Zakon o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi

NN 15/2018 (14.2.2018.), Zakon o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi

HRVATSKI SABOR

312

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O HRVATSKOJ POLJOPRIVREDNO-ŠUMARSKOJ SAVJETODAVNOJ SLUŽBI

Proglašavam Zakon o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. veljače 2018.

Klasa: 011-01/18-01/11

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 8. veljače 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O HRVATSKOJ POLJOPRIVREDNO-ŠUMARSKOJ SAVJETODAVNOJ SLUŽBI

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje sustav savjetovanja u poljoprivredi i šumarstvu, djelokrug rada i način financiranja Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe kao specijalizirane javne ustanove za obavljanje poslova savjetodavnih usluga u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu.

Članak 2.

Ovim se Zakonom uređuje provedba Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 (SL L 347, 20. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1306/2013).

Članak 3.

(1) Osnivač Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe (u daljnjem tekstu: Služba) je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja ministarstvo nadležno za poljoprivredu i šumarstvo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Služba je pravna osoba čija su prava i obveze propisane ovim Zakonom i drugim posebnim zakonima te Statutom Službe.

(3) Služba se upisuje u sudski registar.

(4) Služba posluje pod nazivom: »Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba«.

(5) Sjedište Službe je u Zagrebu.

(6) Služba u skladu s člankom 12. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1306/2013 upravlja sustavom savjetovanja korisnika o upravljanju zemljištem i upravljanju poljoprivrednim gospodarstvom.

Sustav savjetovanja

Članak 4.

(1) Sustav savjetovanja korisnika o upravljanju zemljištem i upravljanju poljoprivrednim gospodarstvom obuhvaća savjetovanje u skladu s člankom 12. stavcima 2. i 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

(2) Osim savjetovanja iz stavka 1. ovoga članka, u okviru savjetodavne djelatnosti Služba obavlja sljedeće poslove:

1. davanje stručnih savjeta i promicanje znanja u području poljoprivrede, ribarstva i šumarstva

2. tehničko i tehnološko unapređenje poljoprivrednih gospodarstava

3. organiziranje i izvođenje formalnog i neformalnog obrazovanja odraslih koje se odnosi na osposobljavanje i usavršavanje iz područja poljoprivrede, ribarstva i šumarstva

4. provođenje stručnog nadzora u integriranoj i ekološkoj proizvodnji

5. pripremanje stručnih podloga za održavanje, izgradnju i rekonstrukciju šumske infrastrukture i protupožarnih prosjeka te planiranje, provođenje i praćenje održavanja šumskih prometnica u šumama šumoposjednika

6. provođenje postupaka javne nabave za obavljanje radova gospodarenja šumama i šumskim zemljištem putem licenciranih izvođača, osim onih radova koje korisnik (šumoposjednik) može sam izvoditi ili onih na koje ga obvezuju propisi te objavljivanje i provođenje javnih poziva za radove gospodarenja šumama i šumskim zemljištem u šumama šumoposjednika

7. predlaganje programa gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika Ministarstvu na odobrenje, provođenje kolaudacija radova koji se obavljaju u šumama šumoposjednika, izrada i predlaganje na odobrenje operativnog godišnjeg plana za šume šumoposjednika te donošenje rješenja za doznaku stabala kada za predmetnu šumu nije izrađen program gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika

8. planiranje korištenja i vođenje postupka ostvarivanja prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama šumoposjednika

9. utvrđivanje posebnih uvjeta za izgradnju šumske infrastrukture i/ili građevina planiranih prostornim planovima u postupku izdavanja lokacijske i/ili građevinske dozvole

10. izvođenje doznake i nužne doznake stabala u šumama šumoposjednika putem licenciranih osoba (izvođača)

11. vođenje evidencije o šumama šumoposjednika, praćenje provedbe programa gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika, razduživanje (upisivanje izvršenih radova) programa gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika za male i srednje šumoposjednike

12. obavljanje i drugih poslova u okviru savjetodavne djelatnosti u skladu sa Statutom i posebnim propisima.

(3) Poslove iz stavka 2. točaka 3., 4. i 6. do 11. ovoga članka Služba obavlja kao javnu ovlast.

(4) Posebnim zakonom mogu se odrediti i drugi poslovi koje će Služba obavljati kao javnu ovlast.

Članak 5.

Služba obavlja savjetodavnu djelatnost iz članka 4. ovoga Zakona putem središnjeg ureda i podružnica u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Korisnici sustava savjetovanja

Članak 6.

(1) Korisnici sustava savjetovanja su poljoprivrednici, šumoposjednici i ribari, koji obavljaju djelatnosti poljoprivrede, šumarstva i ribarstva na području Republike Hrvatske i korisnici su potpora u okviru Zajedničke poljoprivredne politike i Zajedničke ribarstvene politike.

(2) Sustav savjetovanja Službe mogu koristiti i poljoprivrednici, šumoposjednici i ribari, koji nisu korisnici potpora u okviru Zajedničke poljoprivredne politike i Zajedničke ribarstvene politike.

(3) Sustav savjetovanja ima za cilj podizanje stupnja stručnosti i osposobljenosti poljoprivrednika, šumoposjednika i ribara u primjeni propisanih standarda, modernizaciji i boljem upravljanju gospodarstvima, razvoju konkurentnosti i tržišne orijentacije.

Tijela Službe

Članak 7.

Tijela Službe su Upravno vijeće i ravnatelj.

Upravno vijeće

Članak 8.

(1) Službom upravlja Upravno vijeće koje čine predsjednik i četiri člana.

(2) Predsjednika i tri člana Upravnog vijeća imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za poljoprivredu i šumarstvo (u daljnjem tekstu: ministar).

(3) Jednog člana Upravnog vijeća biraju zaposlenici u skladu s propisima o radu.

(4) Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imenuju se na razdoblje od četiri godine.

(5) Upravno vijeće donosi odluke većinom glasova članova Upravnog vijeća.

(6) Predsjednik i članovi Upravnog vijeća mogu biti razriješeni i prije isteka mandata, na prijedlog ministra.

Nadležnosti Upravnog vijeća

Članak 9.

(1) Upravno vijeće:

– donosi Statut i opće akte Službe

– utvrđuje poslovnu politiku Službe

– donosi godišnji program rada i financijski plan Službe te nadzire njihovo izvršavanje

– donosi smjernice o ustroju Službe

– imenuje ravnatelja i zamjenika ravnatelja Službe

– donosi odluke iz djelokruga rada Službe

– donosi Poslovnik o radu

– donosi odluke o kupnji i prodaji nekretnina i zaduživanju Službe

– donosi druge odluke značajne za rad Službe

– odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim Statutom i drugim općim aktima Službe.

(2) Upravno vijeće utvrđuje godišnje izvješće o poslovanju i financijski izvještaj.

(3) Financijski izvještaj i izvješće o poslovanju Službe potvrđuje Ministarstvo.

Ravnatelj i zamjenik ravnatelja

Članak 10.

(1) Službu vodi, predstavlja i zastupa ravnatelj.

(2) Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Službe, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Službe, zastupa Službu u postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima, a u granicama svojih ovlasti može dati punomoć drugoj osobi za zastupanje Službe u pravnom prometu.

(3) Služba ima i zamjenika ravnatelja.

(4) Ravnatelja i zamjenika ravnatelja imenuje i razrješuje Upravno vijeće na temelju javnog natječaja.

(5) Ravnatelj i zamjenik ravnatelja moraju imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij agronomske ili šumarske struke i najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

(6) Ravnatelj i zamjenik ravnatelja imenuju se na vrijeme od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana.

(7) Ravnatelja i zamjenika ravnatelja Upravno vijeće može razriješiti i prije isteka mandata pod uvjetima propisanim zakonom kojim se uređuje ustrojstvo ustanova.

(8) Zamjenik ravnatelja Službe zamjenjuje ravnatelja u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti i obavlja druge poslove određene Statutom i drugim općim aktima Službe.

(9) Način i postupak, kao i uvjeti za imenovanje i razrješenje ravnatelja i zamjenika ravnatelja uređuju se Statutom Službe.

Stručno vijeće

Članak 11.

(1) Služba može imati Stručno vijeće.

(2) Članovi Stručnog vijeća ne mogu biti članovi Upravnog vijeća.

(3) Stručno vijeće raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima iz nadležnosti Službe te daje Upravnom vijeću i ravnatelju mišljenja i prijedloge o organizaciji rada i razvoja djelatnosti Službe.

(4) Imenovanje i razrješenje, zadaće i način rada Stručnog vijeća utvrđuju se Statutom Službe.

Stručna i savjetodavna tijela

Članak 12.

Služba može imati i druga stručna i savjetodavna tijela čiji se djelokrug i nadležnosti utvrđuju Statutom.

Statut Službe

Članak 13.

(1) Statutom Službe pobliže se uređuje unutarnji ustroj, ovlasti, način odlučivanja, kriteriji rada i rad stručnih službi te druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Službe.

(2) Statut Službe donosi Upravno vijeće.

(3) Ministarstvo daje suglasnost na Statut Službe.

Sredstva za rad Službe

Članak 14.

(1) Sredstva za rad Službe osigurana su u državnom proračunu Republike Hrvatske.

(2) Služba ostvaruje sredstva za rad iz državnog proračuna Republike Hrvatske, obavljanjem svoje djelatnosti i iz drugih izvora na način i pod uvjetima propisanim ovim Zakonom i Statutom Službe.

(3) Služba može stjecati sredstva i iz drugih izvora, donacijom i na drugi način u skladu sa zakonom i općim aktima Službe.

(4) Godišnja sredstva za redovitu djelatnost Službe osiguravaju se na temelju programa rada i financijskog plana Službe.

(5) Služba vodi računovodstvo i sastavlja financijska izvješća u skladu s propisima za proračunsko računovodstvo.

Imovina i obveze Službe

Članak 15.

(1) Služba ne može bez suglasnosti osnivača steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine i drugu imovinu u svom vlasništvu ili sklapati pravne poslove čija je vrijednost veća od vrijednosti utvrđene Statutom Službe.

(2) Služba ne otkriva osobne ili pojedinačne informacije i podatke koje sazna tijekom svoje savjetodavne aktivnosti drugim osobama, osim korisniku koji upravlja dotičnim poljoprivrednim gospodarstvom, uz iznimku bilo koje nepravilnosti ili povrede koja se otkrije za vrijeme njezine aktivnosti, za koje vrijedi obveza, određena u pravu Unije ili u nacionalnom pravu, obavješćivanja javnih tijela, osobito u slučaju kaznenog djela.

Odgovornosti Službe

Članak 16.

(1) Služba odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom.

(2) Republika Hrvatska solidarno i neograničeno odgovara za obveze Službe.

Nadzor

Članak 17.

Nadzor nad zakonitošću rada Službe obavlja Ministarstvo.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 18.

(1) Predsjednik i članovi Upravnog vijeća Savjetodavne službe imenovani do stupanja na snagu ovoga Zakona nastavljaju s radom kao predsjednik i članovi Upravnog vijeća Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe do isteka mandata na koji su imenovani.

(2) Upravno vijeće uskladit će Statut i druge opće akte Službe u skladu s odredbama ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Ravnatelj Savjetodavne službe imenovan do stupanja na snagu ovoga Zakona nastavlja s radom kao ravnatelj Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe do isteka mandata na koji je imenovan.

Članak 19.

Savjetodavna služba osnovana Zakonom o savjetodavnoj službi (»Narodne novine«, br. 50/12. i 148/13.) nastavlja s radom pod nazivom: Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba u skladu s odredbama ovoga Zakona.

Članak 20.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o savjetodavnoj službi (»Narodne novine«, br. 50/12. i 148/13.).

Članak 21.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-01/108

Zagreb, 2. veljače 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.