Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, klasa: UP/I-115-01/18-01/03, urbroj: 425-02/2-18-4 od 2. veljače 2018.

NN 13/2018 (9.2.2018.), Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, klasa: UP/I-115-01/18-01/03, urbroj: 425-02/2-18-4 od 2. veljače 2018.

ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE ZAŠTITE NA RADU

303

Na zahtjev K&S INVEST GRUPE j.d.o.o. iz Čakovca, Kralja Tomislava 5, OIB: 16266936428, a temeljem članka 30. stavka 2. i članka 83. stavka 4. točka 9. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, br. 71/14. i 118/14.), Zavod za unapređivanje zaštite na radu (dalje: Zavod) donosi

RJEŠENJE

I.

K&S INVEST GRUPA j.d.o.o. iz Čakovca, Kralja Tomislava 5, OIB: 16266936428, ispunjava uvjete za obavljanje poslova zaštite na radu te se ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove:

1. obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca

2. osposobljavanje za zaštitu na radu (osposobljavanja radnika za rad na siguran način te osposobljavanje poslodavca, ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu).

Navedena pravna osoba za obavljanje predmetnih poslova ima zaposlenu osobu: Kavran Radovana, OIB: 26164676187, a o obavljenim poslovima obvezna je voditi evidenciju.

II.

Poslove iz točke I. ovog Rješenja navedena pravna osoba može obavljati dok ispunjava uvjete propisane Pravilnikom o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (»Narodne novine«, br. 112/14. i 84/15.), a o svim promjenama koje se odnose na ispunjavanje propisanih uvjeta, pravna osoba je dužna obavijestiti ovaj Zavod odmah po nastanku promjene.

III.

Ovo Rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-115-01/18-01/03

Urbroj: 425-02/2-18-4

Zagreb, 2. veljače 2018.

Ravnatelj
Vitomir Begović, v. r.