Uredba o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2017. godini

NN 18/2018 (23.2.2018.), Uredba o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2017. godini

Vlada Republike Hrvatske

375

Na temelju članka 18. stavka 7. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. veljače 2018. godine donijela

UREDBU

O FINANCIJSKOJ STRUKTURI OMOTNICE ZA PROGRAM IZRAVNIH PLAĆANJA U 2017. GODINI

Članak 1.

Ovom se Uredbom utvrđuje financijska struktura omotnice za program izravnih plaćanja u 2017. godini koju čine sredstva Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (u daljnjem tekstu: EFJP) i dopunska nacionalna izravna plaćanja, sukladno ukupnoj nacionalnoj gornjoj granici za 2017. godinu te planiranim sredstvima u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Članak 2.

Ovom se Uredbom osigurava provedba sljedećih uredbi Europske unije:

1. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (SL L 347, 20. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1306/2013)

2. Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (SL L 347, 20. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1307/2013)

3. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/851 od 27. ožujka 2015. o izmjeni priloga II., III. i VI. Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike (SL L 135, 2. 6. 2015.) (u daljnjem tekstu: Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/851)

4. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/1272 оd 14. srpnja 2017. o utvrđivanju gornjih granica proračuna za 2017. primjenjivih na određene programe izravne potpore predviđene Uredbom (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 184, 15. 7. 2017.) (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1272).

Članak 3.

Nacionalna gornja granica za financiranje programa izravnih plaćanja u 2017. godini iz sredstava EFJP-a utvrđuje se sukladno:

1. Prilogu II. Uredbe (EU) br. 1307/2013

2. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2015/851

3. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2017/1272.

Članak 4.

Nacionalna gornja granica za financiranje dopunskih nacionalnih izravnih plaćanja u 2017. godini iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske utvrđuje se sukladno:

1. Prilogu VI. Uredbe (EU) br. 1307/2013

2. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2015/851.

Članak 5.

Ukupna nacionalna gornja granica za financiranje programa izravnih plaćanja u 2017. godini sukladno člancima 3. i 4. ove Uredbe je:

Program izravnih plaćanjaUkupna nacionalna gornja granica za financiranje programa izravnih plaćanja u 2017. godini

Nacionalna gornja granica za financiranje programa izravnih plaćanja u 2017. godini iz sredstava EFJP-a

(iz članka 3. ove Uredbe)

Nacionalna gornja granica za financiranje dopunskih nacionalnih izravnih plaćanja u 2017. godini iz sredstava državnog proračuna

(iz članka 4. ove Uredbe)

(u kunama)(u kunama)(u kunama)
Osnovno plaćanje1.393.627.795777.096.590616.531.205
Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za okoliš i klimu – »zeleno plaćanje«972.311.360542.173.310430.138.050
Preraspodijeljeno plaćanje324.106.285180.726.935143.379.350
Plaćanje za mlade poljoprivrednike64.824.25536.148.38528.675.870
Proizvodno vezana potpora:486.155.680271.086.655215.069.025
krave u proizvodnji mlijeka160.109.83989.280.44070.829.399
tov goveda101.442.50256.564.76544.877.737
krave dojilje51.856.40628.915.71022.940.696
ovce i koze38.242.03821.323.27516.918.763
proizvodnja povrća15.230.6648.491.8356.738.829
proizvodnja voća16.207.9389.038.9707.168.968
šećerna repa38.242.03821.323.27516.918.763
proteinski usjevi64.824.25536.148.38528.675.870
Ukupno3.241.025.3751.807.231.8751.433.793.500

Članak 6.

(1) Financijska struktura omotnice za financiranje dopunskih nacionalnih izravnih plaćanja za program izravnih plaćanja u 2017. godini utvrđuje se sukladno osiguranim sredstvima u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcijama za 2018. i 2019. godinu (»Narodne novine«, br. 119/16 i 113/17) i Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu (»Narodne novine«, broj 124/17) na razdjelu 060 Ministarstvo poljoprivrede za 2017. i 2018. godinu, na poziciji A819058 – ZPP Izravna plaćanja poljoprivrednim proizvođačima.

(2) Financijska struktura omotnice za financiranje dopunskih nacionalnih izravnih plaćanja u okviru godišnje nacionalne gornje granice iz članka 5. ove Uredbe za program izravnih plaćanja u 2017. godini sukladno osiguranim sredstvima iz stavka 1. ovoga članka je:

Program izravnih plaćanjaFinancijska struktura omotnice za financiranje dopunskih nacionalnih izravnih plaćanja za program izravnih plaćanja u 2017. godini
(u kunama)
Osnovno plaćanje337.874.648
Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za okoliš i klimu – »zeleno plaćanje«235.726.498
Preraspodijeljeno plaćanje78.575.499
Plaćanje za mlade poljoprivrednike15.715.100
Proizvodno vezana potpora:202.108.255
krave u proizvodnji mlijeka70.829.399
tov goveda44.877.737
krave dojilje22.940.696
ovce i koze16.918.763
proizvodnja povrća6.738.829
proizvodnja voća7.168.968
šećerna repa16.918.763
proteinski usjevi15.715.100
Ukupno870.000.000


(3) U slučaju da iznos dopunskih nacionalnih izravnih plaćanja za pojedinu mjeru iz programa izravnih plaćanja u 2017. godini iz stavka 2. ovoga članka ostane neiskorišten, može se izvršiti preraspodjela na ostale mjere iz programa izravnih plaćanja u 2017. godini.

Članak 7.

Preračunavanje iznosa godišnje nacionalne gornje granice za financiranje programa izravnih plaćanja u 2017. godini iz članaka 3. i 4. ove Uredbe iz eura u kune izvršeno je prema tečaju Europske središnje banke na dan 29. rujna 2017. godine, koji iznosi 7,495 kuna za euro, sukladno članku 106. stavku 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-03/17

Urbroj: 50301-25/27-18-2

Zagreb, 22. veljače 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.