Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Negoslavci

NN 17/2018 (21.2.2018.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Negoslavci

Općina Negoslavci

365

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 20. i članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16 i 101/17), članka 19., stavka 1., točke 2. Statuta Općine Negoslavci i članka 27. i 29. Poslovnika (»Službeni vjesnik« VSŽ br. 25/09 i 4/13), Općinsko vijeće Općine Negoslavci na sjednici održanoj 31. siječnja 2018. godine donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POREZIMA OPĆINE NEGOSLAVCI

Članak 1.

U Odluci o općinskim porezima Općine Negoslavci (»Službeni vjesnik« VSŽ br. 14/17 i »Narodne novine« br. 126/17 – dalje u tekstu Odluka) u članku 6., stavak 1. izraz »10%« zamjenjuje se s izrazom »5%« (prirez).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije«, a objavit će se i u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-07/18-01/01
Urbroj: 2196/06-02-17
Negoslavci, 31. siječnja 2018.

Predsjednik Općinskog vijeća
Miodrag Mišanović, v. r.