluga i roba za potrebe sanacije stambenih jedinica i njihova opremanja predmetima kućanstva, kućanskim aparatima i strojevima, opremom i osnovnim potrepštinama za življenje; prati izvršavanje ugovornih obveza angažiranih gospodarskih subjekata te u slučaju neizvršavanja obveza inicira pokretanje naplate jamstava, a uz potrebnu dokumentaciju i dokaze u slučajevima potrebe inicira prema nadležnom Sektoru pokretanje tužbi; organizira i provodi stručnu terensku kontrolu radova na objektima u tijeku izvođenja radova i u fazi opremanja stambenih jedinica; prati provedbu tehničkih pregleda i primopredaju obnovljenih stambenih jedinica; usklađuje i koordinira rad svih sudionika u organizaciji i realizaciji programa osiguranja jedinica za smještaj i njihova opremanja; obavlja poslove primanja, obrade, upisa, praćenja i ovjere obračunskih situacija; prati financijsku realizaciju ugovora; zaprima, kontrolira i ovjerava fakture s naslova troškova najma, režijskih i drugih troškova vezanih za korištenje stambene jedinice; razmjenjuje potrebne podatke i informacije s ostalim nadležnim tijelima, institucijama i organizacijama koja skrbe o osobama s odobrenom međunarodnom zaštitom; priprema podatke iz nadležnosti Službe u svrhu informiranja javnosti; koordinira potrebne aktivnosti s drugim ustrojstvenim jedinicama ovog Ureda u dijelu njihove nadležnosti; definira poslovne procese i rizike iz svog djelokruga, organizira i provodi unutarnje kontrole; planira potrebna sredstva za potrebe smještaja, sanacije i opremanja stambenih jedinica i prati korištenje raspoloživih sredstava; sudjeluje u izradi i provođenju godišnjih planova rada iz područja svog djelokruga te izrađuje pisana izvješća o provedbi programa; vodi pisanu komunikaciju s gospodarskim subjektima i drugim tijelima državne i javne uprave vezanih za provedbu programa smještaja; izdaje uvjerenja i potvrde na zahtjev stranaka za podatke iz svog djelokruga; odgovara na primjedbe, zamolbe i dopise stranaka, tijela državne uprave i drugih tijela u vezi s poslovima iz svog djelokruga, te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.«.

Članak 5.

Naslov iznad članka 44. mijenja se i glasi:

»8. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA
FINANCIJSKO-MATERIJALNE POSLOVE«.

Članak 6.

Naslov iznad članka 45. mijenja se i glasi:

»8.1. Odjel za planiranje i upravljanje proračunom«.

Članak 7.

Naslov iznad članka 46. mijenja se i glasi:

»8.2. Odjel za financije, knjigovodstvene poslove i evidenciju«.

Članak 8.

Naslov iznad članka 47. mijenja se i glasi:

»9. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU«.

Članak 9.

Okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje prikazan u tablici koja je sastavni dio Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje (»Narodne novine«, broj 31/17), zamjenjuje se Okvirnim brojem državnih službenika i namještenika Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje koji je prikazan u tablici koja je sastavni dio ove Uredbe.

Članak 10.

Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje s odredbama ove Uredbe u roku 30 dana od dana njezina stupanja na snagu.

Članak 11.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-03/11
Urbroj: 50301-26/09-18-2
Zagreb, 8. veljače 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

OKVIRNI BROJ POTREBNIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U SREDIŠNJEM DRŽAVNOM UREDU ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE

UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICEPLANIRANI BROJ
IZVRŠITELJA
NEPOSREDNO U SREDIŠNJEM DRŽAVNOM UREDU, IZVAN SASTAVA UNUTARNJIH USTROJSTVENIH JEDINICA1
1. KABINET DRŽAVNOG TAJNIKA7
2. GLAVNO TAJNIŠTVO1
2.1. Služba za normativne akte, ljudske potencijale i uredsko poslovanje1
2.1.1. Odjel za normativne akte i ljudske potencijale5
2.1.2. Odjel za uredsko poslovanje i opće poslove5
2.2. Služba za javnu nabavu8
2.3. Služba za informatičke poslove1
2.3.1. Odjel za informatičku podršku5
2.3.2. Odjel za razvoj i unaprjeđenje sustava5
GLAVNO TAJNIŠTVO UKUPNO31
3. SEKTOR ZA PRIPREMU I PLANIRANJE PROGRAMA OBNOVE I STAMBENOG ZBRINJAVANJA1
3.1. Služba za dokumentaciju i evidenciju8
3.2. Služba za planiranje i pripremu programa i projekata8
SEKTOR ZA PRIPREMU I PLANIRANJE PROGRAMA OBNOVE I STAMBENOG ZBRINJAVANJA UKUP­NO17
4. SEKTOR ZA PROVEDBU PROGRAMA I PROJEKATA1
4.1. Služba za provedbu programa obnove1
4.1.1. Odjel za obnovu stambenih objekata I-VI stupnja oštećenja5
4.1.2. Odjel za obnovu i izgradnju stambenih jedinica u vlasništvu Republike Hrvatske5
4.2. Služba za provedbu programa i projekata stambenog zbrinjavanja1
4.2.1. Odjel za darovanje građevnog materijala5
4.2.2. Odjel za opremanje i elektroenergetske priključke5
SEKTOR ZA PROVEDBU PROGRAMA I PROJEKATA UKUPNO23
5. SEKTOR ZA UPRAVNE, SUDSKE I IMOVINSKO- -PRAVNE POSLOVE1
5.1. Služba za drugostupanjski postupak i statusna prava1
5.1.1. Odjel za drugostupanjski postupak i nadzor5
5.1.2. Odjel za statusna prava5
5.2. Služba za sudske postupke i imovinsko-pravne poslove1
5.2.1. Odjel za sudske postupke5
5.2.2. Odjel za prodaju i darovanje5
5.2.3. Odjel za vlasničko-pravno uređenje5
SEKTOR ZA UPRAVNE, SUDSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE UKUPNO28
6. SEKTOR ZA GOSPODARENJE I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA1
6.1. Služba – Regionalni ured Petrinja1
6.1.1. Odjel Petrinja5
Ispostava Zagreb – Samostalni izvršitelji2
6.1.2. Ispostava Karlovac4
Samostalni izvršitelj Plaški1
6.2. Služba – Regionalni ured Vukovar1
6.2.1. Odjel Vukovar7
6.2.2. Ispostava Osijek6
6.2.3. Ispostava Slavonski Brod4
Samostalni izvršitelj Požega1
6.3. Služba – Regionalni ured Knin5
Ispostava Gospić – Samostalni izvršitelji2
6.4. Služba – Regionalni ured Zadar5
Ispostava Gračac – Samostalni izvršitelj1
6.5. Služba za evidenciju i upravljanje nekretninama1
6.5.1. Odjel za evidenciju nekretnina, rješenja, kupnju i dodjelu stambenih jedinica7
6.5.2. Odjel za najam, pričuvu i praćenje prihoda od najma stambenih jedinica7
SEKTOR ZA GOSPODARENJE I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA UKUPNO61
7. SEKTOR ZA MEĐUNARODNE PROGRAME1
7.1. Služba za Regionalni program stambenog zbrinja­vanja8
7.2. Služba za smještaj osoba s odobrenom međuna­rod­nom zaštitom8
SEKTOR ZA MEĐUNARODNE PROGRAME UKUP­NO17
8. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA FINANCIJSKO-MATERIJALNE POSLOVE1
8.1. Odjel za planiranje i upravljanje proračunom5
8.2. Odjel za financije, knjigovodstvene poslove i evidenciju5
SAMOSTALNA SLUŽBA ZA FINANCIJSKO-MATERIJALNE POSLOVE UKUPNO11
9. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU5
SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE UKUPNO201