Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/17-01/05, urbroj: 425-02/2-18-5 od 30. siječnja 2018.

NN 13/2018 (9.2.2018.), Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/17-01/05, urbroj: 425-02/2-18-5 od 30. siječnja 2018.

Zavod za unapređivanje zaštite na radu

301

Na zahtjev LINIJA SIGURNOSTI d.o.o. iz Zagreba, Jagnedje 2a, OIB: 74837718235, a na temelju članka 30. stavka 2. i članka 83. stavka 4. točka 9. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, br. 71/14. i 118/14.), Zavod za unapređivanje zaštite na radu (dalje: Zavod) donosi

RJEŠENJE

I.

LINIJA SIGURNOSTI d.o.o. iz Zagreba, Jagnedje 2a, OIB: 74837718235, ispunjava uvjete za obavljanje poslova zaštite na radu te se ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove:

1. obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca

2. osposobljavanje za zaštitu na radu (osposobljavanja radnika za rad na siguran način te osposobljavanje poslodavca, ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu).

O obavljenim poslovima navedena pravna osoba je obvezna izdavati i čuvati isprave te voditi evidenciju.

II.

Ovim rješenjem stavlja se izvan snage Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/17-01/05, urbroj: 425-02/2-17-2 od 1. ožujka 2017.

III.

Poslove iz točke I. ovog Rješenja navedena pravna osoba može obavljati dok ispunjava uvjete propisane Pravilnikom o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (»Narodne novine«, br. 112/14. i 84/15.), a o svim promjenama koje se odnose na ispunjavanje propisanih uvjeta, pravna osoba je dužna obavijestiti ovaj Zavod odmah po nastanku promjene.

IV.

Ovo Rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-115-01/17-01/05

Urbroj: 425-02/2-18-5

Zagreb, 30. siječnja 2018.

Ravnatelj
Vitomir Begović, v. r.