Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima

NN 15/2018 (14.2.2018.), Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima

Hrvatski sabor

310

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O SPRJEČAVANJU UNOŠENJA I ŠIRENJA STRANIH TE INVAZIVNIH STRANIH VRSTA I UPRAVLJANJU NJIMA

Proglašavam Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 26. siječnja 2018.

Klasa: 011-01/18-01/02

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 31. siječnja 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O SPRJEČAVANJU UNOŠENJA I ŠIRENJA STRANIH TE INVAZIVNIH STRANIH VRSTA I UPRAVLJANJU NJIMA

I. OPĆE ODREDBE

Svrha Zakona

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuje se pitanje sprječavanja unošenja i širenja te upravljanje invazivnim stranim vrstama koje izazivaju zabrinutost u Europskoj uniji (u daljnjem tekstu: Unija) te stranim vrstama, uključujući i invazivne strane vrste koje izazivaju zabrinutost u Republici Hrvatskoj, kako bi se spriječio ili ublažio njihov štetni utjecaj na bioraznolikost, usluge ekosustava i/ili zdravlje ljudi, uzimajući u obzir i mogući štetni utjecaj na gospodarstvo kao pogoršavajući čimbenik.

Primjena pravne stečevine Unije

Članak 2.

(1) Ovaj Zakon sadržava odredbe koje su u skladu sa:

1. člankom 22. točkom (b) Direktive Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (SL L 206, 22. 7. 1992.), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena Direktivom Vijeća 2013/17/EU od 13. svibnja 2013. o prilagodbi određenih direktiva u području okoliša zbog pristupanja Republike Hrvatske (SL L 158, 10. 6. 2013.)

2. člankom 11. Direktive 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenog 2009. o očuvanju divljih ptica (kodificirana verzija) (SL L 20, 26. 1. 2010.), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena Direktivom Vijeća 2013/17/EU od 13. svibnja 2013. o prilagodbi određenih direktiva u području okoliša zbog pristupanja Republike Hrvatske (SL L 158, 10. 6. 2013.).

(2) Ovim se Zakonom utvrđuje okvir za provedbu odredbi sljedećih uredbi Unije:

1. Uredbe (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta (SL L 317, 4. 11. 2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1143/2014)

2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/145 оd 4. veljače 2016. o donošenju formata dokumenta koji služi kao dokaz za dopuštenje koje izdaju nadležna tijela država članica omogućujući ustanovama provedbu određenih aktivnosti u vezi s invazivnim stranim vrstama koje izazivaju zabrinutost u Uniji u skladu s Uredbom (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 30, 5. 2. 2016.) (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/145).

(3) Ovaj se Zakon donosi uzimajući u obzir postupak obavješćivanja na temelju Direktive (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (SL L 241, 17. 9. 2015.).

Iznimke na koje se ne primjenjuje Zakon

Članak 3.

(1) Odredbe ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na obvezu ishođenja dopuštenja iz članka 12. stavka 1., članka 14. stavka 1. i članka 17. stavka 1. ovoga Zakona ne primjenjuju se na:

1. poljoprivredne biljne vrste navedene u Sortnoj listi Republike Hrvatske, biljne vrste navedene u Popisu sorti voćnih vrsta te biljne vrste navedene u Sortnoj listi vinove loze kako ih sve definira Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine«, br. 140/05., 35/08., 55/11. i 14/14.)

2. životinjske vrste navedene u Popisu pasmina, sojeva i hibrida domaćih životinja kako ga definira Zakon o stočarstvu (»Narodne novine«, br. 70/97., 36/98., 151/03., 132/06., 14/14. i 30/15.)

3. strane vrste šumskog drveća navedene u Popisu šumskih svojti (»Narodne novine«, br. 4/11.) kako ih definira Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine«, br. 75/09., 61/11., 56/13. i 14/14.)

4. vrste divljači navedene u Zakonu o lovstvu (»Narodne novine«, br. 140/05., 75/09., 14/14., 21/16. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 41/16 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 67/16 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 62/17), osim invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji, ako se njihovo korištenje provodi sukladno planovima gospodarenja za koje su ishođeni uvjeti zaštite prirode ili provedena ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu sukladno posebnom propisu kojim se uređuje zaštita prirode

5. vrste koje su na popise iz točaka 1. do 4. ovoga stavka dodane nakon dana stupanja na snagu ovoga Zakona, a pod uvjetom da je sukladno odredbama ovoga Zakona za te vrste provedena procjena kojom je utvrđeno nepostojanje ekološkog rizika.

(2) Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se na genetski modificirane organizme kako su definirani posebnim propisom kojim se uređuje postupanje s genetski modificiranim organizmima.

Pojmovi

Članak 4.

(1) Pojmovi koji se koriste u ovom Zakonu i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

1. akcijski plan o kontroli putova nenamjernog unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta je akt planiranja koji uključuje vremenske rasporede za djelovanje, mjere koje treba provoditi i kodekse dobre prakse glede prioritetnih putova i sprječavanja nenamjernog unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta u ili unutar Republike Hrvatske

2. bijela lista je popis stranih vrsta čije stavljanje na tržište i/ili uzgoj u kontroliranim uvjetima i/ili uvođenje u prirodu ne predstavlja ekološki rizik u Republici Hrvatskoj, a koji je propisan pravilnikom iz članka 9. stavka 6. ovoga Zakona

3. crna lista je popis invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Republici Hrvatskoj, a koji je propisan pravilnikom iz članka 9. stavka 6. ovoga Zakona

4. Informacijski sustav zaštite prirode je informacijski sustav koji objedinjava stručne i znanstvene podatke o bioraznolikosti i zaštiti prirode, a koji vodi stručno tijelo

5. kontrolirani uvjeti držanja su uvjeti kojima se onemogućuje dospijevanje u prirodu, razmnožavanje ili uklanjanje od strane neovlaštene osobe iz sustava u kojima se drže strane vrste u bilo kojem razvojnom stadiju, ili njezinih dijelova, kojima se može nespolno ili spolno razmnožiti ili križati sa zavičajnom vrstom

6. kontrolirani uvjeti uzgoja su uvjeti uzgoja strane vrste u zatvorenim i/ili ograđenim i/ili na drugi način izoliranim sustavima, iz kojih ne mogu pobjeći, širiti se i/ili biti uklonjene od strane neovlaštene osobe. Svaka manipulacija, uključujući i protokole čišćenja, dezinfekcije i održavanja sustava te zbrinjavanja ili uništavanja otpadnog materijala, kao i svaki transport i prijenos strane vrste u i/ili iz ovakvog uzgoja, neovisno o razvojnom obliku, provodi se na način kojim se onemogućava njezin bijeg u prirodu, prijenos patogena i bolesti, širenje i/ili uklanjanje od strane neovlaštene osobe

7. Ministarstvo je središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite prirode

8. ministar je čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove zaštite prirode

9. plan upravljanja široko rasprostranjenim invazivnim stranim vrstama je akt planiranja koji uključuje mjere upravljanja invazivnim stranim vrstama koje su široko rasprostranjene na području Republike Hrvatske kako bi se njihovi učinci na bioraznolikost, usluge ekosustava i/ili zdravlje ljudi, uzimajući u obzir i mogući štetni utjecaj na gospodarstvo kao pogoršavajući čimbenik, sveli na najmanju moguću mjeru

10. procjena ekološkog rizika strane vrste je preliminarni pregled i utvrđivanje potencijalnih negativnih utjecaja unosa/uvođenja/uzgoja strane vrste na bioraznolikost, usluge ekosustava i/ili zdravlje ljudi, uzimajući u obzir i mogući štetni utjecaj na gospodarstvo kao pogoršavajući čimbenik, a daje je stručno tijelo u obliku pisanog mišljenja

11. procjena rizika invazivnosti strane vrste je znanstveno-stručna analiza kojom se utvrđuju, analiziraju i vrednuju mogući štetni utjecaji i posljedice utjecaja određene strane vrste na bioraznolikost, usluge ekosustava i/ili zdravlje ljudi, uzimajući u obzir i mogući štetni utjecaj na gospodarstvo kao pogoršavajući čimbenik, procjenjuje rizik stavljanja strane vrste na tržište i/ili uvođenja u prirodu i/ili uzgoja u kontroliranim uvjetima, te se u skladu s tom procjenom i zaključkom o mogućem utjecaju određuju potrebne mjere, nadzor i upravljanje rizikom

12. stavljanje na tržište strane vrste znači držanje strane vrste u kontroliranim uvjetima u komercijalne svrhe, a posebno radi prodaje, uključujući ponudu za prodaju ili svaki drugi oblik prijenosa, bez obzira na to je li besplatan ili nije, te prodaju, distribuciju i druge oblike prijenosa kao takve

13. strana vrsta koja ne predstavlja ekološki rizik u Republici Hrvatskoj je ona vrsta za koju temeljem procjene ekološkog rizika strane vrste ili procjene rizika invazivnosti strane vrste nije utvrđeno postojanje ekološkog rizika

14. stručno tijelo je Hrvatska agencija za okoliš i prirodu

15. uvođenje strane vrste u prirodu je ljudska aktivnost kojom se neka vrsta unosi u područje izvan njezina prirodnog područja rasprostranjenosti. Uvođenjem u prirodu ne smatra se sadnja stranih biljnih vrsta u izgrađenim dijelovima građevinskog zemljišta niti sadnja u plastenicima i staklenicima izvan izgrađenih dijelova građevinskog zemljišta, kao niti držanje stranih životinjskih vrsta u kontroliranim uvjetima. Uvođenjem strane vrste u prirodu smatra se i prenošenje zavičajnih vrsta ljudskom intervencijom u ekosustave Republike Hrvatske u kojima prirodno ne obitavaju

16. zavičajna vrsta je ona vrsta koja prirodno obitava u određenom ekosustavu nekog područja.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi definirani u Uredbi (EU) br. 1143/2014.

(3) Izrazi koji se koriste u ovome Zakonu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. NADLEŽNA TIJELA

Nadležna tijela

Članak 5.

(1) Nadležno tijelo za provedbu Uredbe (EU) br. 1143/2014 i ovoga Zakona je Ministarstvo.

(2) Nadležno tijelo za obavljanje stručnih poslova propisanih Uredbom (EU) br. 1143/2014 i ovim Zakonom je stručno tijelo.

(3) Pri provedbi Uredbe (EU) br. 1143/2014 i ovoga Zakona Ministarstvo surađuje sa središnjim tijelima državne uprave nadležnima za poslove carinskog nadzora, poljoprivrede, biljnog zdravstva, veterinarstva, šumarstva, lovstva, ribarstva i unutarnjih poslova.

(4) Stručno tijelo, Ministarstvo i nadležna tijela iz stavka 3. ovoga članka mogu zaključivati sporazume o suradnji radi unapređenja provedbe ovoga Zakona.

Zadaće Ministarstva

Članak 6.

U svrhu provedbe Uredbe (EU) br. 1143/2014 i ovoga Zakona Ministarstvo obavlja sljedeće zadaće:

1. izdaje dopuštenja i potvrde te druge akte propisane ovim Zakonom

2. vodi evidencije o izdanim dopuštenjima i potvrdama

3. priprema stajališta i sudjeluje putem svojih predstavnika na sastancima relevantnih odbora i radnih skupina tijela Unije

4. podnosi zahtjev Europskoj komisiji za uvrštenje invazivnih stranih vrsta na Unijin popis u skladu s člankom 4. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1143/2014

5. odobrava plan djelovanja iz članka 8. stavka 2. točke (f) Uredbe (EU) br. 1143/2014

6. poduzima hitne mjere u smislu članka 10. Uredbe (EU) br. 1143/2014

7. obavješćuje Europsku komisiju i države članice, a gdje je to primjenjivo, i treće zemlje, o invazivnim stranim vrstama u skladu s člancima 16. do 19. i člankom 23. Uredbe (EU) br. 1143/2014

8. izrađuje i dostavlja Europskoj komisiji izvješće u smislu članka 24. Uredbe (EU) br. 1143/2014 te ostala izvješća o provedbi Uredbe (EU) br. 1143/2014 i informacije vezane za invazivne strane vrste u Republici Hrvatskoj

9. obavješćuje Europsku komisiju o sankcijama za kršenje odredbi Uredbe (EU) br. 1143/2014 i svih njezinih naknadnih izmjena

10. izrađuje i donosi smjernice i dokumente za učinkovitu provedbu Uredbe (EU) br. 1143/2014 i ovoga Zakona

11. donosi akcijske planove o kontroli putova nenamjernog unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta, planove upravljanja široko rasprostranjenim invazivnim stranim vrstama, provedbeni plan sustava nadzora stranih te invazivnih stranih vrsta, planove obnove ekosustava te planove upravljanja stranim vrstama koje nisu invazivne strane vrste koje izazivaju zabrinutost u Uniji niti invazivne strane vrste koje izazivaju zabrinutost u Republici Hrvatskoj, ali su prisutne i/ili rasprostranjene na području Republike Hrvatske i zahtijevaju donošenje mjera za izbjegavanje daljnjeg unošenja i/ili širenja te mjera suzbijanja tih vrsta

12. odlučuje o postupanju i zbrinjavanju u slučajevima privremenog smještaja invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji, u skladu s člankom 38. ovoga Zakona

13. organizira i vodi programe osposobljavanja djelatnika drugih tijela koji sudjeluju u provedbi Uredbe (EU) br. 1143/2014 i ovoga Zakona

14. surađuje s tijelima Unije i drugim organizacijama po pitanjima sprječavanja unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta te upravljanju njima

15. na nacionalnom nivou surađuje s drugim središnjim tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim institucijama po pitanjima sprječavanja unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta te upravljanju njima

16. surađuje i razmjenjuje informacije s upravnim i stručnim tijelima drugih država članica i trećih zemalja, nadležnim za poslove sprječavanja unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta te upravljanju njima

17. surađuje s relevantnim tijelima državne uprave, a osobito s onima iz članka 5. stavka 3. ovoga Zakona, te koordinira rad međuresornog Povjerenstva iz članka 8. ovoga Zakona

18. organizira i vodi projekte informiranja i educiranja javnosti i zainteresirane javnosti o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta te o upravljanju njima

19. organizira nadzor nad provedbom Uredbe (EU) br. 1143/2014 i ovoga Zakona u okviru svoje nadležnosti i

20. obavlja i druge poslove sukladno odredbama Uredbe (EU) br. 1143/2014 i ovoga Zakona.

Zadaće stručnog tijela

Članak 7.

(1) U svrhu provedbe Uredbe (EU) br. 1143/2014 i ovoga Zakona, stručno tijelo obavlja sljedeće zadaće:

1. djeluje kao nadležno stručno tijelo

2. na zahtjev Ministarstva izdaje mišljenja vezano za strane i invazivne strane vrste

3. surađuje s Ministarstvom u pripremi stajališta za sastanke odbora i radnih skupina tijela Unije

4. surađuje s Ministarstvom u podnošenju zahtjeva Europskoj komisiji za uvrštenje invazivnih stranih vrsta na Unijin popis u skladu s člankom 4. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1143/2014

5. izrađuje planove brzog iskorjenjivanja invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji ili u Republici Hrvatskoj te prijedloge akcijskih planova o kontroli putova nenamjernog unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta, planova upravljanja široko rasprostranjenim invazivnim stranim vrstama, provedbenog plana sustava nadzora stranih te invazivnih stranih vrsta, planova obnove ekosustava te planova upravljanja stranim vrstama koje nisu invazivne strane vrste koje izazivaju zabrinutost u Uniji niti invazivne strane vrste koje izazivaju zabrinutost u Republici Hrvatskoj, ali su prisutne i/ili rasprostranjene na području Republike Hrvatske i zahtijevaju donošenje mjera za izbjegavanje daljnjeg unošenja, širenja i/ili suzbijanja tih vrsta

6. izrađuje procjene ekološkog rizika strane vrste, procjene rizika invazivnosti strane vrste te procjene rizika u skladu s člankom 5. Uredbe (EU) br. 1143/2014

7. ocjenjuje plan djelovanja u smislu članka 8. stavka 2. točke (f) Uredbe (EU) br. 1143/2014

8. sudjeluje putem svojih predstavnika na sastancima stručnih radnih skupina tijela Unije te u radu drugih relevantnih međunarodnih organizacija

9. kartira strane vrste te uspostavlja, standardizira i koordinira inventariziranje, kartiranje i praćenje populacija stranih vrsta, a posebno invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji i invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Republici Hrvatskoj

10. u sklopu Informacijskog sustava zaštite prirode uspostavlja i održava bazu podataka o stranim i invazivnim stranim vrstama u Republici Hrvatskoj

11. pruža stručnu pomoć Ministarstvu, središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove carinskog nadzora i ostalim tijelima pri taksonomskom određivanju vrsta

12. u suradnji s Ministarstvom sudjeluje u organizaciji i vođenju programa osposobljavanja djelatnika drugih tijela koja sudjeluju u provedbi Uredbe (EU) br. 1143/2014 i ovoga Zakona

13. surađuje s tijelima Unije i drugim organizacijama po pitanjima sprječavanja unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta te upravljanju njima

14. na nacionalnom nivou surađuje s drugim središnjim tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim institucijama po pitanjima sprječavanja unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta te upravljanju njima

15. osniva, vodi i koordinira tematske savjetodavne znanstveno-stručne radne grupe

16. organizira i vodi projekte informiranja i educiranja javnosti i zainteresirane javnosti o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta te o upravljanju njima i

17. obavlja i druge stručne poslove sukladno odredbama Uredbe (EU) br. 1143/2014 i ovoga Zakona.

(2) Stručno tijelo zadaće iz stavka 1. točaka 2., 5., 6. i 7. ovoga članka obavlja kao javnu ovlast.

Uspostava međuresornog povjerenstva za praćenje provedbe Uredbe (EU) br. 1143/2014 i ovoga Zakona

Članak 8.

(1) U svrhu praćenja provedbe Uredbe (EU) br. 1143/2014 i ovoga Zakona, koordiniranja međuresorne suradnje i učinkovitog protoka informacija između tijela državne uprave, relevantnih tijela i stručnih institucija uključenih u provedbu Uredbe (EU) br. 1143/2014 i ovoga Zakona, ministar odlukom osniva međuresorno povjerenstvo za praćenje provedbe Uredbe (EU) br. 1143/2014 i ovoga Zakona (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(2) Povjerenstvo čine predstavnici nadležnih tijela iz članka 5. stavka 3. ovoga Zakona.

(3) Prema potrebi, ministar može u skladu sa zakonom za člana Povjerenstva imenovati i predstavnike drugih tijela državne uprave, pravne osobe s javnim ovlastima te druge pravne i fizičke osobe.

(4) Povjerenstvo donosi poslovnik kojim uređuje način svoga rada.

(5) Povjerenstvo obavlja sljedeće zadaće:

1. na zahtjev Ministarstva daje stručna mišljenja u upravnim postupcima i drugim postupcima sukladno odredbama Uredbe (EU) br. 1143/2014 i odredbama ovoga Zakona

2. daje mišljenje i prijedloge u pripremi stajališta za sastanke odbora i radnih skupina tijela Unije

3. daje mišljenja i prijedloge u izradi smjernica i dokumenata za učinkovitu provedbu Uredbe (EU) br. 1143/2014 i ovoga Zakona

4. daje mišljenja i prijedloge nadležnim tijelima državne uprave o pitanjima sprječavanja unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta te upravljanje njima, a osobito u pripremi akata planiranja za upravljanje invazivnim stranim vrstama iz članka 23. ovoga Zakona, te sudjeluje u pripremi nacionalnih izvješća o invazivnim stranim vrstama

5. predlaže postupke kojima će se osigurati razmjena relevantnih informacija te učinkovita i djelotvorna koordinacija i suradnje između svih tijela uključenih u službene kontrole iz članka 15. Uredbe (EU) br. 1143/2014

6. prema potrebi, sudjeluje u edukaciji djelatnika tijela koji sudjeluju u provedbi Uredbe (EU) br. 1143/2014 i ovoga Zakona i

7. prema potrebi, sudjeluje u pripremi sadržaja za informiranje javnosti o aktivnostima vezanim uz provedbu Uredbe (EU) br. 1143/2014 i ovoga Zakona.

III. POSTUPANJE SA STRANIM VRSTAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Prevencija i ograničenja

Članak 9.

(1) Zabranjeno je uvođenje stranih vrsta u prirodu i/ili u ekosustave u kojima prirodno ne obitavaju, uzgoj stranih vrsta i njihovo stavljanje na tržište Republike Hrvatske.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, dopušteno je uvođenje stranih vrsta u prirodu i/ili u ekosustave u kojima prirodno ne obitavaju, uzgoj stranih vrsta i njihovo stavljanje na tržište Republike Hrvatske ako ne predstavljaju opasnost za bioraznolikost, usluge ekosustava i/ili zdravlje ljudi, uzimajući u obzir i mogući štetni utjecaj na gospodarstvo kao pogoršavajući čimbenik, što se utvrđuje u postupku ishođenja dopuštenja iz članka 12. stavka 1., članka 14. stavka 1. i članka 17. stavka 1. ovoga Zakona.

(3) Za stavljanje na tržište Republike Hrvatske i/ili uzgoj u kontroliranim uvjetima strane vrste koja je navedena na bijeloj listi te uvođenje u prirodu Republike Hrvatske strane vrste koja je na bijeloj listi označena kao vrsta koja se može uvoditi u prirodu, nije potrebno ishoditi dopuštenje Ministarstva.

(4) Posjednik strane vrste dužan je spriječiti bijeg i/ili svako neovlašteno uvođenje strane vrste u prirodu te je odgovoran za štetu koju prouzroči ako do toga dođe, kao i za troškove njezina uklanjanja iz prirode i troškove obnove, po načelu objektivne odgovornosti.

(5) Bijeg i/ili svako neovlašteno uvođenje strane vrste u prirodu smatra se oštećenjem prirode ako se utvrde štetne posljedice za prirodu.

(6) Crnu listu, bijelu listu te popis invazivnih stranih vrsta koje zahtijevaju pojačanu regionalnu suradnju, kriterije za uvrštavanje strane vrste na ove popise, provođenje revizije i ažuriranja popisa te druga pravila postupanja proizašla iz Uredbe (EU) br. 1143/2014 i odgovarajućih provedbenih uredbi, uz prethodno mišljenje čelnika središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo i ribarstvo, propisuje ministar pravilnikom.

Invazivne strane vrste koje su navedene na crnoj listi

Članak 10.

(1) Invazivne strane vrste koje su navedene na crnoj listi ne smije se:

1. unositi na područje Republike Hrvatske, osim u slučajevima provoza pod carinskim nadzorom

2. stavljati na tržište Republike Hrvatske

3. razmjenjivati

4. držati, uključujući i držanje u kontroliranim uvjetima

5. uzgajati i/ili razmnožavati, uključujući i uzgoj u kontroliranim uvjetima, ili

6. uvoditi u prirodu.

(2) Iznimno od stavka 1. točke 4. ovoga članka, posjednicima životinja koje se ne drže u komercijalne svrhe, a pripadaju invazivnim stranim vrstama koje izazivaju zabrinutost u Republici Hrvatskoj, dopušteno je držati te životinje do kraja njihova života uz sljedeće uvjete:

1. da su životinje bile kućni ljubimci prije njihova uvrštenja na popis invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Republici Hrvatskoj ili

2. da se životinje drže u kontroliranim uvjetima te da su poduzete sve potrebne mjere kako bi se onemogućilo njihovo razmnožavanje ili bijeg.

(3) S komercijalnim zalihama invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Republici Hrvatskoj postupa se na način propisan člankom 32. Uredbe (EU) br. 1143/2014, u roku od dvije godine od njihova uvrštenja na crnu listu.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za korištenje invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Republici Hrvatskoj u svrhu istraživanja i proizvodnje medicinskih proizvoda pravna osoba dužna je ishoditi dopuštenje Ministarstva.

(5) Zahtjev za izdavanje dopuštenja iz stavka 4. ovoga članka sadržava:

1. naziv i sjedište podnositelja zahtjeva, osobni identifikacijski broj (OIB), broj telefona i adresu elektroničke pošte te opis djelatnosti koju obavlja podnositelj zahtjeva, što se dokazuje izvatkom iz sudskog registra koji Ministarstvo pribavlja po službenoj dužnosti, te preslikom akta o osnivanju pravne osobe koji dostavlja podnositelj zahtjeva

2. znanstveni naziv invazivne strane vrste koja izaziva zabrinutost u Republici Hrvatskoj na koju se odnosi zahtjev te opis razvojnog stadija ili oblika

3. razloge iz kojih se traži dopuštenje te podatke o planiranim aktivnostima, uključujući očekivane rezultate, opis prirode posla i laboratorijskih postupaka koji će se obavljati u kontroliranim uvjetima, razdoblje u kojem podnositelj zahtjeva namjerava obavljati uporabu u kontroliranim uvjetima invazivne strane vrste iz točke 2. ovoga stavka, i

4. dokaz o postojanju sljedećih kontroliranih uvjeta držanja vrste na koju se odnosi zahtjev:

a) namjena prostorija odnosno laboratorija ili proizvodnih odjela u objektima

b) kapacitet sustava s kontroliranim uvjetima u odnosu na određeni broj invazivnih stranih vrsta i jedinki

c) način na koji su jedinke fizički izolirane i nedostupne neovlaštenim osobama

d) uvjeti držanja i postupanja u kontroliranim uvjetima s invazivnom stranom vrstom koja izaziva zabrinutost u Republici Hrvatskoj

e) uvjeti transporta do i od sustava s kontroliranim uvjetima invazivne strane vrste koja izaziva zabrinutost u Republici Hrvatskoj

f) način upravljanja rizikom od bijega ili širenja ili neovlaštenog uklanjanja invazivne strane vrste koja izaziva zabrinutost u Republici Hrvatskoj

g) protokole čišćenja, dezinfekcije, održavanja te rukovanja otpadom (podatke o otpadu koji će se proizvesti, tehnike predviđene za inaktivaciju i uklanjane otpada na kraju istraživanja te odredište konačnog zbrinjavanja).

(6) Obrazac zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka se objavljuje na mrežnoj stranici Ministarstva.

(7) Pravna osoba iz stavka 4. ovoga članka je dužna uz zahtjev podnijeti i druge dokaze o postojanju kontroliranih uvjeta držanja vrste na zahtjev Ministarstva prema ocijenjenoj potrebi svakog pojedinog zahtjeva.

(8) Ministarstvo dostavlja zahtjev iz stavka 5. ovoga članka stručnom tijelu na mišljenje, a ako tijekom provedbe postupka iz stavka 4. ovoga članka procjeni potrebnim, zatražit će i mišljenje Povjerenstva.

(9) Stručno tijelo je dužno dostaviti mišljenje o kontroliranim uvjetima, upravljanju rizikom i mogućim utjecajem na bioraznolikost, usluge ekosustava, gospodarstvo i/ili zdravlje ljudi u roku od 45 dana od primitka urednog zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka.

(10) O podnesenom zahtjevu iz stavka 5. ovoga članka Ministarstvo informira javnost i pribavlja mišljenje javnosti na način propisan uredbom iz članka 21. stavka 6. ovoga Zakona.

Članak 11.

(1) Ministarstvo izdaje dopuštenje iz članka 10. stavka 4. ovoga Zakona ako utvrdi da je svrha zahtjeva opravdana te da su osigurani kontrolirani uvjeti držanja i upravljanje rizikom. Dopuštenje se izdaje na rok od pet godina te sadržava uvjete i rok za korištenje invazivne strane vrste koja izaziva zabrinutost u Republici Hrvatskoj te rok za izvješćivanje o provedenoj aktivnosti.

(2) Pravna osoba kojoj je izdano dopuštenje iz članka 10. stavka 4. ovoga Zakona mora za sve vrijeme važenja dopuštenja ispunjavati sve propisane uvjete slijedom kojih joj je dopuštenje izdano.

(3) Pravna osoba kojoj je izdano dopuštenje iz članka 10. stavka 4. ovoga Zakona dužna je izvijestiti Ministarstvo o korištenju invazivne strane vrste koja izaziva zabrinutost u Republici Hrvatskoj.

Dopuštenje za stavljanje na tržište Republike Hrvatske strane vrste

Članak 12.

(1) Za stavljanje na tržište Republike Hrvatske strane vrste koja nije navedena na bijeloj listi niti je navedena na crnoj listi, niti je invazivna strana vrsta koja izaziva zabrinutost u Uniji, pravna i fizička osoba dužna je ishoditi dopuštenje Ministarstva.

(2) Zahtjev za izdavanje dopuštenja iz stavka 1. ovoga članka sadržava:

1. za pravnu osobu i fizičku osobu – obrtnika, odnosno osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost: naziv i sjedište tvrtke, obrta, odnosno samostalne djelatnosti, osobni identifikacijski broj (OIB), ime i prezime odgovorne osobe, broj telefona i adresu elektroničke pošte

2. za fizičku osobu: ime i prezime, adresu i osobni identifikacijski broj (OIB), broj telefona i adresu elektroničke pošte

3. znanstveni naziv strane vrste, opis razvojnog stadija ili oblika, broj ili količinu jedinki, podrijetlo jedinki, a za životinjske vrste i spol te starost jedinki

4. opis svrhe stavljanja strane vrste na tržište.

(3) Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka podnosi se za najviše 50 stranih vrsta.

(4) Podaci iz stavka 2. točke 1. ili 2. ovoga članka dokazuju se:

1. za pravnu osobu izvatkom iz sudskog registra koji Ministarstvo pribavlja po službenoj dužnosti i preslikom akta o osnivanju pravne osobe koji dostavlja podnositelj zahtjeva

2. za fizičku osobu obrtnika izvatkom iz obrtnog registra koji Ministarstvo pribavlja po službenoj dužnosti

3. za osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost preslikom izvatka iz odgovarajućeg registra koji Ministarstvo pribavlja po službenoj dužnosti ako se radi o službenoj evidenciji koju vodi javnopravno tijelo ili sud, u protivnom istu dostavlja podnositelj zahtjeva

4. za fizičku osobu preslikom osobne iskaznice koju dostavlja podnositelj zahtjeva.

(5) Obrazac zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka se objavljuje na mrežnoj stranici Ministarstva.

(6) U postupku iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo utvrđuje postojanje ekološkog rizika na osnovi provedene procjene rizika invazivnosti strane vrste ili dostavljenog mišljenja stručnog tijela o nepostojanju ekološkog rizika strane vrste. Za vrste za koje nije provedena procjena rizika invazivnosti strane vrste ili dostavljeno mišljenje stručnog tijela o nepostojanju ekološkog rizika strane vrste, Ministarstvo dostavlja zahtjev iz stavka 2. ovoga članka stručnom tijelu na mišljenje, a ako tijekom provedbe postupka procjeni potrebnim, zatražit će i mišljenje Povjerenstva.

(7) Stručno tijelo je dužno dostaviti mišljenje o ekološkom riziku strane vrste iz stavka 1. ovoga članka u roku od 45 dana od dana primitka urednog zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka. Mišljenje ima rok valjanosti pet godina. Ako stručno tijelo ne dostavi mišljenje u propisanom roku, smatrat će se da je mišljenje stručnog tijela izdano u korist stranke.

Članak 13.

(1) Ministarstvo izdaje dopuštenje iz članka 12. stavka 1. ovoga Zakona ako utvrdi da ne postoji ekološki rizik strane vrste.

(2) Dopuštenje iz članka 12. stavka 1. ovoga Zakona se izdaje do isteka roka valjanosti provedene procjene rizika invazivnosti strane vrste ili dostavljenog mišljenja stručnog tijela o nepostojanju ekološkog rizika strane vrste.

(3) Dopuštenje iz članka 12. stavka 1. ovoga Zakona sadržava uvjete za stavljanje na tržište i rok za izvješćivanje o provedenoj aktivnosti.

(4) Pravna i fizička osoba kojoj je izdano dopuštenje iz članka 12. stavka 1. ovoga Zakona dužna je izvijestiti Ministarstvo o stavljanju na tržište strane vrste.

(5) Ako Ministarstvo utvrdi, uzimajući u obzir mišljenje stručnog tijela i mišljenje Povjerenstva iz članka 12. stavka 6. ovoga Zakona, da nije moguće isključiti ekološki rizik strane vrste, rješenjem će odbiti zahtjev iz članka 12. stavka 2. ovoga Zakona, uz napomenu da je za stranu vrstu koja je predmet rješenja moguće pokrenuti procjenu rizika invazivnosti strane vrste.

Uvođenje strane vrste u prirodu Republike Hrvatske

Članak 14.

(1) Za uvođenje strane vrste u prirodu Republike Hrvatske koja nije na bijeloj listi označena kao vrsta koja se može uvoditi u prirodu niti je navedena na crnoj listi, niti je invazivna strana vrsta koja izaziva zabrinutost u Uniji, pravna i fizička osoba dužna je ishoditi dopuštenje Ministarstva.

(2) Zahtjev za izdavanje dopuštenja iz stavka 1. ovoga članka sadržava:

1. za pravnu osobu i fizičku osobu – obrtnika, odnosno osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost: naziv i sjedište tvrtke, obrta, odnosno samostalne djelatnosti, osobni identifikacijski broj (OIB), ime i prezime odgovorne osobe, broj telefona i adresu elektroničke pošte

2. za fizičku osobu: ime i prezime, adresu i osobni identifikacijski broj (OIB), broj telefona i adresu elektroničke pošte

3. znanstveni naziv strane vrste, broj ili količinu jedinki, podrijetlo jedinki, opis razvojnog stadija ili oblika, a za životinjske vrste i spol te starost jedinki, i

4. opis svrhe i načina uvođenja u prirodu, uključujući vremenski raspored tijekom godine, predviđenu veličinu područja s točnom lokacijom uvođenja te opis razloga planiranog uvođenja u prirodu i objašnjenje zašto se ti ciljevi ne mogu ostvariti korištenjem zavičajnih vrsta.

(3) Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka podnosi se za najviše deset stranih vrsta.

(4) Podaci iz stavka 2. točke 1. ili 2. ovoga članka dokazuju se:

1. za pravnu osobu izvatkom iz sudskog registra koji Ministarstvo pribavlja po službenoj dužnosti i preslikom akta o osnivanju pravne osobe koji dostavlja podnositelj zahtjeva

2. za fizičku osobu obrtnika izvatkom iz obrtnog registra koji Ministarstvo pribavlja po službenoj dužnosti

3. za osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost preslikom izvatka iz odgovarajućeg registra koji Ministarstvo pribavlja po službenoj dužnosti ako se radi o službenoj evidenciji koju vodi javnopravno tijelo ili sud, u protivnom istu dostavlja podnositelj zahtjeva, i

4. za fizičku osobu preslikom osobne iskaznice koju dostavlja podnositelj zahtjeva.

(5) Obrazac zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka se objavljuje na mrežnoj stranici Ministarstva.

(6) U postupku iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo utvrđuje postojanje ekološkog rizika na osnovi provedene procjene rizika invazivnosti strane vrste ili dostavljenog mišljenja stručnog tijela o nepostojanju ekološkog rizika strane vrste. Za vrste za koje nije provedena procjena rizika invazivnosti strane vrste ili dostavljeno mišljenje stručnog tijela o nepostojanju ekološkog rizika strane vrste, Ministarstvo dostavlja zahtjev iz stavka 2. ovoga članka stručnom tijelu na mišljenje, a ako tijekom provedbe postupka procjeni potrebnim, zatražit će i mišljenje Povjerenstva.

(7) Stručno tijelo je dužno dostaviti mišljenje o ekološkom riziku strane vrste iz stavka 1. ovoga članka u roku od 45 dana od primitka urednog zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka. Mišljenje ima rok valjanosti pet godina. Ako stručno tijelo ne dostavi mišljenje u propisanom roku, smatrat će se da je mišljenje stručnog tijela izdano u korist stranke.

(8) Pri uvođenju u prirodu Republike Hrvatske strane vrste ptica Ministarstvo dostavlja Europskoj komisiji zahtjev iz stavka 2. ovoga članka, mišljenje stručnog tijela o nepostojanju ekološkog rizika strane vrste, odnosno procjenu rizika invazivnosti strane vrste iz stavka 6. ovoga članka.

Članak 15.

(1) Ministarstvo izdaje dopuštenje iz članka 14. stavka 1. ovoga Zakona ako utvrdi da ne postoji ekološki rizik strane vrste.

(2) Dopuštenje iz članka 14. stavka 1. ovoga Zakona se izdaje do isteka roka valjanosti provedene procjene rizika invazivnosti strane vrste ili dostavljenog mišljenja stručnog tijela o nepostojanju ekološkog rizika strane vrste.

(3) Dopuštenje iz članka 14. stavka 1. ovoga Zakona sadržava uvjete za uvođenje u prirodu i rok za izvješćivanje o provedenoj aktivnosti.

(4) Pravna i fizička osoba kojoj je izdano dopuštenje iz članka 14. stavka 1. ovoga Zakona dužna je izvijestiti Ministarstvo o uvođenju u prirodu strane vrste.

(5) Ako Ministarstvo utvrdi, uzimajući u obzir mišljenje stručnog tijela i mišljenje Povjerenstva iz članka 14. stavka 6. ovoga Zakona, da nije moguće isključiti ekološki rizik strane vrste, rješenjem će odbiti zahtjev iz članka 14. stavka 2. ovoga Zakona, uz napomenu da je za stranu vrstu koja je predmet rješenja moguće pokrenuti procjenu rizika invazivnosti strane vrste.

(6) Pri odlučivanju o uvođenju u prirodu Republike Hrvatske strane vrste ptica Ministarstvo uzima u obzir i mišljenje Europske komisije.

Članak 16.

(1) Iznimno od članka 14. ovoga Zakona, ako je izdavanje dopuštenja za uvođenje stranih vrsta u prirodu za korištenje u poljoprivredi, šumarstvu, lovstvu i ribarstvu propisano posebnim propisom, to dopuštenje izdaje središnje tijelo državne uprave nadležno za navedena upravna područja, uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

(2) Ministarstvo izdaje prethodnu suglasnost, koja može sadržavati uvjete zaštite prirode tamo gdje je to primjenjivo, ako utvrdi da ne postoji ekološki rizik strane vrste.

(3) Na izdavanje prethodne suglasnosti iz stavka 2. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 14. ovoga Zakona.

Dopuštenje za uzgoj strane vrste u kontroliranim uvjetima

Članak 17.

(1) Za uzgoj u kontroliranim uvjetima strane vrste koja nije navedena na bijeloj listi niti je navedena na crnoj listi, niti je invazivna strana vrsta koja izaziva zabrinutost u Uniji, pravna i fizička osoba dužna je ishoditi dopuštenje Ministarstva.

(2) Zahtjev za izdavanje dopuštenja iz stavka 1. ovoga članka sadržava:

1. za pravnu osobu i fizičku osobu – obrtnika, odnosno osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost: naziv i sjedište tvrtke, obrta, odnosno samostalne djelatnosti, osobni identifikacijski broj (OIB), ime i prezime odgovorne osobe, broj telefona i adresu elektroničke pošte

2. za fizičku osobu: ime i prezime, adresu i osobni identifikacijski broj (OIB), broj telefona i adresu elektroničke pošte

3. znanstveni naziv strane vrste, planirani broj ili količinu matičnih jedinki te opis razvojnog stadija ili oblika, a za životinjske vrste i spol te starost jedinki

4. lokaciju i opis uzgajališta

5. datum planiranog početka uzgoja i

6. dokaz o tome da će se uzgoj provoditi u kontroliranim uvjetima, a osobito sljedeće podatke:

a) kapacitet sustava uzgoja u kontroliranim uvjetima u odnosu na planirani broj jedinki stranih vrsta

b) mjere kojima se onemogućava širenje u prirodu i uklanjanje od strane neovlaštene osobe iz sustava uzgoja u kontroliranim uvjetima

c) uvjeti držanja i postupanje u sustavu uzgoja u kontroliranim uvjetima s jedinkama strane vrste, uključujući i protokole čišćenja, dezinfekcije, održavanja te rukovanja otpadnim materijalom nastalim tijekom uzgoja u kontroliranim uvjetima i tehnike njegove inaktivacije i uklanjanja te odredište konačnog zbrinjavanja

d) uvjeti transporta do i od sustava uzgoja u kontroliranim uvjetima jedinki strane vrste

e) način upravljanja rizikom od bijega ili širenja ili neovlaštenog uklanjanja jedinki strane vrste i

f) opis stalnog sustava nadzora.

(3) Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka podnosi se za najviše 20 stranih vrsta.

(4) Podaci iz stavka 2. točke 1. ili 2. ovoga članka dokazuju se:

1. za pravnu osobu izvatkom iz sudskog registra koji Ministarstvo pribavlja po službenoj dužnosti i preslikom akta o osnivanju pravne osobe koji dostavlja podnositelj zahtjeva

2. za fizičku osobu obrtnika izvatkom iz obrtnog registra koji Ministarstvo pribavlja po službenoj dužnosti

3. za osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost preslikom izvatka iz odgovarajućeg registra koji Ministarstvo pribavlja po službenoj dužnosti ako se radi o službenoj evidenciji koju vodi javnopravno tijelo ili sud, u protivnom istu dostavlja podnositelj zahtjeva, i

4. za fizičku osobu preslikom osobne iskaznice koju dostavlja podnositelj zahtjeva.

(5) Obrazac zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka se objavljuje na mrežnoj stranici Ministarstva.

(6) U postupku iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo utvrđuje postojanje ekološkog rizika na osnovi provedene procjene rizika invazivnosti strane vrste ili dostavljenog mišljenja stručnog tijela o nepostojanju ekološkog rizika strane vrste. Za vrste za koje nije provedena procjena rizika invazivnosti strane vrste ili dostavljeno mišljenje stručnog tijela o nepostojanju ekološkog rizika strane vrste, Ministarstvo dostavlja zahtjev iz stavka 2. ovoga članka stručnom tijelu na mišljenje, a ako tijekom provedbe postupka procjeni potrebnim, zatražit će i mišljenje Povjerenstva.

(7) Stručno tijelo je dužno dostaviti mišljenje iz stavka 6. ovoga članka u roku od 45 dana od primitka urednog zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka. Mišljenje ima rok valjanosti pet godina. Ako stručno tijelo ne dostavi mišljenje u propisanom roku, smatrat će se da je mišljenje stručnog tijela izdano u korist stranke.

Članak 18.

(1) Ministarstvo izdaje dopuštenje iz članka 17. stavka 1. ovoga Zakona ako utvrdi da ne postoji ekološki rizik strane vrste i da se uzgoj provodi u kontroliranim uvjetima.

(2) Dopuštenje iz članka 17. stavka 1. ovoga Zakona se izdaje do isteka roka valjanosti provedene procjene rizika invazivnosti strane vrste ili dostavljenog mišljenja stručnog tijela o nepostojanju ekološkog rizika strane vrste.

(3) Dopuštenje iz članka 17. stavka 1. ovoga Zakona sadržava uvjete uzgoja i rok za izvješćivanje o provedenoj aktivnosti.

(4) Pravna i fizička osoba kojoj je izdano dopuštenje iz članka 17. stavka 1. ovoga Zakona mora za sve vrijeme važenja dopuštenja ispunjavati sve propisane uvjete slijedom kojih joj je dopuštenje izdano.

(5) Pravna i fizička osoba kojoj je izdano dopuštenje iz članka 17. stavka 1. ovoga Zakona dužna je izvijestiti Ministarstvo o uzgoju strane vrste u kontroliranim uvjetima.

(6) Ako Ministarstvo utvrdi, uzimajući u obzir mišljenje stručnog tijela i mišljenje Povjerenstva iz članka 17. stavka 6. ovoga Zakona, da nije moguće isključiti ekološki rizik strane vrste, rješenjem će odbiti zahtjev iz članka 17. stavka 2. ovoga Zakona, uz napomenu da je za stranu vrstu koja je predmet rješenja moguće pokrenuti procjenu rizika invazivnosti strane vrste.

Članak 19.

(1) Iznimno od članka 17. ovoga Zakona, ako je izdavanje dopuštenja za uzgoj strane vrste u kontroliranim uvjetima za korištenje u lovstvu, ribarstvu i akvakulturi propisano posebnim propisom, to dopuštenje izdaje središnje tijelo državne uprave nadležno za navedena upravna područja, uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

(2) Ministarstvo izdaje prethodnu suglasnost, koja može sadržavati uvjete zaštite prirode tamo gdje je to primjenjivo, ako utvrdi da ne postoji ekološki rizik strane vrste.

(3) Na izdavanje prethodne suglasnosti iz stavka 2. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 17. ovoga Zakona.

Procjena rizika invazivnosti strane vrste

Članak 20.

(1) Pravna i fizička osoba kojoj je rješenjem Ministarstva odbijen zahtjev za izdavanje dopuštenja iz članka 12. stavka 1., članka 14. stavka 1. i članka 17. stavka 1. ovoga Zakona može od Ministarstva zatražiti pokretanje izrade procjene rizika invazivnosti strane vrste, i to za svaku pojedinu vrstu.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo od stručnog tijela traži izradu procjene rizika invazivnosti strane vrste.

(3) Stručno tijelo je dužno dostaviti Ministarstvu procjenu rizika invazivnosti strane vrste koja sadržava zaključak procjene u roku do dvije godine od dana primitka urednog zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka.

(4) O provedenoj procjeni rizika invazivnosti strane vrste iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo informira javnost i pribavlja mišljenje javnosti na način propisan uredbom iz članka 21. stavka 6. ovoga Zakona.

(5) Ministarstvo, na temelju procjene rizika invazivnosti strane vrste i uzimajući u obzir mišljenje javnosti, postupa u skladu s odredbama iz članka 9. stavka 6., članka 13., članka 15. ili članka 18. ovoga Zakona.

(6) O rezultatima procjene rizika invazivnosti strane vrste iz stavka 5. ovoga članka Ministarstvo obavještava pravnu ili fizičku osobu iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 21.

(1) Ako Ministarstvo za neku stranu vrstu utvrdi da se radi o stranoj vrsti od potencijalne važnosti za državno područje Republike Hrvatske ili njezina dijela te da ista može zahtijevati mjere na nacionalnoj razini, može od stručnog tijela zatražiti izradu procjene rizika invazivnosti strane vrste ili procjenu rizika u skladu s člankom 5. Uredbe (EU) br. 1143/2014, pri čemu se posebna pozornost treba posvetiti vrstama koje su u širokoj uporabi i koje pružaju znatne društvene koristi u Republici Hrvatskoj.

(2) Ako Ministarstvo utvrdi potrebu uvođenja hitnih mjera za sprječavanje unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta sukladno članku 10. Uredbe (EU) br. 1143/2014, zatražit će od stručnog tijela izradu procjene rizika u skladu s člankom 5. Uredbe (EU) br. 1143/2014.

(3) Troškovi izrade procjene rizika invazivnosti strane vrste iz članka 20. stavka 2. ovoga Zakona te procjene rizika iz stavaka 1. i 2. ovoga članka podmiruju se iz državnog proračuna kroz financiranje redovitih programskih aktivnosti stručnog tijela.

(4) Procjena rizika invazivnosti strane vrste izrađuje se za rok od pet godina.

(5) Po isteku roka valjanosti procjene rizika invazivnosti strane vrste ili prije navedenog roka, ako nadležnom tijelu postanu dostupne nove informacije koje mogu znatno utjecati na rizike za bioraznolikost, usluge ekosustava i/ili zdravlje ljudi, uzimajući u obzir i mogući štetni utjecaj na gospodarstvo kao pogoršavajući čimbenik, provodi se njezina revizija.

(6) Kriterije za utvrđivanje ekološkog rizika strane vrste, način izrade te sadržaj, elemente, načela i metodologiju koja se treba primijeniti u procjeni rizika invazivnosti strane vrste, sadržaj zaključka procjene rizika invazivnosti strane vrste te način pribavljanja mišljenja javnosti u postupku procjene rizika i pri utvrđivanju akata planiranja iz članka 23. ovoga Zakona propisuje Vlada Republike Hrvatske uredbom.

Hitne mjere

Članak 22.

(1) Ministar naredbom određuje mjere postupanja radi sprječavanja unošenja ili širenja strane vrste na područje Republike Hrvatske ili u ekosustave u kojem ona prirodno ne obitava, a posebno invazivne strane vrste koja izaziva zabrinutost u Uniji i/ili invazivne strane vrste koja izaziva zabrinutost u Republici Hrvatskoj, kao i mjere njezina uklanjanja ili iskorjenjivanja.

(2) Ministar naredbom o uvođenju hitnih mjera određuje primjenu bilo kojih ograničenja za invazivnu stranu vrstu koja nije na Unijinu popisu, sukladno odredbi članka 10. Uredbe (EU) 1143/2014.

(3) Ministar naredbom o uklanjanju određuje iskorjenjivanje invazivne strane vrste koja izaziva zabrinutost u Uniji u ranoj fazi invazije, sukladno odredbi članka 17. Uredbe (EU) 1143/2014.

(4) Troškove uklanjanja iz stavka 3. ovoga članka snosi fizička ili pravna osoba koja je prouzročila širenje invazivne strane vrste, odnosno u slučaju kada tu osobu nije moguće utvrditi ili kada se radi o spontanom širenju populacije invazivne strane vrste, troškovi uklanjanja osiguravaju se u državnom proračunu.

(5) Ministarstvo može rješenjem po službenoj dužnosti odrediti mjere radi sprječavanja unošenja ili širenja te uklanjanja strane vrste na području Republike Hrvatske ili u ekosustavima u kojem ona prirodno ne obitava, a posebno invazivne strane vrste koja izaziva zabrinutost u Uniji i/ili invazivne strane vrste koja izaziva zabrinutost u Republici Hrvatskoj.

Akti planiranja za upravljanje invazivnim stranim vrstama

Članak 23.

(1) Akcijski plan o kontroli putova nenamjernog unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta donosi ministar odlukom, uz prethodno mišljenje čelnika središnjih tijela državne uprave nadležnih za poslove pomorstva, poljoprivrede, biljnog zdravstva, veterinarstva, šumarstva, lovstva i ribarstva, gdje je to primjenjivo, te drugih nadležnih tijela.

(2) Akcijski plan iz stavka 1. ovoga članka, prema potrebi, može se odnositi i na odgovarajuću regionalnu razinu, sukladno odredbi članka 13. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1143/2014.

(3) Provedbeni plan sustava nadzora stranih i invazivnih stranih vrsta s pripadajućim protokolima praćenja invazivnih stranih vrsta donosi ministar odlukom, uz prethodno mišljenje čelnika središnjih tijela državne uprave nadležnih za poslove pomorstva, poljoprivrede, šumarstva, lovstva i ribarstva.

(4) Plan upravljanja široko rasprostranjenim invazivnim stranim vrstama u Republici Hrvatskoj donosi ministar odlukom, uz prethodno mišljenje čelnika središnjih tijela državne uprave nadležnih za poslove pomorstva, poljoprivrede, šumarstva, lovstva i ribarstva, gdje je to primjenjivo, te drugih nadležnih tijela.

(5) Plan obnove ekosustava koje je invazivna strana vrsta koja izaziva zabrinutost u Uniji i/ili invazivna strana vrsta koja izaziva zabrinutost u Republici Hrvatskoj oštetila ili uništila donosi ministar odlukom, uz prethodno mišljenje čelnika središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove poljoprivrede, šumarstva, lovstva i ribarstva.

(6) Plan upravljanja stranim vrstama koje nisu invazivne strane vrste koje izazivaju zabrinutost u Uniji niti invazivne strane vrste koje izazivaju zabrinutost u Republici Hrvatskoj, ali su prisutne i/ili rasprostranjene na području Republike Hrvatske i zahtijevaju donošenje mjera za izbjegavanje daljnjeg unošenja, širenja i/ili suzbijanja tih vrsta, donosi ministar odlukom, uz prethodno mišljenje čelnika središnjih tijela državne uprave nadležnih za poslove pomorstva, poljoprivrede, šumarstva, lovstva i ribarstva.

(7) Prijedlog plana iz stavaka 1., 3., 4., 5. i 6. ovoga članka izrađuje stručno tijelo, rukovodeći se participativnim pristupom te uzimajući u obzir mišljenja i prijedloge Povjerenstva.

Sustav ranog otkrivanja i brzog odgovora

Članak 24.

(1) Stručno tijelo uspostavlja i vodi bazu podataka o stranim i invazivnim stranim vrstama u Republici Hrvatskoj.

(2) Baza podataka iz stavka 1. ovoga članka je sastavni dio Informacijskog sustava zaštite prirode.

(3) Baza podataka iz stavka 1. ovoga članka uključuje podatke o prisutnosti i rasprostranjenosti stranih i invazivnih stranih vrsta, procjeni rizika invazivnosti strane vrste, putovima unošenja, mjerama upravljanja i iskorjenjivanja vrsta te dojavama o pojavi novih stranih i invazivnih stranih vrsta.

(4) Nacionalna i međunarodna izvješća, a posebno izvješća iz članka 24. Uredbe (EU) br. 1143/2014, temelje se na podacima iz baze podataka iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 25.

(1) Stručno tijelo uspostavlja i vodi sustav za dojavu te praćenje stranih vrsta koji je sastavni dio baze podataka iz članka 24. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) U okviru sustava iz stavka 1. ovoga članka stručno tijelo priprema protokole za dojavu i djelovanje u slučaju pronalaska strane ili invazivne strane vrste te izrađuje planove brzog iskorjenjivanja invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji ili invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Republici Hrvatskoj u ranoj fazi njihove invazije.

(3) Protokoli iz stavka 2. ovoga članka te obrazac za dojavu pronalaska strane vrste objavljuju se na mrežnoj stranici Ministarstva i stručnog tijela.

(4) Ako stručno tijelo utvrdi pojavu strane vrste koja do tada nije zabilježena na području ili dijelu područja Republike Hrvatske, a za koju nije moguće isključiti postojanje ekološkog rizika, ili pojavu invazivne strane vrste koja izaziva zabrinutost u Uniji ili invazivne strane vrste koja izaziva zabrinutost u Republici Hrvatskoj, u roku od 60 dana dostavlja Ministarstvu obavijest o nalazu s prijedlogom plana brzog iskorjenjivanja ili prijedlogom plana djelovanja u svrhu kontrole daljnjeg širenja.

(5) Vrstu iz stavka 4. ovoga članka stručno tijelo uključuje u sustav praćenja stranih vrsta iz stavka 1. ovoga članka.

(6) Ako fizička ili bilo koja druga osoba koja zbog prirode svojega posla ili drugih razloga uoči pojavu invazivne strane vrste koja izaziva zabrinutost u Uniji ili invazivne strane vrste koja izaziva zabrinutost u Hrvatskoj, dužna je o tome odmah izvijestiti stručno tijelo, nadležnog inspektora zaštite prirode ili Ministarstvo.

IV. DOPUŠTENJA I POTVRDE

Sustav dopuštenja za korištenje invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji

Članak 26.

(1) Za korištenje invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji, sukladno odredbama članka 8. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1143/2014, pravna osoba dužna je ishoditi dopuštenje Ministarstva.

(2) Pravna osoba za ishođenje dopuštenja iz stavka 1. ovoga članka mora ispunjavati minimalno sljedeće uvjete:

1. u sudskom registru imati upisanu odgovarajuću djelatnost, ovisno o vrsti aktivnosti za koju podnosi zahtjev, što se dokazuje izvatkom iz sudskog registra koji Ministarstvo pribavlja po službenoj dužnosti

2. imati odgovornu osobu imenovanu u pravnoj osobi za nadzor i sigurnost te izvršenje dopuštenja za korištenje invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji, kvalificiranu sukladno minimalnim uvjetima propisanim stavkom 3. ovoga članka

3. imati najmanje dva djelatnika, kvalificirana sukladno minimalnim uvjetima propisanim stavkom 4. ovoga članka

4. raspolagati odgovarajućom opremom za obavljanje aktivnosti za koje podnosi zahtjev i

5. raspolagati odgovarajućim prostorom za obavljanje aktivnosti za koje podnosi zahtjev.

(3) Odgovorna osoba iz stavka 2. točke 2. ovoga članka mora biti stalno zaposlena osoba s minimalno akademskim stupnjem doktora znanosti iz područja biologije, biotehničkog, biomedicinskog i/ili drugih srodnih područja, s najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima iz članka 8. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1143/2014.

(4) Kvalificirani djelatnici iz stavka 2. točke 3. ovoga članka moraju biti stalno zaposlene osobe sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem, ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem iz prirodnog, biotehničkog i/ili biomedicinskog područja s najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima iz članka 8. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1143/2014.

(5) Pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka mora imati odgovarajuću opremu te odgovarajući radni prostor bilo u svom vlasništvu bilo u zakupu u trajanju propisanom za važenje dopuštenja iz stavka 1. ovoga članka, a u kojemu će obavljati sve potrebne radnje u okviru aktivnosti za koje podnosi zahtjev. Radni prostor mora osigurati i zaštitu od vanjskih utjecaja, uključujući prirodne katastrofe i štete prouzročene ljudskim djelovanjem, te imati propisano postupanje u hitnim situacijama te u slučajevima kada se radi o neovlaštenom pristupu, krađi ili drugim slučajevima gubitka primjeraka invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji.

(6) Zahtjev za izdavanje dopuštenja iz stavka 1. ovoga članka sadržava:

1. naziv i sjedište podnositelja zahtjeva, osobni identifikacijski broj (OIB), broj telefona i adresu elektroničke pošte te opis djelatnosti koju obavlja podnositelj zahtjeva

2. ime i prezime te OIB odgovorne osobe iz stavka 2. točke 2. ovoga članka

3. ime i prezime te OIB djelatnika iz stavka 2. točke 3. ovoga članka, kao i popis ostalih djelatnika koji će rukovati invazivnom stranom vrstom koja izaziva zabrinutost u Uniji te opis njihovih zadataka, podatke o njihovu obrazovanju i kvalifikacijama

4. znanstveni naziv invazivne strane vrste koja izaziva zabrinutost u Uniji na koju se odnosi zahtjev, kako je navedeno u Uredbi (EU) br. 1143/2014, te pripadajuće oznake kombinirane nomenklature, kako je predviđeno u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7. 9. 1987.)

5. razloge za zatraženo dopuštenje te podatke o istraživačkom projektu, uključujući očekivane rezultate, opis prirode posla i laboratorijskih postupaka koji će se obavljati u kontroliranim uvjetima, razdoblje u kojem podnositelj prijave namjerava obavljati uporabu u kontroliranim uvjetima invazivne strane vrste koja izaziva zabrinutost u Uniji na koju se odnosi zahtjev

6. broj ili količinu jedinki invazivne strane vrste koja izaziva zabrinutost u Unije te dokaz ili podatak o njihovu podrijetlu, opis razvojnog stadija ili oblika, kao i podatke o količini njihova uzgoja gdje je to prikladno

7. podatke o kontroliranim uvjetima:

a) namjena prostorija odnosno laboratorija ili proizvodnih odjela u objektima

b) kapacitet sustava s kontroliranim uvjetima u odnosu na određeni broj invazivnih stranih vrsta i jedinki

c) način obilježavanja ili identificiranja jedinki invazivne strane vrste koja izaziva zabrinutost u Uniji

d) način na koji su jedinke fizički izolirane i nedostupne neovlaštenim osobama

e) uvjeti držanja i postupanja u kontroliranim uvjetima s invazivnom stranom vrstom koja izaziva zabrinutost u Uniji

f) uvjeti transporta do i od sustava s kontroliranim uvjetima invazivne strane vrste koja izaziva zabrinutost u Uniji

g) način upravljanja rizikom od bijega ili širenja ili neovlaštenog uklanjanja invazivne strane vrste koja izaziva zabrinutost u Uniji

h) opis stalnog sustava nadzora i

i) protokole čišćenja, dezinfekcije, održavanja te rukovanja otpadom (podatke o otpadu koji će se proizvesti, tehnike predviđene za inaktivaciju i uklanjanje otpada na kraju istraživanja te odredište konačnog zbrinjavanja)

8. plan djelovanja u nepredvidivim okolnostima koji se provodi u slučaju mogućeg bijega ili širenja, uključujući i plan iskorjenjivanja

9. plan mjera i ograničenja potrebnih za ublažavanje rizika od bijega ili širenja vrste iz zahtjeva, na hrvatskom i engleskom jeziku, i

10. dokaze kojima se potvrđuje ispunjavanje uvjeta iz članka 8. stavaka 2. i 3. Uredbe (EU) br. 1143/2014.

(7) Uz zahtjev pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka dužna je priložiti dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta, i to:

1. presliku akta o osnivanju pravne osobe

2. za odgovornu osobu iz stavka 2. točke 2. ovoga članka:

a) presliku imenovanja za odgovornu osobu u pravnoj osobi za nadzor i sigurnost te izvršenje dopuštenja za korištenje invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji

b) presliku diplome i

c) životopis s navedenim radnim iskustvom, popis radova ili projekata u čijoj je izradi i provedbi sudjelovao (iz kojeg je razvidno svojstvo u kojemu je sudjelovao) s preslikama dijela radova odnosno radova kojima dokazuje navedeno ili drugih dokumenata kojima dokazuje navedeno

3. za svakog djelatnika iz stavka 2. točke 3. ovoga članka:

a) presliku diplome i

b) životopis s navedenim radnim iskustvom, popis radova ili projekata u čijoj je izradi i provedbi sudjelovao (iz kojeg je razvidno svojstvo u kojemu je sudjelovao) s preslikama dijela radova odnosno radova kojima dokazuje navedeno ili drugih dokumenata kojima dokazuje navedeno

4. za raspolaganje radnim prostorom jedan od dokaza:

a) izvadak iz zemljišnih knjiga o vlasništvu koji Ministarstvo pribavlja po službenoj dužnosti

b) presliku kupoprodajnog ugovora na kojoj je razvidna i ovjera javnog bilježnika, ako nekretnina nije upisana u zemljišne knjige, ili

c) presliku ugovora o zakupu ili najmu na kojoj je razvidna ovjera javnog bilježnika

5. izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da raspolaže odgovarajućom opremom.

(8) Ministarstvo utvrđuje ispunjavanje uvjeta za izdavanje dopuštenja iz stavka 1. ovoga članka na temelju zahtjeva te očevidom.

(9) Sve troškove, uključujući putne troškove i dnevnice, nastale tijekom postupka rješavanja zahtjeva pravne osobe za izdavanje dopuštenja iz stavka 1. ovoga članka te osobito troškove obavljanja očevida, snosi pravna osoba koja je podnijela zahtjev.

(10) Obrazac zahtjeva iz stavka 6. ovoga članka se objavljuje na mrežnoj stranici Ministarstva.

(11) Ministarstvo dostavlja zahtjev stručnom tijelu na mišljenje o ispunjavanju uvjeta iz članka 8. stavaka 2. i 3. Uredbe (EU) br. 1143/2014 te, ako tijekom provedbe postupka iz stavka 1. ovoga članka procjeni potrebnim, i Povjerenstvu.

(12) Stručno tijelo i Povjerenstvo dužni su dostaviti mišljenje u roku od 45 dana od primitka urednog zahtjeva.

(13) O podnesenom zahtjevu Ministarstvo informira javnost i pribavlja mišljenje javnosti na način propisan uredbom iz članka 21. stavka 6. ovoga Zakona.

Članak 27.

(1) Ministarstvo, na temelju mišljenja stručnog tijela i Povjerenstva sukladno članku 26. stavku 11. ovoga Zakona te utvrđenog ispunjenja uvjeta iz članka 8. stavaka 2. i 3. Uredbe (EU) br. 1143/2014 i članka 26. stavaka 2. do 6. ovoga Zakona, izdaje dopuštenje za odgovarajuće korištenje invazivne strane vrste koja izaziva zabrinutost u Uniji te odobrava plan djelovanja u nepredvidivim okolnostima iz članka 26. stavka 6. točke 8. ovoga Zakona.

(2) Prilog dopuštenja iz članka 26. stavka 1. ovoga Zakona je potvrda o izdanom dopuštenju, čiji su oblik i sadržaj definirani Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/145.

(3) Dopuštenje iz članka 26. stavka 1. ovoga Zakona izdaje se na rok do pet godina.

(4) Dopuštenje iz članka 26. stavka 1. ovoga Zakona sadržava uvjete pod kojima se dopušta odgovarajuće korištenje invazivne strane vrste koja izaziva zabrinutost u Uniji, rok za obavljanje aktivnosti i izvješćivanje.

(5) Pravna osoba kojoj je izdano dopuštenje iz članka 26. stavka 1. ovoga Zakona mora za sve vrijeme važenja dopuštenja ispunjavati sve propisane uvjete slijedom kojih joj je dopuštenje izdano.

(6) Pravna osoba kojoj je izdano dopuštenje iz članka 26. stavka 1. ovoga Zakona dužna je izvijestiti Ministarstvo o korištenju invazivne strane vrste koja izaziva zabrinutost u Uniji sukladno odredbama članka 8. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1143/2014.

(7) Službene kontrole o usklađenosti s uvjetima iz dopuštenja iz članka 26. stavka 1. ovoga Zakona provode se najmanje jednom godišnje.

(8) Ministarstvo vodi evidenciju o izdanim dopuštenjima iz članka 26. stavka 1. ovoga Zakona, koja sadržava podatke sukladno članku 8. stavku 7. Uredbe (EU) br. 1143/2014. Evidencija je dostupna javnosti putem službene mrežne stranice Ministarstva.

Članak 28.

(1) Za korištenje invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji sukladno odredbama članka 9. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1143/2014 pravna osoba dužna je ishoditi dopuštenje Ministarstva.

(2) Pravna osoba za ishođenje dopuštenja iz stavka 1. ovoga članka mora ispunjavati minimalno sljedeće uvjete:

1. u sudskom registru imati upisanu odgovarajuću djelatnost, ovisno o vrsti aktivnosti za koju podnosi zahtjev, što se dokazuje izvatkom iz sudskog registra koji Ministarstvo pribavlja po službenoj dužnosti

2. imati odgovornu osobu imenovanu u pravnoj osobi za nadzor i sigurnost te izvršenje dopuštenja za korištenje invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji, kvalificiranu sukladno minimalnim uvjetima propisanim stavkom 3. ovoga članka

3. imati najmanje dva djelatnika, kvalificirana sukladno minimalnim uvjetima propisanim stavkom 4. ovoga članka

4. raspolagati odgovarajućom opremom za obavljanje aktivnosti za koje podnosi zahtjev i

5. raspolagati odgovarajućim prostorom za obavljanje aktivnosti za koje podnosi zahtjev.

(3) Odgovorna osoba iz stavka 2. točke 2. ovoga članka mora biti stalno zaposlena osoba s minimalno završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem, ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem iz prirodnog, biotehničkog i/ili biomedicinskog područja, s najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima za koje pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka podnosi zahtjev.

(4) Kvalificirani djelatnici iz stavka 2. točke 3. ovoga članka moraju biti stalno zaposlene osobe sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem, ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem iz prirodnog, biotehničkog i/ili biomedicinskog područja s najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima za koje pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka podnosi zahtjev.

(5) Pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka mora imati odgovarajuću opremu te odgovarajući radni prostor bilo u svom vlasništvu bilo u zakupu u trajanju propisanom za važenje dopuštenja iz stavka 1. ovoga članka, a u kojemu će obavljati sve potrebne radnje u okviru aktivnosti za koje podnosi zahtjev. Radni prostor mora osigurati i zaštitu od vanjskih utjecaja, uključujući prirodne katastrofe i štete prouzročene ljudskim djelovanjem, te imati propisano postupanje u hitnim situacijama te u slučajevima kada se radi o neovlaštenom pristupu, krađi ili drugim slučajevima gubitka primjeraka invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji.

(6) Pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvu podnosi zahtjev za utvrđivanje velikog javnog interesa, uključujući interese socijalne ili gospodarske prirode, te za izdavanje dopuštenja sukladno odredbama članka 9. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1143/2014.

(7) Zahtjev iz stavka 6. ovoga članka sadržava:

1. sve podatke i dokumentaciju navedene u članku 9. stavku 4. Uredbe (EU) br. 1143/2014

2. razloge kojima se opravdava postojanje velikog javnog interesa, uključujući interese socijalne ili gospodarske prirode

3. analizu sagledanih drugih pogodnih mogućnosti kojima je moguće ostvariti svrhu aktivnosti za koju se podnosi zahtjev i

4. dokaze kojima se potvrđuje ispunjavanje uvjeta iz članka 8. stavaka 2. i 3. Uredbe (EU) br. 1143/2014.

(8) Uz zahtjev pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka dužna je priložiti dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta, i to:

1. presliku akta o osnivanju pravne osobe

2. za odgovornu osobu iz stavka 2. točke 2. ovoga članka:

a) ime i prezime te OIB

b) presliku imenovanja za odgovornu osobu u pravnoj osobi za nadzor i sigurnost te izvršenje dopuštenja za korištenje invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji

c) presliku diplome i

d) životopis s navedenim radnim iskustvom te preslikama radova ili drugih dokumenata kojima dokazuje navedeno

3. za svakog djelatnika iz stavka 2. točke 3. ovoga članka:

a) ime i prezime te OIB

b) presliku diplome i

c) životopis s navedenim radnim iskustvom te preslikama radova ili drugih dokumenata kojima dokazuje navedeno

4. za raspolaganje radnim prostorom jedan od dokaza:

a) izvadak iz zemljišnih knjiga o vlasništvu koji Ministarstvo pribavlja po službenoj dužnosti

b) presliku kupoprodajnog ugovora na kojoj je razvidna i ovjera javnog bilježnika, ako nekretnina nije upisana u zemljišne knjige, ili

c) presliku ugovora o zakupu ili najmu na kojoj je razvidna ovjera javnog bilježnika

5. izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da raspolaže odgovarajućom opremom.

(9) Obrazac zahtjeva iz stavka 7. ovoga članka se objavljuje na mrežnoj stranici Ministarstva.

(10) Ministarstvo dostavlja zahtjev stručnom tijelu na mišljenje o ispunjavanju uvjeta iz članka 8. stavaka 2. i 3. Uredbe (EU) br. 1143/2014 te, ako tijekom provedbe postupka iz stavka 1. ovoga članka procjeni potrebnim, i Povjerenstvu.

(11) Stručno tijelo i Povjerenstvo dužni su dostaviti mišljenje u roku od 45 dana od primitka urednog zahtjeva.

(12) O podnesenom zahtjevu Ministarstvo informira javnost i pribavlja mišljenje javnosti na način propisan uredbom iz članka 21. stavka 6. ovoga Zakona.

(13) Ministarstvo utvrđuje ispunjavanje uvjeta za izdavanje dopuštenja iz stavka 1. ovoga članka na temelju zahtjeva te neposrednim očevidom.

(14) Sve troškove, uključujući putne troškove i dnevnice, nastale tijekom postupka rješavanja zahtjeva pravne osobe za izdavanje dopuštenja iz stavka 1. ovoga članka te osobito troškove obavljanja očevida, snosi pravna osoba koja je podnijela zahtjev.

(15) Ako Ministarstvo utvrdi, uzimajući u obzir mišljenje iz stavka 10. ovoga članka i mišljenje javnosti iz stavka 12. ovoga članka, da nisu ispunjeni uvjeti iz članka 8. stavaka 2. i 3. Uredbe (EU) br. 1143/2014 ili da ima drugih pogodnih mogućnosti kojima je moguće ostvariti svrhu aktivnosti, rješenjem će odbiti zahtjev iz stavka 7. ovoga članka.

(16) Ako Ministarstvo utvrdi da su, uzimajući u obzir mišljenje iz stavka 10. ovoga članka i mišljenje javnosti iz stavka 12. ovoga članka, ispunjeni uvjeti iz članka 8. stavaka 2. i 3. Uredbe (EU) br. 1143/2014 te da nema drugih pogodnih mogućnosti kojima je moguće ostvariti svrhu aktivnosti iz članka 9. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1143/2014, dostavlja zahtjev iz stavka 7. ovoga članka i prijedlog odluke o utvrđivanju velikog javnog interesa, uključujući interese socijalne ili gospodarske prirode, Vladi Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana zaprimanja mišljenja iz stavka 10. i 12. ovoga članka.

(17) Odluku iz stavka 16. ovoga članka donosi Vlada Republike Hrvatske.

(18) Ako Vlada Republike Hrvatske donese odluku iz stavka 16. ovoga članka, Ministarstvo će dostaviti tu odluku, zahtjev iz stavka 7. ovoga članka, mišljenje iz stavka 10. te mišljenje javnosti iz stavka 12. ovoga članka Europskoj komisiji na odobrenje sukladno članku 9. stavku 3. Uredbe (EU) br. 1143/2014.

Članak 29.

(1) Ministarstvo, na temelju zaprimljenog odobrenja Europske komisije iz članka 9. stavka 5. Uredbe (EU) br. 1143/2014, izdaje dopuštenje za korištenje invazivne strane vrste koja izaziva zabrinutost u Uniji, a koje je od velikog javnog interesa, uključujući interese socijalne ili gospodarske prirode.

(2) Prilog dopuštenju iz članka 28. stavka 1. ovoga Zakona je potvrda o izdanom dopuštenju, čiji su oblik i sadržaj definirani Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/145.

(3) Dopuštenje iz članka 28. stavka 1. ovoga Zakona izdaje se na rok određen odobrenjem Europske komisije iz članka 9. stavka 5. Uredbe (EU) br. 1143/2014.

(4) Dopuštenje iz članka 28. stavka 1. ovoga Zakona sadržava uvjete pod kojima se dopušta odgovarajuće korištenje invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji, uključujući sve druge odredbe navedene u odobrenju Europske komisije iz članka 9. stavka 5. Uredbe (EU) br. 1143/2014, te rok za izvješćivanje.

(5) Pravna osoba kojoj je izdano dopuštenje iz članka 28. stavka 1. ovoga Zakona mora za sve vrijeme važenja dopuštenja ispunjavati sve propisane uvjete slijedom kojih joj je dopuštenje izdano.

(6) Pravna osoba kojoj je izdano dopuštenje iz članka 28. stavka 1. ovoga Zakona dužna je izvijestiti Ministarstvo o korištenju invazivne strane vrste koja izaziva zabrinutost u Uniji sukladno odredbama članka 9. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1143/2014.

(7) Službene kontrole o usklađenosti s uvjetima iz dopuštenja iz članka 28. stavka 1. ovoga Zakona provode se najmanje jednom godišnje.

(8) Ministarstvo vodi evidenciju o izdanim dopuštenjima iz članka 28. stavka 1. ovoga Zakona, koja sadržava podatke sukladno članku 8. stavku 7. Uredbe (EU) br. 1143/2014. Evidencija je dostupna javnosti putem službene mrežne stranice Ministarstva.

Postupovne odredbe

Članak 30.

(1) Zahtjev za izdavanje dopuštenja iz članka 10. stavka 4., članka 12. stavka 1., članka 14. stavka 1., članka 17. stavka 1., članka 26. stavka 1. i članka 28. stavka 1. ovoga Zakona podnosi se Ministarstvu u pravilu u pisanom obliku na propisanom obrascu koji mora biti popunjen čitko, tiskanim slovima, ručno ili elektronički.

(2) Zahtjev za izdavanje dopuštenja iz članka 10. stavka 4., članka 12. stavka 1., članka 14. stavka 1., članka 17. stavka 1., članka 26. stavka 1. i članka 28. stavka 1. ovoga Zakona podnosi se Ministarstvu pravodobno, prije postupanja na koje se zahtjev odnosi.

(3) Podnositelj je u zahtjevu za izdavanje dopuštenja iz članka 10. stavka 4., članka 12. stavka 1., članka 14. stavka 1., članka 17. stavka 1., članka 26. stavka 1. i članka 28. stavka 1. ovoga Zakona dužan navesti točne podatke te priložiti svu dokumentaciju propisanu Uredbom (EU) br. 1143/2014 i odredbama ovoga Zakona.

(4) Ministarstvo će odbaciti zahtjev za izdavanjem dopuštenja temeljem uredbi iz članka 2. stavka 2. i odredbi ovoga Zakona ako se utvrdi da je zahtjev podnesen nakon što je postupanje na koje se zahtjev odnosi već započelo.

(5) Dopuštenja iz članka 10. stavka 4., članka 12. stavka 1., članka 14. stavka 1., članka 17. stavka 1., članka 26. stavka 1. i članka 28. stavka 1. ovoga Zakona te rješenje iz članka 22. stavka 5. ovoga Zakona su upravni akti.

(6) Protiv odluka donesenih povodom zahtjeva za izdavanje dopuštenja ili potvrda temeljem Uredbe (EU) br. 1143/2014 te na temelju članka 10. stavka 4., članka 12. stavka 1., članka 14. stavka 1., članka 17. stavka 1., članka 26. stavka 1. i članka 28. stavka 1. ovoga Zakona, te rješenja iz članka 22. stavka 5. ovoga Zakona, žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

(7) Dopuštenje iz članka 10. stavka 4., članka 12. stavka 1., članka 14. stavka 1., članka 17. stavka 1., članka 26. stavka 1. i članka 28. stavka 1. ovoga Zakona, potvrda iz članka 8. stavka 6. Uredbe (EU) br. 1143/2014 te rješenje iz članka 22. stavka 5. ovoga Zakona smiju se koristiti samo za vrste za koje su izdani.

Uporaba jezika i pisma

Članak 31.

Potvrda iz Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/145 izdaje se na hrvatskom i engleskom jeziku i latiničnom pismu.

Ukidanje dopuštenja

Članak 32.

Ministarstvo će rješenjem ukinuti, u cijelosti ili djelomično, dopuštenje iz članka 10. stavka 4., članka 12. stavka 1., članka 14. stavka 1., članka 17. stavka 1., članka 26. stavka 1. i članka 28. stavka 1. ovoga Zakona u slučaju nepridržavanja njima propisanih uvjeta ili nastanka nepredviđenih događaja s negativnim učincima na bioraznolikost, usluge ekosustava, gospodarstvo i/ili zdravlje ljudi.

V. POSTUPANJE S ROBOM KOJA JE ILI SADRŽAVA INVAZIVNE STRANE VRSTE

Granični prijelazi za prekogranični promet

Članak 33.

Prekogranični promet invazivnim stranim vrstama na koje se odnose odredbe Uredbe (EU) br. 1143/2014 i ovoga Zakona dopušten je samo preko onih graničnih prijelaza koji su posebnim propisima određeni za prekogranični promet robe koja podliježe veterinarskom ili fitosanitarnom pregledu.

Postupanje pri unošenju iz trećih zemalja

Članak 34.

(1) Radi sprječavanja namjernog unošenja u Uniju invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji, prilikom službenih kontrola pri unošenju robe iz trećih zemalja, nadležna tijela iz članka 41. ovoga Zakona u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1143/2014 provjeravaju da li ista je ili sadržava invazivne strane vrste koje izazivaju zabrinutost u Uniji odnosno pripadaju li kategoriji robe obuhvaćene oznakama kombinirane nomenklature na koju je upućeno na Unijinu popisu u skladu s člankom 4. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 1143/2014.

(2) Radi sprječavanja namjernog unošenja u Republiku Hrvatsku invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Republici Hrvatskoj, prilikom službenih kontrola pri unošenju robe iz trećih zemalja, nadležna tijela iz članka 41. ovoga Zakona provjeravaju da li ista je ili sadržava invazivne strane vrste koje izazivaju zabrinutost u Republici Hrvatskoj.

(3) Ako se s robom iz stavaka 1. i 2. ovoga članka postupa u suprotnosti s odredbama Uredbe (EU) br. 1143/2014 i/ili odredbama ovoga Zakona, ovlašteni carinski službenik, granični veterinarski inspektor ili fitosanitarni inspektor, postupajući u skladu s člankom 15. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 1143/2014, donosi rješenje o vraćanju robe u treću zemlju podrijetla ili utovara pošiljke.

(4) Ako se ne postupi u skladu sa stavkom 3. ovoga članka, ovlašteni carinski službenik, granični veterinarski inspektor ili fitosanitarni inspektor donosi rješenje o uništenju robe u najbližem za to odobrenom objektu, u skladu s posebnim propisima.

(5) Ako se roba iz stavaka 1. i 2. ovoga članka uništava, uništenje se provodi na trošak osobe od koje je roba oduzeta, osobe koja unosi robu u Uniju ili Republiku Hrvatsku ili vlasnika robe.

(6) Troškove provjere, uništenja i/ili povrata robe dužna je podmiriti osoba od koje je roba oduzeta, osoba koja unosi robu u Uniju ili Republiku Hrvatsku ili vlasnik robe odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana dostave odluke o povratu ili uništenju, a u protivnom će se ti troškovi naplatiti prisilno.

(7) Žalba protiv rješenja ovlaštenog carinskog službenika, graničnog veterinarskog inspektora ili fitosanitarnog inspektora iz stavaka 3. i 4. ovoga članka podnosi se sukladno posebnim propisima kojima se uređuju njihov djelokrug i ovlasti.

(8) Žalba izjavljena protiv rješenja iz stavaka 3. i 4. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

Članak 35.

(1) Invazivna strana vrsta koja izaziva zabrinutost u Uniji, koja se unosi iz trećih zemalja i namijenjena je za svrhe iz članka 8. stavka 1. ili članka 9. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1143/2014, podliježe obveznoj službenoj kontroli i mora je, osim važećeg dopuštenja države članice iz članka 8. stavka 1. ili članka 9. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1143/2014, pratiti i odgovarajuća važeća potvrda iz članka 8. stavka 6. Uredbe (EU) br. 1143/2014 koju je izdalo nadležno tijelo.

(2) Invazivna strana vrsta koja izaziva zabrinutost u Republici Hrvatskoj koja se unosi iz trećih zemalja podliježe obveznoj službenoj kontroli i mora je pratiti važeće dopuštenje iz članka 10. stavka 4. ovoga Zakona.

(3) Osoba odgovorna za pošiljku je obvezna predočiti pošiljku iz stavka 1. i stavka 2. ovoga članka radi obavljanja službene kontrole koja može biti dokumentacijska, identifikacijska i prema potrebi fizička, od čega je dokumentacijski pregled obvezan.

Premještanje unutar Unije i Republike Hrvatske

Članak 36.

(1) Svaku robu koja je i/ili sadržava invazivnu stranu vrstu koja izaziva zabrinutost u Uniji, a koja se otprema u drugu državu članicu ili se doprema iz druge države članice u Republiku Hrvatsku ili koja se premješta unutar Republike Hrvatske, osim važećeg dopuštenja države članice iz članka 8. stavka 1. ili članka 9. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1143/2014, mora pratiti i odgovarajuća važeća potvrda iz članka 8. stavka 6. Uredbe (EU) br. 1143/2014 koju je izdalo nadležno tijelo.

(2) Svaku robu koja je i/ili sadržava invazivnu stranu vrstu koja izaziva zabrinutost u Republici Hrvatskoj, a koja se doprema iz druge države članice u Republiku Hrvatsku ili koja se premješta unutar Republike Hrvatske, mora pratiti i odgovarajuće važeće dopuštenje iz članka 10. stavka 4. ovoga Zakona.

(3) Ako je roba iz stavaka 1. i 2. ovoga članka u suprotnosti s odredbama Uredbe (EU) br. 1143/2014 i/ili odredbama ovoga Zakona, nadležna tijela iz članka 41. ovoga Zakona postupaju sukladno propisima kojima su uređeni njihov djelokrug i ovlasti te odredbama ovoga Zakona.

Determinacija strane vrste

Članak 37.

(1) Obveza je osobe koja unosi u Uniju ili je posjednik strane vrste dokazati taksonomsku pripadnost predmetne vrste, kao i taksonomsku pripadnost kategorija robe obuhvaćenih oznakama kombinirane nomenklature na koju je upućeno na Unijinu popisu.

(2) Ako se prilikom provođenja službenih kontrola iz članka 15. Uredbe (EU) br. 1143/2014 i/ili ovoga Zakona ukaže potreba determinacije strane vrste koja je predmet kontrole, nadležna tijela će zatražiti od stručnog tijela dostavu pisanog mišljenja o taksonomskoj pripadnosti predmetne vrste, u skladu s pravilnikom iz članka 41. stavka 7. ovoga Zakona.

Privremeni smještaj invazivne strane vrste

Članak 38.

(1) Žive jedinke životinjskih invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji, preuzete temeljem članka 31. stavka 3. Uredbe (EU) 1143/2014, privremeno se smještaju u oporavilišta sukladno odredbama posebnog propisa kojim se uređuje zaštita prirode, do donošenja odluke o daljnjem postupanju.

(2) Troškove privremenog smještaja iz stavka 1. ovoga članka, a u kontekstu posebnog propisa kojim se uređuje zaštita prirode, snosi posjednik predmetne jedinke.

Troškovi

Članak 39.

(1) Sve troškove nastale povredom Uredbe (EU) br. 1143/2014 i/ili odredbi ovoga Zakona snosi fizička ili pravna osoba koja je posjednik strane vrste ili invazivne strane vrste ili robe koja ih sadržava, odnosno koja je unijela invazivne strane vrste ili robu koja ih sadržava u Uniju.

(2) Ako je u slučaju povrede Uredbe (EU) br. 1143/2014 i/ili odredbi ovoga Zakona počinitelj nepoznat i nije ga moguće utvrditi, svi troškovi vezani uz oduzimanje, neškodljivo uklanjanje, transport te otklanjanje štetnih posljedica nastalih učinjenom povredom stavljaju se na teret državnog proračuna Republike Hrvatske.

VI. NADZOR

Upravni nadzor

Članak 40.

Upravni nadzor nad provedbom Uredbe (EU) br. 1143/2014 i odredbi ovoga Zakona obavlja Ministarstvo.

Službene kontrole

Članak 41.

(1) Ovlašteni carinski službenici u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se uređuju djelokrug i ovlasti carinske službe te ovoga Zakona provjeravaju prekogranični promet i zatečenu robu pri carinskoj kontroli u unutarnjem prometu koja je invazivna strana vrsta i/ili sadržava invazivne strane vrste koje izazivaju zabrinutost u Uniji i s njima povezanih kategorija robe obuhvaćene oznakama kombinirane nomenklature na koju je upućeno na Unijinu popisu, te koje jesu invazivne strane vrste koje izazivaju zabrinutost u Republici Hrvatskoj.

(2) Inspektori zaštite prirode u skladu s ovlastima propisanim posebnim propisom kojim se uređuje zaštita prirode, posebnim propisom kojim se uređuje prekogranični promet i trgovina divljim vrstama te sukladno odredbama ovoga Zakona obavljaju službene kontrole u dijelu koji se odnosi na kontrolu uzgoja, uvođenja u prirodu i stavljanja na tržište stranih vrsta, kao i držanje u nekomercijalne svrhe te korištenje invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji i/ili invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Republici Hrvatskoj.

(3) Službene kontrole nad primjenom Uredbe (EU) br. 1143/2014 i ovoga Zakona, svatko u okviru svoga djelokruga i u granicama svojih ovlasti propisanih posebnim propisima, obavljaju i:

1. veterinarski inspektori te granični veterinarski inspektori na mjestima ulaska, u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se uređuju poslovi veterinarstva, posebnog propisa kojim se uređuje zaštita životinja i posebnog propisa kojim se uređuje provedba uredbe Unije o zaštiti životinja, kao i propisa donesenih na temelju tih propisa te ovoga Zakona

2. fitosanitarni inspektori na mjestima ulaska u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se uređuje biljno zdravstvo, kao i propisa donesenih na temelju toga propisa te ovoga Zakona

3. šumarski inspektori u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se uređuje gospodarenje šumama, kao i propisa donesenih na temelju toga propisa te ovoga Zakona, u dijelu koji se odnosi na neovlašteno uvođenje stranih vrsta u prirodu, invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji i invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Republici Hrvatskoj

4. lovni inspektori u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se uređuje lovstvo, kao i propisa donesenih na temelju toga propisa te ovoga Zakona, u dijelu koji se odnosi na neovlašteno uvođenje stranih vrsta u prirodu, invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji i invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Republici Hrvatskoj

5. ovlašteni policijski službenici nadležne policijske uprave u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se uređuju policijski poslovi, kao i propisima donesenim na temelju tog propisa te ovoga Zakona.

(4) Inspektori, ovlašteni carinski službenici i ovlašteni policijski službenici iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka dužni su obavijestiti Ministarstvo o pronalasku ili prijavi jedinki vrsta koje mogu biti predmetom ovoga Zakona ili kršenju odredbi ovoga Zakona.

(5) Ako se prilikom službenih kontrola iz ovoga članka utvrdi povreda Uredbe (EU) br. 1143/2014 i odredbi ovoga Zakona, nadležna tijela će ovisno o okolnostima konkretnog slučaja izdati prekršajni nalog ili podnijeti optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja ili podnijeti kaznenu prijavu.

(6) O provedenim službenim kontrolama iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka nadležna tijela izvještavaju Ministarstvo, sukladno propisanoj obvezi izvješćivanja iz članka 24. Uredbe (EU) br. 1143/2014.

(7) Obvezni sadržaj izvješća o provedenim službenim kontrolama, sadržaj pisanog mišljenja o taksonomskoj pripadnosti strane vrste, preventivne mjere za sprječavanje širenja invazivnih stranih vrsta tijekom službenih postupaka, oblik i sadržaj obrazaca propisanih ovim Zakonom te aktivnosti vezane uz žive jedinke životinjskih invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji preuzete temeljem članka 31. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1143/2014, uz prethodno mišljenje čelnika središnjih tijela državne uprave nadležnih za poslove carinskog nadzora, poljoprivredu, biljno zdravstvo, veterinarstvo, šumarstva, lovstva, ribarstva i unutarnjih poslova ministar propisuje pravilnikom.

Nadležnost za vođenje prekršajnog postupka u prvom stupnju

Članak 42.

(1) Za prekršaje propisane ovim Zakonom nadležan je mjesno nadležni prekršajni sud.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako prekršajni postupak po ovom Zakonu pokreće Ministarstvo financija, Carinska uprava, prekršajni postupak u prvom stupnju vodi i odluku o prekršaju donosi Ministarstvo financija, Carinska uprava.

VII. PREKRŠAJNE ODREDBE

Prekršajne odredbe

Članak 43.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja:

1. uvodi strane vrste u prirodu i/ili u ekosustave u kojima prirodno ne obitavaju, uzgaja strane vrste i stavlja na tržište Republike Hrvatske strane vrste bez dopuštenja iz članka 12. stavka 1., čanka 14. stavka 1. i članka 17. stavka 1. ovoga Zakona, a time nanese štetu prirodi koja nije znatna ili trajna (članak 9. stavak 2.)

2. koristi invazivnu stranu vrstu koja izaziva zabrinutost u Uniji bez dopuštenja ili protivno uvjetima iz dopuštenja iz članka 26. stavka 1. ovoga Zakona (članak 26. stavak 1.)

3. koristi invazivnu stranu vrstu koja izaziva zabrinutost u Uniji bez dopuštenja ili protivno uvjetima iz dopuštenja iz članka 28. stavka 1. ovoga Zakona (članak 28. stavak 1.)

4. svaku robu koja je i/ili sadržava invazivnu stranu vrstu koja izaziva zabrinutost u Uniji otprema u drugu državu članicu ili doprema iz druge države članice u Republiku Hrvatsku ili premješta unutar Republike Hrvatske bez važeće potvrde iz članka 8. stavka 6. Uredbe (EU) br. 1143/2014 koju je izdalo nadležno tijelo (članak 36. stavak 1.)

5. invazivnu stranu vrstu koja izaziva zabrinutost u Uniji namjerno unosi na područje Republike Hrvatske, uključujući provoz pod carinskim nadzorom i/ili drži, uključujući u zatvorenim sustavima i/ili uzgaja, uključujući u zatvorenim sustavima i/ili prevozi u, iz ili unutar Republike Hrvatske, osim ako je riječ o transportu vrste u objekte za iskorjenjivanje i/ili stavlja na tržište i/ili upotrebljava ili razmjenjuje i/ili omogući da se razmnožavaju, uključujući u zatvorenim sustavima i/ili pušta u okoliš (članak 7. stavak 1. Uredbe (EU) br. 1143/2014)

6. ne postupi s komercijalnim zalihama invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji na način propisan člankom 32. Uredbe (EU) br. 1143/2014 (članak 32. stavak 1. Uredbe (EU) br. 1143/2014).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 60.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinila u vezi s obavljanjem njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Članak 44.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 25.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja:

1. kao posjednik strane vrste ne spriječi bijeg i/ili svako neovlašteno uvođenje strane vrste u prirodu (članak 9. stavak 4.)

2. invazivnu stranu vrstu koja izaziva zabrinutost u Republici Hrvatskoj unosi na područje Republike Hrvatske, osim u slučajevima provoza pod carinskim nadzorom, i/ili stavlja na tržište Republike Hrvatske i/ili razmjenjuje i/ili drži, uključujući i držanje u kontroliranim uvjetima i/ili uzgaja i/ili razmnožava, uključujući i uzgoj u kontroliranim uvjetima i/ili uvodi u prirodu (članak 10. stavak 1.)

3. s komercijalnim zalihama invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Republici Hrvatskoj ne postupi na način propisan člankom 32. Uredbe (EU) br. 1143/2014 (članak 10. stavak 3.)

4. koristi invazivnu stranu vrstu koja izaziva zabrinutost u Republici Hrvatskoj u svrhu istraživanja i proizvodnje medicinskih proizvoda bez dopuštenja ili protivno uvjetima iz dopuštenja iz članka 10. stavka 4. (članak 10. stavak 4.)

5. stavlja na tržište Republike Hrvatske stranu vrstu koja nije navedena na bijeloj listi niti je navedena na crnoj listi, niti je invazivna strana vrsta koja izaziva zabrinutost u Uniji, protivno uvjetima iz dopuštenja iz članka 12. stavka 1. (članak 12. stavak 1.)

6. uvodi u prirodu Republike Hrvatske stranu vrstu koja nije na bijeloj listi označena kao vrsta koja se može uvoditi u prirodu niti je navedena na crnoj listi, niti je invazivna strana vrsta koja izaziva zabrinutost u Uniji, protivno uvjetima iz dopuštenja iz članka 14. stavka 1. (članak 14. stavak 1.)

7. uzgaja u kontroliranim uvjetima stranu vrstu koja nije navedena na bijeloj listi niti je navedena na crnoj listi, niti je invazivna strana vrsta koja izaziva zabrinutost u Uniji, protivno uvjetima iz dopuštenja iz članka 17. stavka 1. (članak 17. stavak 1.)

8. koristi dopuštenje iz članka 10. stavka 4., članka 12. stavka 1., članka 14. stavka 1., članka 17. stavka 1., članka 26. stavka 1. i članka 28. stavka 1. ovoga Zakona, potvrdu iz članka 8. stavka 6. Uredbe (EU) br. 1143/2014 ili rješenje iz članka 22. stavka 5. ovoga Zakona za bilo koju drugu vrstu koja nije vrsta za koju je dopuštenje, rješenje ili potvrda izdana (članak 30. stavak 7.)

9. obavlja unos iz trećih zemalja u Republiku Hrvatsku invazivne strane vrste koja izaziva zabrinutost u Uniji bez obvezne službene kontrole i važećeg dopuštenja države članice iz članka 8. stavka 1. ili članka 9. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1143/2014 i odgovarajuće važeće potvrde iz članka 8. stavka 6. Uredbe (EU) br. 1143/2014 koju je izdalo nadležno tijelo (članak 35. stavak 1.)

10. obavlja unos iz trećih zemalja u Republiku Hrvatsku invazivne strane vrste koja izaziva zabrinutost u Republici Hrvatskoj bez obvezne službene kontrole i važećeg dopuštenja iz članka 10. stavka 4. ovoga Zakona (članak 35. stavak 2.)

11. obavlja dopremu iz druge države članice u Republiku Hrvatsku ili premještaj unutar Republike Hrvatske robe koja je i/ili sadržava invazivnu stranu vrstu koja izaziva zabrinutost u Republici Hrvatskoj bez odgovarajućeg važećeg dopuštenja iz članka 10. stavka 4. ovoga Zakona (članak 36. stavak 2.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 7000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinila u vezi s obavljanjem njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Članak 45.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 25.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja:

1. kao posjednik životinje koja se ne drži u komercijalne svrhe, a pripada invazivnoj stranoj vrsti koja izaziva zabrinutost u Republici Hrvatskoj, nabavi istu nakon njezina uvrštenja na popis invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Republici Hrvatskoj i/ili ne drži tu životinju u kontroliranim uvjetima i/ili nije poduzeo sve potrebne mjere kako bi se onemogućilo njezino razmnožavanje ili bijeg (članak 10. stavak 2.)

2. postupi suprotno naredbi ministra kojom se određuju mjere postupanja radi sprječavanja unošenja ili širenja strane vrste na područje Republike Hrvatske ili u ekosustave u kojem ona prirodno ne obitava, a posebno invazivne strane vrste koja izaziva zabrinutost u Uniji i/ili invazivne strane vrste koja izaziva zabrinutost u Republici Hrvatskoj, kao i mjere njezina uklanjanja ili iskorjenjivanja (članak 22. stavak 1.)

3. postupi suprotno naredbi ministra o uvođenju hitnih mjera kojom se određuje primjena bilo kojih ograničenja za invazivnu stranu vrstu koja nije na Unijinu popisu, sukladno odredbi članka 10. Uredbe (EU) br. 1143/2014 (članak 22. stavak 2.)

4. postupi suprotno naredbi ministra o uklanjanju kojom se određuje iskorjenjivanje invazivne strane vrste koja izaziva zabrinutost u Uniji u ranoj fazi invazije, sukladno odredbi članka 17. Uredbe (EU) br. 1143/2014 (članak 22. stavak 3.)

5. postupi suprotno rješenju Ministarstva kojim se po službenoj dužnosti određuju mjere radi sprječavanja unošenja ili širenja te uklanjanja strane vrste na području Republike Hrvatske ili u ekosustavima u kojem ona prirodno ne obitava, a posebno invazivne strane vrste koja izaziva zabrinutost u Uniji i/ili invazivne strane vrste koja izaziva zabrinutost u Republici Hrvatskoj (članak 22. stavak 5.)

6. kao posjednik životinje koja se ne drži u komercijalne svrhe, a pripada invazivnoj stranoj vrsti koja izaziva zabrinutost u Uniji, nabavi istu nakon njezina uvrštenja na popis invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji i/ili ne drži tu životinju u kontroliranim uvjetima i/ili ne poduzme sve potrebne mjere kako bi se onemogućilo njezino razmnožavanje ili bijeg (članak 31. stavak 1. Uredbe (EU) br. 1143/2014).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 6000,00 do 25.000,00 kuna kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinila u vezi s obavljanjem njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Članak 46.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 do 7000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja:

1. ne izvijestiti Ministarstvo o korištenju invazivne strane vrste koja izaziva zabrinutost u Republici Hrvatskoj temeljem dopuštenja iz članka 10. stavka 4. ovoga Zakona (članak 11. stavak 3.)

2. ne izvijesti Ministarstvo o stavljanju na tržište strane vrste temeljem dopuštenja iz članka 12. stavka 1. ovoga Zakona (članak 13. stavak 4.)

3. ne izvijesti Ministarstvo o uvođenju u prirodu strane vrste temeljem dopuštenja iz članka 14. stavka 1. ovoga Zakona (članak 15. stavak 4.)

4. ne izvijesti Ministarstvo o uzgoju u kontroliranim uvjetima strane vrste temeljem dopuštenja iz članka 17. stavka 1. ovoga Zakona (članak 18. stavak 5.)

5. ne izvijesti Ministarstvo o korištenju invazivne strane vrste koja izaziva zabrinutost u Uniji sukladno odredbama članka 8. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1143/2014 (članak 27. stavak 6.)

6. ne izvijesti Ministarstvo o korištenju invazivne strane vrste koja izaziva zabrinutost u Uniji sukladno odredbama članka 9. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1143/2014 (članak 29. stavak 6.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 1000,00 do 5000,00 kuna kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinila u vezi s obavljanjem njezina obrta ili druge samostalne djelatnost.

Članak 47.

(1) Pravna i odgovorna osoba u pravnoj osobi te fizička osoba kod koje se zatekne u posjedu roba, odnosno koja kupi, proda, preda drugom, primi na dar, prikrije, primi na čuvanje ili na prijevoz, upotrijebi ili primi po bilo kojoj drugoj osnovi robu za koju zna ili je prema okolnostima slučaja mogla znati da je riječ o robi koja je predmet prekršaja iz članka 43. stavka 1. točaka 2. do 6. i članka 44. stavka 1. točaka 3. do 8. ovoga Zakona, kaznit će se kao da je sama počinila prekršaj, istom kaznom koja je propisana za počinitelja prekršaja.

(2) Fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinila u vezi s obavljanjem njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti, kaznit će se kao da je sama počinila prekršaj, istom kaznom koja je propisana za počinitelja prekršaja.

(3) Roba iz stavaka 1. i 2. ovoga članka oduzima se bez obzira na prava trećih osoba.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Važenje izdanih dopuštenja

Članak 48.

Dopuštenja koja su izdana temeljem članaka 69. i 78. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 80/13.) važe do roka navedenog na dopuštenju.

Započeti postupci

Članak 49.

(1) Upravni postupci pokrenuti temeljem članka 69. stavka 1. i članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 80/13.) do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po odredbama tog Zakona.

(2) Prekršajni postupci započeti do dana stupanju na snagu ovoga Zakona sukladno odredbama članka 227. stavka 1. podstavka 7. te članka 228. stavka 1. podstavaka 3. i 5. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 80/13.) nastavit će se pred nadležnim sudom prema tom Zakonu.

Donošenje provedbenih propisa

Članak 50.

(1) Vlada Republike Hrvatske će uredbu iz članka 21. stavka 6. ovoga Zakona donijeti u roku jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Ministar će pravilnike iz članka 9. stavka 6. i članka 41. stavka 7. ovoga Zakona donijeti u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Do stupanja na snagu pravilnika iz članka 9. stavka 6. ovoga Zakona primjenjuje se Pravilnik o stranim vrstama koje se mogu stavljati na tržište te invazivnim stranim vrstama (»Narodne novine«, br. 17/17.) donesen temeljem Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 80/13.).

Članak 51.

Ministar će odluku iz članka 8. stavka 1. ovoga Zakona donijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Stupanje na snagu

Članak 52.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-01/113

Zagreb, 26. siječnja 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.