Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – brodogradilišta Lamjana

NN 16/2018 (16.2.2018.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – brodogradilišta Lamjana

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

341

Na temelju članka 80. stavka 4. točke 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 56/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. veljače 2018. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KONCESIJI POMORSKOG DOBRA U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE – BRODOGRADILIŠTA LAMJANA

I.

U Odluci o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – brodogradilišta Lamjana (»Narodne novine«, br. 111/99, 96/06 i 132/11), u točki I. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Sukladno Rješenju Trgovačkog suda u Zadru, broj: Tt-17/2345-3, od 14. lipnja 2017. godine, tvrtka/naziv Ovlaštenika koncesije iz stavka 1. ove točke, mijenja se u Nauta Lamjana d.o.o., OIB: 87200166350.«.

Dosadašnji stavak 2. koji postaje stavak 3. mijenja se i glasi:

»Pomorsko dobro koje je predmet ove Odluke obilježeno je poligonom točaka izraženih u HTRS96/TM koordinatnom sustavu, kako slijedi:

TočkaE (Y)N (X)
M4A396020.244879028.03
M5A396055.644879067.78
5nova396052.914879077.40
4nova396098.544879114.00
3nova396100.994879115.96
2nova396097.254879121.33
4A396083.254879140.18
5A396093.034879148.26
6A396099.604879153.39
10396111.594879163.08
11396117.254879167.62
12396118.914879169.36
13396123.334879163.87
14396130.624879160.37
15396138.614879161.61
16396149.594879170.41
17396163.804879181.80
18396173.854879189.84
19396180.004879194.78
20396249.524879109.13
21396348.884878985.59
22396429.194878887.36
23396549.614878730.71
24396567.704878736.75
25396576.314878727.01
26396556.954878720.12
27396496.224878671.21
28396491.464878668.10
29396460.574878644.13
30396440.824878628.81
31396327.444878646.68
M4A396020.244879028.03

a ukupna površina koncesioniranog područja pomorskog dobra je 134.267 m², od čega površina morskog dijela iznosi 47.424 m², površina kopnenog dijela 86.843 m², sve kako je ucrtano na karti koja čini Prilog 1. ove Odluke i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.«.

II.

Zadužuje se Ovlaštenik koncesije da u roku 60 dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama« Davatelju koncesije dostavi ovjerene zadužnice na iznos od 134.267,00 kuna, kao instrumente osiguranja naplate naknade za koncesiju, te za naknadu štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz ugovora o koncesiji.

Ako Ovlaštenik koncesije ne dostavi ovjerene zadužnice gubi sva prava određena ovom Odlukom te se neće zaključiti dodatak Ugovoru o koncesiji iz točke III. ove Odluke.

III.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar mora, prometa i infrastrukture sklopiti dodatak Ugovoru o koncesiji pomorskog dobra u roku 60 dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama«.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-04/34

Urbroj: 50301-27/12-18-2

Zagreb, 15. veljače 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.