Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Narodnoj Republici Bangladešu, sa sjedištem u New Delhiju

NN 17/2018 (21.2.2018.), Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Narodnoj Republici Bangladešu, sa sjedištem u New Delhiju

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

355

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96, 72/13 i 127/13) i točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske, klasa: T-018-07/17-01/17, urbroj: 50301-15/28-18-15 od 6. veljače 2018., donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA
REPUBLIKE HRVATSKE

PETAR LJUBIČIĆ, izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Republike Hrvatske u Republici Indiji, sa sjedištem u New Delhiju, postavlja se i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Narodnoj Republici Bangladešu, sa sjedištem u New Delhiju.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/18-02/06
Urbroj: 71-06-01/1-18-2
Zagreb, 9. veljače 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.