Zakon o drvenastim kulturama kratkih ophodnji

NN 15/2018 (14.2.2018.), Zakon o drvenastim kulturama kratkih ophodnji

HRVATSKI SABOR

313

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DRVENASTIM KULTURAMA KRATKIH OPHODNJI

Proglašavam Zakon o drvenastim kulturama kratkih ophodnji, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. veljače 2018.

Klasa: 011-01/18-01/12

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 8. veljače 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O DRVENASTIM KULTURAMA KRATKIH OPHODNJI

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuje osnivanje, uzgoj i korištenje drvenastih ili drugih biljnih kultura kratkih ophodnji (u daljnjem tekstu: kulture).

(2) Cilj ovoga Zakona je stvaranje uvjeta za proizvodnju biomase iz kultura kao obnovljivog i ekološki prihvatljivog energenta na načelima gospodarske održivosti, socijalne odgovornosti i ekološke prihvatljivosti.

(3) Svrha ovoga Zakona je doprinos energetskom i gospodarskom razvoju Republike Hrvatske povećavanjem sigurnosti opskrbe korištenjem dodatnih nacionalnih izvora energije, razvoj ruralnog prostora poticanjem gospodarske aktivnosti na lokalnoj razini uporabom dodatnih proizvodnih potencijala poljoprivrednog i šumskog zemljišta.

Pojmovi

Članak 2.

(1) U smislu ovoga Zakona kulturama se smatraju intenzivni nasadi brzorastućih vrsta drveća ili drugih biljnih vrsta koje se uzgajaju na poljoprivrednom ili šumskom zemljištu u kratkom razdoblju, najdulje do osam godina između dviju sječa odnosno žetvi, radi ostvarenja visokih prinosa biomase za energetske svrhe.

(2) Proizvođač kulture je svaka pravna ili fizička osoba koja se bavi uzgojem kultura sukladno ovome Zakonu.

(3) Izrazi koji se koriste u ovome Zakonu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. VRSTE I POVRŠINE ZA UZGOJ KULTURA

Popis vrsta

Članak 3.

(1) Za osnivanje i uzgoj kultura mogu se koristiti zavičajne i strane biljne vrste, uključujući i njihove križance.

(2) Dopušteno je koristiti samo one strane biljne vrste, uključujući i njihove križance, za koje je u svrhu uzgoja kulture, sukladno propisu kojim se uređuje područje zaštite prirode, utvrđeno da njezino uvođenje u prirodu na području Republike Hrvatske i u ekosustave u kojima prirodno ne obitava ne predstavlja opasnost za bioraznolikost, ljudsko zdravlje ili obavljanje gospodarske djelatnosti.

(3) Popis zavičajnih i stranih biljnih vrsta, uključujući i njihove križance koje je dopušteno koristiti za osnivanje kultura na poljoprivrednom, odnosno šumskom zemljištu, duljinu ophodnje te način i uvjete pod kojima se mogu uzgajati kulture utvrđuje pravilnikom ministar nadležan za poslove poljoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: ministar) uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove zaštite prirode.

Primjena odredaba drugih zakona

Članak 4.

(1) Na vrste iz članka 3. ovoga Zakona, ako se koriste u svrhu uzgoja kultura, ne primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje područje šumarstva, osim onih koje se odnose na stavljanje u promet drvnih proizvoda s izvanšumskih površina.

(2) Na poljoprivredne površine iz članka 5. ovoga Zakona, ako se koriste u svrhu uzgoja kultura, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje područje održavanje i zaštita poljoprivrednog zemljišta, korištenje poljoprivrednog zemljišta, promjena namjene poljoprivrednog zemljišta i raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske.

(3) Na odabir lokacije i vrste uzgojne kulture primjenjuju se odredbe zakona koji uređuju područja zaštite okoliša i prirode.

Površine za uzgoj kultura

Članak 5.

(1) Kulture se mogu osnivati i uzgajati isključivo na:

1. šumskom zemljištu, ako to nije u suprotnosti sa šumskogospodarskim planom

2. poljoprivrednom zemljištu koje je vrednovano kao ostalo poljoprivredno zemljište (PŠ)

3. ostalom obradivom poljoprivrednom zemljištu (P3), koje je zakorovljeno i obraslo višegodišnjim raslinjem, uz odobrenje Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe.

(2) Ostalo poljoprivredno zemljište (PŠ) i ostalo obradivo poljoprivredno zemljište (P3) iz stavka 1. točaka 2. i 3. ovoga članka koje je namijenjeno za uzgoj kultura za potrebe proizvodnje biomase za energetske svrhe nije moguće prenamijeniti u šumsko zemljište odnosno u šumu.

(3) Ostalo poljoprivredno zemljište (PŠ) i ostalo obradivo poljoprivredno zemljište (P3) iz stavka 1. točaka 2. i 3. ovoga članka potrebno je nakon isteka dvadesete godine od osnivanja kulture vratiti u namjenu za poljoprivrednu proizvodnju.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) može na predmetnim površinama nakon isteka dvadesete godine od osnivanja kulture, uz prethodnu suglasnost Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe nakon provedenog stručnog nadzora, produljiti uzgoj kultura na dodatni period od 20 godina.

(5) Osnivanje i uzgoj kultura na zemljištu iz stavka 1. ovoga članka moguće je samo ako nije u suprotnosti s posebnim propisima iz područja zaštite prirode kojima se propisuje očuvanje ekološke mreže i zaštićenih područja.

III. EVIDENTIRANJE PROIZVOĐAČA KULTURA

Upisnik proizvođača kultura

Članak 6.

(1) Proizvođači kultura moraju biti upisani u Upisnik proizvođača drvenastih kultura kratkih ophodnji (u daljnjem tekstu: Upisnik).

(2) Upisnik vodi Ministarstvo.

(3) Zahtjev za upis u Upisnik podnosi se Ministarstvu na propisanom obrascu.

(4) Zahtjev za upis u Upisnik podnose vlasnici ili posjednici zemljišta iz članka 5. ovoga Zakona.

(5) Ministarstvo o upisu proizvođača kulture u Upisnik donosi rješenje.

(6) Za upis u Upisnik proizvođači kultura moraju raspolagati odgovarajućim poljoprivrednim ili šumskim zemljištem za osnivanje i uzgoj kultura, sadnim materijalom vrsta iz članka 3. ovoga Zakona proizvedenim na registriranome mjestu proizvodnje u Europskoj uniji.

(7) Sadržaj, oblik i način vođenja Upisnika te obrazac zahtjeva i dokumentaciju koja mora biti priložena zahtjevu pravilnikom propisuje ministar.

Brisanje iz Upisnika

Članak 7.

(1) Ministarstvo će pokrenuti postupak brisanja proizvođača kulture iz Upisnika:

a) na zahtjev proizvođača kulture

b) po isteku roka iz članka 5. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona

c) po sili zakona:

– smrću proizvođača kulture ili prestankom postojanja pravne osobe koja je upisana kao proizvođač kulture

– uzastopnim odbijanjem provođenja mjera za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti naređenih rješenjem šumarskog ili poljoprivrednog inspektora iz članka 11. ovoga Zakona.

(2) O brisanju proizvođača kulture iz Upisnika Ministarstvo donosi rješenje.

(3) U rješenju iz stavka 2. ovoga članka proizvođaču kulture koji je brisan iz Upisnika naložit će se uklanjanje nadzemnog i podzemnog dijela kulture na zemljištu iz članka 5. ovoga Zakona u roku od najdulje 30 dana od dostave rješenja o brisanju iz Upisnika.

(4) Ako proizvođač kulture koji je brisan iz Upisnika ne provede naloženu radnju iz stavka 3. ovoga članka, istu će izvršiti Hrvatske šume d. o. o. na trošak izvršenika u daljnjem roku od 15 dana.

Članak 8.

(1) Protiv rješenja Ministarstva iz članaka 6. i 7. ovoga Zakona ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

(2) Pokrenuti upravni spor protiv rješenja Ministarstva iz članka 7. ovoga Zakona ne zadržava izvršenje rješenja.

IV. NADZOR

Provedba stručnog nadzora

Članak 9.

(1) Uzgoj kultura podliježe stručnom nadzoru koji provodi Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba.

(2) Stručni nadzor podrazumijeva kontrolu, na terenu pri osnivanju kulture i najmanje jednom godišnje kod svih proizvođača kultura u vrijeme vegetacije, o udovoljavanju zahtjevima propisanim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega, o čemu se sastavlja zapisnik.

(3) Ako se stručnim nadzorom utvrdi neudovoljavanje zahtjevima propisanim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega, Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba dužna je o tome obavijestiti nadležnu inspekciju iz članka 10. ovoga Zakona.

(4) Način provedbe i druga pitanja vezana uz stručni nadzor kultura propisuje ministar pravilnikom.

Provedba upravnog i inspekcijskog nadzora

Članak 10.

(1) Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona obavlja Ministarstvo.

(2) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega na šumskom zemljištu provodi šumarski inspektor sukladno ovome Zakonu i propisima iz područja šumarstva.

(3) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega na poljoprivrednom zemljištu provodi poljoprivredni inspektor sukladno ovome Zakonu i propisima iz područja poljoprivrednog zemljišta.

Članak 11.

(1) Ako šumarski ili poljoprivredni inspektor u provođenju inspekcijskog nadzora utvrdi da je povrijeđen ovaj Zakon i propisi doneseni na temelju njega, rješenjem će narediti otklanjanje utvrđene nepravilnosti određujući rok u kojem se nepravilnost mora otkloniti te će o tome obavijestiti Ministarstvo.

(2) Protiv rješenja inspektora žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor.

(3) Pokrenuti upravni spor protiv rješenja inspektora ne zadržava izvršenje rješenja.

V. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 12.

(1) Novčanom kaznom od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj proizvođač kulture pravna osoba ako:

a) sječu brzorastućih vrsta drveća ili žetvu drugih biljnih vrsta ne obavi u propisanoj ophodnji nakon osnivanja nasada (članak 3. stavak 3.)

b) je osnovao nasad vrstama koje nisu dopuštene za uzgoj kulture (članak 3. stavak 3.)

c) ne uzgaja kulture na način i pod uvjetima pod kojima je iste dopušteno uzgajati (članak 3. stavak 3.)

d) uzgaja kulture na zemljištu na kojem uzgoj nije dozvoljen (članak 5. stavak 1.)

e) ostalo poljoprivredno zemljište (PŠ) i ostalo obradivo poljoprivredno zemljište (P3) koristi za uzgoj kulture nakon isteka propisanog roka od osnivanja kulture (članak 5. stavci 3. i 4.)

f) nije upisan u Upisnik (članak 6. stavak 1.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 10.000,00 do 35.000,00 kuna.

(3) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 35.000,00 kuna kaznit će se proizvođač kulture fizička osoba za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Donošenje provedbenih propisa

Članak 13.

Ministar će donijeti pravilnike iz članka 3. stavka 3., članka 6. stavka 7. i članka 9. stavka 4. ovoga Zakona u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Postojeći nasadi

Članak 14.

(1) Osobe koje na dan stupanja na snagu ovog Zakona imaju osnovane nasade brzorastućih vrsta drveća ili drugih brzorastućih biljnih vrsta za proizvodnju biomase dužne su u roku od tri mjeseca nakon stupanja na snagu pravilnika iz članka 6. stavka 7. ovoga Zakona obavijestiti Hrvatsku poljoprivredno-šumarsku savjetodavnu službu o postojanju nasada te podnijeti zahtjev za stručnim nadzorom iz članka 9. ovoga Zakona.

(2) U slučaju da se stručnim nadzorom utvrdi da nasad iz stavka 1. ovoga članka udovoljava zahtjevima propisanim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega, osoba koja ga je osnovala obvezna je u roku od dva mjeseca nakon izvršenog stručnog nadzora podnijeti zahtjev za upis u Upisnik.

(3) U slučaju da se stručnim nadzorom utvrdi da nasad iz stavka 1. ovoga članka ne udovoljava zahtjevima propisanim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega te isti udovoljava posebnim propisima iz područja zaštite prirode, osoba koja je osnovala nasad ima mogućnost u roku od osam godina nakon stupanja na snagu pravilnika iz članka 6. stavka 7. ovoga Zakona uskladiti se s odredbama ovoga Zakona i podnijeti zahtjev za upis u Upisnik, u suprotnome nakon isteka istog roka od osam godina na površine na kojima se nalaze nasadi iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe posebnih propisa iz područja poljoprivrednog zemljišta i šuma.

Stupanje na snagu

Članak 15.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-01/126
Zagreb, 2. veljače 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.