Pravilnik o izboru i načinu ostvarivanja prava osoba koje pružaju njegu i pomoć HRVI iz Domovinskog rata 100% I. skupine

NN 16/2018 (16.2.2018.), Pravilnik o izboru i načinu ostvarivanja prava osoba koje pružaju njegu i pomoć HRVI iz Domovinskog rata 100% I. skupine

MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA

345

Na temelju članka 68. stavka 5. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17), ministar hrvatskih branitelja donosi

PRAVILNIK

O IZBORU I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA OSOBA KOJE PRUŽAJU NJEGU I POMOĆ HRVI IZ DOMOVINSKOG RATA 100% I. SKUPINE

GLAVA I.
OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom uređuju uvjeti, način odnosno mjerila za izbor osobe koja pruža usluge njege i pomoći (u daljnjem tekstu: njegovatelj) hrvatskom ratnom vojnom invalidu iz Domovinskog rata 100% I. skupine (u daljnjem tekstu: HRVI) te ostvarivanje prava propisanih člankom 68. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17) (u daljnjem tekstu: Zakon).

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

GLAVA II.
OSOBA ZA PRUŽANJE NJEGE I POMOĆI – NJEGOVATELJ

Članak 2.

(1) Status njegovatelja može ostvariti osoba koja je:

a) nezaposlena odnosno ne obavlja samostalnu gospodarsku ili profesionalnu djelatnost odnosno djelatnost poljoprivrede i šumarstva ili

b) umirovljenik, osim ako je korisnik starosne ili invalidske mirovine po osnovi opće nesposobnosti za rad.

(2) Status njegovatelja, uz uvjete iz stavka 1. ovog Pravilnika, može ostvariti i član obitelji HRVI, osim djeteta odnosno posvojenika tijekom redovnog školovanja u osnovnim i srednjim školama te visokim učilištima i veleučilištima.

(3) Član obitelji HRVI iz stavka 2. ovog članka, u smislu ovoga Pravilnika je bračni i izvanbračni drug, roditelj, dijete, posvojitelj, posvojenik, maćeha, očuh, pastorak, brat i sestra HRVI.

(4) Njegovatelj iznimno može biti i stranac, sukladno posebnim propisima, uz ispunjenje uvjeta iz Zakona i ovog Pravilnika.

Članak 3.

Za stjecanje statusa njegovatelja, uz uvjete iz članka 2. ovog Pravilnika, izabrana osoba mora ispunjavati i sljedeće uvjete:

a) da joj nije oduzeta poslovna sposobnost

b) da joj nije oduzeto roditeljsko pravo odnosno skrbništvo

c) da nije korisnica doplatka za tuđu njegu i pomoć

d) da je psihofizički i zdravstveno sposobna

e) da se protiv nje ne vodi kazneni postupak i

f) da je osposobljena za pružanje usluga njege i pomoći.

GLAVA III.
OSTVARIVANJE STATUSA I PRAVA NJEGOVATELJA

Članak 4.

(1) Zahtjev za ostvarivanje statusa njegovatelja i popratnih prava podnosi se nadležnom uredu državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave odnosno nadležnom upravnom tijelu Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: prvostupanjsko tijelo), mjesno nadležnom prema mjestu prebivališta HRVI.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio ovog Pravilnika.

Članak 5.

(1) Zahtjev iz članka 4. ovog Pravilnika podnosi HRVI u kojem predlaže osobu za status njegovatelja.

(2) U slučaju da HRVI sam ne predloži osobu za njegovatelja, prvostupanjsko tijelo zatražit će od nadležnog područnog ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da predloži osobu za izbor njegovatelja.

(3) Nakon zaprimanja zahtjeva iz članka 4. ovog Pravilnika prvostupanjsko tijelo odmah upućuje predloženu osobu doktoru medicine – specijalisti medicine rada radi ocjene psihofizičke i zdravstvene sposobnosti za pružanje usluga njege i pomoći.

Članak 6.

(1) Osoba predložena za njegovatelja mora proći tečaj osposobljavanja za pružanje njege i pomoći pri nadležnoj zdravstvenoj ustanovi s kojom Ministarstvo hrvatskih branitelja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) ima potpisan ugovor.

(2) Ugovorom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se i dinamika odnosno rokovi tečaja osposobljavanja za pružanje njege i pomoći.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, obveze tečaja oslobođene su osobe zdravstvene struke i osobe koje su ranije prošle isti tečaj.

(4) Tečaj iz stavka 1. ovog članka može trajati najviše pet dana.

(5) Nakon završetka tečaja iz stavka 1. ovog članka, nadležna zdravstvena ustanova koja provodi tečaj organizira provjeru znanja polaznika tečaja i uspješnim polaznicima izdaje potvrdu.

Članak 7.

(1) Osoba predložena za njegovatelja dužna je prvostupanjskom tijelu dostaviti:

a) rodni list

b) domovnicu

c) potvrdu nadležnog centra za socijalnu skrb da joj nije oduzeta poslovna sposobnost odnosno roditeljsko pravo

d) suglasnost HRVI, ako sam nije predložio tu osobu

e) uvjerenje da se protiv nje ne vodi kazneni postupak

f) životopis

g) dokaz o stručnoj spremi odnosno stručnoj osposobljenosti (ranije položen tečaj) u slučaju iz članka 6. stavka 3. ovog Pravilnika i

h) broj tekućeg računa na koji će se isplaćivati naknada plaće.

(2) Osim dokumentacije iz stavka 1. ovog članka prvostupanjskom tijelu dostavlja se i:

a) ako je predložena osoba nezaposlena odnosno ne obavlja samostalnu gospodarsku, profesionalnu djelatnost ili djelatnost poljoprivrede i šumarstva:

1. dokaz o radno-pravnom statusu (potvrdu o vođenju u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) i

2. potvrdu da nije obvezno zdravstveno osigurana po osnovi zaposlenja, samostalne gospodarske ili profesionalne djelatnosti odnosno poljoprivrede i šumarstva.

b) ako je predložena osoba umirovljenik:

1. rješenje o stečenom pravu na mirovinu i

2. potvrdu nadležnog centra za socijalnu skrb da nije korisnik doplatka za tuđu njegu i pomoć.

(3) Ako je predložena osoba stranac, uz dokumentaciju iz stavka 1. i 2. ovog članka dužna je priložiti i presliku dozvole za rad sukladno posebnim propisima.

(4) Dokumentacija propisana ovim člankom dostavlja se uz zahtjev iz članka 4. ovog Pravilnika.

GLAVA IV.
MJERILA ZA IZBOR NJEGOVATELJA

Članak 8.

(1) Prvostupanjsko tijelo dostavlja kompletan spis predmeta zajedno s dokumentacijom iz članka 8. ovog Pravilnika te liječničkom potvrdom o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti i potvrdom o završenom tečaju osposobljavanja iz članka 6. ovog Pravilnika Stručnom povjerenstvu za davanje mišljenja o izboru osoba koje pružaju njegu i pomoć HRVI 100%. I. skupine Ministarstva (u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo).

(2) Članove Stručnog povjerenstva imenuje ministar hrvatskih branitelja.

(3) Stručno povjerenstvo u roku od osam dana od zaprimanja predmeta daje mišljenje o ispunjavanju uvjeta i datumu utvrđivanja statusa njegovatelja.

GLAVA V.
POČETAK, TRAJANJE I PRESTANAK STATUSA I PRAVA NJEGOVATELJA

Članak 9.

(1) Prvostupanjsko tijelo dužno je, u roku osam dana od primitka mišljenja Stručnog povjerenstva, donijeti rješenje o izboru njegovatelja.

(2) U rješenju iz stavka 1. ovoga članka obavezno se moraju navesti osobni podaci njegovatelja i HRVI kojem se pruža navedena usluga te trajanje usluge na način da se usluga pruža dok ne nastupe okolnosti iz članka 13. ovog Pravilnika.

(3) Status njegovatelja vremenski je sukladan trajanju utvrđenog statusa HRVI i može trajati određeno i neodređeno vrijeme.

(4) Prvostupanjsko tijelo dostavit će Ministarstvu dva primjerka pravomoćnog rješenja iz stavka 1. ovog članka zajedno s preslikom spisa.

Članak 10.

(1) Rješenjem iz članka 9. stavka 1. ovog Pravilnika utvrđuje se početak, trajanje i prestanak prava njegovatelja.

(2) Početak prava na usluge njegovatelja utvrđuje se s prvim danom idućeg mjeseca od dana podnošenja zahtjeva, ako su za to ispunjeni uvjeti.

(3) U slučaju da njegovatelj iz opravdanog razloga ne može stupiti na rad dana navedenog u rješenju iz stavka 1. ovog članka, dužan je u roku tri dana od primitka rješenja o tome obavijestiti prvostupanjsko tijelo.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovog članka pristupa se novom izboru njegovatelja.

Članak 11.

(1) Od dana stupanja na rad odnosno za vrijeme trajanja prava utvrđenog rješenjem iz članka 9. stavka 1. ovog Pravilnika njegovatelj stanuje u mjestu prebivališta ili boravišta HRVI.

(2) Prijavu prebivališta ili boravišta njegovatelj je dužan dostaviti prvostupanjskom tijelu u roku od 15 dana od dana stupanja na rad odnosno dana početka prava utvrđenog rješenjem iz članka 10. stavka 1. ovog Pravilnika.

(3) Iznimno od stavka 1. ovog članka, njegovatelj može stanovati izvan prebivališta ili boravišta HRVI, uz pisanu suglasnost HRVI.

Članak 12.

Danom stjecanja statusa njegovatelj ostvaruje pravo na naknadu plaće u iznosu osobne invalidnine HRVI I. skupine, prava iz mirovinskog i obveznog zdravstvenog osiguranja, pravo na doplatak za djecu i prava za vrijeme nezaposlenosti kao zaposlena osoba prema posebnim propisima.

Članak 13.

Status i prava njegovatelja prestaju:

a) kada hrvatski branitelj iz Domovinskog rata izgubi status HRVI – danom gubitka tog statusa na temelju izvršnog rješenja

b) kada HRVI zatraži promjenu njegovatelja – zadnjim danom mjeseca u kojem je zatražena promjena

c) ako nastupi okolnost koja predstavlja zakonsku zapreku za obavljanje poslova usluge njege i pomoći HRVI – zadnjim danom u mjesecu kada je nastupila ta okolnost

d) na zahtjev njegovatelja – zadnjim danom u mjesecu kada je podnesen taj zahtjev

e) u slučaju smrti HRVI ili njegovatelja – danom smrti

f) u slučaju izdržavanja kazne zatvora duljem od 30 dana HRVI – od dana početka izvršavanja kazne.

Članak 14.

(1) Njegovatelj koji je privremeno nesposoban za rad prema propisima iz obveznog zdravstvenog osiguranja, dužan je prvostupanjskom tijelu u roku 24 sata od utvrđivanja privremene nesposobnosti za rad (u daljnjem tekstu: privremena nesposobnost) dostaviti dokaz o istome te o njezinom očekivanom trajanju bolovanja.

(2) U slučaju da iz dokaza iz stavka 1. ovog članka proizlazi da je očekivano trajanje privremene nesposobnosti duže od 42 dana, neovisno o tome tko je obveznik obračuna i isplate naknade plaće za vrijeme privremene nesposobnosti, za razdoblje od 43. dana do potpunog prestanka bolovanja njegovatelju se rješenjem prvostupanjskog tijela utvrđuje mirovanje prava po osnovi statusa njegovatelja, a za HRVI pristupa se izboru njegovatelja na zamjeni.

(3) HRVI za vrijeme privremene nesposobnosti njegovatelja u trajanju do 42 dana ima pravo na smještaj u:

– specijalnu zdravstvenu odnosno bolničku ustanovu za bolničku medicinsku rehabilitaciju i fizikalnu terapiju, sukladno propisu kojima se uređuje to pravo i na temelju odluke nadležnog povjerenstva Ministarstva za bolničku medicinsku rehabilitaciju i fizikalnu terapiju ili

– ustanovu za pružanje podrške i usluga braniteljsko-stradalničkoj populaciji i drugim osobama, koju osniva Ministarstvo, po propisima o osnivanju i korištenju usluga navedene ustanove.

(4) Osoba u statusu njegovatelja za vrijeme privremene nesposobnosti ima pravo na naknadu plaće sukladno propisima iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Članak 15.

Naknada plaće za pružanje usluge njege i pomoći njegovatelju se isplaćuje u mjesečnim iznosima i to unatrag za protekli mjesec putem tekućeg računa.

Članak 16.

Ministarstvo na temelju rješenja iz članka 9. stavka 1. ovog Pravilnika obavlja poslove vezane uz prijave i odjave njegovatelja na mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje, isplaćuje naknadu plaće njegovateljima i obveznik je uplate svih davanja na i iz naknade plaće, sukladno posebnim propisima.

Članak 17.

Ministarstvo snosi troškove tečaja za osposobljavanje za pružanje njege i pomoći te troškove u vezi s ocjenjivanjem psihofizičke i zdravstvene sposobnosti osobe predložene za njegovatelja i druge troškove (putni troškovi) ostvarivanja prava po ovom Pravilniku.

Članak 18.

Njegovatelj se ne smatra državnim službenikom odnosno namještenikom u smislu propisa o državnim službenicima i namještenicima te kolektivnog ugovora o državnim službenicima i namještenicima.

GLAVA VI.
PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 19.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izboru, načinu i postupku ostvarivanja prava osoba koje pružaju njegu i pomoć HRVI iz Domovinskog rata 100% I. skupine (»Narodne novine« broj 43/05).

Članak 20.

Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o izboru njegovatelja, imenovano sukladno Pravilniku o izboru, načinu i postupku ostvarivanja prava osoba koje pružaju njegu i pomoć HRVI iz Domovinskog rata 100% I. skupine (»Narodne novine« broj 43/05) nastavlja s radom i nakon stupanja na snagu ovog Pravilnika, do drukčije odluke ministra hrvatskih branitelja.

GLAVA VII.
ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-02/5

Urbroj: 522-02/2-2

Zagreb, 30. siječnja 2018.

Ministar
Tomo Medved, v. r.

ZAHTJEV ZA USLUGOM OSOBE ZA PRUŽANJE NJEGE I POMOĆI HRVI 100% I SKUPINE

IME I PREZIME:

IME RODITELJA:

DATUM ROĐENJA:

MJESTO ROĐENJA:

OIB:

ADRESA PREBIVALIŠTA/BORAVIŠTA:

RJEŠENJE HRVI IZ DOMOVINSKOG RATA:

Predlažem sljedeću osobu za pružanje njege i pomoći (navesti ime, ime oca i prezime, OIB i adresu):

    

Suglasan/-na sam da njegovatelj/-ica za vrijeme pružanja njege i pomoći živi:

– IZVAN mog mjesta prebivališta / boravišta

– U MOM mjestu prebivališta / boravišta


U __________________, dana ___________ godine.


_________________

PODNOSITELJ ZAHTJEVA