Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/15-01/48, urbroj: 425-02/2-18-11 od 30. siječnja 2018.

NN 13/2018 (9.2.2018.), Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/15-01/48, urbroj: 425-02/2-18-11 od 30. siječnja 2018.

ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE ZAŠTITE NA RADU

302

Na zahtjev PLASMA d.o.o. iz Varaždina, Vidovečka 45, OIB: 94543219022, a na temelju članka 83. stavka 4. točka 9. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, br. 71/14. i 118/14.), Zavod za unapređivanje zaštite na radu (dalje: Zavod) donosi

RJEŠENJE

I.

Prestaje ovlaštenje PLASMA d.o.o. iz Varaždina, Vidovečka 45, OIB: 94543219022, za obavljanje sljedećih poslova zaštite na radu:

1. obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca

2. osposobljavanje za zaštitu na radu (osposobljavanja radnika za rad na siguran način te osposobljavanje poslodavca, ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu)

3. izrada procjene rizika

4. ispitivanja radne opreme

5. ispitivanja u radnom okolišu:

a) ispitivanja fizikalnih čimbenika.

II.

Ovim Rješenjem stavlja se izvan snage Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/15-01/48, urbroj: 425-02/2-15-3 od 12. lipnja 2015. godine.

III.

Ovo Rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-115-01/15-01/48

Urbroj: 425-02/2-18-11

Zagreb, 30. siječnja 2018.

Ravnatelj
Vitomir Begović, v. r.