Pravilnik o načinu isplate novčanih primanja i drugih troškova

NN 16/2018 (16.2.2018.), Pravilnik o načinu isplate novčanih primanja i drugih troškova

MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA

346

Na temelju članka 162. stavka 1. točke a) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17) ministar hrvatskih branitelja donosi

PRAVILNIK

O NAČINU ISPLATE NOVČANIH PRIMANJA I DRUGIH TROŠKOVA

GLAVA I.
OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom se utvrđuje način obračuna i isplate novčanih naknada koje se ostvaruju na osnovi oštećenja organizma hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: HRVI), gubitka ili nestanka hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata te materijalnih i drugih potreba HRVI, hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17) (u daljnjem tekstu: Zakon).

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

GLAVA II.
OBRAČUN NOVČANIH PRAVA

Članak 2.

(1) Prava koja se isplaćuju sukladno ovom Pravilniku, temeljem obračuna po Zakonu, a vezana su uz proračunsku osnovicu koja se utvrđuje propisom koji regulira izvršavanje državnog proračuna Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: proračunska osnovica) su:

1. osobna invalidnina obračunata prema članku 59. Zakona

2. doplatak za njegu i pomoć druge osobe obračunat prema članku 63. Zakona

3. ortopedski doplatak obračunat prema članku 66. Zakona

4. poseban doplatak obračunat prema članku 67. Zakona

5. obiteljska invalidnina obračunata prema članku 78. Zakona

6. povećana obiteljska invalidnina obračunata prema članku 80. Zakona

7. uvećana obiteljska invalidnina obračunata prema članku 81. Zakona

8. novčana naknada u iznosu obiteljske invalidnine, novčana naknada u iznosu povećane obiteljske invalidnine, novčana naknada u iznosu uvećane obiteljske invalidnine i novčana naknada u iznosu obiteljske mirovine obračunata prema članku 82. Zakona

9. doplatak za pripomoć u kući obračunat prema članku 114. Zakona i

10. novčana naknada za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji obračunata prema članku 109. i 110. Zakona.

(2) Izuzev stavka 1. prava koja se isplaćuju sukladno ovom Pravilniku, temeljem obračuna po Zakonu su i:

1. naknada troškova prijevoza iz članka 133. Zakona i

2. naknade plaće za osobe koje pružaju njegu i pomoć (u daljnjem tekstu: njegovatelj) iz članka 68. Zakona.

Članak 3.

Obračun po rješenjima korisnika za ostvarivanje priznatih prava iz članka 2. ovog Pravilnika, a na način utvrđen Zakonom, izvršava nadležni ured državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: prvostupanjsko tijelo), osim ako drukčije nije propisano Zakonom i ovim Pravilnikom.

GLAVA III.
ISPLATA NOVČANIH PRAVA

Način isplate prava

Članak 4.

(1) Ministarstvo korisnicima prava isplaćuje novčana sredstva po osnovi ostvarenih prava iz članka 2. ovog Pravilnika uplatom na tekuće račune, jednom mjesečno putem poslovne banke koju izabere korisnik prava i s kojom Ministarstvo ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji.

(2) Korisnik prava podatke o poslovnoj banci i tekućem računu za isplatu novčanih prava iz članka 2. ovog Pravilnika dostavlja prvostupanjskom tijelu koje te podatke i sve promjene tih podataka unosi u zahtjev iz članka 5. stavka 2. ovog Pravilnika, u slučaju kada se radi o poslovnoj banci s kojom je Ministarstvo sklopilo ugovor o poslovnoj suradnji. Ukoliko poslovna banka vrati doznaku iz razloga jer je zatvoren redovni račun, isplata se obustavlja do dostave novog računa za isplatu.

(3) Kada korisnik prava izabere poslovnu banku s kojom Ministarstvo nema sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji, prvostupanjsko tijelo, odmah po primitku podataka o izabranoj poslovnoj banci ili promjeni poslovne banke, obavještava Ministarstvo u smislu potrebe sklapanja ugovora o poslovnoj suradnji.

(4) Ministarstvo je obvezno u roku od dva mjeseca od dana prijema zahtjeva iz članka 5. stavka 2. ovog Pravilnika isplatiti novčana sredstva po osnovi ostvarenih prava putem izabrane ili promijenjene poslovne banke s kojom ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji.

(5) Ministarstvo je obvezno u roku od šest mjeseci od dana primitka obavijesti o poslovnoj banci i tekućem računu iz stavka 3. ovog članka isplatiti novčana sredstva po osnovi ostvarenih prava putem izabrane ili promijenjene poslovne banke.

(6) Isplata novčanih naknada prema rješenjima o ovrsi obavlja se u rokovima za isplatu redovnih novčanih naknada.

GLAVA IV.
POSTUPAK ZA ISPLATU POJEDINIH PRAVA

Isplata osobne invalidnine i drugih novčanih primanja

Članak 5.

(1) Prvostupanjsko tijelo obvezno je do zadnjeg radnog dana u tekućem mjesecu zaključiti obračun prava iz članka 2. ovog Pravilnika te je odgovorno za njegovu točnost i osnovanost.

(2) Na dan obavljenog obračuna prvostupanjska tijela obvezna su dostaviti Samostalnom sektoru za proračun i financije Ministarstva (u daljnjem tekstu: Sektor) ovjerene zahtjeve za doznaku sredstava za obračunski mjesec i zasebnu listu za korisnike novčane naknade obiteljske mirovine članova obitelji nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, na obrascima iz korisničke baze podataka te pravomoćna rješenja o ovrsi, presude i rješenja o nasljeđivanju.

(3) Nakon kontrole ispravnosti dostavljene dokumentacije Sektor priprema nalog za isplatu.

Isplata naknade plaće njegovateljima

Članak 6.

(1) Prvostupanjsko tijelo dužno je do 25. u mjesecu izraditi listu njegovatelja radi isplate naknade plaće.

(2) Ukoliko dođe do promjene njegovatelja, prvostupanjsko tijelo dužno je odmah dostaviti Sektoru rješenje o prestanku prava na njegovatelja, rješenje o stjecanju prava na novog njegovatelja i PK karticu za novog njegovatelja ako nije u mirovini, a Glavnom tajništvu Ministarstva, Sektoru za organizacijske poslove i ljudske potencijale, Službi za organizacijske i radno-pravne poslove dokaz o radno-pravnom statusu (elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) za novoizabranog njegovatelja.

(3) Na popisu zahtjeva za isplatu naknade plaće njegovatelja koji se do 25. u mjesecu za obračunski mjesec dostavljaju Sektoru, mogu se nalaziti samo njegovatelji za koje je dostavljena dokumentacija navedena u stavku 2. ovog članka.

(4) Sektor je dužan unijeti sve promjene u korisničkoj bazi podataka na osnovi dostavljena zahtjeva te sačiniti kompletan obračun naknade plaća njegovatelja.

(5) Ministarstvo njegovateljima isplaćuje naknade plaće s obustavama, na tekuće račune korisnika.

(6) Sektor vodi evidenciju obračuna i isplate naknade, poreza i doprinosa na propisanim obrascima sukladno propisima o porezu na dohodak, te obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

Isplata invalidnine za korisnike s prebivalištem
u inozemstvu

Članak 7.

(1) Prvostupanjska tijela dužna su do zadnjeg dana u tekućem mjesecu izraditi zahtjev za deviznu doznaku sredstava za isplatu novčanih prava po korisniku s prebivalištem u inozemstvu i uputiti ga Sektoru.

(2) Na zahtjevu se obvezno navodi ime i prezime, adresa prebivališta, broj računa korisnika i naziv banke te razdoblje isplate i pripadajući iznos.

(3) Ministarstvo korisnicima s prebivalištem u inozemstvu isplaćuje novčana prava prema Uputi Hrvatske narodne banke o provedbi Odluke o načinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom i načinu dostavljanja podataka o platnom prometu s inozemstvom na račune korisnika.

Isplata putnih troškova korisnika prava

Članak 8.

(1) Troškovi prijevoza iz članka 2. stavka 2. točke 1. ovog Pravilnika nadoknađuju se prema visini novčanog iznosa izdane karte za prijevoz autobusom odnosno drugim razredom željeznice ili brodom te sredstvima javnog gradskog prijevoza (autobus/tramvaj) priložene u izvorniku.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, korisnici koji putuju osobnim automobilom imaju pravo na naknadu troškova prijevoza prema vrijednosti karte za prijevoz iz stavka 1. ovog članka.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovog članka, trošak prijevoza se isplaćuje temeljem potvrde o cijeni karte za određeno prijevozno sredstvo iz stavka 1. ovog članka, priložene u izvorniku.

(4) Troškove prijevoza korisnika nastalih povodom vještačenja pred nadležnim tijelom vještačenja u prvom stupnju isplaćuje prvostupanjsko tijelo, a u drugom stupnju Ministarstvo.

(5) Kada, u slučaju iz stavka 4. ovoga članka, Ministarstvo podmiruje troškove prijevoza, prvostupanjska tijela dužna su, uz iznos troška prijevoza navedenog u mjesečnom zahtjevu za isplatu invalidnina, dostaviti Sektoru presliku odgovarajućeg rješenja o priznatom pravu na naknadu troška prijevoza te poziv za vještačenje u izvorniku i voznu kartu na način kako je navedeno u stavku 3. i 4. ovog članka.

(6) Naknadu troškova prijevoza radi ostvarivanja prava na medicinsku rehabilitaciju i fizikalnu terapiju isplaćuje Ministarstvo.

Ostale isplate

Članak 9.

Sektor isplaćuje novčana prava korisnicima koja nisu navedena u članku 2. ovoga Pravilnika na način propisan Zakonom, provedbenim propisima donesenim na temelju Zakona i na temelju pisana naloga nadležne uprave Ministarstva koji u privitku sadrži vjerodostojnu izvornu dokumentaciju.

GLAVA V.
PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Prijelazna odredba

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu isplate novčanih primanja i drugih troškova (»Narodne novine« broj 04/15).

Završna odredba

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-02/6

Urbroj: 522-02/2-1

Zagreb, 30. siječnja 2018.

Ministar
Tomo Medved, v. r.