Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi školske sheme

NN 13/2018 (9.2.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi školske sheme

Ministarstvo poljoprivrede

300

Na temelju članka 8. stavka 2. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15.) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI ŠKOLSKE SHEME

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi Školske sheme (»Narodne novine«, broj 50/17., 98/17.) u članku 7. stavku 9. riječ: »mjesečnoj« zamjenjuje se riječju: »tromjesečnoj«.

Članak 2.

U članku 10. stavak 10. mijenja se i glasi:

»(10) Iznimno u slučaju odustajanja od provedbe Školske sheme škole koja je odobrena u skladu sa stavkom 9. ovoga članka, Agencija za plaćanja će donijeti odluku o poništenju odluke iz stavka 9. ovoga članka i isključiti školu iz daljnjeg sudjelovanja u Školskoj shemi.«.

Iza stavka 11. dodaju se stavci 12. i 13. koji glase:

»(12) Iznos financijskih sredstava preostalih za raspodjelu voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda od škola koje su odustale od Školske sheme, Agencija za plaćanja će preraspodijeliti svim školama koje sudjeluju u provedbi Školske sheme.

(13) Preraspodjela neiskorištenih financijskih sredstava svim školama koje sudjeluju u provedbi Školske sheme izvršit će se na temelju broja učenika u osnovnim i srednjim školama, koji je bio evidentiran u e-Matici ministarstva nadležnog za znanost i obrazovanje na datum 28. rujna 2017. godine.«.

Članak 3.

U članku 11. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Isporuka voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda u okviru Školske sheme odvijat će se najmanje jednom tjedno u dane održavanja nastave u skladu sa školskim kalendarom tijekom razdoblja provedbe Školske sheme.«.

Članak 4.

U članku 18. stavku 1. podstavku 1. točki a) riječ: »ovjerene« briše se.

U točki b) riječ: »ovjerenog« briše se.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) U slučaju škola koje su odustale od provedbe Školske sheme potpora će se isplatiti u skladu s člankom 5. Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2017/39 i stavkom 1. podstavkom 1. točkama a) i b) ovoga članka, a razmjerno broju tjedana provedbe Školske sheme.«.

Članak 5.

U članku 20. stavku 2. broj: »60« zamjenjuje se brojem: »30«.

Članak 6.

Prilog VI mijenja se i glasi:

PRILOG VI

ZAHTJEV ZA POTPORU ZA RASPODJELU VOĆA I POVRĆA I/ILI MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA (nepotrebno precrtati)

Zahtjev se šalje poštom na adresu:

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI,

RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

Ulica grada Vukovara 269 d

10 000 ZAGREB

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

naziv škole
osoba ovlaštena za zastupanje podnositelja zahtjeva
šifra ustanove
OIB škole

adresa

(ulica, kućni broj, poštanski broj, mjesto)

telefonski broj
e-adresa
obračunsko razdoblje
iznos tražene potpore bez PDV-a
iznos tražene potpore s PDV-om
broj djece

naziv banke
broj računa podnositelja zahtjeva (IBAN)

poziv na broj odobrenja

(šifra prihoda + RKP broj)BANKOVNI RAČUN (žiro-račun za isplatu potpore)

PODACI O DOBAVLJAČU

naziv i adresa dobavljača
OIB dobavljača

PODACI O ISPORUČENIM PROIZVODIMA

PROIZVODKOLIČINA (kg)
mandarina
jabuka
kruška
šljiva
breskva
nektarina
trešnja
jagoda
rajčica
mrkva

PROIZVODKOLIČINA (l ili kg)
konzumno mlijeko osim sirovog mlijeka
mlaćenica
kiselo mlijeko
kiselo vrhnje
drugo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje
jogurt
kefir

Tablica 1

Troškovi za izračun potpore za raspodjelu voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda
(nepotrebno precrtati)

Trošak raspodjele voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda
(nepotrebno precrtati) za razdoblje*______________

Redni brojDatum isporukeBroj
otpremnice
Broj računaBroj učenikaVrsta isporučenog proizvodaIsporučena količina
(u kg/l)
Količina po učeniku
(g i/ili l)
Broj obrokaNeto jedinična cijena po obroku
(kn)
Iznos tražene potpore za raspodjelu voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda po otpremniciDokaz o plaćanju – broj izvoda i datum plaćanjaNaziv
dobavljača
bez PDV-a
(u HRK)
s PDV-om
(u HRK)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
              
UKUPNO

*u prilogu dostaviti detaljan tablični prikaz evidencije isporuka po svakoj školi u MS Excelu na e-adresu: skolskovoce@apprrr.hr

Prilozi

– izvornik ili preslika otpremnice za kupljeno voće i povrće i/ili mlijeko i mliječne proizvode potpisane od škole i dobavljača u kojoj je izražena vrsta i količina kupljenog voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda, naziv i adresa dobavljača, broj djece u školi i datum isporuke

– izvornik ili preslika računa za isporučeno voće i povrće i/ili mlijeko i mliječne proizvode potpisanog od dobavljača i škole u kojemu je izražena vrsta i količina isporučenog voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda, broj djece u školi ili broj obroka po datumu/ima zaprimanja i cijena kupljenog voća ili povrća i mlijeka i/ili mliječnih proizvoda

– dokazi o plaćenim računima (izvadak iz banke)

Pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću ja, ___________________________________________________________

(ime i prezime/naziv, OIB podnositelja zahtjeva)

izjavljujem da:

a) nisam primio/la niti ću primiti financijska sredstva iz proračuna Europske unije ili proračuna nacionalnih, regionalnih ili lokalnih tijela javne vlasti Republike Hrvatske za provedbu Školske sheme

b) ću u slučaju da sam primio/la financijska sredstva iz proračuna regionalnih ili lokalnih tijela javne vlasti Republike Hrvatske za provedbu Školske sheme izvršiti povrat financijskih sredstava u proračun regionalnih ili lokalnih tijela javne vlasti Republike Hrvatske odmah po isplati potpore za raspodjelu voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda od Agencije za plaćanja.«.

Članak 7.

U Prilogu VII iza Tablice dodaje se tekst koji glasi:

»Prilozi

– dokazi o plaćenim računima tijekom provedbe praćenja/ocjenjivanja/promocije ili pratećih mjera (izvadak iz banke)

– izvješće o praćenju/ocjenjivanju po završetku provedbe

– druga pripadajuća dokumentacija.

Pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću ja, ___________________________________________________________

(ime i prezime/naziv, OIB podnositelja zahtjeva)

izjavljujem da:

a) nisam primio/la niti ću primiti financijska sredstva iz proračuna Europske unije ili proračuna nacionalnih, regionalnih ili lokalnih tijela javne vlasti Republike Hrvatske za provedbu Školske sheme

b) ću u slučaju da sam primio/la financijska sredstva iz proračuna regionalnih ili lokalnih tijela javne vlasti Republike Hrvatske za provedbu Školske sheme izvršiti povrat financijskih sredstava u proračun regionalnih ili lokalnih tijela javne vlasti Republike Hrvatske odmah po isplati potpore za praćenje/ocjenjivanje/promociju ili prateće mjere od Agencije za plaćanja.«.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/23
Urbroj: 525-07/0004-17-13
Zagreb, 29. siječnja 2018.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.