Odluka o općinskim porezima Općine Štitar

NN 16/2018 (16.2.2018.), Odluka o općinskim porezima Općine Štitar

Općina Štitar

349

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/1, 60/01, 129/05, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 20. i 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16, 101/17.) i članka 35. Statuta Općine Štitar (»Službeni vjesnik« Vukovarsko-srijemske županije br. 03/13.), Općinsko vijeće Općine Štitar na 9. redovnoj sjednici održanoj 24. siječnja 2018. godine, donijelo je

ODLUKU

O OPĆINSKIM POREZIMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se vrste poreza koji pripadaju Općini Štitar, visina poreza, osnovica i visina porezne stope, obveznici plaćanja te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima.

Članak 2.

Općinski porezi plaćaju se na području Općine Štitar i prihod su proračuna Općine Štitar.

II. VRSTE POREZA

Članak 3.

Općinski porezi Općine Štitar su:

1. prirez porezu na dohodak

2. porez na potrošnju

3. porez na kuće za odmor

4. porez na korištenje javnih površina.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 4.

Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak čije je prebivalište ili uobičajeno boravište na području Općine Štitar.

Članak 5.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5%.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava.

2. Porez na potrošnju

Članak 6.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima, a koji se nalaze na području Općine Štitar, po stopi od 3%.

Članak 7.

Obveznici poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Općine Štitar.

Članak 8.

Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Članak 9.

Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.

Porez na potrošnju iskazuje se na obrascu PP-MI-PO i predaje do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja Porezna uprava.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 10.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor, a koje se nalaze na području Općine Štitar.

Kućom za odmor ne smatraju se gospodarske zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Članak 11.

Porez na kuće za odmor plaća se u visini od 5 kuna/m2 korisne površine kuće za odmor.

Članak 12.

Porez na kuće za odmor ne plaća se:

a) na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požara, potreba) te starosti i trošnosti,

b) na kuće za odmor za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice,

c) na odmarališta u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja služe za smještaj djece u dobi do 15 godina.

Članak 13.

Obveznici poreza na kuće za odmor dužni su nadležnoj Poreznoj upravi dostaviti podatke o kućama za odmor koji se odnose na mjesto gdje se objekti nalaze, korisnu površinu istih, kao i podatke o poreznom obvezniku, najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje, u roku od 15 dana od dostave rješenje o utvrđivanju toga poreza.

4. Porez na korištenje javnih površina

Članak 14.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine na temelju ugovora o zakupu.

Članak 15.

Pod javnom površinom smatraju se javne zelene površine, parkovi, trgovi, sajmovi, tržnice, igrališta i javne prometne površine, te druge javne površine u nadležnosti Općine Štitar na kojim se nalaze montažni ili zidani objekti, a koje se može iznajmiti.

Članak 16.

Porez na korištenje javnim površinama na području Općine Štitar plaća se po m2 korisne površine, a osnovica poreza je svota zakupnine, a porez se plaća po stopi od 20%.

Članak 17.

Porez na korištenje javnih površina plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza na korištenje javnih površina, a kojeg dostavlja nadležno porezno tijelo, na temelju Registra obveznika koji vodi Općina Štitar.

III. ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 18.

Općina Štitar poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza na potrošnju, poreza na kuće za odmor i poreza na korištenje javnih površina u cijelosti prenosi na Ministarstvo financija, Poreznu upravu.

Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u iznosu 5% ukupno naplaćenih prihoda.

Članak 19.

Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za naplatu javnih prihoda (FINA) da naknadu Ministarstvu financija, Poreznoj upravi iz članka 19. stavak 2. ove Odluke obračuna i uplati u Državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

Članak 20.

Ministarstvo financija, Porezna uprava dužna je do 15. dana u mjesecu, za prethodni mjesec, Općini Štitar dostavljati zbirna izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Kaznene i prekršajne odredbe te odredbe o zastari, obnovi postupka i žalbenom postupku propisane Zakonom o lokalnim porezima jednako se primjenjuju i za poreze propisane ovom Odlukom.

Članak 22.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom vjesniku« Vukovarsko-srijemske županije.

Članak 23.

Postupci utvrđivanja poreza na kuće za odmor započeti po Zakonu o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16) i ovoj Odluci, a koji nisu dovršeni do 1. siječnja 2018. godine dovršit će se po odredbama Zakona o lokalnim porezima i ove Odluke o općinskim porezima Općine Štitar.

Članak 24.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Štitar, »Službeni vjesnik« Vukovarsko-
-srijemske županije br. 09/07.

Članak 25.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama i »Službenom vjesniku« Vukovarsko-srijemske županije.

Klasa: 410-01/18-01/01
Urbroj: 2212/09-01-18/01
Štitar, 24. siječnja 2018.

Predsjednica Općinskog vijeća
Marina Pranjić, mag. educ. philol. croat. et mag. educ. hist., v. r.