Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani

NN 15/2018 (14.2.2018.), Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani

HRVATSKI SABOR

311

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2015/2283 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 25. STUDENOGA 2015. O NOVOJ HRANI

Proglašavam Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. veljače 2018.

Klasa: 011-01/18-01/10

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 8. veljače 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O PROVEDBI UREDBE (EU) 2015/2283 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD
25. STUDENOGA 2015. O NOVOJ HRANI

I. OPĆE ODREDBE

Svrha Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuje nadležno tijelo i zadaće nadležnoga tijela, službene kontrole, obveze subjekta u poslovanju s hranom za provedbu zakonodavstva donesenog na razini Europske unije (u daljnjem tekstu: Unija) kojim se utvrđuju pravila za stavljanje na tržište nove hrane.

Članak 2.

Ovim Zakonom osigurava se provedba Uredbe (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani, o izmjeni Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Komisije (EZ) br. 1852/2001 (SL L 327, 11. 12. 2015.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2015/2283).

Pojmovi

Članak 3.

Pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EU) 2015/2283 te pojmovi uporabljeni u Uredbi (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi provjeravanja poštivanja propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja (SL L 165, 30. 4. 2004.) i Uredbi (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004 (SL L 304, 22. 11. 2011.).

Rodno značenje izraza

Članak 4.

Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. NADLEŽNO TIJELO

Članak 5.

(1) Nadležno tijelo za provedbu upravnih i stručnih poslova prema odredbama ovoga Zakona i Uredbe (EU) 2015/2283 je ministarstvo nadležno za zdravstvo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Nadležna tijela za provedbu službenih kontrola u području nove hrane su Ministarstvo i ministarstvo nadležno za poljoprivredu, sukladno članku 10. ovoga Zakona.

Zadaće nadležnoga tijela

Članak 6.

Ministarstvo za potrebe provedbe ovoga Zakona obavlja sljedeće poslove:

– na traženje subjekata u poslovanju s hranom daje mišljenje je li hrana obuhvaćena područjem primjene Uredbe (EU) 2015/2283 sukladno članku 4. Uredbe (EU) 2015/2283

– daje mišljenje u postupku odobravanja stavljanja nove hrane na tržište Unije prema člancima 10. i 15. Uredbe (EU) 2015/2283

– podnosi Europskoj komisiji zahtjev za odlučivanje je li određena hrana obuhvaćena definicijom nove hrane sukladno članku 5. Uredbe (EU) 2015/2283.

Članak 7.

(1) Ministar nadležan za zdravstvo (u daljnjem tekstu: ministar) odlukom osniva Povjerenstvo za novu hranu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na razdoblje od pet godina.

(2) Predsjednika i članove Povjerenstva imenuje ministar.

(3) Povjerenstvo čine:

– tri predstavnika Ministarstva

– jedan predstavnik ministarstva nadležnog za poljoprivredu kojeg na zahtjev ministra imenuje ministar nadležan za poljoprivredu

– tri stručnjaka iz područja prirodnih znanosti, tehničkih znanosti, biomedicine i zdravstva i biotehničkih znanosti.

(4) Povjerenstvo donosi Poslovnik o radu.

(5) Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

– pregledava dokumentaciju koju je subjekt u poslovanju s hranom dostavio sukladno članku 4. Uredbe (EU) 2015/2283 te daje mišljenje je li zaprimljena dokumentacija dovoljna za daljnju procjenu

– na temelju dokumentacije dostavljene sukladno članku 4. Uredbe (EU) 2015/2283 daje mišljenje Ministarstvu je li hrana obuhvaćena definicijom nove hrane i kojoj kategoriji nove hrane pripada prema Uredbi (EU) 2015/2283.

III. SUBJEKT U POSLOVANJU S HRANOM

Obveze i odgovornost subjekata u poslovanju s hranom

Članak 8.

Subjekt u poslovanju s hranom odgovoran je da hrana koju stavlja na tržište udovoljava odredbama ovoga Zakona, Uredbe (EU) 2015/2283 i provedbenih propisa donesenih na temelju Uredbe (EU) 2015/2283.

Članak 9.

(1) Troškove postupka savjetovanja iz članka 4. Uredbe (EU) 2015/2283 snosi subjekt u poslovanju s hranom koji je zatražio utvrđivanja statusa nove hrane.

(2) Ministarstvo daje subjektu u poslovanju s hranom mišljenje je li hrana obuhvaćena definicijom nove hrane i kojoj kategoriji nove hrane pripada prema Uredbi (EU) 2015/2283.

(3) Visinu troškova postupka iz stavka 1. ovoga članka utvrdit će odlukom ministar.

IV. SLUŽBENE KONTROLE

Članak 10.

(1) Službene kontrole nad provedbom Uredbe (EU) 2015/2283 i ovoga Zakona provodi

a) na razini proizvodnje i prerade:

– hrane životinjskog podrijetla, veterinarska inspekcija

– hrane neživotinjskog podrijetla i/ili hrane koja sadržava sastojke neživotinjskog podrijetla i prerađene sastojke životinjskog podrijetla, sanitarna inspekcija

b) na razini maloprodaje, sanitarna inspekcija, osim ako je zakonom kojim se uređuje područje službenih kontrola koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja određeno da službene kontrole provodi veterinarska inspekcija

c) pri uvozu:

– hrane životinjskog podrijetla, granična veterinarska inspekcija

– hrane neživotinjskog podrijetla, sanitarna inspekcija na granici

– hrane koja sadržava sastojke životinjskog i neživotinjskog podrijetla, granična veterinarska inspekcija po posebnom propisu o hrani koja podliježe obveznom veterinarskom pregledu i sanitarna inspekcija na granici.

(2) Službene kontrole zdravstvene ispravnosti i higijene/sigurnosti nove hrane, označivanja nove hrane i standarda kvalitete nove hrane provode se prema podjeli nadležnosti za provedbu službenih kontrola hrane sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje područje službenih kontrola koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja.

V. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 11.

(1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. stavlja na tržište i/ili upotrebljava novu hranu koja nije odobrena i uvrštena u popis Unije (članak 6. stavak 2. Uredbe (EU) 2015/2283)

2. stavlja na tržište novu hranu koja je odobrena i uvrštena u popis Unije protivno propisanim uvjetima upotrebe (članak 6. stavak 2. Uredbe (EU) 2015/2283)

3. ne poštuje zahtjeve u vezi s praćenjem nakon stavljanja na tržište nove hrane (članak 24. Uredbe (EU) 2015/2283).

(2) Novčanom kaznom od 20.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako nova hrana nije označena prema popisu Unije (članak 6. stavak 2. Uredbe (EU) 2015/2283).

(3) Novčanom kaznom od 5000,00 do 10.000,00 kuna za prekršaj iz stavaka 1. i 2. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(4) Novčanom kaznom od 5000,00 do 10.000,00 kuna za prekršaj iz stavaka 1. i 2. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

(1) Odluku o osnivanju Povjerenstva iz članka 7. stavka 1. ovoga Zakona ministar će donijeti u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Odluku o visini troškova iz članka 9. stavka 3. ovoga Zakona ministar će donijeti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskoga parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 1997. o novoj hrani i sastojcima nove hrane (»Narodne novine«, br. 18/13. i 47/14.).

Članak 14.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi članka 11. koje stupaju na snagu danom stupanja na snagu provedbenog akta iz članka 8. Uredbe (EU) 2015/2283 koji se objavljuje u službenom glasilu Europske unije.

Klasa: 022-03/17-01/123
Zagreb, 2. veljače 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.