Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za prijevoz opasnih tvari

NN 13/2018 (9.2.2018.), Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za prijevoz opasnih tvari

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

298

Na temelju članka 56. Zakona o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine«, br. 79/07 i 70/17) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. veljače 2018. godine donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU NACIONALNOG POVJERENSTVA
ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI

I.

Ovom Odlukom osniva se Nacionalno povjerenstvo za prijevoz opasnih tvari (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Zadaće Povjerenstva su:

– koordiniranje nacionalnih i međunarodnih aktivnosti vezanih uz prijevoz opasnih tvari

– predlaganje mjera za poboljšanje stanja u svim područjima prijevoza opasnih tvari

– sustavno praćenje i predlaganje načina i programa obrazovanja, osposobljavanja i edukacije svih osoba uključenih u prijevoz opasnih tvari

– sustavno praćenje svih zbivanja u vezi s prijevozom opasnih tvari

– usklađivanje zakonske regulative vezane za prijevoz opasnih tvari u cestovnom, željezničkom i zračnom prometu, te na unutarnjim plovnim putovima

– izrada preporuka, mišljenja, stručnih obrazloženja, izvješća i smjernica za donošenje novih ili izmjenu važećih propisa o prijevozu opasnih tvari

– predlaganje članova ispitnog povjerenstva za provođenje ispita za sigurnosne savjetnike.

II.

U Povjerenstvo se imenuju:

1. za predsjednika:

– Mario Madunić, pomoćnik ministra mora, prometa i infrastrukture

2. za zamjenika predsjednika:

– Saša Vlakić, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

3. za članove:

– Damir Lazor, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

– Mirta Pokršćanski Landeka, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

– Juraj Brigić, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

– Snježana Bagarić, Ministarstvo unutarnjih poslova

– Stipan Pranjić, Ministarstvo unutarnjih poslova

– Zoran Knežević, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

– Daniela Beroš, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

– Ivana Vrhovac Filipović, Ministarstvo zdravstva

– Blaženka Poljak, Ministarstvo zdravstva

– mr. sc. Saša Medaković, ravnatelj Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost

– Marijo Medić, Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost

– Ante Jurić, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo

– Goran Černjava, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo.

III.

Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Povjerenstva imenuju se na razdoblje od četiri godine.

IV.

Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja ministarstvo nadležno za promet, koje osigurava prostor za njegov rad.

V.

Organizacija i način rada Povjerenstva utvrđuje se poslovnikom koji donosi Povjerenstvo.

VI.

Povjerenstvo radi na sjednicama koje se održavaju prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.

VII.

Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Povjerenstva za svoj rad neće primati naknadu.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-04/30

Urbroj: 50301-27/25-18-2

Zagreb, 8. veljače 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.