Odluka o općinskim porezima Općine Marijanci

NN 13/2018 (9.2.2018.), Odluka o općinskim porezima Općine Marijanci

OPĆINA MARIJANCI

304

Na temelju članka 20. i 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16 i 101/17) i članka 32. Statuta Općine Marijanci (»Službeni glasnik« Općine Marijanci br. 03/14), Općinsko vijeće Općine Marijanci, na 7. sjednici održanoj 31. siječnja 2018. godine donosi

ODLUKU

O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE MARIJANCI

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuju se općinski porezi koji pripadaju Općini Marijanci, obveznici plaćanja, stope i visine poreza te način obračuna i plaćanja u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima (u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ove Odluke imaju značenja koja su definirana Zakonom.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. VRSTE POREZA

Članak 3.

Porezi Općine Marijanci su:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor,

4. porez na korištenje javnih površina.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 4.

Prirez porezu na dohodak plaća se na području Općine Marijanci sukladno zakonu i podzakonskom aktu kojim se uređuje porez na dohodak te ovoj Odluci.

Prirez porezu na dohodak plaća se na porez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od samostalne djelatnosti, porez na dohodak od imovine i imovinskih prava, porez na dohodak od kapitala, porez na dohodak od osiguranja i porez na dohodak od drugog dohotka.

Obveznik prireza porezu na dohodak je fizička osoba koja je obveznik poreza na dohodak i ima prebivalište ili uobičajeno boravište na području Općine Marijanci.

Članak 5.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno zakonu i podzakonskom aktu iz članka 4. stavka 1. ove Odluke.

Članak 6.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5% na osnovicu iz članka 5. ove Odluke.

Prirez porezu na dohodak prihod je Proračuna Općine Marijanci.

2. Porez na potrošnju

Članak 7.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima, a koji se nalaze na području Općine Marijanci.

Članak 8.

Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Općine Marijanci.

Članak 9.

Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića po kojoj se piće proda u ugostiteljskim objektima, bez poreza na dodanu vrijednost.

Članak 10.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% od utvrđene osnovice iz članka 9. ove Odluke.

Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju porezni obveznik iskazuje na obrascu PP-MI-PO i predaje ga do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Utvrđenu poreznu obvezu, porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Porez na potrošnju prihod je Proračuna Općine Marijanci.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 11.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području Općine Marijanci.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada, dio zgrade ili stan, koji se koriste povremeno ili sezonski, ako je na objektu postavljena vanjska stolarija i isti je priključen na sustave vodoopskrbe i elektroopskrbe.

Kućom za odmor smatra se i odmaralište.

Članak 12.

Porez na kuće za odmor na području Općine Marijanci utvrđuje se u iznosu od 5,00 kn/m² korisne površine godišnje.

Korisna površina je ukupna podna površina stana ili druge samostalne prostorije, umanjena za širinu zidova, koji ju prekidaju.

Prigodom izračunavanja korisne površine neće se uzeti u obzir podrumske i tavanske prostorije, koje po svojoj opremi, nisu prikladne za stambene ili poslovne svrhe, te stubišta, otvoreni balkoni i terase.

Korisna površina, u pravilu, izračunava se prema glavnom projektu, koji je sastavni dio građevinske dozvole ili koji je potvrđen po nadležnom tijelu.

U slučaju znatnijih odstupanja od projekta iz prethodnog stavka, korisna površina se izračunava prema stvarnom stanju.

Članak 13.

Kućom za odmor u smislu ove Odluke ne smatra se:

• zgrada koja služi za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora,

• zgrada, dio zgrade ili stan koji se ne mogu koristiti zbog starosti ili oštećenja.

Članak 14.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te starosti i trošnosti.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na odmarališta u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja služe za smještaj djece u dobi do 15 godina.

Članak 15.

Obveznici poreza na kuće za odmor moraju nadležnom tijelu dostaviti podatke o kućama za odmor, koji se odnose na mjesto gdje se nalaze objekti, korisnu površinu, te ostale podatke koji su bitni za utvrđivanje obveze, do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

Članak 16.

Porez na kuće za odmor prihod je Proračuna Općine Marijanci.

4. Porez na korištenje javnih površina

Članak 17.

Obveznik poreza na korištenje javnih površina je pravna i fizička osoba koja koristi javne površine na području Općine Marijanci (pločnike, zelene površine i sl.).

Članak 18.

Porez na korištenje javnih površina plaća se u iznosim kako slijedi:

•     za postavljanje kioska i montažnih objekata500,00 kn mjesečno,
•     za postavljanje pokretnih naprava za prodaju plodina100,00 kn mjesečno,
•     za postavljanje pokretnih naprava za pružanje ugostiteljskih usluga i trgovina200,00 kn mjesečno,
•     ugostiteljski vrtovi i terase3,00 kn/m² mjesečno,
•     postavljanje cirkusnih šatora, zabavnih parkova5,00 kn/m² mjesečno.

Članak 19.

Porez na korištenje javnih površina za postavljanje reklamnih panoa plaća se godišnje kako slijedi:

• reklamni pano do 2 m² – 200,00 kn,

• reklamni pano veći od 2 m² – 300,00 kn.

Članak 20.

Obveznici poreza na korištenje javnih površina za postavljanje štandova za prodaju robe prigodne za dane blagdana (Nova godina, Božić, blagdan Svih svetih, Uskrs, crkveni godovi i sl.) plaćaju porez na korištenje javne površine u iznosu od 10,00 kn/m² dnevno.

Članak 21.

Od plaćanja poreza na korištenje javnih površina izuzimaju se aktivnosti za humanitarnu, kulturnu, sportsku, prosvjetno-edukativnu djelatnost i zdravstvene usluge te ostale manifestacije koje su u interesu promocije Općine Marijanci.

Članak 22.

Jedinstveni upravni odjel Općine Marijanci izdaje rješenje o odobrenju korištenja javnih površina, te ga prosljeđuje Poreznoj upravi.

III. PROVEDBENE ODREDBE

Članak 23.

Poslovi utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate svih općinskih poreza iz članka 3. ove Odluke prenose se na Ministarstvo financija – Poreznu upravu, u skladu s odredbama Zakona i Suglasnosti Ministarstva financija.

Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u iznosu 5% od ukupno naplaćenih prihoda.

Porezna uprava je dužna do 15. u mjesecu za prethodni mjesec, Općini Marijanci dostavljati izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima.

Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za raspoređivanje uplaćenih prihoda korisnicima, da naknadu Poreznoj upravi obračuna i uplati u Državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Kaznene i prekršajne odredbe te odredbe o zastari, obnovi postupka i žalbenom postupku propisane Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o lokalnim porezima jednako se primjenjuju i za poreze propisane ovom Odlukom.

Članak 25.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u »Službenom glasniku« Općine Marijanci, osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem su objavljene.

Početkom primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Marijanci (»Narodne novine« broj 101/2003.) te Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Marijanci (»Službeni glasnik« Općine Marijanci br. 04/2017.)

Klasa: 410-01/18-01/01
Urbroj: 2115/02-01-18-02
Marijanci, 31. siječnja 2018.

Predsjednik Općinskog vijeća
Danko Šargač, v. r.